Vårt programVåra politikerStyrelsen
Aktuella frågorMotionerFullmäktige
Bli medlem!PubliceratArkiv

Kommunpartiet i Härryda - partiet som lyssnar

Fullmäktige

Till arkivsidan >>

21-02-25   Kp:s anförande vid årets Allmänpolitiska debatt

Under lång tid har vi nu levt med restriktioner men också med en önskan och en vilja att se framåt, vi vill att pandemin skall vara över, vi vill bli vaccinerade, kort sagt, att allt skall bli som vanligt igen. Den här situationen skall dock inte hindra oss från att tänka framåt, hur vill vi att vårt samhälle skall se ut, hur vill vi ta hand om våra kommuninvånare?

Kp har inte ändrat ståndpunkt om det stora skogsområdet som oftast benämns Landvetter stad. Vi är emot det!

Vi har ytterligare stora klimatförändringar att vänta med en förmodat blötare miljö. Hårdgjorda ytor ökar risken för översvämningar. Områdets ev, exploatering ökar dessa risker. Studier visar att klimatuppvärmning under skogens tak skiljer sig från öppna ytor. Träden har en kylande effekt och skyddar livet i skogen. Människan behöver inte endast bostäder utan också en vederkvickande natur att vistas i. Under nuvarande coronapandemi har vi fått lära oss att skogens natur och djurliv har en oerhört stor betydelse för människors välbefinnande. Under det här året har många vistats i detta område, man t.o.m. tältar med sina barn där, men de flesta är helt omedvetna om att de befinner sig i ett framtida exploateringsområde. Många har också blivit upprörda när de förstått vad som kan ske i en framtid. Kp anser att det är fel att de folkvalda driver denna idé, här finns unika värden som är en jättetillgång för våra kommuninnevånare.

Vi tycker att de pengar och den tid som lagts på detta projekt skulle lagts på att utreda en överdäckning av motorvägen. Man hade kunnat, precis som i det ovannämnda projektet, inbjuda andra exploatörer. en överdäckning skulle ge byggbar yta, minska bullret och sist men inte minst, binda ihop det delade samhället. Här skulle finnas utrymme för både bostäder och affärer.

När nu kommunen byggs ut, är det viktigt att man i utvecklingsområdena ser till helheten; om man gör så här vad blir synergieffekten där? det är surt för en skattebetalare att se att den väg som tre år tidigare sänkts nu i nästa etapp av projektet måste höjas. Det gäller att ha helikopterseende!

Och så är det här med lokaltågen...

Tidigare hade vi flera spår vid Landvetter station, tåg kunde mötas där och sedan susa vidare antingen mot Göteborg eller Borås. De som nu bosatt sig i Backa och så småningom också i Murtjärnsområdet skulle givetvis tycka att ett tåg som stannade i Landvetter blir ett bra alternativ till bussen på andra sidan motorvägen. Det här är ju dock inte enbart en kommunal angelägenhet, Trafikverket måste också vara med på tåget....

Hållbar äldrevård

Om det skall komma något gott ur den eländiga pandemin så är det att vi fått upp ögon på de i samhället som benämnts de ”sköra”, de som har hemtjänst, de som bor på olika boenden. även om just vår kommun har klarat sig förhållandevis bra under detta året som gått, så skall man givetvis inte nöja sig med det. Här behövs klara regler för vad som gäller, det får inte finnas brist på skyddsutrustning, utbildad personal är ett måste.

Kp har under många år uttryckt en önskan om att kommunen skall få en äldrevårdcentral med verklig kunskap om äldres sjukdomar, geriatrisk läkarkompetens. kanske om ett geriatriskt centrum vid någon av våra vårdcentraler, dit alla äldre – oavsett var de är listade – kan vända sig. Vi har en allt åldrande befolkning och då är det av största vikt att man får träffa läkare som är insatt i äldres sjukdomar; hur påverkas man t ex av medicinering, det kan skilja sig helt från yngre individer.

Man kan önska runt i ring  – önska kostar ingenting,

men detta är något av det som kommunpartiet vill arbeta för.

Brita Dermark, Kommunpartiet

20-02-27   Fullmäktigedebatt om skolan

Inlägg av Brita Dermark, Kommunpartiet

Ja, nu är det KP:s tur att göra ett inlägg i den allmänpolitiska debatten 2020. Det har sagts så mycket om skolan ikväll att om jag vill göra det lätt för mej, så kan jag säga att jag håller med ett flertal tidigare talare och sedan går jag ner och sätter mej igen. Det gör jag inte för jag vill givetvis framföra KP:s syn på skolan.

Alla har vi någon relation till skolan och vår egen skolgång, bra eller dålig. Många av oss har även någon i vår närhet som arbetar inom skolans värld.

Men skolan är så mycket mer än elever och  personal. Det är också skolbyggnader.

KP anser att det är nödvändigt, att det i dessa byggnader skapas en trygg miljö som motiverar till lärande och utveckling. Skolan skall erbjuda en god inre och yttre miljö.

Det är de vuxna i skolan som ansvarar för arbetsro och ordning, de barn som är i behov av stöd skall kunna få hjälp snabbt. Då är det viktigt att rektorer och lärare får de behövliga resurserna så att dessa barn, utan dröjsmål, får rätt hjälp.

Barn som lider av depression, ångest och stress är ett stort samhällsproblem, vi önskar väl alla att det inte skulle vara så, men tyvärr, det är en realitet. Det orsakar lidande för det enskilda barnet men även för de närstående. Här måste till bättre metoder och även förebyggande insatser för våra barn.

KP har tidigare motionerat om att kommunens skolor skall ha tillgång till logoped. Tyvärr avslogs motionen men det är vår förhoppning att skolan, i en inte alltför avlägsen framtid, skall få en logopedresurs. Förutsättningen för att elever skall lyckas i skolan hänger ofta ihop med vilket stöd och hjälp eleven får under sin skolgång.

En logopedresurs kan utreda och hjälpa barn som har kommunikationsproblem till följd av språkstörning, talstörning eller röststörning. Logopeden kan också vara ett stöd för skolans personal.

Tyvärr har vi, främst i Landvetter, haft en del otrevliga incidenter, slagsmål, mm där kommunens elever varit inblandade. Det är något som skolan måste få hjälp med att följa upp, och här måste ALLA, jag menar verkligen ALLA hjälpas åt så att dessa elever kommer på rätt spår igen.

Just nu talas det mycket om friskolans vara eller icke vara. KP tycker att föräldrar skall kunna välja skola för sitt barn, vi har i kommunen ett gott exempel i Fridaskolan. Det finns många skäl till att man väljer en friskola, det kan t ex vara pedagogiken som lockar. Andra utförare kompletterar och stärker den egna verksamheten.

Men det är sorgligt om man väljer en friskola för att man inte är nöjd med den kommunala skolan. Vi har bra skolor i vår kommun men vi kan inte vara stillasittande och nöjda med skolornas resultat, det måste ske en utveckling hela tiden för att erhålla hög kvalité på skolan och även ge de bästa förutsättningar för skolpersonal att utföra sitt arbete.

DET ÄR VÅRA SKOLBARN VÄRDA

19-06-17   Nytt från KF och KS

KF (2019-06-17)

Livligaste diskussionen gällde budgetramarna 2020–2024, där förvaltningen föreslog, att nettokostnaderna behöver minska med 44 till 68 mkr för att hålla målen för god ekonomisk hushållning. Några partier presenterade egna detaljerade budgetar istället för enbart ramar för nämnderna att arbeta fram budgetförslag från till i höst. KP lade inget eget förslag till ramar, utan framhöll att vi i nuläget först måste göra en genomgång av alla verksamheter och effektivseringsmöjligheter. Genomgången får visa om vi klarar ekonomi och välfärd orubbat även utan skattehöjning.

