NyheterMedlemsinfoPublicerat
OrganisationVåra politikerVårt program
KommunstyrelsenFullmäktigeMotionerInterpellationer
ArkivFrågorSkrivelser Inspiratören

Kommunpartiet i Härryda

Skrivelser

09-10-19   Gunnar Carlsons inlägg om demokratiberedningens rapport

Inför överläggningen om Demokratiberedningens rapport finns det anledning att för kommunfullmäktiges ledamöter redogöra för behandlingen i beredningen av det föreliggande förslaget till slutrapport. Utkast till slutrapport diskuterades i beredningen 2009-08-20 och 2009-09-24 då synpunkter lämnades. Bl.a. krävdes att texten under punkt 3 skulle kompletteras med information om behandlingen av ”Motionen om utvärdering av den politiska organisationen.”

Rapportförslaget i sin nuvarande utformning har därefter inte formellt behandlats in pleno i beredningen. Den text fullmäktige nu fått har endast sänts ut per post till ledamöterna med begäran om kommentarer. Undertecknad har lämnat kommentarer. Dessa har inte påverkat skrivningen. Huruvida andra ledamöter kommenterat vet jag inte eftersom någon kommunikation om ev. kommentarer inte förekommit.

Genom förfaringssättet har det inte funnits möjlighet att formellt anmäla att man inte står bakom denna skrivning, utarbetad av beredningsledaren och beredningssekreteraren. Det har inte heller varit möjligt att inför fullmäktiges behandling i dag lägga ett eget yttrande. Den enda möjlighet som finns är därför att framföra dessa synpunkter som ett längre inlägg i dagens överläggning. Demokratiberedningens uppgift är att på KFs uppdrag verka för utveckling av demokratin i kommunen. Hanteringen är ett exempel på hur beredningsledningen behandlar demokratin i det egna arbetet.

 

Jag har två allvarliga anmärkningar mot förslaget till slutrapport:

Det redovisas inte hur handläggningen manipulerats för att förhindra behandling av den ”Motion om utvärdering av den politiska organisationen” som överlämnats av fullmäktige till beredningen och som får anses ha stor betydelse för beredningens slutrapport;

Beredningens förslag till beslut i KF innebär att beredningen abdikerar från sitt uppdrag och överlåter till förvaltningen att arbeta fram konkreta förslag till hur de förtroendevalda politikerna skall utveckla demokratin och sin dialog med medborgarna.

Först handläggningen

I förslaget finns under punkt 3.4 på första sidan en skrivning som lyder ”Beredningen har delgivits motionssvaret om ”Motion om utvärdering av den politiska organisationen”. Skrivningen att beredningen delgivits motionssvaret är avsiktligt vilseledande och avsett att ge läsarna intrycket att beredningen behandlat motionen. Detta har alltså inte skett.

Motionen, daterad 2007-09-03 och undertecknad av samtliga Kommunpartiets ledamöter i fullmäktige, berör det tabubelagda ämnet beredningsorganisation eller nämndorganisation och maktkoncentrationen till kommunstyrelsen på bekostnad av fullmäktigeledamöternas inflytande.

Motionen tar alltså upp frågor av stor betydelse för den kommunala demokratin och därmed för demokratiberedningens rapport. Motionen ifrågasätter om den nya politiska organisationen med beredningar i stället för nämnder i praktiken fungerar på det sätt som var målet med förändringen. I motionen hemställs att KF tillsätter en särskild beredning med för att utvärdera den politiska organisationen och överväga en återgång till nämndorganisation. Motionen diskuterades i fullmäktiges presidium i januari 2008, behandlades därefter i kommunstyrelsen och sedan i KF 2008-04-21, § 83. I stället för att tillsätta en särskild beredning beslöt fullmäktige att överlämna motionen till den tillfälliga demokratiberedningen och ansåg därmed motionen besvarad.

 

Motionen har därefter undanhållits beredningen genom att i 16 månader ha kvarhållits i kansliet för att överlämnas till beredningen först 2009-08-20 och då först sedan undertecknad krävt att motionen skulle behandlas innan förslaget till slutrapport överlämnas till fullmäktige. Någon sådan behandling har alltså inte skett.

Beredningsledningen har med alla medel försökt undvika att ta upp motionen till behandling. Man har gått till ytterligheter genom att i de interna minnesanteckningarna förvränga och direkt förfalska sanningen. I minnesanteckningarna från mötet 2009-08-20 sägs t.ex. att ”Presidiet noterade också att ”motionens övergripande innehåll” behandlades av demokratiberedningen på sitt möte 2008-09-11.” Ett möte då f.d. kommunalrådet Gunnar Häggström informerade om bakgrunden till den nya organisationen. Påståendet i minnesanteckningarna är ren osanning. I minnesanteckningarna från mötet med Gunnar Häggström 2008-09-11 finns inte ett enda ord om motionen eller om motionens innehåll.

