NyheterMedlemsinfoPublicerat
OrganisationVåra politikerVårt program
KommunstyrelsenFullmäktigeMotionerInterpellationer
ArkivFrågorSkrivelser Inspiratören

Kommunpartiet i Härryda

Frågor

11-12-01   Patientsäkerhet

Jag har haft samtal med företrädare för SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) i dag i frågor som handlar om patientsäkerhet.

Det åligger vårdgivare att upprätta patientsäkerhetsberättelse, jag har letat efter sådan på kommunens hemsida utan kunna hitta något.

Enlig SKLs sakkunniga inom området är det socialnämndens ansvar att se till att sådan upprättas på övergripande nivå i varje kommun. I Härryda åligger det, om jag har fattat rätt, med andra ord kommunstyrelsen att se till att övergripande patientsäkerhetsberättelse finns och ska följas och genomföras på underliggande nivåer.

Min fråga till kommunstyrelsens ordförande är:

Finns övergripande patientsäkerhetsberättelse som är beslutat av kommunstyrelsen?

Blir svaret Ja – varför hittar man inte denna på kommunens hemsida?

Blir svaret Nej – varför är det inte upprättat ett sådant dokument?

Steinar Walsö-Kanstad (KP)

10-05-03   Betr. framställan om frivillig anslutning till förvaltningsområde

I Härryda kommun bor över 2500 personer med finsk bakgrund, och finska språket är det största av våra erkända nationella minoritetsspråk.

I november 2009 skrev Delegationen för den sverigefinska Minoriteten i Göteborg till kommunstyrelsen i Härryda kommun och hemställde om en frivillig anslutning av kommunen till ett förvaltningsområde för finska språket, som garanterar minoriteternas möjlighet till samråd på lokal nivå. Regeringen har avsatt ca 50 miljoner kronor till kommuner som utses till förvaltningskommuner.

Med hänsyn till att nu fem månader gått sedan skrivelsen diariefördes (Dnr 209781) är jag tacksam få följande frågor besvarade:

 
  1. När beräknas den nämnda skrivelsen bli behandlad i kommunstyrelsen och fullmäktige?
  2. Är kommunstyrelsens ordförande positiv till en frivillig anslutning som förvaltningskommun enligt skrivelsens hemställan?

Eija Tolonen, KP

07-12-07   Gratis kollektivresor för pensionärer

Göteborg har redan infört sådana resor på dagtid, medan Härryda och Mölndal anlitat en konsult för att utreda vad en sådan reform skulle innebära för dem. Vad visade utredningen och vill Härryda följa Göteborgs exempel?

När kommunstyrelsens ordförande besvarade vår tidigare interpellation i detta ärende vid KF-mötet i oktober informerades vi om att Härryda, Mölndal och Partille kommuner gemensamt anlitar en konsult, som inom en månads tidsram skulle utreda vad fri kollektivtrafik för all 65+ skulle innebära för kommunen. Det uppgavs samtidigt, att Göteborg ännu ej löst hur reformen skulle anpassas till Västtrafiks betalsystem och inte heller beräknat reformens kostnad.

 

Sedan Göteborg nu tillsammans med Västtrafik tagit fram ett särskilt gratis betalkort, som pensionärerna får beställa från Västtrafik och gjort en ungefärlig kostnadsbedömning, som man tydligen är beredd acceptera, borde vägen ligga öppen för att genomföra samma reform även i Härryda kommun. Om detta inte görs, kommer våra pensionärer inte att få resa gratis inom Göteborg heller, eftersom betalkortet måste beställas från Västtrafik och då kan begränsas till Göteborgs invånare.

Min fråga till kommunstyrelsens ordförande är därför:

  1. Har konsulten redovisat sitt arbete och i så fall med vilket resultat?
  2. Är kommunstyrelsens ordförande positiv till att Härryda kommun följer i Göteborgs fotspår och genomför reformen, nu när problemet med att anpassa till Västtrafiks betalningssystem är löst?

Peter Brych, (kp)

 

07-10-25   Pensionsavgångar inom sektorn för samhällsbyggnad.

Med hänsyn till att en rad mycket stora frågor skall hanteras av samhällsbyggnadssektorn framöver och till att dess chefstjänstemän närmar sig pensionsåldern, efterfrågas vilka åtgärder som är aktuella för rekryteringen av de nya chefer som kommer att få ansvaret för att genomföra dessa projekt.

Det pågår ett omfattande arbete med planering inför kommunens framtid. Den tillfälliga beredningen för framtagning av inriktningsmål för den nya översiktsplanen skall i november i år lämna sin rapport till kommunfullmäktige.