En het debatt gällde också SD-motionen ”om begränsat förbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri)”. Högsta Förvaltningsdomstolen hade tidigare beslutat ge Vellinge kommun rätt att införa ett sådant förbud i sina lokala ordningsföreskrifter. Meningarna skilde sig även inom partierna. KD lade, stödda av bl.a. KP, ett förslag till återremiss, som erhöll tillräckligt antal röster som minoritetsåterremiss för behandling i höst.

KS (2019-05-29)

Majoriteten i KS beslutade, efter animerat motstånd från S,MP och V att låta en privat firma arbeta fram ett förslag till kommunen om bättre utnyttjande av P-huset vid Mölnlyckes infart. Motståndarna förordade att frågan borde behandlas i KF och drivas som öppen markanvisningstävlan. Det privata förslag, som redan presenterats stort i HP&PT (20.6.2019) rör sig om en påbyggnad av P-huset med bostäder och affärslokaler, med ett 16 våningar höghus som ny entré eller portal till Mölnlycke. KPs uppfattning är att förslaget troligen ger ett betydligt bättre intryck som portal till Mölnlycke än nuvarande garagebyggnad, även om högsta höjden kanske kan diskuteras.

19-03-23   Skolbarnens fysiska arbetsmiljö

Kommunpartiets motion om skolbarnens fysiska arbetsmiljö besvarades vid KFs marsmöte. I motionen yrkade Steinar på att en inventering skulle göras i Landvetterskolan för att identifiera miljöer där det finns skaderisk där eleverna vistas, samt motsvarande inventering i övriga skolor, så att elevernas miljö görs likvärdig med den, där lärare och annan personal vistas.

I förvaltningens svar framhölls, att det redan finns välfungerande rutiner för inventering och åtgärder avseende den fysiska arbetsmiljön för både elever och personal på kommunens grundskolor i enlighet med motionens intention. Med hänvisning till förvaltningens svar, ansåg fullmäktige att motionen var besvarad.

Steinar tackade för detta och framhöll i sitt svarsyttrande att;

Det känns tryggt och bra att det finns välfungerande rutiner och åtgärder när man ser att det behövs. Allt är frid och fröjd och bilderna som är bifogade motionen ljuger med andra ord – eller?

Miljöbild

För mig är det självklart att utrymningsvägar ska vara ”rena”, det ska inte ligga kläder, skor och ryggsäckar i vägen för en eventuell utrymning av lokaler.

Jag står fortfarande här med frågor som inte är besvarade, frågor som:

Hur kan man acceptera miljöer som bifogade bilder visar?

Vi ser skor, kläder och ryggsäck utspridda på golvet, klämrisker i fall någon hänger upp sina kläder om dörr går upp samtidigt – för att nämna något.

Antingen är detta en miljö som anses acceptabel för skolelever och anställda enligt lagar och regler eller så är det inte.

Vad har det för värde med ronder, föreskrifter, rutiner och checklistor när dessa inte följs upp i den dagliga verksamheten?

En annan fråga som är viktig för politiker som lämnar in en motion:

Svaret är att motionens intention är besvarad. Andra gånger är man mycket noggrann med att det är att-satserna som ska besvaras och inget annat.

Hur vill vi ha det i fortsättningen – är det en motions intention som ska besvaras eller är det att-satserna som gäller? Det ska vara samma spelregler för motionär som för den som besvarar motioner.

Det är inte alltid att en motion handlar om att få bifall – en motion kan ha som syfte att öppna ögon för något som inte känns rätt och bra. Ibland verkar det som att man uppnår vare sig det ena eller det andra.

Nästa motion kommer kanske att handla om något helt annat, till exempel andra frågor som handlar om miljön på Landvetterskolan. Jag har fått information denna vecka om att Skolinspektionen är inne på just Landvetterskolan, det är för mig tydliga signal om att det finns haverier i miljön på skolan som förvaltningen inte har klarat av att hantera.

Det känns lite frestande att lyfta fram Cato den äldre som för mer än 2000 år sedan, i Roms senat, uttryckte att Kartago bör förstöras. Jag ser gärna att Landvetterskolan rivs och ersättas av en ny skola som erbjuder elever och anställda den skolmiljö de förtjänar.

Jag tackar för svaret, konstaterar att att-satserna inte är besvarade och att jag fick svar på frågor som jag inte ställde. Det kunde vara frestande att yrka på återremiss, men det skulle ta tid från viktigare frågor inom förvaltningen – till exempel de frågor Skolinspektionen har fokuserat på eller kommer att fokusera på inom Landvetterskolan.

Därför lämnar jag talarstolen utan någon form av yrkande.

Steinar Walsö-Kanstad, Kommunpartiet

19-02-27   Inlägg i den allmänpolitiska debatten

När man kommer in som nr nio i en allmänpolitisk debatt som handlar om ”Vision för Härryda” kan man lätt tänka sig att här kommer ett parti till som vill tugga ”samma gröt” en gång till.

Visst – vi har ett politiskt klimat i Härryda där vi i stora drag vill samma sak – kanske inte på samma sätt, men ändå!

Jag vill starta med att fokusera på människor med olika personligheter – eller egenskaper om man så vill. Jag begränsar mig till tre typer, visionären, entreprenören och förvaltaren. Om vi ska debattera visioner så är det viktigt att vi gör det utifrån den verklighet vi befinner oss i och det ansvar vi bär på våra axlar. Vi är kommunpolitiker.

Släpper vi visionären lös hamnar vi i kaos. Visionären skulle nog dessutom tröttna snabbt när all lagstiftning och alla regelverk sätter krokben – för att inte tala om begränsade ekonomiska möjligheter och ramar.

Vi behöver entreprenören – han kan få igång nytt och förbättra gammalt. Han är nog dessutom mera uthållig än visionären. MEN – entreprenören är en som gärna vill gå vidare till nästa utmaning när målet är nått.

DÄR kliver förvaltaren in – förvaltaren som definitivt är majoriteten i kommunal verksamhet. Utmaningen är att förse kommunal verksamhet med duktiga och kreativa förvaltare. Det har inte varit helt ovanligt med förvaltare som har jobbat efter devisen – ”Så har vi alltid gjort och det har fungerat”! Inte särskilt kreativt i den snabbt föränderliga värld vi nu lever i.

Nu tänker kanske några av er . . har inte Kommunpartiet några som helst visioner att bidra med i debatten? Har partiet tappat stinget, partiet som en gång retade till båda höger och vänster? Glöm det! Vi som nu är företrädare för Kommunpartiet har bara ett annat förhållningssätt.

Vision nummer ett:

Om 20 år ska kommunens politiker och invånare säga så här: ”Vilka kloka politiker vi hade som räddade våra skogar i Landvetter, som insåg att det var orimligt att gå vidare med planer som skövlade den natur som jordklotet behövde i en situation där ALLA klimatavtryck var ett steg mot en katastrof. Politiker som insåg att alla tusentals timmar med anläggningsmaskiner, lastbilar och andra maskiner skulle sätta ett miljöavtryck av aldrig tidigare skådat mått i kommunal regi i Härryda!

VÅR VISION ÄR ATT LANDVETTER STAD ALDRIG BLIR AV!

Vision nummer två:

Härryda Kommun ska bli en föregångskommun inom området demensvård med en ny inriktning på vård- och omsorgsboende.

Tänk er en inom- och utomhusmiljö som stimulerar alla sinnen, motionsanläggning och pool med bastu. Miljö som känns mera som ett hem än ett boende. Aktivitetsutbud där frivilliga resurser känner glädje över att bidra och medverka.

I Vellinge vill man bygga en demensby efter modell från Nederländerna och Danmark. Vi kan kanske inte lyfta oss till den nivån, men det finns modeller och möjligheter som skulle göra den dementas liv så oändligt mycket rikare och värdigare i ett livets avslutande skede.

Vision nummer tre:

Landvetter har blivit ett enat samhälle. Motorvägen går i tunnel, skadligt buller är reducerat, samhället har fått en ny yta som kan användas på ett kreativt sätt.

