Vårt programVåra politikerStyrelsen
Aktuella frågorMotionerFullmäktige
Bli medlem!PubliceratArkiv

Kommunpartiet i Härryda - partiet som lyssnar

Nytt

23-04-16   Det måste göra ont när knoppar brister

Insändare/debatt i Härrydaposten

Nils Bengtsson ifrågasätter Landvetter Södra-projektet.

23-03-27   Årsmöte 2023

Årsmötet avhölls även i år i festvåningen på Landvetter Tennishall, med sedvanliga möteshandlingar, redovisning för våra politikers aktiviteter under året samt trevlig och näringsrik samvaro.

Årsmötet 2023

Bland mötesbesluten kan nämnas en stadgeändring så att årsmöteshandlingar och protokoll inte skickas ut till medlemmarna, som i stället hänvisas till att kontakta sekreteraren om delgivning önskas.

23-03-15   Satsa på de tätorter vi redan har!

Insändare i Lokalpressen

Jan Gustavsson och Ni ls Bengtsson motiverar varför man ska satsa på befintliga tätorter framför massiv nyexploatering för nya tätorter.

23-02-21   Klokt att satsa på pendeltrafk istället för höghastighetståg

Insändare i GP 2023-02-21

Nils Bengtsson bemöter kritiken mot regeringens förslag.

23-02-19   Planfri övergång i Rävlanda

Insändare i Lokalpressen

Kommunpartiets motion återremmitteras för ytterligare utreding.

23-02- __  Höghastighetsban

Insändare i Härrydaposten

Replik av Nils Bengtsson till SD:s artikel "Höghastighetsbanan är död. Länge leve kust-kustbanan".

23-01-14   Öppna upp dikussionen för en förbättrad pendelstågtrafik

Insändare i Härrydaposten

Det är viktigt att Härrydaborna får ge synpunkter på de förslag som diskuteras om förbättrad pendeltrafik mellan Göteborg och Borås, skriver Kommunpartiets Nils Bengtsson.

22-12-17   Upprusta gamla Boråsbanan nu!

Insändare i Lokalpressen

Mitt i Trafikverkets pågående arbete med att planera den nya beslutade stambanan för höghastighetståg del Borås–Göteborg meddelar vår nya regering, att man tänker stoppa detta arbete för att i stället satsa på att underhålla och utnyttja befintliga tågbanor och vägar...

22-08-15   Ditt val i kommunvalet är viktigt – också för Dig själv!

Insändare i Lokalpressen

Det är i kommunfullmäktige man fattar beslut som direkt kan påverka Din egen och Din familjs livssituation och framtid...

22-07-02   Alla skall kunna bada på Sjöholmen

Artikel i Lokalpressen Härryda.

Artikeln presenterar invigningen av kommunens första anläggning med bryggor och ramp som äntligen ger funktionshindrade möjlighet att på ett säkert sätt kunna bada i sjön, närmare bestämt på Sjöholmen vid Landvettersjön. Fem år har det tagit från det Kommunpartiet motionerade om en badplats även för rörelsehindrade. Motionären Steinar Walsö-Kanstad spelade en framträdande roll vid evenemanget, där hans förslag äntligen blev verklighet.

22-06-21   Vi behöver ett kallbadhus i vår kommun

Insändare i Lokalpressen Härryda.

Här tar vi ytterligare ett steg för att bättre utnyttja våra talrika sjöar, nu för året-runt-badare.

22-06-16   Motion om ett kallbadhus i kommunen

22-06-16   Motion om planfri korsning väg-järnväg i Rävlanda

22-03-28   KPs årsmöte

Årsmötet 2022
Avhölls i Landvetter tennishalls festvåning, där vi efter sedvanliga formalia intog en mycket god landgång uppföljd av en dito bakelse. Sedan följde en stunds trevlig samvaro där vi diskuterade vad vi vill och vart vi strävar i den politiska snårskogen.

22-03-12   Annons i Lokalpressen: Träd och vegetation...

Träd och vegetation i våra bostadsområden är viktiga skyddsfaktorer!

Vår kommun är ett växande samhälle, där vi dagligen ser hur nya områden röjs för bebyggelse. Det innebär samtidigt att träd och vegetation minskar och ersätts av hårdgjorda ytor. Därtill kommer att många träd fälls för att öppna utsikter eller släppa in ljus. Men viktigt är att vi inte tar bort träd och vegetation utan att ta hänsyn till deras betydelse för att minska vattenavrinningen och spillvattnet vid häftiga regn och till deras omvandling av luftens koldioxid till syre och upptagning av luftföroreningar.

Träd bromsar avrinning dels genom att regnet fastnar på stam och grenar och dels genom att vatten sugs upp av trädrötter och undervegetation. Enligt rapport från Sveriges Lantbruksuniversitet om ”Värdet av träd ”(2019) kan det röra sig om 50% eller mer uppbromsning av vattenavrinningen, ett värdefullt bidrag till att minska riskerna för översvämningar vid kraftig nederbörd.

Frågan är om kommunen i sin planering och genomförande av byggnation tar tillräcklig hänsyn till vad andelen träd och vegetation betyder för att minska avrinning och riskerna för överlastade spilledningar och översvämningar. Inte minst viktigt är detta i planeringen av Landvetter södra, där man vill röja stora, starkt kuperade skogsområden för att ge plats för en tänkt ny stad.

Frågan är viktig även för Dig som villaägare, när Du planerar Din tomt och vill röja bort störande träd och vegetation.

Nils Bengtsson, Kommunpartiet
Brita Dermark, Kommunpartiet
Steinar Walsö-Kanstad, Kommunpartiet

22-01-06   Dialog med S kring planskild korsning väg-järnväg i Rävlanda

Den 19 november hade Kommunpartiet en insändare i Lokalpressen "När får vi äntligen en planskild korsning i Rävlanda", där vi efterlyste beslut och handling i detta ärende, som samtliga partier egentligen varit positiva till och som har stor betydelse för Rävlandas fortsatta utveckling.

I en insändare den 3:e december instämmer socialdemokraterna i att frågan har avgörande betydelse för samhällets framtid, men ställer samtidigt frågan varför majoriteten inte använder något av sitt stora överskott till just en planskild korsning i Rävlanda.

I vår replik den 10:e december (se nedan) påpekar Steinar att både järnväg och korsande väg är statliga, och att det är Trafikverket och inte kommunen som äger frågan. Men med en ny och ren s-regering borde våra socialdemokrater ha ett gyllene tillfälle att påverka en positiv statlig lösning av frågan.

Givetvis vill Kommunpartiet fortsatt kraftfullt verka för en lösning senast under loppet av kommande valperiod, även om kommunen kanske måste vara beredd stå för en del av kostnaderna.

21-11-21   Kommunpartiets medlemmar inbjuds tilll Julbord den 6/12

Det var länge sedan vid kunde ha en medlemsaktivitet, men nu äntligen kan vi bjuda in till JULBORD på Landvetter Församlingshem, måndagen den 6 december 2021 kl 18.00. Kostnad är 0 kronor för medlemmar.

21-11-20   Insändare i Lokalpressen

21-11-20   Båtstölder
    När får vi äntligen en planskild korsning i Rävlanda?!
    Kommentar till SMAJO STENDERS ”En reflektion på insändarsidorna”

21-11-05   Rapporten om Hållbara stationssamhällen – Landvetter Södra

21-10-15   Kommentar till SD-M-dialogen om kommunens tillväxt

21-06-12   Meningsutbytet med SD om gatukostnader mm

Lokalpressen: insändare om meningsutbytet

Inleddes med att vår insändare i Lokalpressen 21/5 med rubriken ”Adjö till kommunens system med s.k. gatukostnader?!” drog konsekvenserna av att en fastighetsägare i Partille vunnit sitt överklagande i Hovrätten av kommunens ohemula pålagda gatukostnader.

I sin replik drar SD slutsatsen att vårt nej till gatukostnader för enskilda fastighetsägare (när kommunen vill bygga ut) skulle innebära att vi ökar kommunens (skattebetalarnas) kostnader med 76 mkr, om den aktuella serpentinvägen i Landvetter skulle byggas ut. SD tycker alltså det vore helt ok att tvinga enskilda medborgare att ur egen ficka betala en väg som skall användas av alla och som de själva saknar intresse och nytta av, men med risk att få sin ekonomi förstörd och sin tomt uppstyckad. Om kommunen inte längre kunde räkna med att vägprojekt betalas av enskilda medborgare, skulle anledning finnas att noggrannare tänka igenom om projektet verkligen behövs. I det aktuella fallet vill varken KP eller SD att vägprojektet skall få genomföras!