Beslutat planeringsarbete pågår också för nya men omstridda bostadsområden i Södra Kullbäckstorp och Landvetter Park. Ett område för 15.000-20.000 invånare har sagts vara möjligt runt en önskad pendeltågsstation i Södra Landvetter. Kollektivtrafiken skall samordnas med GR-projektet K2020 och kommunstyrelsens beslut i maj 2006 om den gamla Boråsbanan skall genomföras. Konsekvenserna för den framtida kommunala planeringen på grund av den nya Götalands/Kust-till-kustbanan skall hanteras.

 

Alla dessa projekt ligger i dag på sektorn för samhällsbyggnad där flera chefstjänstemän kommer att gå i pension inom en snar framtid. Projekten kommer därför att få genomföras med ny chefspersonal. Det är en bra regel att man tillser att de som skall färdigställa och genomföra så stora projekt anställs tidigt för att kunna medverka i planeringen och effektivt kunna genomföra projekten utan att kommunen blir beroende av att pensionerade tidigare chefer måste anställas som konsulter.

Mot bakgrunden av vad som ovan sagts ställs följande fråga:

Gunnar Carlson (kp)

 

07-06-09   Fördelning av lägenheter i nya BGT-boendet i Mölnlycke

Det nya BGT-boendet i Mölnlycke beräknas stå färdigt för inflyttning i december/januari. Efterfrågan är stor och överstiger med tre till fyra gånger tillgången.

Det råder stor oklarhet när det gäller vem av de sökande som får lägenhet. Vissa har fått muntlig information att de kommer att få flytta in, några har fått besked att de inte kommer i fråga medan andra sökanden meddelats att de kommer att få besked i september. Oklarheten är stor.

För många av de äldre som anmält sig är detta en fråga om att planera sitt boende för resterande del av livet. Ett stort och omfattande beslut som kräver planering och där osäkerheten om man får en lägenhet eller ej blir en källa till onödig oro.

Det är svårt att förstå varför bindande skriftliga besked inte kan lämnas ett halvt år i förväg och därmed ge god tid för förberedelse av en – speciellt för äldre människor - så stor förändring. Förberedelsen gäller så omfattande beslut som disponering av bohag, upp till tre månaders uppsägning av hyreskontrakt och i en del fall avyttring av nuvarande bostad.

Det är ännu svårare att förstå varför den som icke kommer att tilldelas lägenhet inte kan få det negativa beskedet tidigt så att man slipper leva i ovisshet och med falska förhoppningar. Byråkratins sätt att arbeta får icke gå före hänsynen till de människor som väntar på och har rätt till klara besked.

Med hänvisning till vad som ovan sagts ställs följande fråga:

 

Eija Tolonen (kp)

07-09-05   Billigare kollektivresor för pensionärer även i Härryda

I Göteborg blir det från och med årsskiftet gratis för 65+ att åka kollektivtrafik mitt på vardagarna och på helgerna. Göteborgs pensionärer skall inte längre behöva köra bil. Eftersom man inte kommer att ha någon boendekontroll inom kollektivtrafiken i Göteborg, innebär det gratis resor inom staden även för pensionärer från Härryda. Kommunpartiet i Mölndal begär i en motion att Mölndal skall följa Göteborgs exempel för att gynna kollektivresandet och minska pensionärernas bilåkande och därmed bidra till att uppfylla stadens miljömål.

Det förefaller då rimligt, att motsvarande reform genomförs även inom vår kommun, vilket tidigare föreslagits i en motion från spi.

Min fråga är:

Alternativet blir ju annars att de äldre måste betala för resan till taxegränsen för att sedan få färdas gratis genom Göteborgs hela kollektivtrafiksystem.

 

Peter Brych (kp)

07-09-03   Om mer empati inom färdtjänsten i Härryda

I april 2007 ställde jag en interpellation angående den hårdare attityden mot färdtjänstbrukare. Till svar fick jag att något sådant enligt ordförandens och förvaltningens uppfattning inte förekommer i vår kommun.

Artikeln om kommunens färdtjänst i senaste nummer av Härrydaposten visar något helt annat. Man skall föra över fler funktionshindrade till kollektivtrafiken genom s.k. kopplade resor, vilket innebär att de kan få taxi till närmaste busshållplats, och sedan klara sig själva. Detta kan i en del fall fungera, men bara förutsatt att de fysiskt eller mentalt klarar resten av resan och kommer fram i sådant skick att de kan uträtta sitt ärende, t.ex. sitt arbete. Det sistnämnda tycks inte intressera färdtjänsten som bara tar ansvar för själva resan.