Presidiet skrev, sedan beredningen i augusti i år fått motionen, en skrivelse till kanslifunktionen där man påtalade att motionen inte behandlats enligt gängse rutin. I skrivelsen påstås att ”Temat har behandlats i demokratiberedningens arbete under hösten 2008” vilket är en upprepning av det osanna påståendet att ”motionens övergripande innehåll” behandlades av beredningen på mötet med Häggström 2008-09-11.

Enligt denna skrivelse och minnesanteckningarna skulle beredningen alltså ha behandlat motionen ett år innan presidiet själv meddelat att man fått den sig tillhanda. Ett faktum som beredningsledaren försöker dölja med hjälp av semantiska akrobatkonster och osanningar, ovärdiga en person som fått uppgiften att leda en demokratiberedning.

Vid demokratiberedningens senaste möte yrkade jag att beredningen in pleno skulle besluta att behandla motionen. Detta yrkande vägrade beredningsledaren att ta upp till omröstning.

 

Så till anmärkningen om beredningens förslag till beslut.

I punkt 1 föreslår beredningen att fullmäktige skall godkänna rapporten och ge KS i uppdrag att genomföra förslagen. Men rapporten innehåller inte ett enda konkret förslag, endast på sidorna 5-10 en redogörelse för begreppen i fråga och hur det kan tänkas att fungera.

Beredningen som skall syssla med förslag till vitalisering av den kommunala demokratin och relationerna med medborgarna överlåter till kommunstyrelsen - i praktiken till förvaltningen - att formulera hur politikernas relationer med medborgarna skall utvecklas. Arbetssättet överensstämmer med den modell för målstyrning som nyligen drivits igenom i KF och som innebär att politikerna i beredningarna tillåts ta fram ett maximerat antal flummiga inriktningsmål som förvaltningen sedan översätter till verksamhetsmål på det sätt de anser lämpligt. Detta tillvägagångssätt blir rent löjligt när det också tillämpas vid utformningen av demokratiseringsarbetet i kommunen och för dialogen mellan politiker och medborgare.

I punkt 2 föreslås KS återrapportera vidtagna och planerade åtgärder, d.v.s. förvaltningen och KS får fria händer att välja och vraka ur beredningens lista, som inte utformats som förslag och därmed blivit föremål för ett konkret beslut om genomförande.

I punkt 3 noteras att den från KF översända motionen angående införande av medborgarpanel och medborgarförslag har besvarats. Denna motion har alltså behandlats av beredningen på ett helt annat sätt än den motion som jag inledningsvis konstaterade inte har behandlats alls.

I punkt 4 begär beredningen att bli entledigad samtidigt som man i rapporten föreslår att demokratiberedningen permanentas.

Sammanfattningsvis måste vi konstatera att demokratiberedningen under nuvarande beredningsledare inte bara misslyckats med att lämna konkreta förslag till fullmäktige. Man har också helt misslyckats med att själv tillämpa demokratiska principer i sitt eget arbete. Demokratiberedningen skall arbeta med att demokratisera och vitalisera den politiska verksamheten och dialogen med medborgarna. Detta börjar med att respektera förtroendevalda ledamöters rätt att i beredningen få sina förslag seriöst behandlade.

Kommunpartiet kommer inte att ställa sig bakom beredningen nuvarande förslag. Jag kommer att reservera mig i beredningen mot förslaget om detta framläggs i sin nuvarande form och jag kommer att lämna ett eget yttrande.

Då det inte är möjligt att här yrka så kommer jag att i beredningen föreslå att beredningen rapporterar till fullmäktige att beredningen inte före årsskiftet kan slutföra uppdraget då man undanhållits den för beredningens slutrapport viktiga motionen om en utvärdering av den politiska organisationen. Beredningen begär att tidpunkten för avlämnandet av slutrapport förlängs till 2010-04-30.

Jag har inte velat tynga dagens sammanträde med detaljer om minnesanteckningar m.m. Dessa dokument i original kommer att läggas ut på Kommunpartiets hemsida, för ledamöternas och allmänhetens begrundan och kännedom om hur maktintressen korrumperar arbetet bakom stängda dörrar i kommunhuset.

Följande handlingar redovisas som separata punkter (klicka på länkarna):

  1. Motion om utvärdering av den politiska organisationen
  2. Anteckningar från möte med demokratiberedningen 2009-08-20
  3. Skrivelse till kanslifunktionen om försening vid motionsbehandling 2009-09-08
  4. Anteckningar från möte med demokratiberedningen 2009-09-11