SD tycks i sin replik leva kvar i tron att KP är medlem i Alliansen och anser oss därför föra en slingrig politik, när vi är emot både gatukostnader, Landvetter Södra, höghastighetsjärnväg och sagda serpentinväg. Vi för helt enkelt den politik som fastlagts i vårt partiprogram! Se vårt svar i Lokalposten den 4 juni ”KP är inga slingerbultar!”

I sitt svar i samma nummer av Lokalposten ändrar SD taktik till mera personliga angrepp; om att vi med vår gatukostnadspolitik vill ekonomiskt gynna en KP-medlem som råkar äga mark berörd av serpentinvägen, samt om att vårt motstånd mot Landvetter Södra ifrågasätts, därför att samme KP-medlem äger mark just där Landvetter Södra är tänkt att byggas. Men det ”avslöjade” markägandet är ingen valbomb, utan mycket välkänt för alla som följt ärendet Landvetter Södra genom åren, liksom hur KP med alla tillgängliga medel sökt stoppa detta projekt p.g. av sitt och berörd medlems stora naturintresse. Se vår insändare 13 juni ” Kommunpartiets slutord i gatukostnadsdialogen med SD”.

Nils Bengtsson

21-06-04   Långsamt tåg ingen bättring

Lokalpressen insändare

21-05-19   KPs årsmöte 2021

Äntligen, den 19 maj, kunde vi hålla vårt årsmöte, sedan coronaviruset tvingat oss att ställa in förra året och utsedda poster fått prolongeras.

Mötet hölls i familjen Dermarks snickarbod, med borden utplacerade på det rensopade golvet på smittfritt avstånd och med godkänt antal deltagare. Stämningen var, som synes av Gunnar Palms bilder god, liksom den landgång som serverades deltagarna!

Samkväm på årsmötetÅrsmötet

21-05-21   Adjö till Kommunens system med s.k. gatukostnader?!

Lokalpressen: Insändare

21-04-30   Kravet på ansiktsmask nonchaleras

Lokalbressen: Insändare

21-04-23   Brottsligheten i Härryda kommun

Lokalbressen: Insändare

21-03-19   Äntligen kan vi hålla KPs årsmöte!

Det blir den 19 maj på Sandvägen 4 i Landvetter (maskinhallen) med början kl 18.00

Sedvanlig kallelse skickas ut till medlemmarna två veckor före mötet. Markera det i Din kalender!

21-02-25   Kp:s anförande vid årets Allmänpolitiska debatt

Fullmäktige: Kommunpartiets anförande om

Landvetter stad  |  Lokaltågen  |  Äldrevården

21-02-05   Insändare: Kp om Landvetter Södra

Lokalpressen: Kommunpartiet om Landvetter Södra

21-01-15   Replik till SD "Nej till järnvägslösning från 1800-talet."

Lokalpressen: Replik

20-12-27   Svar till Socialdemokraterna

Janne Gustafson ger svar i Lokalpressen:

Göteborgsregionens bästa kommun för äldre

20-12-27   Svar till Vänsterpartiet och kråkmor

Nils Bengtsson ger svar i Lokalpressen:

Bra om friskolediskussionen baserar sig på kända fakta

20-10-04   Så står Kommunpartiet

Läsare av Per Vorbergs och Maria Kornevik Jokobssons insändare i Lokalpressen den 13 september och som inte närmare känner till vårt parti, kunde lätt få intrycket att kommunpartiet, KP, vore en del av alliansen...

20-09-11   Motion om gång-/cykelväg; Björröd—Skällsjöås

Cykelbanor finns idag från Landvetter till Björröd, medan vägstäckan från Björröd till Skällsjöås helt saknar gång och cykelbanor, trots att Skällsjöås redan har sjuttiotalet hushåll med stor andel barnfamiljer...

20-06-07   Min syn på den fördjupade översiktsplanen för Landvetter Södra

Nils Bengtsson redovisar i Lokalpressen Härryda sin syn på kommunens högriskprojekt.

20-03-10   KP kallar snart till årsmöte

Vårt årsmöte planerat för den 23 mars måste tyvärr senareläggas p.g.a. sjukdom. Ny tid bestäms på kommande styrelsemöte.

20-03-08   Lösningen för Landvetters framtida utvecklng

Insändare i Lokalpressen Härryda

När motorvägen Göteborg—Borås en gång planerades, gjordes samma stora misstag i Landvetter som i så många andra dåtida samhällen. Man lät motorvägen braka rakt genom samhällets centrum...

20-03-01   Råda Säteri även för funktionshindrade?

Insändare i Lokalpressen Härryda

20-02-27   Fullmäktigedebatt om skolan

Inlägg av Brita Dermark, Kommunpartiet

20-02-23   Het kärleksförklaring till Landvetter Södra

Replik till utvecklingsbolagets insändare i Lokalpressen Härryda om en hållbar stad med ekonomi i balans

20-02-16   Mölnlycke Kulturhus 30 år

Insändare i Lokalpressen Härryda

19-11-24   Landvetter SödraLandvetter kyrka

Allt fler insändare i Lokalpressen (liksom dessförinnan i HP) kritiserar starkt tanken på Landvetter Södra, den av vår politiska majoritet tänkta idén om en ny idealstad för 20000 nya Härrydabor. Här några av de senaste insändarna >>

19-10-27   Stadsbyggnadsstudien ”Vi möts i Mölnlycke”

19-10-13   Cykelbana Mölnlycke–Landvetter

19-06-17   Nytt från KF och KS

KF gällande budgetramarna 2020–2024 samt SD-motionen ”om begränsat förbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri)”.

KS angående P-huset vid Mölnlyckes infart.

19-05-09   Vad betyder Landvetter Södra för Dig som bor i kommunen?

Landvetter Södra (LS) är den av kommunledningen planerade nya staden på drygt 20000 invånare inom ett miljökänsligt skogsområde sydost om dagens Landvetter.

19-03-28   Vi måste renovera gamla Boråsbanan för pendeltrafik nu!

Som framgick av Jenny Föranders artikel i förra veckans nummer av HP&PT har Trafikverket fattat nytt intresse för kust till kustbanans framtid...

19-03-23   Skolbarnens fysiska arbetsmiljö

Yttrande i KF

19-02-27  Inlägg i den allmänpolitiska debatten

När man kommer in som nr nio i en allmänpolitisk debatt som handlar om ”Vision för Härryda” kan man lätt tänka sig att här kommer ett parti till som vill tugga ”samma gröt” en gång till. >>>

19-02-26  Kallelse till Kommunpartiets årsmöte

Årsmötet genomfördes den 14 mars kl.19.00 i Röda rummet i Mölnlyckes kulturhus.

18-09-19  Inför kommande val

Insändare i HP

18-09-05  Landvetter Södra

Debatt: HP

18-08-29  Hur röstar Du i kommunvalet?

Insändare i HP

18-08-29  ”Fake news” eller ”Alternativa sanningar”

Replik på SD-insändare i HP

18-08-08  Det finns fler goda lösningar än SD:s

Insändare i HP

18-06-30  Om begränsade och obegränsade vinster

Insändare i HP

18-06-18  Motion om skolbarns fysiska ”arbetsmiljö”

18-04-18   Publicerat: Behov av utökning ishallskapaciteten i Landvetter

18-03-07   Landvetter Södra – ett projekt för fullmäktige eller för medborgarna?

Replik till Per Vorbergs insändare i HP 2018-02-07

18-03-05   Motion om utökning av ishallskapaciteten i Landvetter

18-02-01   Inlägg i den politiska debatten

18-01-31   Bättre förtäta de samhällen vi har än att bygga nya!

18-01-26   Miljöpartiets politiska kullerbytta!

17-12-13   Tar strid för brutet löfte om bostadsplan (GP)

17-11-15   Landvetter Södra – en blivande gökunge i Härryda kommun?