Skälet till denna hårdare attityd tycks vara rent ekonomisk, eller som chefen för verksamheten citeras uttrycka det ”att färdtjänsten kostar oerhört stora pengar”! Det är alltså kostnadsskäl som gör att man med ”piskans” hjälp skall få fler handikappade att använda kollektivtrafiken. Hur vore det att hellre använda ”morötter” som t.ex. starkt rabatterade resor med kollektivtrafiken för handikappade, något som vi tidigare motionerat om, eller gratis resor för pensionärer som Göteborg inför från årsskiftet?

 

Är det kommunstyrelsens ordförandes uppfattning att:

 

Eija Tolonen (Kp)

07-03-16   Beslutad rapportering från politiska sektorssamråd

Den 3 april är det på dagen ett år sedan kommunstyrelsen beslutade anta bestämmelser för de politiska sektorssamråden. Detta följde på kritiken under den gångna mandatperioden och i demokratiberedningen att alltför många beslut fattades vid sammanträden mellan sektorchefer och ledande politiker och utan insyn. Dessa beslut blev sedan styrande för de politiska besluten i kommunstyrelsen och sedan i fullmäktige.

I de bestämmelser som alltså antogs för ett år sedan finns följande:

 

Ovannämnda bestämmelser infördes för att förhindra att beslut fattades i sektorssamråd utan att kommunstyrelsens samtliga ledamöter och medborgarna fick kännedom om dessa. Anteckningarna skulle delges kommunstyrelsen för att ge kommunstyrelsens ledamöter möjlighet att ta upp frågor som behandlats enligt föredragningslistan, omnämnd i § 6.

Varken den tidigare kommunledningen eller den nya har fullföljt det beslut som fattades redan för ett år sedan. Mot bakgrunden av detta ställs följande frågor:

 

Gunnar Carlson (kp)

07-01-21   Synpunkter på programmet för Landvetter park

KS beslutade 2006-01-09 ”att uppdra åt förvaltningen att upprätta programhandlingar till projektet Landvetter Park” samt ”att programhandlingarna skall redovisas för kommunfullmäktige innan samråd sker”. KF behandlade 2006-12-11 ärendet Landvetter Park utan att KS redovisade några programhandlingar.

En månad senare, 2007-01-16 och med mellanliggande jul- och nyårshelg – är drygt 110 sidor programhandlingar färdiga att ställas ut till allmänheten och har sänts till sakägarna. De programhandlingar som KS beslutat skulle redovisas till KF ”innan samråd sker” fanns alltså i förvaltningen men undanhölls KF när man skulle besluta om kommunen skulle gå vidare med projektet. Förvaltningens och kommunledningens handläggning av Landvetter Park visar på ett häpnadsväckande förakt för KF som kommunens högsta beslutande organ. Tillvägagångssättet leder till spekulationer om den bakomliggande anledningen till detta exceptionella tillmötesgående mot oklara kommersiella intressen och om vilka i kommunen som i realiteten fattar beslut om detta miljardprojekt, med helt oredovisade konsekvenser för kommunens framtida utveckling.

 

Genom hanteringen har KF berövats möjligheten att seriöst bedöma projektet Landvetter Park före starten av ett omfattande detaljplanearbete. Ett detaljplanearbete som helt saknar förankring i gällande översiktsplan och som föregriper det arbete med ny översiktplan som KF beslutat skulle ske i en särskild beredning och med deltagande av medborgarna. Ärendet skall nu handläggas i kommunstyrelsen som inte ens följer sina egna beslut. Nästa möjlighet för KF att bedöma projektet är när detaljplanen kommer till KF för godkännande, något som regelmässigt i nuvarande organisation förvandlas till ett rent expeditionsärende.

Vid ärendets behandling i kommunstyrelse och information i samhällsbyggnadsberedningen har upprepade gånger ställts frågan vem kommunen har som motpart och vilka finansiella förutsättningar denne har att finansiellt driva projektet. Några svar har aldrig lämnats. Bolagsgruppen Golf Engineers uppträder under ett antal olika namn och inget av dessa bolag redovisar en finansiell styrka som svarar upp mot de krav som måste ställas på detta miljard-projekt. En antydd medverkan från kapitalstarka utländska intressen måste verifieras.

Mot bakgrunden av ovanstående ställs följande fråga:

Gunnar Carlson (kp)