Samhället växer på båda sidor av motorvägen, vi ser framför oss ETT samhälle där människor kan röra sig lätt antingen man är gående, cyklar eller rör sig med hjälpmedel av olika slag.

Vision nummer fyra:

Härryda har fått välfungerande spårbunden regionaltrafik som bygger på den Boråsbana som finns idag. Vi kommer inte förbi utveckling av samhället, men utveckling måste bygga på de resurser vi har. Bygga ut, förnya och förbättra i stället för att massakrera orörd natur.

Den gamla banan ligger rätt för att många skulle kunna välja tåget i ställer för bil eller buss – om det går till rätta tider och stannar där människor bor.

Vision nummer fem:

Härryda har de bästa förvaltare som går att få inom förvaltningens alla delar, kommunen har duktiga entreprenörer som startar verksamheter och bygger klokt.

Sist men inte minst. Härryda har politiker där alla är överens om att vår viktigaste vision är att alla politiska beslut, stora som små, bidrar till att framtida generationer ska överleva den förstörelse vi nu ser i globalt sammanhang. Vi unnar oss själva i dag ett liv som våra barnbarn och framtida generationer kommer att få betala dyrt.

Vi vet att vi gör det, vi har den kunskap och information vi behöver. Frågan är bara om vi har förstånd och mod att fatta ibland obekväma men kloka beslut att göra rätt?

Steinar Walsö-Kanstad, Kommunpartiet

18-02-01   Inlägg i den politiska debatten

ORDFÖRANDE, PRESIDIE, LEDAMÖTER OCH ÅHÖRARE

En rysk författare skrev på 1800-talet så här: Ibland flyger tiden som en fågel, ibland hasar den som en snigel, lyckligast är vi när vi inte märker vilket.

2018 – kommer detta valår att flyga eller hasa och blir vi lyckliga när vi inte märker vilket?

Man skall inte se bakåt men som kommunpartist kan jag inte låta bli att glädja mej åt att flera motioner som tidigast ställts av kommunpartiet och blivit avslagna, nu presenterats av andra partier och blivit välvilligt mottagna och behandlade precis som vi önskat.

Kommunpartiet är visserligen ett litet parti men vi är ändå stora nog att glädjas över att våra gamla motioner dammats av och nu blir till gagn för medborgarna.

Vi fortsätter nämligen på den inslagna vägen att vara det lokala partiet som sätter innevånarna främst.

Vi vill att de som bor här och betalar skatt här skall vara i fokus, inte de som kanske flyttar hit om 15–20 år.

Det är ingen hemlighet att Kommunpartiet, från första stund, varit öppet kritiska till att det som tidigare kallats Landvetter stad, bebyggs, ett område som är ett av de finaste naturområdena i Västra Sverige med ett antal rödlistade arter. Det är ett projekt som är resurskrävande och stjäl tid från våra kommuninnevånare.

Därför känns det mycket bra när våra åsikter visat sig överensstämma med vad som framförts i media under senare tid. Kritiken kommer från experter i ämnet stadsbyggnad och från arkitekter, vilka anser att projektet är ett misslyckande, ett oacceptabelt ingrepp i värdefull natur. De förespråkar förtätning vilket också Kommunpartiet gör. Tänk om en överdäckning i centrala Landvetter blev verklighet, om resurser och tid lades på detta, tänk så mycket som skulle komma medborgarna till del. Förutom minskat trafikbuller kan det bli bostäder, affärer mm.

Ett fantastiskt exempel på byggnation och förtätning i vår närhet är utvecklingsprojektet Nya Hovås.

Vår kommun har bra skolor men även skolor med sämre resultat och också kritik från skolinspektionen. Vi har föräldrar och elever som är väldigt nöjda, andra mindre nöjda

Något som uppskattas vid den nya Backaskolan är att man, mot ersättning, kan äta frukost tillsammans med sitt barn. Vi måste arbeta för att alla skolor har bra resultat och hög trivselfaktor.

Våra skolor anställer elevassistenter, ofta unga personer som är timanställda, tyvärr får de inte alltid en bra introduktion. Kommunpartiet vill att dessa ungdomar skall ha en tydlig introduktion, det skall inte skilja mellan skolorna, den skall vara enhetlig vilket  också underlättar om man är på olika skolor.

Vi har även uppmärksammat att vår kommun inte har någon logopedresurs. För de barn som har sådant behov är det oerhört viktigt att man får hjälp snarast. Logopedresurs saknas på många håll i Västra Götalandsregionen, något som inte hindrar att vår kommun kan bli det goda exemplet i regionen.

Medborgarna i vår kommun skall känna sig trygga i sin närmiljö, det borde vara en rättighet. Nu gör inte alla det, framför allt inte när de rör sig ute på kvällstid. Våra resecentra besöks ofta på kvällarna av personer som upplevs som stökiga, ja rent av skrämmande. Det har varit många inbrott i kommunen, en närpolis står högt på önskelistan!

Det pratas mycket järnväg nu, buden är många, ena veckan si, andra veckan så. Men vi har redan en bana genom kommunens orter, en bana som mycket väl, för en bråkdel av vad en ny järnväg i skogen kostar, kan och borde rustas upp. OM det i en framtid blir en ny järnväg kan det i alla fall vara kul att, inom rimlig tid, använda den befintliga banan till Göteborg eller till Borås med stopp på lämpliga orter.  Eftersom Backaområdet och snart också Björred förtätas finns det säkert underlag för ett stopp i Landvetter.

Ja, för övrigt vill Kommunpartiet förstås att alla skall vara nöjda och glada…

Nu när ni förhoppningsvis har lyssnat på mej får ni själva avgöra:
Blev tiden med mej som en flygande fågel eller blev den som en hasande snigel?

Brita Dermark, Kommunpartiet

17-11-28   Kommunpartiets inlaga under budgetdebatten 2017

Så är vi där i det politiska året att fullmäktige ska besluta om budget för 2018. Kommunpartiet har också i år valt att avstå från att lägga eget förslag. Budget handlar om att lägga pengar på partiets viktigaste frågor, Kommunpartiet saknar inte viktiga frågor men våra förslag skulle bli nedröstade direkt. Ett litet parti behöver lägga kraft på att synas på andra sätt än att lägga kraft på ett dödfött budgetförslag.

I stället har KP i år, närmre bestämt i dag, lämnat in fem motioner inom några speciella intresseområden, ett omtag inom demensvård, om logopedresurser till skolan, om satsning på elevassistenter, om miljösäkring av återvinningsstationer, om handläggning av funktionhindersfrågor (med sikte på kommunens tekniska sida).

Hellre motioner som bearbetas inom förvaltningen än ett budgetförslag som dödas genom att röstas ner.

Har Kommunpartiet lyckats i någon fråga trots att det har gjorts motionsförsök och budgetförsök som har blivit nedröstade?

Kommunpartiet beskylldes för att vara populistiskt när frågan om Säterivägen förbi kyrkogården var som hetast. När beslut skulle fattas stod samtliga partier på samma sida som vi och medborgare som visade styrka. Vi stod på rätt sida under hela processen.

Dialog med kommunens invånare och ”förankra innan beslut, inte efter” är en annan av våra frågor som nådde framgång. Glädjande, för överklagningar och förseningar är mera kostsamma än att göra saker i rätt ordning. Vi är där nu att majoriteten har sett att en av våra viktigaste frågor inte var helt fel.

Politiker ska leda kommunen, med stöd av tjänstemännen.  Tjänstemännen ska inte styra politikerna. Hur många gånger har ni inte hör det från Kommunpartiet?

Det måste nu läggas pengar på att forma det ledarskap som växer fram i kommunen. Både politiker och anställda behöver växa in i ett nytt sätt att arbeta och leda, nu när politiker är beredda att axla sina uppdrag och sitt ansvar genom ny organisation, nytt tänk och nytt arbetssätt.

Kommunpartiet har områden där vi avviker från övriga partier eller vill ha satsningar som vi anser nödvändiga. Vi vill därför väcka några tankar hos majoriteten.