17-11-13   Kommunpartiets inlaga under budgetdebatten 2017

17-11-13   Motion om Demensvård – Rätten till ett värdigt liv till sista slut

17-11-13   Motion om stöd till elevassistenter

17-11-13   Motion om handläggning av funktionshinderfrågor

17-11-13   Motion om Logopedresurser i skolan

17-11-13   Motion om säkring av Återvinningsstationer

17-02-15   Härryda – En tillgänglig kommun för alla

17-02-15   Utvärdera Landvetter kulturhus

17-02-15   Placering av kommande simhall

17-02-23   Årsmöte 23 mars 2017

17-02-15   Motion om en särskild äldrevårdscentral

17-01-30   Fullmäktige, ärende 7: Begäran om utökad borgen för Härryda Energi AB

17-01-30   Kommunpartiets inlägg i den allmänpolitiska debatten

17-01-25   Publicerat: Bygg simhallen i Hindås i samverkan med Bollebyg

Tidigare

16-11-30   Låt oss hjälpas åt att lösa bullerproblemet och bygga ihop Landvetter

16-11-16   Anförande från KP i budgetdebatten

16-11-16   Trist kulturhus utan café

16-11-09   Skall politiker eller tjänstemän styra Härryda?

16-10-26   Anpassa våra promenadvägar och badplatser till rörelsehindrade!

16-10-12   Alternativt Minecraftprojekt i Härrydas skolor

16-09-21   FRAMTID - för vem?

16-09-12   En målinriktad skola

16-06-29   Vad händer med vårdcentralen?

16-06-29   Ålderstester av ensamkommande flyktingbarn

16-06-20   Kommunfullmäktige

16-06-08   Trygghetsboende ett alternativ

16-05-18   Stor skillnad på bilförares intelligens

16-05-04   Räddningstjänsten – en trygghetsfaktor!

16-04-27   Satsa på lokaltrafik i stället för snabbtåg

16-04-20   Nattvandrare vs gänget


16-03-23   Kommunpartiet gläder sig

16-03-21   Kommunfullmäktige

16-03-02   Var är polisen?

16-02-22   Kommunfullmäktige

16-02-10   Besvikelse mot Trafikverket

16-01-27   Renovera den gamla Boråsbanan

16-01-25   Kommunpartiets strategiska program 2016 – 2018

16-01-25   Kommunfullmäktige

16-01-20   Dyrt avtal!


15-11-16   Kommunfullmäktige

15-11-16   Varför har vi ett oppositionsråd i Härryda kommun?

15-11-13   Översyn av ”Allmänna lokala ordningsföreskrifter i Härryda kommun”

15-10-28   Politikerna måste lösa bullret på bästa sätt

15-09-30   Har Vänsterpartiet öppnat era egna hem?

15-09-21   Kommunfullmäktige

15-09-09   Ibland finns pengar som inte finns

15-09-09   Kort replik om befintlig järnväg

15-08-24   Förnyad motion angående säkrare järnvägsövergång i Landvetter

15-08-19   Gatukostnader – igen!

15-08-12   Kulturhuset Midas palats?


15-05-18   Kommunfullmäktige

15-05-18   Motioner

15-04-20   Kommunfullmäktige

15-04-01   Hur skall polisen kunna lösa fler brott utan att vara här?

15-04-01   Får man framföra kritik i KF?


15-03-23   Kommunfullmäktige

15-03-18   Varför är det bara invånarna som värnar om naturen i Härryda?


15-01-26   Kommunfullmäktige

14-12-16   Kommunfullmäktige


14-11-17   Kommunfullmäktige

14-10-15   Svårt med ordbetydelse - insändare i HP 15 oktober 2014


14-10-15   Svårt med ordbetydelse

14-10-15   Tystas ihjäl eller mobbas ut?

I Härrydaposten 8 oktober passar Lars Werner, S, på att i ett ordbyte om teknikaliteter sätta in ett hätskt angrepp på kommunpartiet för samröre med Sverigedemokraterna där han ifrågasätter två ut-pekade KP-politikers etik och moral samt kyrkliga engagemang. Kommunalrådet Lars Werners uppvisning i bristande etik, har givetvis lett till ett antal repliker i Härrydaposten, bl.a. följande: >>

14-10-13   Kommunfullmäktige


14-10-03   Oj vad oförväntat valresultatet var!

14-10-01   Mats Werner har dåligt minne

14-09-24   Nej till Landvetter stad


14-09-22   Kommunfullmäktige

14-09-10   Skilj på riksdagsval och kommunval!

14-08-27   FP kan spara annonspengar


14-08-27   Satsa österut i stället för i Landvetter

14-08-27   Vad kan ett litet parti åstadkomma... Värt att rösta på?

14-08-20   Vi vill kämpa mot bullret!


14-08-13   Bevara landsbygden i Landvetter

14-08-06   Inrätta en utbildningsnämnd

14-08-17   Bygg över motorvägen i Landvetter - ny idéskiss


14-08-14   Medlemsmöte i Hindås

14-06-25   Presentation av våra kandidater i höstens val

14-06-25   Nej till nytt samhälle i Landvetter

14-06-16   Kommunfullmäktige

14-06-18   Alla former av kultur måste få kosta

14-06-18   Svar till Kileby – Rätt skall vara rätt!

14-06-11   Frågar alliansen KP om råd?


14-05-28   Sluta sura Joelsson!

14-05-21   Är inte Härryda en del av Sverige?

14-05-21   Invånarna talade för döva politikeröron

14-05-19   Kommunfullmäktige

14-05-19   Motion om välkomstskyltning och informationstavlor

14-05-19   Motion om grön kompensation

14-05-14   Gör Härryda till den bästa kommunen att bo i för våra äldre

14-04-23   KP har eget sedeltryckeri

14-04-22   Kommunfullmäktige

13-06-15   Motioner

13-05-22   Motioner

14-04-15   Vallistor till kommunfullmäktige 2014

14-04-09   Bort med gatuavgifter!

14-04-09   Skövlade skogar, folkpartiets vallöfte?

14-04-09   Framtidsrealism

14-04-08   Kommunpartiets kandidater till kommunfullmäktige 2014

14-03-24   Kommunfullmäktige

14-03-13   Så vill vi få bättre ordning på skolan

14-03-13   KPs handlingsprogram för mandatperioden 2014-2018

14-02-24   Nya interpellationer

14-02-19   Märkliga turer om vägavgifter!

14-01-13   Nya motioner

14-01-27   Kommunfullmäktige

14-01-22   Södra Landvetter – dröm eller verklighet?

14-01-10   Kommunpartiets strategiska program

13-12-16   Kommunfullmäktige

13-11-13   Visst är Härryda en härlig kommun att bo i!

13-12-18   Var finns polisen?

13-12-16   Kommunfullmäktige

13-11-27   Tänk om – Tänk rätt

13-11-18   Kommunfullmäktige

13-06-26   Alltför dyrt markköp

13-06-17   Kommunfullmäktige

13-05-20   Kommunfullmäktige

13-04-22   Kommunfullmäktige

13-03-25   Kommunfullmäktige

13-03-06   Vi har redan skapat helt nya samhällen!

13-02-20   Vilken mat skall de äldre ha?

13-02-18   Ny motion

13-02-21   Årsmötet 2013 valde ny styrelse

13-02-06   Landvetterplaner ett svek mot miljön!


13-01-28   Kommunfullmäktige


13-01-23   Är det lagligt med olika avgiftsnivåer?


13-01-16   Nya motioner

12-12-05   Vår annons i HP


12-11-28  Rusta upp Boråsbanan för pendeltrafik - nu!


12-11-21   Urdålig planering av trafikmiljön


12-11-19   Kommunfullmäktige


12-10-24   Kommunfullmäktige

12-09-22   Kommunfullmäktige

12-09-05   Publicerat

12-09-02   Kommunpartiets budgetförslag 2013–2015

KPs förslag till driftbudget för Härryda kommun 2013–2015

Nuvarande utveckling, där kommunens långsiktiga skulder snabbt ökar mot miljarden, måste brytas om inte kommunen skall riskera att komma på obestånd. Tillväxtmålet sänks därför från nuvarande 1,5% över tid till 1,0% över tid, i den takt som är möjlig med hänsyn till redan bundna åtaganden och möjlig avvecklingshastighet för den överkapacitet som uppstår främst inom SHB genom den sänkta tillväxten. Detta avgör då också den takt i vilken våra föreslagna ändringar i driftsbudgeten (för att utnyttja frigjorda resurser) kan genomföras. KP har tyvärr inte tillgång till det beräkningsunderlag som behövs för en noggrannare analys, vilket vi ser som ekonomiutskottets och förvaltningens uppgift. Presenterade siffror utgår ifrån att tillväxten kan sänkas till 1,4% redan 2013 och till 1,2% 2014 för att komma ner till 1,0% redan 2015.

