Vårt programVåra politikerStyrelsen
Aktuella frågorMotionerFullmäktige
PubliceratArkiv

Kommunpartiet i Härryda

Fullmäktige 2015

15-11-16
Sammanfattning från ärenden med närmare KP-beröring
15-09-21
Sammanfattning av ärenden med KP-beröring.
15-05-18
Sammanfattning av ärenden med närmare KP-anknytning.
15-04-20 Kommunfullmäktige. Några ärenden med KP-beröring.
15-03-23 Kommunfullmäktige. Några ärenden med KP-beröring.
15-01-26
Sammanfattning av ärenden med närmare KP-beröring.
Till arkivsidan >>

15-11-16   Sammanfattning från ärenden med närmare KP-beröring

Utökat borgensåtagande för Härryda Energi

KP accepterade kommunstyrelsens förslag för den här gången, men har uppfattningen att företaget bör kunna stå helt på egna ben, och att en försäljning av företaget hellre borde ha övervägts.

Effektiviseringsåtgärder

Kommentar: Istället för enbart procentuella sparbeting för enstaka verksamheter och jämförelser pris/kvalitet för liknande kommuner, föreslår vi effektivitetsutredningar av utomstående expertis, i första hand av hemtjänsten.

Bullerskyddsåtgärder i Landvetter

Kommunpartiet har ju gått i spetsen för att med olika åtgärder minska bullerstörningarna från motorvägen genom Landvetter och Steinar Walsö-Kanstad uttryckte vår tillfredställelse för de åtgärder som kommunen nu genomför, även om de inte är tillräckliga, men en god början.

Revisionens granskning av större investeringar och stora infrastrukturfrågor

Kommentar: Det är för oss obegripligt, att KS och SHB alltid glider ifrån kravet att alltid göra oberoende markvärderingar av både markköp och markförsäljning. Det är ett utmärkt sätt att slippa misstankar om fel, oegentligheter och överklaganden.

Simhall i Härryda kommunen

Det blir planering av en simhall, förmodligen i Landvetter, men inte på den tomt som ursprungligen avsatts för ändamålet, där vi idag har kulturhuset.

I KP har vi sedan länge ett önskemål om en simhall i Hindås i samverkan med Bollebygds kommun, som ett led i att åter göra Hindås till ett frilufts- och sportcentrum inom regionen.

Tillfällig demokratiberedning

En representant för varje parti valdes, för KPs del Ulf Dermark.

Budget för 2016-2020

Som väntat beslöt KF godkänna Alliansen-Sportpartiets budgetförslag oförändrat.

Alla partier, med undantag av KP, hade lämnat egna budgetförslag, utgående från en fastställd modell som byggde på en befolkningsökning (ökning av antalet boenden) med 1,5% årligen. I följande inlägg i budgetdebatten förklarade Steinar Walsö-Kanstad varför vi valt att inte lägga något budgetförslag samt hur vi istället avser ta upp våra hjärtefrågor under 2016.

KPs inlägg i budgetdebatten

I år lägger Kommunpartiet inget eget budgetförslag i kronor och ören, trots att vi i tidigare budgetförslag tagit upp en rad angelägna frågor som vi finansierat genom att successivt, under mandatperioden, sänkt tillväxtmålet.

Vi vill fortfarande öka stödet till barn med särskilda behov, till psykiskt funktionshindrade och lönepremiera lärare med särskilt goda utbildningsresultat. Vi vill fortfarande öka hemtjänsttiden hos brukarna och göra en fristående utredning om effektiviteten inom hemtjänstverksamheten och framför allt avskaffa gatukostnadsavgift för redan boende.

Eftersom dessa förslag till förbättringar byggde på att tillväxten stegvis justerades tillbaka till politikens tidigare mål, 1,0%, ser vi det inte som meningsfullt att försöka passa in dem i en låst budgetmall som är uppbyggd på 1,5% tillväxt. Mallen är en bra administrativ lösning, men den är inte demokratisk så länge den hindrar små partier, med avvikande syn på tillväxt, att delta aktivt i budgetdebatten. Vi har fått ett demokratiproblem i Härrydapolitiken!