Kommunen måste ha beredskap inför den stora gruppen 40-tallister, en grupp som lägger flera år till sin livstid och kommer att behöva en väl fungerande hemtjänst, sjukvård med geriatrisk kompetens, äldreboenden och annat stöd för att kunna leva ett tryggt och värdigt liv in i det sista.

Kommunpartiet vill fortfarande avskaffa gatukostnadsavgift för redan boende. Pengar kan flyttas från planerna om att flytta Göteborgare till Stockholm och vice versa med höghastighetståg, ett projekt som blir ytterligare ett sår i naturen – på längden av kommunen dessutom.

Det är viktigare för oss att kommunens invånare får del av kommunens ekonomiska resurser, än ett fåtal som bara reser genom kommunen och aldrig kommer att bidra ekonomiskt till Härryda.

Kommunpartiet vill bevara Härrydas naturvärden, bygger vi sönder värdefulla naturområden kan dessa aldrig återskapas för kommande generationer. Kommunpartiet vill inte att det ska läggas resurser på att omforma Härryda från en kommun med attraktiva naturvärden till en sönderbyggd förortskommun till Göteborg.

Kommunpartiet vill ha kontrollerad tillväxt, en tillväxt som vi under tidigare år har satt siffror på. Vi vill att kommunen ska ha resurser att ta vara på invånarna, inte lägga så stora resurser på de som vill hit så att de som redan bor här blir lidande genom försämrat service och även ekonomiskt.

Invånare klagar idag på bristande resurser på tekniska sidan, svaret är att det tänkta nya samhället i Landvetter binder upp så stora personalresurser att annan blir lidande. Så får det inte vara! 

Vi är medvetna om att statsmakterna har ålagt kommunerna att ta fram bostäder och resurser till ett antal människor som har sökt sig till Sverige. Vi vill att det ska läggas resurser på att människor som sökt sig hit ska bort från ett bidragsberoende och bli bidragande till vårt samhälle.

Denna tvingade tillväxt får trots allt inte ske på sådant sätt att bidragande medborgare som vill bosätta sig i Härryda nekas möjligheten att få bosätta sig här. Under några år framöver kan vi inte kanske klara en rimlig balans genom tillväxt som är stramt styrd av siffror, vi behöver kontrollerad tillväxt inom ramen av alla styrmedel som reglerar den tillväxt kommunen mäktar med.

Vi ställer oss inte bakom Alliansens budgetförslag i alla detaljer, inte något annat partis förslag heller för den delen.

Inledningsvis tog jag upp tre av Kommunpartiet`s viktiga frågor som faktiskt gick vår väg trots at vi är ett litet parti som nog var lite före sin tid, med facit i hand. Vi har väl bevisat att man kan nå fram även om man inte är helt överens här och nu i alla frågor.

Vi tror att dialog och viljan att mötas under konstruktiva former är ett bra sätt om ett litet parti vill vara med att påverka. Vill man bjuda in till ett konstruktivt samtal så får man acceptera ett ömsesidigt givande och tagande.

Därför vill jag ändå avslutningsvis yrka bifall till kommunstyrelsens förslag till budget för 2018, givetvis med förhoppning att vi nästa år kan lägga till ytterligare någon hjärtefråga som gick Kommunpartiet`s väg när vi möts till ny budgetdebatt, nästa år.

Steinar Walsö-Kanstad, Kommunpartiet

17-01-30   Ärende 7: Begäran om utökad borgen för Härryda Energi AB

Av handlingarna framgår följande: ”Kommunen går i borgen så som för egen skuld”. Kommunskulden skulle med ett klubbslag öka med 100 miljoner kronor.

Jag ifrågasätter starkt om det är så här vi ska hantera kommunens ekonomi just nu. Kommunen har storslagna planer som ligger relativt nära i tid – om det blir verklighet. Planer som kommer att kräva stora investeringar i planarbete, infrastruktur och annat som jag och säkert flera i KF saknad detaljkunskap om.
Att kommunens lånebehov och lånebörda sticker rejält iväg när – eller om – framtidsplanerna blir verklighet är för mig en självklarhet. Härryda har inte ekonomiska muskler att täcka stora investeringar genom egen driftsbudget.
Fullmäktige bör därför tänka framåt när vi ska fatta beslut som begränsar kommunens möjlighet till finansiering av egna planer – 100 miljoner i ökad egen lånebörda är ingen helt liten summa ovanpå den låneskuld som redan finns.

Av Härryda Energis styrelseprotokoll 6 september 2016, som är bifogat handlingarna, framgår att en tjänsteman (Magnus Grundhall) lämnade följande information: ”För att MED GOD MARGINAL klara kommande investeringar bör den kommunala borgen utökas till 300 Mkr”.
Av beviljad borgen om 200 Mkr är 180 Mkr utnyttjat, en ”reserv” om 20 Mkr finns kvar. Om vi tänker oss en utökad borgen till t ex 250 Mkr får Härryda Energi tillgång till 70 Mkr och kommunen ett ekonomiskt utrymme inför framtida investeringar.

Varför ska kommunen öka sin egen skuldbörda och begränsa egen verksamhet för att generöst ge Härryda Energi ”goda marginaler” som kanske inte kommer att utnyttjas? Härryda Energi har inte lämnat något underlag för fullmäktigebeslut som visar att en kommunal borgen som utökas med 100 Mkr behövs. Snarare tvärt emot om man läser bolagets styrelseprotokoll.
Jag betvivlar inte att Härryda Energi behöver upplåning för att klara de arbeten man har framför sig, men det ska inte gå på så lösa boliner att ”100 Mkr är en bra summa som ger företaget goda marginaler”. Jag ställer inte upp på att ”goda marginaler” till Härryda Energi ska öka kommunens lånebörda och   begränsa kommunens utrymme för framtida investeringar som behöver finansieras med lån.

Cato den äldre, en romersk statsman innan Kristi födelse lär ha avslutat ett tal med ”För övrigt anser jag att Kartago bör förstöras” – för den här i salen som intresserar sig för historia. Kommunpartiet vill givetvis inte förstöra Härryda Energi, men vi är av den fasta uppfattning att ”För övrigt anser Kommunpartiet att Härryda Energi bör säljas”. Det är en helt annan fråga som vi kanske återkommer till.

Väl medveten om att jag, som en av 51 ledamöter i fullmäktige, knappast kan vända det förslag till beslut som finns i ärendet spelar det ingen roll vad jag yrkar här från talarstolen. Men jag vill däremot kunna göra en markering till protokollet att Kommunpartiet har avvikande åsikt.

Mitt yrkande blir därför:

Avslag på begäran om utökad borgen till Härryda Energi.

Härryda Energi har inte dokumenterat det verkliga behovet av utökad borgen, man har tagit till en siffra ”med god marginal” något som upplevs som dålig ekonomistyrning inom bolaget.

Kommunens lånebörda ska inte ökas genom borgensåtagande som är oskäligt högt och inte underbyggd som dokumenterat behov.

Steinar Walsö-Kanstad, Kommunpartiet

17-01-30   Kommunpartiets inlägg i den allmänpolitiska debatten

Kommunpartiet deltog i omvärldsanalys och framtidsspaning härom veckan. Mycket spännande och det är bara att hacka i sig att man numer hör till gruppen äldre. Fler blir äldre och förhoppningsvis blir fler äldre friskare.

Men det ställer krav på vård och inte minst på olika former av boenden. KP har under flera år framhållit vikten av att ha en geriatrisk vårdcentral, en vårdcentral endast för de över 70 år.  Vi behöver även fler trygghetsboenden på fler platser i kommunen.

Tekniken kan möjliggöra att man kan bo kvar hemma, en del äldre är väldigt bra på teknik, andra inte. För den som redan bor ensam kan det bli väldigt ensamt att bo kvar hemma, all teknik till trots.