Då förutsätts också nerdragningar i investeringsbudgeten genom minskning av antalet färdigställda bostäder, genom att satsningen på vindkraft avvecklas och genom att AirPort City's köpcentrum läggs ner eller görs till föremål för en neutral konsekvensutredning. Väsentligt i vårt förslag är vidare att i fortsättningen våra investeringar huvudsakligen sker med egna pengar.

Man bör också allvarligt överväga när avsättningar behöver göras för de framtida stora investeringarna i ny vattentäckt, i förnyelse av kommunens avloppssystem och för kommunaliseringen av våra vägföreningar.

Föreslagna ändringar i förvaltningens budgetförslag till ekonomiutskottet sammanfattas i tabellen på omstående sida:
BUDGET 2013 BUDGET 2014 BUDGET 2015

Budgeterat resultat enligt förvaltningens förslag 32,738 tkr 22,380 tkr 14,080 tkr

Tillväxt enligt budget 2,0% 1,6% 1,5%

Sänks till i KPs förslag 1,4% 1,2% 1,0%
Sektor Beteckning


UTK Prestationslönesystem 1000 2000 3000

Färre barn i förskolegrupper 1000 2000 3500

Kulturskolan 500 440 940

Antal lärare pr 100 elever bibehålls på 7,1 1000 2500 3500
SOC Psykiskt funktionshindrade 500 1000 1000

Ökad bemanning kommunala boenden 1000 1500 2500

Justera taxan hemtjänst till paritet med RUT 300 300 300
SHB Pensionärsresor - 1500 1500

Utredning att överbrygga motorvägen i Landvetter 200 200 200

Drift hundrastningsparker - 10 20
ALLA sektorer Effektiviseringsutredning med utomstående konsult 200 200 200

Summa påslag S:a 5700 Sa: 11650 S:a 16660
SHB m.fl. Sparbeting p.g.av minskat bostadsbyggande samt minskad belastning för alla sektorer p.g.a. en mer balanserad tillväxt 6000 12000 17000

Sparbeting - påslag +300 +350 +340

RESULTAT KP 33,038 22,680 14,380Tidigare händelser

12-07-04   Extra årsmöte den 13 augusti i Kulturhuset, Mölnlycke

Kallelse skickas ut till medlemmarna senast 14 dagar före mötet, som hålls i röda rummet kl 18.00

12-06-18   Kommunfullmäktige


12-05-23   Publicerat

12-05-09   Publicerat

12-04-25   Publicerat

12-04-23   Kommunfullmäktige


12-04-11   Publicerat

12-03-26   Kommunfullmäktige


12-02-01   Publicerat

12-01-30   Kommunfullmäktige

12-01-20   Medlemsinfo

12-01-15   Kommunpartiets strategiska program 2012–2016

  STRATEGISKT PROGRAM FÖR 2012–2016

KOMMUNPARTIETS ROLL I HÄRRYDAPOLITIKEN

Kommunpartiet har valts in i Härryda fullmäktige på ett handlingsprogram där vi definierar oss som ett lokalt parti med uppgiften att i den lokala politiken driva de frågor som vi tror bäst tjänar medborgarna i Härryda kommun. Vi gör detta i en kommun där övriga nio partier, med undantag för Sportpartiet, är rikspartier som är bundna av rikspolitiska beslut.Vi ser som vår huvuduppgift att öka medborgarnas inflytande på politiken, även mellan valen.

 

ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING

Härryda kommun lever farligt. Kommunen har sedan 2007 planerat och planerar enligt gällande budget/plan att fram till 2016 driva en lånefinansierad expansion som endast till ca 2/3 är självfinansierad. Detta leder 2016 till en långfristig skuldsättning som fr.o.m. 2007 är nästan fyrdubblad, om hänsyn också tas till den utlåning på minst 130 mkr som sker till Staten via Vägverket för Slambymotet.

Denna skuldsättning innebär, tillsammans med en upparbetad pensionsskuld på ca 750 mkr, att gårdagens och dagens politiker för över stora kostnader till framtida skattebetalare. Därmed reduceras kommande skattebetalares möjlighet att disponera över de skatter som de kommer att betala. De kommer därutöver att belastas med stora investeringar på områden där dagens politiker hittills inte gjort några avsättningar. Dit hör ny vattentäkt som komplement för Finnsjön, sanering i enlighet med den nyligen beslutade avloppsförsörjningsplanen, övertag av det ekonomiska ansvaret för enskilda vägar och den förbättring av infrastrukturen som kommer att krävas även vid en måttligare tillväxttakt än nuvarande årliga befolkningsökning på 1,5 procent.

Övergripande målsättning i vårt förslag till Strategiskt program är därför

 

TILLVÄXT

Härryda kommun skall, inom ramen för tillgängliga ekonomiska resurser, planera för en tillväxt som möjliggör en balanserad utveckling i hela kommunen, förbättrar den kommunala servicen för i första hand kommunens nuvarande invånare och tillvaratar kommunens unika natur och möjligheter till rekreation för såväl kommunens invånare som besökare.

Tillväxten har tidigare ansetts böra ligga på en årlig befolkningstillväxt på en procent, liksom förhållandet i hela göteborgsregionen.

EKONOMI

Varje generation skattebetalare skall svara för sina egna kostnader och inte genom beslut flytta över kostnader på framtida generationer skattebetalare. Detta innebär att kommunens tillväxt skall ske inom ramen för vad som över en mandatperiod kan självfinansieras.

Den långfristiga skuldsättningen skall på sikt planmässigt amorteras ned till de 200 mkr som gällde vid majoritetsskiftet 2007.

 

KOMMUNAL SERVICE

Med beaktande av det vi ovan sagt under Tillväxt och Ekonomi, anser vi att Härryda kommun ändå skall sträva efter att vara den bästa kommunen i Göteborgs-regionen för både barnfamiljer och äldre att bo i. Full behovstäckning skall gälla inom såväl förskola som inom vård och omsorg. Likvärdig och god kommunal service skall finnas i samtliga kommundelar. Den kommunala servicen i form av skola, vård och omsorg skall utformas i direkt samarbete mellan brukare och kommunens politiker och tjänstemän och skall inom ramen för ekonomiska resurser anpassas till berörda medborgares krav.

SAMHÄLLSBYGGANDE

Bostadsbyggandet skall koncentreras till befintliga tätorter, kollektivtrafik och till befintliga omvandlingsområden och fritidshusområden, med planmässig anpassning till avloppsförsörjningsplanens krav. Konkurrensen skall säkerställas genom ett öppet anbudsförfarande vid fördelningen av mark. Enskildas möjlighet till självbyggande på kommunal tomtmark skall förbättras utan subventionering med skattemedel.

Vi anser att kommunen inte heller skall subventionera markpriser vid försäljning till exploatörer utan att det skall ske efter vederbörlig konkurrens för korrekt marknadsprissättning.

Planläggning av ny mark för sysselsättningsskapande verksamheter skall prioriteras. Projektet Airport City, med ett stort regionalt shoppingcenter, skall konsekvensutredas med tanke på utvecklingen i kommunen i övrigt.

 

Motorvägen delar i dag Landvetter i två delar. Möjligheten till en överbyggnad av motorvägen bör utredas med syftet att återförena de två delarna, eliminera nuvarande bullerstörningar, förbättra miljön och möjliggöra ett utnyttjande av ny och friställd mark för en genomtänkt centrumbebyggelse i vad som kan komma att bli kommunens nya centralort.

Den planerade stora utbyggnaden av ett nytt stort bostadsområde skall omvärderas i samband med omarbetandet av ÖP 2012.

KOLLEKTIVTRAFIK

Kommunen skall med kraft hävda sitt beslut från 2006 med krav på en effektivt fungerande spårbunden kollektivtrafik på gamla Boråsbanan. I avvaktan på ett bindande och finansierat beslut om uppförande av en eventuell Götalandsbana skall kraftsamling ske för att den nuvarande Boråsbanan upprustas, utvecklas och används för kollektivtrafikförsörjning såväl inom som in/ut i kommunen. Där spårbunden kollektivtrafik inte är av praktiska skäl möjlig skall effektiva former av matartrafik utvecklas, ev. med användning av ny teknik som t.ex. spårtaxi.

DEMOKRATI OCH MEDBORGARINFLYTANDE

Kommunpartiet gick till val, både 2006 och 2010, med krav på ökat medborgarinflytande och under rubriken ”Demokrati – att lyssna på medborgarna”. Portalparagrafen i detta program löd ”medborgarna skall ges information och beredas tillfälle att yttra sig, före och inte efter beslut, i viktiga frågor i deras närområde”. Vi krävde också att ”obligatoriska hearings skall ske tidigt med berörda fastighetsägare i planfrågor, med pensionärsorganisationer i äldrefrågor, handikapporganisationer i funktionshinderfrågor och föräldragrupper i skolfrågor”.