Det är oerhört svårt att lägga en budget för 2016 om man följer tidens utveckling. Vi har länge hört varningsklockor ringa för att 40-talisterna kommer att bli en belastning inom alla samhällsområden. Ålder och sjukdom kommer att sätta press på boende och sjukvård. Det har länge varnats för att vi står inför att färre arbetande händer ska bidra till pensionssystem och försörja fler äldre som – märk väl – har bidragit till systemet genom livslångt arbetsliv.

Nu har vi en folkvandring i vår riktning som innebär att tiotusentals människor söker sig hit och ska försörjas genom offentliga medel – utan att kunna bidra. Alla samhällsområden är satta under en press man aldrig sett maken till i Sverige. Jag lägger inga värderingar i det jag säger och har sagt, detta är rena fakta. INGEN i denna sal kan få mig att tro att Härrydas framtid kommer att vara opåverkad av det som händer i vår omvärld!

Mitt i denna turbulens ska vi fritidspolitiker besluta om en budget för 2016 – vi som inte ens har en klar bild av hur det ser ut i januari 2016! Kommunpartiet väljer att ta ansvar genom att inse ett litet partis begränsningar och hellre mana till partiöverbryggande samarbete än gå in i en meningslös debatt om några promilles promille i en kommunekonomi som 2014 omsatte 2,2 miljarder kronor. Vi lever i en turbulent värld där gemensamt ansvarstagande är viktigare än en drömvärld formulerat genom profilfrågor som såg så riktiga ut vid senaste valet.

Även vi inom Kommunpartiet kan tänka om i en föränderlig värld. Vi vet att vi är ensamma om synen på tillväxtnivån i kommunen, men vi kan inte envist hävda principer som i vår värld var rätt så sent som förra året. Med hänsyn till den allmänna bostadskrisen och flyktingkrisen är vi beredda att under de närmaste tre åren acceptera en tillväxt (i bostadsbyggande) på 1,3%,

Vår förutsättning är att 0,3% av dessa öronmärks för boende för ungdomar och flyktingar. Detta skulle fortfarande lämna en meningsfull marginal av frigjorda resurser (0,2%) mot majoritetens nivå för bättre service till de i kommunen redan boende och inte minst för att se till att vi har en buffert för att möta de utmaningar flyktingkrisen har med i sitt släptåg.

Vi hade också förberett ett antal, som vi tycker, viktiga uppdrag till kommunstyrelsen, som vi inte kan lägga nu, eftersom vi inte presenterar något eget budgetförslag. Vi kommer istället att framöver lyfta för oss andra viktiga frågor på lämpligt sätt och på lämplig tidpunkt.

Liksom våra ovan nämnda önskemål om bättre kommunal service i skola, vård och omsorg hade vi tänkt oss följande uppdrag:

Vi väljer nu att arbeta med våra frågor i det politiska arbetet under året, istället för att i klump bli bortröstade i dag inom ramen för ett budgetförslag från ett litet, fristående parti.

Eftersom vinnande budgetförslag kommer att baseras på tillväxtmålet 1,5%, kan inte Kommunpartiet ställa sig bakom Bostadsförsörjningsprogram, Lokalresursplan och Driftsbudget eller Investeringsbudget och Exploateringsbudget.

Med förståelse för att dagens situation medför att budgetarbetet inför 2016 har varit extremt svårt, väljer jag att vara tydlig med Kommunpartiets ställningstagande från talarstolen, här och nu. Det känns inte rättvist och nödvändigt att göra protokollförda markeringar mot andra partier och politiker som gjort sitt yttersta för att ta fram en ansvarsfull budget för 2016 – visserligen ur ett annat perspektiv än vårt - men ändå.