Men tekniken har kommit för att stanna vilket gör att vid nybyggnation måste hänsyn tas för att all användning av teknik skall bli bra.

När kommunen expanderar och bygger nytt är det viktigt att bygga för alla, dvs tillgänglighet för alla. Inte något man skall göra när behovet uppstår, det kan man ägna sig åt med tidigare byggnader men vid nybyggnation skall tillgänglighet finnas med i tänket redan vid första planering. Att anpassa i efterhand är dyrt!

På senare tid har man via media kunnat ta del av att ett flertal gode män inte skött sina uppdrag. KP vill att man med lämpliga metoder ger ökad rättssäkert stöd till den som har god man eller förvaltare.

Kommundelsdialogerna är omtyckta, dialog är bättre än stämma tycker kommunens innevånare. Än är en del fortfarande skeptiska till hur mycket hänsyn som tas till de framförda synpunkterna och det får vi politiker, oavsett tillhörighet, givetvis se till att det som framförs också blir bearbetat på bästa sätt. Att ha respekt för de berördas åsikter genom att i god tid prata med dem innan ett planarbete påbörjas är oerhört viktigt. En dialog mellan politiker och kommuninnevånare måste till!

En simhall står på mångas agenda. KP tycker dock inte att den skall ligga i Mölnlycke. De boende där kan lätt ta sig till Åbybadet i Mölndal men Rävlandaborna skulle få en bit att åka om hallen ligger i Mölnlycke. KP vill att man tar en diskussion med Bollebygds kommun om att gemensamt bygga och driva en simhall med placering i Hindås. Det handlar om en stor investering med höga driftskostnader och som med fördel skulle kunna delfinansieras av grannkommunen.

KP är precis som tidigare emot den stora naturskövlingen i Södra Landvetter, ett område med exceptionella naturvärden.

Vi vill också att man snarast tar upp frågan om pendeltågtrafik på den redan befintliga banan mellan Göteborg och Borås.

Jag vore väl inte Kommunpartist om jag inte tala om buller. Detta eländiga störande oväsen som dessutom kan orsaka stressrelaterade hjärtproblem, stroke, högt blodtryck och som om inte detta vore nog visade nyligen publicerade undersökning att buller och luftföroreningar kan trigga demens. Så sent som i förra veckan kom en rapport att 5.500 personer dör av luftföroreningar i Sverige varje år!! Allt det ovannämnda lägger sig som en stor våt , tyvärr inte bullerdämpande filt, över centrala delar av Landvetter och gör att en mycket välbehövlig förtätning försvåras.

Nu är det ju inte längre KP som har förstått problemet, alla partier är numera väl medvetna om situationen. Jag har stått här ett antal år och önskat en utredning om överdäckning och nu måste jag säga att långt, långt bort skymtar jag en ynka strimma  av ljus. OM utifall jag deltar i nästa års allmänpolitiska debatt hoppas jag att jag kan säga att jag ser ljuset i tunneln.

Det är alltid oerhört spännande att lyssna på ungdomarnas framtidsspaning. Visserligen handlade det denna gång om att utveckla Landvetter Södra men det som framfördes av dessa duktiga ungdomar går att applicera på vilket område som helst.

Det fanns några saker som vi i KP tog fasta på nämligen Natur, Miljö och inte minst Trygghet.

Närheten till naturen nämndes ett flertal ggr. Vi har den unika allemansrätten som ger oss möjlighet att plocka bär och svamp, något som inte minst turister lockas till. Ungdomarna vill att vi alla skall ha möjlighet till naturnära upplevelser.

Miljö är glädjande nog också något som framfördes, husen skall byggas miljövänligt, vi skall ha färre plastartiklar och fler återvinningsstationer, något som vi alla säkert önskat oss, då vi åkt hem med vissa sopor då behållarna varit fulla. Man vill ha elbilar och givetvis då tillräckligt med laddningsstolpar. Vi skall ha ekologisk mat och kolonilotter till dem, som vill odla själva. Man kan ha bondgårdar, som kan producera mat till samhället.

Och så var det detta med trygghet.

Även tidigare ungdomsspaningar har tagit upp tryggheten. Tyvärr har det blivit så i vårt samhälle att vi nog alla känner oss otrygga då och då. Det känns otrevligt på våra bussterminaler. Man ser sig noggrant om på en del gator och man önskar att det fanns fler poliser, som kan upprätthålla ordningen. KP har tidigare framhållit att vi önskar närpolis i kommunen. Denna fråga äger vi dessvärre inte men det är nödvändigt att arbeta för detta. Ytterligare ett tyvärr, det finns inte tillräckligt med poliser att tillgå även om Landvetterborna i förra veckan fick se ett antal poliser, både med bil och springandes, då de jagade droglangare, som faktiskt finns rätt öppet alldeles i närheten av Landvetterskolan. Så många poliser hade vi inte sett på länge och efter vad som senare sades var jakten lyckad.

Bor man i Landvetter så händer det då och då att man kontaktas av just landvetterbor, som har något att dryfta och tyvärr har det även här handlat om otrygghet men i skolmiljö.

Det handlar egentligen inte om regelrätt mobbing eller kränkning, inte heller något som man går till sin lärare med. Barnen upplever att det finns för få vuxna ute på rasterna, ytorna är för stora och rastvakterna ser inte allt som försigår, det är rörigt och stökigt, något som en del barn upplever som en otrygg miljö. Återigen, tyvärr, har detta varit främst barn i Landvetterskolan. Måhända denna skola har passerat bäst före datum. När den byggdes var det platta lådor som gällde, efter några år läckte de platta lådornas tak och de fick förstås läggas om. Man har under många år haft baracker, kalla på vintern och varma på sommaren, Dessutom tar denna skola oerhört stor markyta, mark som förmodligen skulle kunna utnyttjas bättre. Föräldrar och barn önskar sig mindre enheter. Nu menar inte KP att man skall bygga små byskolor här och var men på den stora ytan kan man bygga väl avgränsade enheter. Kommunen kommer att bygga flera nya skolor i framtiden och då är det viktigt att ta med dessa aspekter.

Den nya Backaskolan blir några våningar hög och kommer därmed inte att ta så mycket markyta i anspråk.

Får vi trygga barn blir fler föräldrar och lärare nöjda. Trygga barn växer förhoppningsvis också upp till trygga vuxna. En vinst hela vägen!!!

Brita Dermark, Landvetter

16-11-16   Anförande från KP i budgetdebatten

I år lägger Kommunpartiet inget eget budgetförslag i kronor och ören, trots att vi i tidigare budgetförslag tagit upp en rad angelägna frågor som vi finansierat genom ett successivt, under mandatperioden, sänkt tillväxtmålet.

Vi vill fortfarande öka stödet till barn med särskilda behov, till psykiskt funktionshindrade, lönepremiera lärare med särskilt goda utbildningsresultat. Vi vill fortfarande öka hemtjänsttiden hos brukarna och göra en fristående utredning om effektiviteten inom hemtjänstverksamheten och framför allt avskaffa gatukostnadsavgift för redan boende.

Eftersom dessa förslag till förbättringar byggde på att tillväxten stegvis justerades tillbaka till politikens tidigare mål, 1,0%, ser vi det inte som meningsfullt att försöka passa in dem i en låst budgetmall som är uppbyggd på 1,5% tillväxt. Mallen är en bra administrativ lösning, men den är inte demokratisk så länge den hindrar små partier, med avvikande syn på tillväxt, att delta aktivt i budgetdebatten. Vi har fått ett demokratiproblem i Härrydapolitiken!

Det är oerhört svårt att lägga en budget för 2016 om man följer tidens utveckling. Vi har länge hört varningsklockor ringa för att 40-tallisterna kommer att bli en belastning inom alla samhällsområden. Ålder och sjukdom kommer att sätta press på boende och sjukvård. Det har länge varnats för att vi står inför att färre arbetande händer ska bidra till pensionssystem och försörja fler äldre som – märk väl – har bidragit till systemet genom livslångt arbetsliv.