 

Detta kan ske genom att som exempel genomföra det förslag som vi, tillsammans med den oberoende socialliberalen Leif Persson i en gemensam motion föreslagit, att nuvarande kommundelsstämmor förvandlas till ett forum för ökat medborgarinflytande i den aktuella kommundelen. Motionen är ännu inte behandlad. Tillsammans med det av fullmäktige fattade beslutet om införande av medborgardialog innebär detta ökat medborgarinflytande mellan valen och en väsentligt ökad närdemokrati.

För att komplettera dessa åtgärder föreslår vi också inrättande av en funktion som medborgarombudsman med uppgift att kanalisera klagomål från medborgare som anser sig orättvist eller felaktigt behandlade.

MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Nuvarande finansiella mål och mål för god ekonomisk hushållning bör kompletteras med följande mål som överordnas de av fullmäktige antagna målen:

Anm: Se även vårt handlingsprogram 2011—2014 under menyrubriken Vårt program eller genom att klicka här >>

 

11-12-14   Publicerat

11-12-12   Kommunfullmäktige

11-12-12   Motioner 

 

11-12-01   Frågor

11-11-14   Kommunfullmäktige

 

11-09-26   Kommunstyrelsens möte

11-08-29   Kommunstyrelsens möte

 

11-08-24   Publicerat

11-05-23   Nya motioner

 

11-04-26   Nya motioner

11-02-17   Nya interpellationer

 

11-06-20   Kommunfullmäktiges möte

11-05-30   Kommunstyrelsens möte

 

11-05-27   Nya motioner

 

11-05-25   Publicerat

11-05-17   Skrivelse till kommunrevisionen

Skrivelse till kommunrevisionen kring revisorernas berättelse för 2010 och deras granskning av förrådsverksamheten

Den 17.5.2011 tillställdes kommunens revisorer en skrivelse från kommunpartiet om två uppseendeväckande händelser för övervägande. När det gäller revisorernas verksamhetsberättelse för 2010 (liksom tidigare för 2009) hade denna upprättats utan att kommunens låneåtagande till Vägverket för byggandet av Slambymotet upptagits i årsredovisningen. Detta är i strid med vad kommunala redovisningslagen och Rådet för kommunal redovisning rekommenderar. Detta borde påtalas av revisorerna, så att denna avvikelse från god redovisningssed inte upprepas i nästkommande års redovisning.

 

Behandlingen av revisorernas granskningsrapport om förrådsverksamheten utgör ett sådant negligerande av revisionens anmärkningar, som inte kan anses avslutat genom det av fullmäktige fattade beslutet att endast notera informationen om kommunstyrelsens beslut om åtgärder. Vid behandlingen i fullmäktige yrkade kommunpartiet att revisorerna skyndsamt skulle göra en uppföljande granskning av situationen idag inom förrådssektorn samt att granska hela sektorn för samhällsbyggnad beträffande beslutsfattande, intern kontroll och rapportering av brister i kontrollen. I kommunpartiets skrivelse framhålls också behovet av ytterligare revisionsgranskning av kommunstyrelsens arbetsformer och om bristerna i dessa medverkat till den bristfälliga kontrollen av förrådsverksamheten.

11-05-02   Kommunstyrelsens möte

 

11-04-26   Kommunfullmäktige

 

11-04-20   Publicerat

 

11-04-13   Publicerat

 

11-04-04   Kommunstyrelsens möte

 

11-03-28   Kommunfullmäktige

 

11-03-07   Kommunstyrelsens möte

 

Reservation- Lokalanpassning till följd av friskoleetablering

Alliansen och socialdemokraterna presenterade vid dagens sammanträde ett gemensamt ”Lokalanpassningsförslag” under punkten Lokalanpassning till följd av friskoleetablering. Förslaget är baserat på samma prognosunderlag och samma kalkyler som i tidigare fyra förslag i olika konstellationer yrkats av de två blocken.

Vid tidigare behandlingar av ärendet i kommunstyrelsen har undertecknades krav att ärendet, enligt 3 kap. 9 § Kommunallagen är av sådan principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen, att det borde behandlas av kommunfullmäktige, avvisats. Hänvisning har då gjorts till att fullmäktige redan i sitt budgetbeslut i november beslutat om de besparingar som ansågs nödvändiga för anpassning till det minskade lokalbehovet och att det nu var upp till kommunstyrelsen att genomföra beslutade besparingar.

Det nu presenterade och av kommunstyrelsens majoritet antagna förslaget redovisar den budgeterade budgetminskningen på 4.641.940 kr och en minskning av genomförda och planerade åtgärder på 1.670.000 kr. Det saknas alltså 2.971.990 kr till den av fullmäktige beslutade budgetminskningen och något förslag till ytterligare besparingar har icke redovisats.

 

Därmed har kommunstyrelsens majoritet icke genomfört det uppdrag man påstått varit nödvändigt och som varit motiveringen till brådskan att redan nu ta ett beslut i strid med krav från föräldrarna, lärarnas fackorganisationer och i protokollet ovan redovisat yrkande av undertecknad med stöd av Leif Persson (oberoende socialliberal).

Undertecknad hävdar att de prognoser och kalkyler som utgör underlag för kommunstyrelsens beslut inte motiverar ett genomförande av föreslagen lokalanpassning. Då kommunstyrelsen avslagit ovan nämnda yrkande reserverade Leif Persson och undertecknad oss mot kommunstyrelsens beslut och undertecknad lämnar denna skriftliga reservation.

Gunnar Carlson (KP)

Reservation – Markanvisningsavtal med Förbo angående kontor och bostäder i Mölnlycke centrum

Frågan om Härryda kommun vid försäljning av mark bör följa de riktlinjer som framgår av EU-rättens statsstödsregler sådana dessa framgår av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 2007:9 med bilaga, är f.n. föremål för behandling i Förvaltningsrätten. I avvaktan på lagakraftvunnen dom som anger huruvida dessa riktlinjer skall följas anser undertecknad att kommunen bör tillämpa angivna regler.

 

I det avtal som upprättats med Förbo säljs 1100 kvm mark till Förbo till ett pris av 3.050.000 kr. Detta motsvarar knappt 2.800 kr per kvm inkl. gatukostnader och anläggningskostnader för VA. Det framgår inte av handlingarna om avtalet föregåtts av sådana värderingar som stipuleras i EG-rättens statsstödsregler och som framgår av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 2007:9.

Där anges två alternativa tillvägagångssätt:

  1. överlåtelse sker efter ett vederbörligen offentliggjort, öppet och villkorslöst anbudsförfarande, eller,
  2. om ett offentligt organ inte avser att använda sig av ett sådant villkorslöst anbudsförfarande, bör en oberoende värdering genomföras av en eller flera oberoende värderingsmän före förhandlingar om försäljningen.

Dessa regler får anses gälla också vid försäljning av mark till ett kommunen närstående bolag som Förbo. Jag har därför yrkat återremiss med krav att marktilldelning skall ske först sedan markpriset kunnat fastställas enligt EG-rättens statsstödsregler sådana dessa framgår av SKL:s cirkulär 2007:09.

 

Då kommunstyrelsen avslagit mitt yrkande reserverar jag mig, med hänvisning till vad som ovan anförts, mot kommunstyrelsens beslut och lämnar här denna skriftliga reservation.

Gunnar Carlson (KP)

Reservation – Anvisningar för budget/plan 2012-2016

Kommunpartiet lämnade inte vid den allmänpolitiska debatten 31 januari, till skillnad från Alliansen och Socialdemokraterna, vad som kommit att kallas ett Strategiskt program. Anledningen var att Strategiska program tidigare endast lämnats av den politiska majoriteten. Erfarenheten från tidigare år är också att förvaltningen vid utarbetandet av anvisningar för kommande budget/plan aldrig tagit någon hänsyn till de synpunkter som framförts i fullmäktigedebatten av partier utanför majoriteten i fullmäktige.

Kommunpartiet har därför vid dagens behandling i kommunstyrelsen lagt fram de 6 punkter som framgår av protokollet ovan och som vi anser viktiga att få med vid ekonomiutskottets behandling. Kommunstyrelsens ordförande beslutade att inte betrakta detta som ett strategiskt program utan som separata yrkanden.