Kommunpartiet vill här och nu uppmana till ett politiskt samarbete i en svår tid. Vi är tyvärr vana vid att få sura kommentarer når vi avstår från att lägga egen budget. Skulle någon ha ont av att vi nu väljer och vädjar till samarbetsvägen när det krisar i vår omvärld så tar vi gärna den debatten. Det skulle säga mera om ”avsändarens” syn på samverkan och samarbete än på Kommunpartiet som mottagare om vi även denna gång drabbas av sur kritik och kommentarer i samma härad!

15-09-21   Sammanfattning av ärenden med KP-beröring

Information från revisorerna

Kommentar:

I presentationen i handlingarna anges att KFs presidium regelbundet träffar revisorerna. Detta är felaktigt. Under den gångna valperioden har presidiet aldrig träffat den samlade revisionen.

Debatt om miljö och klimat

Arkitekt Kerstin Elias från SP (Statens provningsanstalt) berättade, som inledare, om hållbar utveckling i ekonomisk, ekologisk och social (livsstilsstrukturer mm) betydelse, och om hur man bäst bygger ut och förtätar samhällen. Landvetter Södra kom naturligtvis på tapeten i debatten – den ”stad” som tidigare har presenterats som den toppmoderna idealstaden ur alla aspekter, frånsett naturligtvis att den skulle innebära förstörelse av kommunens sista sammanhängande vildmarksområde och dess unika växt-och djurvärld.

I de traditionella miljöfrågorna tycks alla vara överens om att vara naturvänner, äta nyttig och ekologisk mat och att plocka bort alla gifter ur närmiljön.

Debatten var avsedd som avspark för uppdatering av kommunens miljömål.

Gatukostnader för Landvetter-Backa

Brita Dermark, KP, yrkade avslag på kommunstyrelsens förslag till uttag av gatuavgifter med motiveringen ”att gator,vägar och torg, som används av alla skall betalas av alla”, och reserverade sig muntligt mot fullmäktiges beslut att antaga kommunstyrelsens förslag.

Kommentar:

Vid sitt besök i Härryda i augusti tänkte sig trafikminister Anna Johansson att även privata fastighetsägare kan vara med och betala den nya höghastighetsbanan. Intressant tanke således, att våra fastighetsägare skall delfinansiera både vägar och järnvägar. Sedan kunde detta utökas till att gälla cykelvägar, skolor, kulturhus o.s.v., där man på något sätt kan göra det troligt att de särskilt gynnar fastighetsägarna i området. Allt för att slippa höja skatten.

KP-motion om en utbildningsnämnd ansvarig för all skolverksamhet

Förvaltningens motivering för att föreslå avslag var, att fullmäktige redan tagit beslut om den politiska organisationen för mandatperioden. Behövliga förändringar skulle alltså inte ens kunna diskuteras förrän om fyra år!!?

I de flesta kommuner finns en ansvarig utbildningsnämnd, medan Härryda har en UTK-beredning som u.p.a. bara sysslar med att formulera långsiktiga mål och försöka kontrollera om de uppfylls. Många anser att en återgång till nämndorganisation över hela linjen vore att föredra. Ett alternativ i vår typ av organisation vore att, liksom Lerum har gjort, inrätta ett skolutskott under kommunstyrelsen.

(S)-motion om förutsättningarna för en folkomröstning om simhall

Ett verbalt gräl mellan (s) och Alliansen utmynnade i att Alliansen inte vill ha någon folkomröstning, utan att man ger KS i uppdrag att ånyo utreda förutsättningarna för en simhall i kommunen, varpå KF beslöt bordläggas ärendet till budgetmötet i november.

Kommentar:

Kommunpartiet har sedan länge en simhall i kommunen på sitt partiprogram och förordar en diskussion med Bollebygds kommun om en gemensam simhall i Hindås som ett led i att stärka Hindås som ett centrum för friluftsliv och idrott. I en ny utredning borde man också studera Angereds nyinvigda kombinerade sim-och ishall ”Angered Arena”.