Nu har vi en folkvandring i vår riktning som innebär att tiotusentals människor söker sig hit och ska försörjas genom offentliga medel – utan att kunna bidra. Alla samhällsområden är satta under en press man aldrig sett makan till i Sverige. Jag lägger inga värderingar i det jag säger och har sagt, detta är rena fakta. INGEN i denna sal kan få mig att tro att Härrydas framtid kommer att vara opåverkat av det som händer i vår omvärld!

Mitt i denna turbulens ska vi fritidspolitiker besluta om en budget för 2016 – vi som inte ens har en klar bild av hur det ser ut i januari 2016! Kommunpartiet väljer att ta ansvar genom att inse ett litet partis begränsningar och hellre mana till partiöverbryggande samarbete än gå in i en meningslös debatt om några promilles promille i en kommunekonomi som 2014 omsatte 2,2 miljarder kronor. Vi lever i en turbulent värld där gemensamt ansvarstagande är viktigare än en drömvärld formulerat genom profilfrågor som såg så riktiga ut vid senaste valet.

Även vi inom Kommunpartiet kan tänka om i en föränderlig värld. Vi vet att vi är ensamma om synen på tillväxtnivån i kommunen, men vi kan inte envist hävda principer som i vår värld var rätt så sent som förra året. Med hänsyn till den allmänna bostadskrisen och flyktingkrisen är vi beredda att under de närmaste tre åren acceptera en tillväxt (i bostadsbyggande) på 1,3%.

Vår förutsättning är att 0,3% av dessa öronmärks för boende för ungdomar och flyktingar. Detta skulle fortfarande lämna en meningsfull marginal av frigjorda resurser (0,2%) mot majoritetens nivå för bättre service till de i kommunen redan boende och inte minst för att se till att vi har en buffert för att möta de utmaningar flyktingkrisen har med i sitt släptåg.

Vi hade också förberett ett antal, som vi tycker, viktiga uppdrag till kommunstyrelsen, som vi inte kan lägga nu, eftersom vi inte presenterar något eget budgetförslag. Vi kommer istället att framöver lyfta för oss andra viktiga frågor på lämpligt sätt och på lämplig tidpunkt.

Liksom våra ovan nämnda önskemål om bättre kommunal service i skola, vård och omsorg hade vi tänkt oss följande uppdrag:

Vi väljer nu att arbeta med våra frågor i det politiska arbetet under året, istället för att i klump bli bortröstade i dag inom ramen för ett budgetförslag från ett litet, fristående parti.

Eftersom vinnande budgetförslag kommer att baseras på tillväxtmålet 1,5%, kan inte Kommunpartiet ställa sig bakom Bostadsförsörjningsprogram, Lokalresursplan och Driftsbudget samt till Investeringsbudget och Exploateringsbudget.    

Med förståelse för att dagens situation medför att budgetarbetet inför 2016 har varit extremt svårt väljer jag att vara tydlig med Kommunpartiets ställningstagande från talarstolen, här och nu. Det känns inte rättvist och nödvändigt att göra protokollförda markeringar mot andra partier och politiker som gjort sitt yttersta för att ta fram en ansvarsfull budget för 2016 – visserligen ur ett annat perspektiv än vårt - men ändå.

Kommunpartiet vill här och nu uppmana ett politiskt samarbete i en svår tid. Vi är tyvärr vana vid att få sura kommentarer når vi avstår från att lägga egen budget. Skulle någon ha ont av att vi nu väljer och vädjar till samarbetsvägen när det krisar i vår omvärld så tar vi gärna den debatten. Det skulle säga mera om ”avsändarens” syn på samverkan och samarbete än på Kommunpartiet som mottagare om vi även denna gång drabbas av sur kritik och kommentarer i samma härad!

Steinar Walsö-Kanstad, Härryda

16-06-20   Ärenden med KP-beröring - sammanfattning och kommentarer

Gatukostnader

Två ärenden gällde avtal om gatukostnader inom förslag till detaljplaner i Landvetter och Mölnlycke. I KP är vi helt emot att med avgifter särbeskatta enskilda medborgare för att de råkar bo just där kommunen vill bygga ut vägen för att serva ett nytt boendeområde. Vi vill att allmänna vägar skall bekostas av det allmänna, med skattemedel. Den enskilde skall inte riskera att plötsligt få sin ekonomi i gungning av en avgift i 100 000 kronorsklassen.

Faran med att tillåta sådan särbeskattning är också att man ”sätter en sten i rullning”. Nästa särskatt kan gälla att det byggs en hållplats, förskola, vårdcentral, fotbollsplan, simhall o.s.v. i närheten av vårt hus, något som vi i så fall kan anses ha en särskild fördel av och därför skall delbetala.

Utveckling av kommundelstämmor

KF beslöt att dessa försöksmässigt skall ske i dialogform i mindre grupper, med särskild dialogpolitiker som ordförande. KS förbereder teman och frågeställningar att diskutera. Frågan är då om medborgarna verkligen får vara med i dessa förberedelser. KP föreslog tidigare att samhällsföreningarna i Hindås och Rävlanda skulle ges en aktiv roll i att föreslå frågor att diskutera vid kommundelstämmorna. Ingår detta i fastställda rutiner för medborgardialog? Om inte, varför inte?

Kommunrevisionens granskningar av skolan: betygssättning och kränkande behandling.

Revisorerna påpekar att betygsättningen inte är enhetlig inom och mellan skolorna och att man inte har enhetliga regler för att följa upp fall med kränkande behandling. Detta är givetvis allvarligt och tycks tyvärr vara fallet inom den svenska skolan generellt, inte bara i Härryda.

KP-motion; Varför har vi ett oppositionsråd i Härryda kommun?

Motionen föreslog att den särskilda demokratiberedningen skulle få i uppdrag att utreda om, hur och varför ett särskilt oppositionsråd skall utses i framtiden, då det inte längre är självklart vilket som är det största oppositionspartiet eller det största inom ett block. Om två kommunalråd kan motiveras, bör ansvar i relation till löneförmån diskuteras.

Fullmäktige beslöt i enlighet med motionens förslag.

16-03-21   Ärenden med KP-beröring - sammanfattning och kommentarer

SD motion om Konferensanläggning med camping i anslutning till Mölnlyckeavfarten

Förvaltningen konstaterar att förslaget ligger inom Rådasjöns naturreservat, där byggnation etc. är förbjuden. Fullmäktige har 2005 behandlat en anpassning av reservatbestämmelserna som skulle ge utrymme för större handlingsfrihet i reservatet. KS har därför gett förvaltningen i uppdrag att upprätta en detaljplan i anslutning till Mölnlyckemotet, vilket skulle göra det möjligt att utveckla området och skapa en välkomnande entré till Mölnlycke. I kontakterna med olika aktörer som vill investera inom området, finns dock ingen som vill driva konferensanläggning med camping. Därmed ansågs motionen besvarad.

Kommentar:

Det är tydligt att man i förvaltningen fortsatt det arbete med Rådaporten, som dåvarande stadsarkitekten på eget bevåg tog initiativ till och presenterade i en påkostad skrift, ett arbete som då synbarligen gjordes utan att något beslut om detta hade fattats i varken KS eller KF.

Man kan också erinra om det stora projekt inom samma område som skulle omfatta hotell med trädtoppskojor och camping vid Rådasjön som föranledde en stor grupp inom KF att vilja undantaga området från reservatet.

KP-Motion om översyn av allmänna lokala ordningsföreskrifter i Härryda kommun

I motionen föreslås att ordningsföreskrifterna skall ses över och formuleras så att texten blir lättläst och begriplig.

Efter en lång palaver i sin skrivelse, anser förvaltningen att det inte finns anledning till ändring av föreskrifterna. Men --- man kommer dock att göra en översyn av föreskrifterna för att ge tillgång till en lättillgänglig beskrivning av de lokala reglerna --- d.v.s. precis det motionen begärde.