 

Då den samlade majoriteten av Alliansen och socialdemokraterna vägrat att för den kommande mandatperioden välja in den nominerade kandidaten från Kommunpartiet till ledamot eller ersättare i ekonomiutskottet anser vi det vara en demokratisk rättighet att på detta sätt framföra några väsentliga synpunkter på kommande budget/plan. Vi kommer också att utnyttja vår lagligt reglerade rätt att genom motioner söka påverka utformningen av kommunens verksamheter, väl medvetna om att de två politiska blocken i samarbete nära nog undantagslöst under den gångna mandatperioden avslagit våra motioner.

Ett genomförande av våra 6 punkter skulle ha stor betydelse långsiktigt för kommunens ekonomi, för den service som medborgarna har rätt att förvänta sig av socialtjänsten och på en balanserad utveckling inom området samhällsbyggnad. Föreslagen fondering av vinsterna vid exploatering av markreserven skulle förhindra att dessa vinster tillförs verksamheten och därmed används i driften i stället för att säkra bibehållandet av en markreserv för framtiden.

Då kommunstyrelsens majoritet vid omröstningen avslagit mitt yrkande på samtliga sex punkter reserverar jag mig mot kommunstyrelsens beslut och lämnar inför behandlingen i fullmäktige denna skriftliga reservation.

Gunnar Carlson (KP)

 

De ovan nämnda 6 punkterna är, enligt KS protokoll följande:

  1. Som nytt mål för god ekonomisk hushållning föreslås: Tillväxt och investeringar skall totalt sett för perioden 2012-2016 hållas inom ramen för självfinansiering.
  2. Socialtjänsten. Ytterligare insatser görs på psykiskt funktionshindrade.
  3. Full behovstäckning skall gälla inom äldreomsorgen, liksom i dag för förskolan.
  4. Samhällsbyggnad. Nybyggnation i Södra Kullbäckstorp utgår ur bostadsförsörjningsprogrammet för perioden 2012-2016.
  5. Gamla fritidsområden detaljplaneras och VA-saneras under en 10-årsperiod för att ge möjlighet till permanentbebyggelse.
  6. Överskott inom exploateringsverksamheten fonderas i en fond att användas för markförvärv.
 

11-02-07   Kommunstyrelsens möte

Beslut i frågan om lokalanpassning som följd av friskoleetableringen i kommunen

Tre alternativa yrkanden stod mot varandra inför omröstningen. Vårt förslag (Gunnar Carlson (KP), Leif Persson (ober.socialliberal) med stöd av Birgitta Olsson (MP) yrkade på avslag och att en ny lösning skulle tas fram i UTK-beredningen i samverkan med berörda föräldrar. Socialdemokraternas yrkande var att strategi 1 i stort skulle genomföras, men över en treårsperiod och i takt med att frågor om skolvägar mm lösts i samråd med föräldrarna, Alliansens förslag överensstämde med alternativ Strategi 2 som redovisades i förvaltningens beslutsunderlag den 10 januari och som innebar, utöver redan genomförd nedläggning av Fårtickan och Furuhällspaviljong 2, en nedläggning av Furuhällsskolan, Furuhällspaviljong 1, Gärdesskolan och Landvetterskolan Annexet.

 

Klart var att vi i en omröstning skulle först ställas mot S förslag som då skulle bli motförslag till Alliansens förslag. Vi skulle då fått välja att antingen stödja Alliansen, S eller lägga ner våra röster. Det skulle bli ett val mellan pest och kolera eftersom båda förslagen motarbetats av oss från första stund. En nedläggning av våra röster skulle ge Alliansen 6 mot 4 för S och därmed skulle alltså Alliansen vinna.

Vi gjorde klart för S att vi skulle, i valet mellan pest och kolera, välja att lägga ner våra röster och de två blocken finge då själva ta ansvaret för slutresultatet. I det läget var S beredda att gå för en återremiss baserad på vårt förstahandsyrkande med visst tillägg från deras punkt 6. Vi beslöt så och tog tillbaka våra två yrkanden, S tog tillbaka sitt yrkande och vi lade gemensamt nedanstående yrkande, som också blev KS beslut med rösterna 7 för och 6 (Alliansens) mot.

 

" Vi yrkar återremiss, för att vi som ledamöter skall kunna sätta oss in i de synpunkter som framkommit genom föräldrarna m.fl. men icke här redovisats, och i konsekvenserna av de förslag som nu läggs vid dagens sammanträde, t.ex. vad gäller pedagogik, ekonomi och kommunala fastigheter."

Tyvärr har alliansledaren valt att i radio och pressmeddelande samt på kommunens hemsida på ett helt felaktigt sätt återge kommunstyrelsens beslut. På kommunens hemsida står nämligen följande: ”Vid kommunstyrelsens möte den 7 februari återremitterades förslaget till lokalanpassningar för förskola och grundskola i Mölnlycke. Förvaltningen kommer nu att svara på återremissen och belysa effekterna av strategi 2 som skulle innebära en nedläggning av Furuhällsskolan. Förvaltningens svar överlämnas för beslut vid kommunstyrelsens nästa möte, den 7 mars”.

Enligt det verkliga beslutet har istället förvaltningen nu uppdraget att gå vidare i enlighet med detta, vilket innebär att föräldrakollektivet får möjlighet att medverka i utformningen av kommande förslag till anpassning av den kommunala skolan till effekterna av etableringen av friskolorna. Demokrati!

  

11-01-31   Fullmäktige

11-01-10   Kommunstyrelsens möte

Pressinformation från KP och Leif Persson

Till Ola Gustavsson, Härrydaposten och Martina Liljedahl, GP

Pressinformation om vad som beslutats och hur i kommunstyrelsen sker enligt regelsystemet genom kommunledningen. Den viktigaste frågan på dagordningen i går var det omtvistade förslaget om lokalanpassning av skolorna i Mölnlycke till förskoleetableringen. Leif Persson och undertecknad gick först ut före jul av de politiska företrädarna och deklarerade att vi skulle motsätta oss förslaget och begära återremiss.

   

Vi ändrade oss då vi ansåg att en återremiss skulle riskera att endast bli en "window dressing" av det liggande förslaget. Vi yrkade därför i stället avslag på förslaget och föreslog att KS skulle begära att KF uppdrar åt fullmäktigeberedningen för Utbildning och Kultur (UTK) att ta det politiska ansvaret för den fortsatta beredningen av frågan. Då ordföranden drog tillbaka sitt förslag att KS skulle godkänna förvaltningens förslag och uppdra åt förvaltningen att genomföra förslaget, så kunde vi inte yrka avslag på ett obefintligt förslag och begränsade därför vårt yrkande i enlighet med den bifogade bilagan som också refererar i sin helhet Gunnar Carlsons inlägg i debatten.

I övrigt gjordes i KS bl.a. val till utskott och råd Vid dessa val fördelade den samlade majoriteten av de två stora blocken mellan sig samtliga platser utom i Ungdomsforum där man enligt regelsystemet tvingas att även ta med en representant för Kommunpartiet. Valsamverkansgruppen Kommunal Demokrati (KP, Leif Persson) saknade ett mandat i KS för att kunna begära proportionella val och vi blev därför orepresenterade i Ekonomiutskottet (f.d. Budgetberedningen), Pensionärsrådet, Rådet för funktionshindrade, Folkhälsorådet och Brottsförebyggande rådet. Betr. reglementet för Ekonomiutskottet har det gamla KS redan 20/12 beslutat om ändringar som minimerar möjligheten för partierna utanför Alliansen och RödGrönSport att få insyn i budgetarbetet.

   

Leif Persson nominerade Gunnar Carlson som ersättare i Ekoniomiutskottet, men KS-majoriteten utsåg i sluten omröstning sina egna 5 ordinarie och 5 ersättare. Tillvägagångssättet är detsamma som majoritetsblocken tillämpade efter valet 2006 men som efter höstens val omöjliggjordes när det gällde val av revisor och kommunstyrelse genom valsamverkan mellan KP, Leif Persson och SD i valgruppen Kommunal Demokrati.

Vi har genom detta mail med bilaga velat ge Er en full bild av vad som beslutades i KS i går i dessa två viktiga frågor som givetvis kommer att leva vidare i det politiska beslutsmaskineriet under hela mandatperioden. Genom att undertecknade gemensamt har vågmästarrollen i KS så finns våra möjligheter kvar att - när Allians och RödGrönSport inte är överens - kunna påverka beslutsfattandet. Som framgick i valet till KS i december så är det vid sluten omröstning inte omöjligt med avhopp i Alliansen vars majoritet i fullmäktige endast är ett mandat.