15-05-18   Kommunfullmäktige

Antagande av detaljplan för Hulebäck o Gärdesområdet

Inte mindre än 24 sakägare har ej fått sina synpunkter tillgodosedda vid samråd och granskning om föreslagen detaljplan, varför överklaganden är att vänta, bl.a. när det gäller Wendelsvägens gatubredd och benämningen som huvudväg samt sammankopplingen av stickgatorna Kyrkvägen-Trädgårdsvägen.

Steinar Walsö-Kanstad, KP, framhöll i sitt inlägg att tillgängligt beslutsunderlag är ofullständigt, genom att uppgift saknas om hur många meter väg kommunen skall ta över samt om beräknad underhållskostnad per meter väg jämfört med motsvarande kostnad i vägföreningens regi. Egen preliminär beräkning baserad på uppgifter på kommunens hemsida samt kommun-och landstingsdatabasen KOLADA visade på en kostnad på 3277 kr/meter i kommunal regi, medan kommunens underhållsbidrag till vägföreningarna bara är 70 öre/meter. (Detta tyder på att övertagandet av vägföreningsvägar kan innebära mångmiljonkostnader i vägunderhåll för kommunen, då enskilda eller vägsamfälligheter f.n. sköter 590 km väg jämfört med kommunens knappt 200 km).

Steiner yrkade därför återremiss för komplettering av beslutsunderlaget med uppgifter om övertagen väglängd och förväntade årliga driftskostnader jämfört med nuvarande bidrag till vägföreningen för underhåll av den aktuella vägsträckan. Sedan fullmäktige avslagit yrkandet och beslutat enligt kommunstyrelsens förslag, inlämnade Steinar en skriftlig reservation enligt följande:

RESERVATION

mot KF`s beslut om ANTAGANDE AV detaljplan för Hulebäck 1:608, m fl Gärdesområdet i Mölnlycke.

Jag lämnade följande yrkande i ovanstående ärende:

Jag yrkar återremiss för komplettering av ekonomiska konsekvenser om kommunen ska ta över drift av nämnda vägar.

  1. Underlaget ska kompletteras med uppgift om antal meter väg kommunen tar över.
  2. Underlaget ska kompletteras med kommunens framtida årliga driftskostnad för övertagen väg (med nuvarande kostnad som underlag).
  3. Underlaget ska kompletteras med kommunens kostnad i form av bidrag till vägföreningen för den väg som ligger inom detaljplanområdet.

Anledningen till mitt yrkande var att kommunen tar över enskild väg där f.n. bidraget till vägföreningen uppgår till 700 kronor per kilometer/år, vilket utgör den kommunala kostnaden, medan den kommunala kostnaden för motsvarande vägsträcka ligger på 3 277 000 kronor. (Källor: Kommunens hemsida och Kolada).

Jag betraktar detta som en obegriplig och fullkomligt oförsvarlig hantering av kommunala medel (skattemedel). Mitt yrkande röstades ned av en majoritet.

Härryda, 2015-05-18.
Steinar Walsö-Kanstad, Kommunpartiet.


Antagande av utredning om gatukostnader för samma område

KS förslag till beslut baserar sig på av KF tidigare beslutade gatukostnadsregler och på att gatukostnadsutredningar fortlöpande görs. Det finns däremot ingen tvingande lag på att gatukostnader skall påläggas redan boende i det aktuella området. Denna form av extrabeskattning av enskilda medborgare görs för närvarande endast av ett fåtal kommuner. I de flesta inkomna synpunkter från målsägarna har framhållits, att kostnaderna för att bygga ut kommunens gator inte skall belasta enskilda boende, utan finansieras via skattemedel. I det nu aktuella fallet rör det sig ”bara” om en kostnad på drygt 18000 kr per bostad, medan det i andra fall kan röra sig om mångdubbelt högre belopp.

