NyheterMedlemsinfoPublicerat
OrganisationVåra politikerVårt program
KommunstyrelsenFullmäktigeMotionerInterpellationer
FrågorSkrivelser Inspiratören

Kommunpartiet i HärrydaMotioner 2013

Tillbaka till arkivsidan >>
Till aktuella motioner >>

13-06-15   Angående Finnsjöns friluftsområde

Avsaknaden av gång och cykelväg samt informationstavla med uppgifter om motionsslingornas längd och naturen.

Finnsjöområdet är kommunens största friluftsområde med ett flertal olika motionsslingor nu utökade med nya slingor som är elljusbelysta vilket avsevärt ökat trafiken på den smala Finnsjövägen. Den gångbana som finns slutar plötsligt strax innan Vattenverket så att gående är hänvisade till den smala vägen vilket utgör en stor fara för alla de små barn som vinglar på sina cycklar, springer och leker eller på vintern åker pulka. Dessutom står ofta bilar parkerade utefter vägen, dels vid daghemmet som saknar parkering för föräldrar samt i backen nedanför vattenverket.

Vid infarten till området saknas informationstavla med karta över området och de olika motionsslingornas längd. Dessutom bör besökare upplysas om Allemansrätten och sevärt i naturen. Det finns många exempel på hur en sådan tavla kan se ut.

Yrkande:

Att Finnsjövägen förses med gångbana som går hela vägen ner till slingan samt att skyltar med parkeringsförbud sätts upp.

Att informationstavla enligt ovan sätts upp vid ingången till friluftsområdet vid Finnsjövägen och Örtjärn.

Mölnlycke 15.06.13

Anita Jeppsson, KP

13-05-22   Om stöd till installationer av solenergi

Kommunpartiet föreslår att de pengar som nu satsas på förvärv av ett vindkraftverk långt utanför kommunen i stället används inom kommunen till att utveckla ett system för att stödja kommuninnevånare med information och bistånd vid installation av solpaneler i fastigheter eller företag.

YRKANDE:

Nuvarande satsning på ett vindkraftverk avvecklas, och frigjorda medel används istället för att stödja och hjälpa vid installationer i hem och företag av solpaneler och solvärmeanläggningar.

Härryda kommun den 2013-05-22

Anita Jeppsson, KP

13-02-18   Angående säkrare järnvägsövergång i Landvetter

Boråsbanan går genom S:a Landvetter med ett tämligen stort antal innevånare boende söder om järnvägen. Tidigare fanns en obevakad övergång för gående mitt emot det numera rivna stationshuset. När övergången togs bort sattes, av säkerhetsskäl, ett staket upp emellan de två, med ljus och bommar, bevakade övergångarna.

Människan är emellertid sådan att man vill gå den kortaste vägen och följaktligen har det, av främst yngre personer, klättrats men även krupits över/under staketet då det på flera ställen klippts upp eller tryckts ner. T om barnvagnar lyfts över där staketet är tillräckligt lågt.Detta måste vara en en fasa för de lokförare som passerar.

Självklart ansvarar varje människa för vad den gör med de flesta ”syndarna” är barn och ungdomar på väg till och från skolan och bussen. De tycker att omvägen till de bevakade övergångarna är för lång, ett hundratal meter och en tidsförlust på 5 - 6 minuter, för de något äldre 10 - 12 minuter.

En säker gångbro eller tunnel skulle glädja de många boende, även ”ickeklättrande” billösa personer som då inte behöver bära sina matkassar så långt.Många är de som fått hjärtat i halsgropen när tåget signalerar långa signaler och tyvärr är det väl bara en tidsfråga innan olyckan är ett faktum.En förtätning av detta område planeras och antalet boende kommer då att öka vilket gör en säker övergång än viktigare.

YRKANDE

Att kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att ta upp frågan med Trafikverket för att få kortare och säker övergång för gående/cyklande.

Brita Dermark, Kommunpartiet

13-01-16   Avgiftsnivåer och avgiftshantering som inte missgynnar kommuninvånare

I Härryda-Posten 16 januari, 2013 uppmärksammades att kommunen tar ut olika avgiftsnivåer som enbart bygger på vilken betalningsform betalaren väljer. Den som nyttjar e-tjänster får, i exemplet avgift i kommunens tomt- och bostadskö, en ”rabatt” som uppgår till 33 % i förhållande till den som betalar på annat vanligt förekommande betalningssätt. I samma artikel framhåller mark- och bostadschef Kristina Englund att i framtiden ska fler av kommunens tjänster flyttas till e-fakturor. Det finns all anledning att tänka sig att det även här kommer förslag om olika avgiftsnivåer som enbart grundar sig på betalningsform.

Båda politiska blocken i kommunen lyfter gång efter gång vikten av valfrihet för kommunens invånare, men det finns ingen valfrihet i beslut som kommuninvånare upplever som tvång. Frågan är om inte KF's beslut i ärende Dnr 2011/799 272 rent av strider mot Kommunallagen.

”Enligt 2 kap. 2 § KL skall kommuner och landsting behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. - Stadgandet i 2 kap. 2 § KL ger uttryck för den s.k. likställighetsprincipen, som innebär att en kommunmedlem inte får gynnas eller missgynnas i förhållande till en annan. Kommunmedlemmar i samma situation skall behandlas på lika sätt. Ett uttag av olika avgifter från olika kommunmedlemmar strider dock inte mot likställighetsprincipen om det föreligger sakliga grunder för det.”

Det är högst tveksam om val av annan betalningstjänst än e-tjänster är ”saklig grund” för höjd avgiftsnivå om frågan skulle prövas juridiskt.

Jag yrkar:

Härryda, 2013-01-16

Steinar Walsö-Kanstad (KP)

Tillbaka till arkivsidan >>
Till aktuella motioner >>