Med vänlig hälsning

Gunnar Carlson och Leif Persson

   

Ärendet lokalanpassning till följd av förskoleetablering – Gunnar Carlsons inlägg och yrkande

Det nya KS fick - liksom föräldrarna - en första presentation av det här förslaget den 20 dec, omedelbart före årets längsta långhelg I dag, några få arbetsdagar senare, sitter vi här för att besluta om den – för berörda föräldrar och barn – mest omvälvande förändringen av skolorna i Mölnlycke under dessa skolbarns tid i skolan.

Utgångspunkten för förslaget sägs vara etableringen av friskolorna Frida och Vittra som påstås kräva en budgetminskning på 4,6, 6,9 resp. 8,1 mkr under åren 2011-2013. I stället för att aktivt möta konkurrensen från friskolorna föreslås nu en nedläggning och omflyttning av de skolor och verksamheter som 100-tals föräldrar anser vara av avgörande betydelse för dem och deras barn.

Agerandet är jämförbart med om Volvo - när Audi-Volkswagen en månad gick om Volvo i försäljning – beslöt att lägga ner produktionen av några av sina mest uppskattade modeller. Föräldrarnas inställning framgår av de väl genomarbetade synpunkter som ett 60-tal föräldrar tillställt KS ledamöter. En protestlista på Facebook hade i går 580 namn och en annan 320. Idag sägs det vara 1000 namn.

   

Besparingen har styrt planeringen och motsvarar ca 1 % av skolbudgeten; Det finns säkert andra delar i skolbudgeten på netto 870 mkr där en sådan besparing kan ske med mindre negativa konsekvenser för barnen och deras föräldrar.

Förslaget innebär också en sådan genomgripande principiell förändring att beslutet, i enlighet med bestämmelserna i 3 kap 9 § Kommunallagen, skall tas i KF. Detta bör ske efter en grundlig diskussion av de välmotiverade invändningar och förslag som framförts av föräldrarna i mejl till KS ledamöter.

   

Att besparingen redan finns i den budget som inför 2011-2014 tagits av KS och KF innebär inte att vi politiker därmed beslutat om förändringen med alla dess - sedan 3 dar före jul - kända konsekvenser. Det var bara politikerna i budgetberedningen som haft möjligheten att se förslagets konsekvenser. Övriga politiker är inte medvetna om konsekvenserna. Det finns bara ett sätt att nu rätta till detta. Skrota förslaget och börja om från början med en politiskt förankrad genomtänkt strategi för hantering av friskolekonkurrensen.

Jag yrkar därför

att kommunstyrelsen begär att kommunfullmäktige uppdrar åt den fullmäktigeberedning som tillsatts för att syssla med inriktningsmålen för skolan att i samverkan med förvaltningen och berörda föräldrar och med barnens bästa för ögonen ta fram ett förslag till anpassning av kommunens skolstrategi till den konkurrenssituation som uppkommit efter etableringen av friskolorna.

I omröstningen om ovanstående yrkande röstades detta ner med 6 röster mot (Alliansen), 2 för (Gunnar Carlson och Leif Persson) och 5 nedlagda (Socialdemokraterna och Miljöpartiet).

Därefter röstade Alliansen igenom ett återremissyrkande med begäran om bl.a. förtydligande från förvaltningen av förslaget.

Socialdemokraterna avlämnade en röstförklaring där man bl.a. gjorde Alliansen ansvarig för konsekvenserna av friskoleetablerandet.

   

10-12-28   Nyhetsblad december 2010

   

10-12-08   Nyhetsblad november 2010

10-11-15   Fullmäktige

   

10-09-25   Valresultatet i Härryda oklart

I skrivande stund - lördag 25 sept e.m. – saknas fortfarande sluträkningen av valdistrikten Hindås 2 och Rävlanda samt oräknade röster i vallokalerna i östra valkretsen.

I detta läge är skillnaden mellan MP och KP i östra valkretsen endast 18 röster till fördel för MP och det är oklart om utfallet får betydelse för mandatfördelningen. De 4 mandat KP fick i den preliminära sammanräkningen kommer sannolikt att förvandlas till de 3 vi redan har, trots att vi fick drygt 10 procent fler röster än 2006.

I Hindås var sammanräkningen och/eller redovisningen av personrösterna fel. Leif Persson-kryss hade tillgodoräknats Kileby som bor i Pixbo, något som nu har rättats till. Men det indikerar att sammanräkningen i kvarvarande valkretsar varit kaotisk och att detta är anledningen till den märkliga förseningen.

Vi väntar på det slutliga resultatet innan vi drar våra slutsatser.

  

10-09-15   Publicerat

10-09-03   Publicerat

10-08-25   Publicerat

   

10-08-25   Vårt program

10-08-18   Publicerat

   

10-08-11   Publicerat

10-06-30   Publicerat

   

10-06-21   Fullmäktige

10-05-03   Nya frågor

   

10-04-19   Fullmäktige

10-04-14   Nya interpellationer

   

10-04-07   Publicerat

10-01-27   Publicerat

   

10-01-25   Fullmäktige

10-01-25   KP:s inlägg i den allmänpolitiska debatten 2010

Dagens allmänpolitiska debatt är den lokala motsvarigheten till riksdagens remissdebatt. Alliansen redovisar vad man gjort och talar om vad man vill göra under resterande del av mandatperioden. Vi, övriga partier, får möjlighet att inom 8 utmätta minuter muntligen redogöra för vad vi vill. Detta skall påverka budgetanvisningarna för kommande period. Tanken är god men fungerar det så?

  

Läs hela Gunnar Carlsons inlägg >>

09-11-27   Nya interpellationer

09-11-04   Publicerat

   

09-10-19   Demokratiberedningens rapport i Kf

Bakgrunden till Gunnar Carlsons inlägg i Kf i överläggningen om demokratiberedningens rapport är i korthet följande:

   

Gunnar Carlsons anförande i dess helhet. >>

09-08-19   Publicerat

   

09-06-29   Yttrande till Länsrätten

När frågan om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen för 2008 behandlades i fullmäktige den 23 mars, beviljades detta, utan att man tagit upp de av KP framförda anmärkningarna för beredning. Därmed bröt man mot de skärpta regler för ansvarsprövning som trädde i kraft 1 juli 2006. Händelseförloppet redovisades i detalj i Gunnar Carlsons överklagan till Länsrätten, där han yrkade att Länsrätten upphäver fullmäktiges beslut och återförvisar ärendet till fullmäktige för beredning och ny ansvarsprövning.

Den överklagande har från Länsrätten tagit del av kommunens yttrande, som utöver att det innehåller klara felaktigheter i sin faktabeskrivning, i själva verket är ett yttrande från sektorn för administrativt stöd som kommunstyrelsen antagit som sitt eget, d.v.s. det organ vars ansvar skulle prövas. vilket innebär en klar jävssituation.

  

I Gunnar Carlsons svarsskrivelse påpekas ett antal klara fel i kommunens handläggning och i kommunens (kommunstyrelsens) yttrande och anhålles att Länsrätten inte beaktar kommunens yttrande som yttrande i målet. ...>>>

09-06-24   Publicerat

   

09-06-17   Publicerat

   

09-06-15   Sammanfattning av KF-ärenden med KP-beröring

09-06-05   Nya interpellationer

09-05-27   Publicerat

   

09-04-07   Publicerat

   

09-03-29   Nya motioner

   

09-03-23   Sammanfattning av KF-ärenden med KP-beröring

09-03-02   Kommunpartiets årsmöte

   

09-03-01   Publicerat

   

09-02-23   Sammanfattning av Kf-ärenden med KP-beröring

09-01-26   KP:s inlägg i den allmänpolitiska debatten i fullmäktige

   

08-12-07   Brev till kommunfullmäktiges ordförande

   

08-12-01   Publicerat

   

08-11-17   Sammanfattning av KF-ärenden med KP-beröring

08-10-20   Sammanfattning av KF-ärenden med KP-beröring

08-11-19   Nya motioner

   

08-11-17   Nya interpellationer

   

08-09-22   Sammanfattning av KF-ärenden med KP-beröring

08-06-16   Sammanfattning av KF-ärenden med KP-beröring

   08-06-15   Publicerat

08-05-26   Nya motioner från Kommunpartiet

   

08-05-22   Kommunpartiets synpunkter på Landvetter Nya Centrum

08-04-21   Sammanfattning av KF-ärenden med KP-beröring

(Även sammanfattning från 08-03-25 och 08-02-25)

  

08-04-21   Nya interpellationer

08-03-26   Publicerat

4 nya publicerade artiklar återges:

08-03-25   Nya motioner från Kommunpartiet

08-02-21   Nya artiklar av KP-intresse:

Gnäll och missnöjesdebatten. En ”gnäll”-debatt i GP inleddes med ett fult och lögnaktigt angrepp på KP från Jan Linde (s), som beskyllde oss för att ha övergett de äldre för att de numera fått det så bra, för att istället ägna oss åt att tillverka missnöje på annat håll att göra politik av. I repliker från bl.a. Nils Bengtsson och Lennart Björklund påvisades det absurda i angreppet. I ytterligare insändare fortsatte Jan Linde att gnälla över KP, bl.a. för att vi påtalar fel och misstag från tjänstemän och politiker istället för att som blockpolitikerna sopa dem under mattan. Debatten avslutas t.v. av Gunnar Carlson med slutsatsen att den ende som verkligen gnäller är Jan Linde själv!