Motionären, Steinar, var den ende som röstade för bifall i KF. Han hänvisade till ett mycket väl genomtänkt dokument från Partille kommun, med hänvisningar till andra lagar och regelverk, med tydliga kartor som visade de områden som omnämns i ordningsreglerna.

Trots att förvaltningen i princip tänker göra precis det motionen begär, tog KF beslutet ”motionen är därmed besvarad” tydligen för att undvika att trampa förvaltningen på tårna.

SD motion om Polisstation

Motionärerna vill att förvaltningen skall agera aktivt för att en polisstation inrättas i Mölnlycke. Som argument mot detta anför förvaltningen att en station kostar pengar och inte innebär större polisnärvaro i kommunen, att vi har ett bra samarbete med polisen som avdelat en kommunpolis med särskilt ansvar för kommunen, och att man ökat sin närvaro i kommunen. Med hänvisning till förvaltningens yttrande avslog KF motionen.

Kommentarer:

Tillgång till aktiv polis i kommunen är en viktig fråga också för oss i KP, och samtliga partier har tidigare varit eniga om att upprepat söka påverka myndigheterna om polis stationerad och tillgänglig inom kommunen. Vi har vid två tillfällen efterlyst polisnärvaro i insändare i samband med obefintliga polisingripanden vid brott inom kommunen.

Gunnar Palm, med ett långt arbetsliv inom polisen bakom sig, har följande synpunkter:

”Det är märkligt hur lätt argumenten svänger när det gäller polisstation i Härryda kommun. I mitten på 90-talet när man drev igenom NÄRPOLISREFORMEN… då var honnörsordet att sprida ut poliserna för större kontakt med medborgarna. Då skapades i Landvetter en grupp på 5 poliser och en chef. I Mölnlycke var de 3+1. I Lindome var de också 5+1 och i Mölndal tror jag de var 7+1. Utöver närpoliserna fanns den ordinarie styrkan i Mölndal. Ordningspolisen täckte hela dygnet, medan närpoliserna jobbade dag och kväll. Vissa kvällspass var förlängda till 2 på natten. Ordningspolisen benämndes IGV (ingripandeverksamheten) och hade som huvuduppgift att åka på inkommande larm. Det skulle ge närpoliserna möjlighet att jobba mer målinriktat. Det innebär att de skulle ta itu med störande ungdomsgäng o.d.

Problemet med en mindre enhet (polisstation i vår kommun) är personalförsörjningen. Ofta är det så att två har samma lista och jobbar tillsammans. Blir då en sjuk, borta för kurs, utbildning, semester eller VAB, så blir den andre ensam och vad gör den då? Argumentet att det är dyrt med lokaler håller inte. Alla poliser behöver en lokal vare sig de är ute eller inne, och lokaler är inte billigare inne i Göteborg runt Ullevi än de är i Härryda kommun. Polisens sämsta gren är att organisera sig. Oomkullrunkeligen är det två faktorer som gäller för effektivt polisarbete - det är lokal- och personkännedom. Jobbar man i ett område som sträcker sig från Långedrag till Rävlanda förvärvar man ingetdera. Detta har de höga cheferna inne i Göteborg aldrig fattat… och kommer förmodligen aldrig att göra det heller".

16-02-22   Ärenden med KP-beröring - sammanfattning och kommentarer

Götalandsbanan

Informationen från Sverigeförhandlingen var ganska nedslående för kommunens ledning, som fortfarande hoppas att få till en tågstation i det ännu ej existerande Landvetter Södra och pendeltrafik utmed höghastighetsbanan.

Varför inte äntligen inse att vi behöver bra pendeltrafik nu för att infarten till Göteborg inte helt skall proppas igen av bussar och bilar!

Majoriteten i KF har länge varit positiv till att rusta upp Boråsbanan, men mycket litet har gjorts konkret för att åstadkomma detta, av rädsla för att detta skulle sumpa chanserna utmed den nya höghastighetsjärnvägen. Nu vet vi att det kan dröja 10 år, innan det ens är klart om det byggs någon sådan. Vi har redan förlorat tio år i att rusta upp den gamla banan, trots att Trafikverket så sent som 2015 hade medel reserverade för att göra Boråsbanan tvåspårig! Vänta inte längre nu, utan ligg på de styrande med alla krafter för en upprustning, gärna efter de förslag som redan för 10 år sedan togs fram av Svenska Järnvägsfrämjandet! Om nya banan skulle bli av, så kommer ändå en upprustning av den gamla att behövas för att klara den förväntade kraftiga ökningen av godstrafiken!

Gatuavgifter Gärdesområdet

Ännu en omgång vägavgifter för de som inte begärt eller behövt någon ny väg, men tvingas personligen betala för en väg som alla får använda. Inom KP får vi säga som salig Cato, Vi yrkar att systemet med vägavgifter skall förstöras, och kommer att upprepa detta tills systemet med extraskatter på enskilda medborgare upphör!

Inriktningsmål för utsatta barn och unga

I framtagningen av dessa mål, som Fullmäktige nu antog, har Steinar gjort en erkänt viktig insats. Ett gott exempel på hur man i beredningarnas arbete beaktar kunskap och kompetens hos ledamöterna oberoende av politisk hemvist. Något som man skulle önska också kunde gälla inom KFs arbete.

Motionen om säker järnvägsövergång

Motionen föreslår ett enkelt sätt att undvika att folk tar genvägar genom staket för att snabbt korsa järnvägen i Landvetter. Förslaget är att man gör som i Hindås, en säker övergång för gående och cyklande med en mindre bom, som fälls innan tåget kommer.

Förvaltningen ville helst inte göra någonting och ansåg inte att det ens var värt att diskutera med Trafikverket. Man föreslog kort och gott avslag.

Men nu blev det faktiskt så i fullmäktige, att en majoritet röstade för motionens förslag till beslut istället, att kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att ta upp frågan med Trafikverket för att få en säker övergång för gående/cyklande liknande den i Hindås.

Kors i taket för KP, att få en motion godkänd. Kanske början till en ny trend, att KF inte röstar ner alla förslag från små, oberoende partier, även när de är bra.

Cykelplan

KP stödde miljöpartiets motion till att ta fram en cykelplan för kommunen. Den hade också bifallits i kommunstyrelsen, men KF beslöt återremittera till KS för att ge KF en genomgång om hur arbetet med utveckling av cykelbanor idag sker i kommunen och hur kommunens cykelnätverk ser ut.

Två funderingar: Förvaltningen anger att arbetet med att ta fram en cykelplan skulle kräva en konsultinsats om ½ till 1 mkr. Trots alla nyanställningar till samhällsbyggnadssektorn har man alltså inte egen kompetens eller tid för att själva göra en cykelplan!?

Det anges ofta i förvaltningens motionssvar, att utrymme inte finns inom gällande budget. Men kan inte fullmäktige besluta att i nästa års budget göra omprioriteringar (ta upp nya frågor med hög prioritet i utbyte mot gamla med lägre)?

Motorbana i kommunen

SD föreslår och argumenterar i sin motion för att KF skulle ställa sig positivt till en motorbana/crossbana inom vår kommun. Eftersom ett stort problem med att anlägga en sådan bana är bullerstörning, borde det finnas goda förutsättningar i vår kommun inom störningsområdet kring flygfältet, där byggnation inte är tillåten, antagligen bättre förutsättningar än inom någon av grannkommunerna.

KF beslöt att avvakta den utredning kring motorbana som görs av fritidscheferna i Göteborgsregionen och ansåg därmed motionen vara besvarad.

Det är ungefär samma ursäkt för att slippa ifrån ärendet, som när vi för ca 10 år sedan motionerade om en folkracebana inom flygets bullerområde.

   Allmänpolitisk debatt

Som vanligt blev debatten mera en utdragen presentation av de olika partiernas strategisk program än debatt. Här återges endast Brita Dermarks presentation av vad kommunpartiet vill.

Ett nytt år, 2016, ligger framför oss

Vi har lämnat 2015 som på grund av den stora flyktingströmmen inneburit och innebär stora förändringar och åtaganden för många kommuner i vårt land. Alldeles strax skall beslut tas om att vi skall bygga ytterligare boende för ensamkommande barn i vår kommun. Barn, som även de har stort behov av skola och inte minst stöd.

Alla barn, både i förskola och skola, har rätt till stöd

Efter Skolinspektionens besök 2014 har vi blivit bättre, men fortfarande finns det familjer som upplever att det berättigade stödet tar alldeles för lång tid att erhålla. Ett fördröjt eller uteblivet stöd, drabbar många; eleven, familjen och klasskamraterna. Kommunpartiet vill arbeta för att vi skall bli ännu bättre på att snabbt ge stöd år dem som behöver.

Att barn inte går i för stora grupper/klasser eller fritids är viktigt, inte minst för dem som tar hand om våra barn. Låt oss arbeta gemensamt kring dessa frågor för våra barn/ungdomars bästa.Idag talas det ofta om ungas psykiska ohälsa. De som var med på ungdomarnas spaning häromveckan fick höra, att de önskade sig fler skolsköterskor och kuratorer. De kände också farhågor kring hur man skall få tag på lärare. Inte bara ungdomarna har funderingar kring detta, det är allmänt känt att det är och kommer att bli lärarbrist. Kommunpartiet menar att inför detta kommande scenario måste diskussion föras hur kommunen kan bli en attraktiv arbetsplats för lärare; är det löner och mindre klasser som kan locka bra lärare till våra skolor?

Kommunpartiet har tidigare framhållit att vi behöver en balanserad utveckling

Vi anser att nuvarande tillväxt på 1,5% är för mycket, och vi har velat ha en tillväxt på 1%. Kommunpartiet har, med tanke på våra ungdomar och de tillkommande flyktingarna, ändrat vårt tillväxtmål till 1,3%. Då vill vi att ökningen på 0,3% skall användas till att bygga bostäder till flyktingar och ungdomar. Det är tråkigt att kommunen inte kan erbjuda unga, som vill bo kvar här, en bra, prisvärd bostad. Utveckling kan för vissa kommuninnevånare betyda avveckling. Det är en svår balans att få alla att vara nöjda.

I vår grundlag står det Att All Offentlig Makt i Sverige Skall Utgå Från Folket.

Det tolkar Kommunpartiet som att vi skall informera, göra berörda medborgare delaktiga före viktiga beslut, INTE efter att beslutet är taget. Det skulle bespara kommunen både tid och pengar då det med all sannolikhet skulle bli färre överklaganden.

Kommunpartiet hävdar fortfarande att gator och torg som används av alla skall betalas av alla, dvs. med skattemedel.

Alla blir vi äldre, en del av oss räknas redan dit.

Att få åldras under värdiga förhållanden borde vara en självklarhet och synnerligen viktigt. Kommunpartiet vill att kommunen skall ha bra olika boendeformer för äldre, utspridda på fler orter i kommunen. Efter att ha sett förra veckans TVprogram om hur äldre nekades plats på boenden och skickades hem utan att kunna klara sig, är det inte utan att man får en orosklump i magen. Inte kan väl det hända här?? Hur vi bemöter människor med funktionsnedsättningar och gamla är något vi alla kan bli bättre på, alla kan på ett eller annat sätt relatera till detta, och därför skall vår kommun sträva efter att bli den bästa i Göteborgsregionen för personer med funktionsnedsättningar och för äldre.

Miljö

Ordet har stor betydelse och kan betyda olika saker för olika människor. Kommunpartiet vill att vi skall ha giftfria miljöer i förskolan och mat producerad på rätt sätt i alla kommunens verksamheter. Vad är det för miljöer vi lämnar till kommande generationer? Att kommunpartiet är emot det som kallas Landvetter Stad är väl känt. Detta område har mycket stora naturvärden, vilket tidigare framgått av utredningar som gjordes för det som kallades Landvetter Park.

Får vi bukt med bullret genom Landvetter ger det fler möjligheter till förtätning i ett redan befintligt samhälle i likhet med GR-kommunernas beslut om hållbar utveckling.

Götalandsbanans sträckning diskuteras, nya förslag har lämnats, främst för att bevara ovärderliga naturvärden.

Att åka pendeltåg Göteborg/Borås med stopp i kommunens orter är bra, och det mest fantastiska är ju att vi redan har en bana. Använd den så blir många innevånare glada. Senaste tidens protester från boende i Mölnlycke och Pixbo ger anledning att tänka många varv till.

I den bästa av världar lyfter vi på ALLA stenar för att finna den absolut bäst lösningen för människor och natur. Många har flyttat till kommunen just för närheten till naturen, den som så många forskningsundersökningar visar är nödvändig för människans välbefinnande.

Det är väldigt sorgligt att folk flyttar härifrån för att de upplever att naturen minskar och bullret ökar.

På Kommunpartiets ”önskelista” har länge stått utredning av överdäckning i Landvetter, något som hitintills lämnats utan gehör.

Förvåningen blev därför oerhört stor bland bullerstörda Landvetterbor när man nu skissar på en överdäckning i Mölnlycke.

Under 2015 fick kommunen två hundrastgårdar, en i Mölnlycke och en i Landvetter.

Den i Landvetter ser jag ofta, den är oerhört välbesökt. Jag får många samtal där hundägarna uttrycker sin glädje över dessa rastgårdar. Men man vill ha fler på olika ställen bl a i Önnered, Landvetter. Det är roligt att Kommunpartiets avslagna motion 2011 ändå blivit en uppskattad verklighet, det är inte bara kul för lekande hundar, det skapar också goda sociala kontakter människor emellan.

Kommunpartiet vill att alla skall känna trygghet och säkerhet

Vi vill att kommunen med alla medel som finns försöker att påverka polisen så att vi kan få närpolis. Det skulle öka invånarnas trygghet. Även i ungdomsspaningen framkom just otryggheten, en känsla av att inte känna sig säker.

Jag slutar med att hänvisa till den raljerande insändare i förra veckans Härrydapost med uppmaningen till innevånarna att lyssna på den allmänpolitiska debatten. Där förutspår signaturen Sierska att Kommunpartiets budskap blir: MAX 40 Db PÅ VÄG 40. Javisst hade det varit trevligt!

  Motion om höjt driftsbidrag till enskilda vägar

I denna motion från maj 2015 yrkade Brita Dermark och Steinar Walsö-Kanstad, KP, att driftsbidrag till enskilda vägar (vägföreningar) skulle:
  1. höjas avsevärt i budget för 2016 (från 45 öre per meter väg) samt att 
  2. höjas stegvis för att vara i nivå med Kungsbacka (11 kr per meter väg) senast vid mandatperiodens slut.

Motionen avslogs, men för den som blev konfunderad över den korta notisen i Härrydaposten om att KP röstat mot sin egen motion, vill vi göra följande förtydligande.

Eftersom motionen behandlades efter det budget för 2016 beslutats i KF var vårt första yrkande därmed överspelat. Vid motionens behandling påpekade Steinar att vi ansåg vårt andra yrkande realistiskt när motionen lades, men att det nu kan vara orealistiskt med den ekonomiska utveckling och de prognoser vi fått senare. Däremot har vi belyst orättvisan i vägkostnader och framför allt, att Härryda har nästan dubbelt så hög kostnad för det kommunala vägnätet som Kungsbacka redovisar, vilket bör granskas närmare.

Steinar avslutade med att vi inte nu lägger något yrkande, men att vi avser återkomma i frågan på annat sätt längre fram, samt att vi lyft en för oss viktig fråga genom motionen.

Eftersom det då bara fanns ett förslag till beslut, klubbades detta utan omröstning. Motionens bäst före dag hade gått ut genom att den behandlats först efter budgetbeslutet för 2016.

Till arkivsidan >>

Hämta en fri pdf-läsarepdfreaders.org