08-02-15   Senaste interpellationerna

3 interpellationer har nyligen lämnats in.

  

08-02-04   Senaste motionerna

7 motioner har lämnats in.

08-01-28 Allmänpolitiska debatten i Kf

Huvudattraktionen i årets första fullmäktigemöte blev den 3 timmar långa allmänpolitiska debatten, där Alliansens vårdnadsbidrag och alternativa driftsformer blev ett hett ämne i en utdragen föreställning och där nära hälften av ledamöterna fick tillfälle tala sig varma för olika delar av sina uppdaterade partiprogram. Kommunpartiets allmänna strategi och program presenterades i inlägg av Gunnar Carlson och Nils Bengtsson.

  

07-12-27   Konfrontation med chefstjänstemän och kommunalråd

Kommunalråden och några chefstjänstemän har i GP gått till angrepp på KP, inte för att vi i en insändare anklagat tjänstemännen för att tala osanning, utan för att vi använt en för dem stötande liknelse.

07-12-21   3 nya artiklar har publicerats:

07-12-17   Sammanfattning av KF-ärenden med KP-beröring

(Även sammanfattning från 07-11-19)

  

07-12-07   Nya frågor

07-12-06   Nya motioner från Kommunpartiet

07-12-06   Nya motioner från Kommunpartiet

07-11-19   Kommunpartiets förslag till inriktningsmål för översiktsplanen

En särskild beredning tillsattes tidigare för att ta fram inriktningsmål för arbetet med en ny översiktsplan. Eftersom KP inte fick vara med i det arbetet, har vi tagit fram ett eget förslag att tillställa beredningen.

  

07-10-25   Frågor: Pensionsavgångar inom sektorn för samhällsbyggnad

Med hänsyn till att en rad mycket stora frågor skall hanteras av samhällsbyggnadssektorn framöver och till att dess chefstjänstemän närmar sig pensionsåldern, efterfrågas vilka åtgärder som är aktuella för rekryteringen av de nya chefer som kommer att få ansvaret för att genomföra dessa projekt.

07-10-16   Inbjudan: Debatt om gamla Boråsbanans framtid i Rävlanda

Mp, KP och V samt Järnvägsfrämjandet bjuder in Härrydas kommunpolitiker, samhällsföreningar och allmänhet till en paneldebatt följd av öppen debatt:

Tid: 31 oktober 2007 kl 18–21
Plats: Rävlanda föreningsgård
Moderator: Gunnar Ek

  

Ladda ner utskriftsversion >>

07-10-16   Nytt nummer av Inspiratören

Vårt NYHETSBLAD till Inspiratören kommer snart ut med sitt första månadsnummer; det blir färre stora INSPIRATÖREN, men desto fler NYHETSBLAD >>

07-10-16   Överklagande om reglerna för kommundelsmöten

Kommunpartiets överklagande av de nya begränsande reglerna för kommundelsmöten ligger nu i kammarrätten.

Se artikel sid 11 i Inspiratören Nr 7 >>

07-10-16   De senaste interpellationerna från KP

Läs om interpellationer om allt från Mopedterrorism till Demokratiberedningens förslag om radioutsändning... >>

07-10-16   De senaste motionerna från KP

Läs om motioner om allt från "Handikapprådets och Pensionärsrådets roll i den politiska organisationen" till "Nyttan för medborgarna av expansion" >>

  

07-10-16   De senaste frågorna från KP

3st nya frågor till kommunstyrelsens ordförande har nu publicerats >>

07-10-10   Publicerat i HärrydaPosten

En insändare av Lennart Björklund om vikten av överenskommelser i kommunen samt en kommentar till Lennart Lundqvists inlägg om effektivisering och skattesänkningar av Gunnar Carlson.

  

07-09-24   Sammanfattning av KF-ärenden med KP-beröring

6 olika frågor med särskild anknytning till KP behandlades.

Läs mer under Fullmäktige >>

07-05-31   Månadskrönikan maj – Eftermälet

Ingen blir glömd så fort som en f.d. politiker. Till den gruppen hör också en f.d. statsminister.

  

07-05-31   Nya motioner

07-05-21   Kommunpartiets inlägg i fullmäktige

07-04-30   Månadskrönikan april – Varning för blockpolitik!

Leif Pagrotsky har, i en krönika i Göteborgs-Posten 18 april, under denna rubrik och med utgångspunkt från Sverigedemokraternas framgång i kommunvalen, tagit upp en intressant diskussion om blockpolitiken.

  

07-04-25   Interpellationer

07-03-30   Månadskrönikan mars

I naturen har vårdagjämningen passerats. Vi ser fram mot ljusare tider. En ny vår med nya möjligheter.

I politiken är den nya regeringens inkörningsperiod över och resultatet av den nya politiken börjar visa sig.

  

07-03-13   Nya och gamla motioner

Kommunpartiet följer upp motioner lagda av SPI före skiftet av fullmäktige i november 2006 >>

   

07-02-22   Detaljplan för Landvetter Park – Resort Living

Kommunpartiet var i fullmäktigedebatten i december 2006 kritiska beträffande det sätt på vilket detta projekt hanterats av ledande politiker och förvaltning. En arbetsgrupp i Kommunpartiet har arbetat fram synpunkter på det utställda programmet >>

   

07-02-15   Månadskrönikan februari 2007

Om utanförskap, åldersdiskriminering, politisk opportunism och nya toppolitiker med hög svansföring >>

  

07-02-05   Ärendehanteringen av Landvetter Park

Gunnar Carlson har lagt en motion om ärendehanteringen med begäran att fullmäktige uppdrar åt kommunens revisorer att utreda förvaltningens och den politiska organisationens hantering av ärendet Landvetter Park >>

07-01-29   Kommunfullmäktige

Läs senaste nytt från Kommunfullmäktige >>

  

07-01-15   STUDIECIRKEL - Vilken äldrevård vill vi ha i Härryda?

I Inspiratörens julnummer förannonserades denna studiecirkel och intresserade ombads kontakta cirkelledaren Nils Bengtsson på telefon 031-882409 Cirkeln drivs i samarbete med studieförbundet Sensus och planeras omfatta 3 till 5 3-timmars träffar under tiden slutet januari - mars i år >>

06-12-23   Årskrönika 2006

Läs årskrönikan för år 2006 >>

  

06-12-22   Landvetter park – ny Vällsjöskandal

Kommunfullmäktige beslöt vid decembersammanträdet att genomföra programsamråd betr. Landvetter Park.  Det miljardprojekt som Vällsjöentreprenören Golf Engineers vill starta som ett turistprojekt i skogarna vid Buarås. Fullmäktiges beslut togs utan programhandlingar eller det minimum av utredningar och konsekvensbeskrivningar som kommunpartiet med och miljöpartiet begärt i både kommunstyrelse och nu i fullmäktige.

Därmed driver de två politiska blocken tillsammans med förvaltningen detta projekt på samma lösa boliner som man drivit golfprojektet vid Vällsjön. I dagarna kom Länsrättens dom efter Golf Engineers överklagande av Länsstyrelsens upphävande av bygglovsnämndens beslut om tillfälligt bygglov.

De invändningar som kommunpartiet och andra reservanter i kommunstyrelse och Miljö- och bygglovsnämnden anfört har nonchalerats av de politiska blockens företrädare. Nu står man där med skammenn >>

   
Hämta en fri pdf-läsarepdfreaders.org