I sitt korta inlägg framhöll Steinar Walsö-Kanstad, KP, att en av våra hjärtefrågor är att fortsatt arbeta för att avveckla systemet med gatukostnadsersättning från redan boende inom kommunen. Gamla politiska beslut som i nutid visar sig gå emot kommuninvånarnas intressen ska, enligt vår uppfattning, ifrågasättas och göras om, när de visar sig vara orimliga. Gator, vägar och torg som används av alla skall betalas av alla, med skattemedel! Steinar yrkade avslag och inlämnade följande skriftliga reservation sedan yrkandet avslagit och KF beslutat godkänna gatukostnadsutredningen.

RESERVATION

mot KF`s beslut om utredning av gatukostnader inom detaljplan för Hulebäck 1:608, m fl Gärdesområdet i Mölnlycke.

”Jag lämnade följande yrkande i ovanstående ärende:

Jag yrkar avslag.”

Kommunpartiet vill se och arbetar för att avveckla gatukostnadsersättning i Härryda. Med tanke på att mitt yrkande i förra frågan på dagordningen avslogs, är det en självklarhet att reservera mig mot beslutet, som jag betrakar som en obegriplig och fullkomligt oförsvarlig hantering av kommunala medel (skattemedel), med hänvisning till min reservation i beslutet om detaljplan för området ovan.

Mitt yrkande röstades ned av en majoritet.

Härryda, 2015-05-18.
Steinar Walsö-Kanstad, Kommunpartiet.

(Kommentar: KFs tidigare beslut om att ta ut gatukostnader kan tyvärr öppna vägen för kommunerna att ersätta generella skattehöjningar med specifika avgifter av olika slag från enskilda medborgare, som bedöms ha särskild nytta av någon kommunal åtgärd, ungefär som bankerna kompenserar sig för låga räntor genom att införa ständigt nya avgifter).

Godkännande av riktlinjer för markanvändning

Föreslagna riktlinjer är en anpassning till ny lagstiftning om marköverlåtelse. I förslaget talas om att oberoende markvärdering skall göras, men oklarheten är fortfarande stor om när och hur detta tillämpas. Gäller det enbart i samband med markanvisningstävling? Tidigare har sektorn framfört att ”man även fortsättningsvis i huvudsak använder sig av sektorns egna interna värderare”.

Intressant i sammanhanget är även det meningsutbyte som uppstod vid KFs majmöte 2014 under delgivningen till KF av beslutade riktlinjer för investeringsverksamheten, där KS beslut tycktes kollidera med ett tidigare KS-beslut i samband med att revisionsrapporten om markförsäljning behandlades, enligt vilket förvaltningen skall upprätta och implementera en checklista för obligatoriska steg vid markförsäljning. KS ordförande förklarade senare i skrivelse till revisorerna, att detta tidigare beslut fortfarande gäller. Men vid KF den 20.4.2015 delgav KS sitt beslut om kommunens principer vid köp av mark, att inte upprätta någon sådan checklista. Detta vill alltså förvaltningen göra vid markförsäljning men inte vid markköp. Varför inte?

Besvarande av motion om Villa Roskullen

Motionen från Steinar Walsö-Kanstad,KP, och Leif Persson, oberoende, föreslog att byggnaden skulle upprustas för att skapa ett centrum för i kommunen verksamma konstnärer. KS motiverar sitt förslag till avslag med det arbete som pågår för att skapa liknande verksamhet i Hindås stationshus, samt med att en konstnärlig verksamhet i Villa Roskullen inte skulle bli lönsam (vad nu detta innebär i en konstnärlig verksamhet) Det skulle den tydligen bli i stationshuset.

Steinar Walsö-Kanstad, KP, påpekade i sitt inlägg att vi här har en fastighet som kommunen överlät till privat ägare via en hembygdsförening för en struntsumma och sedan köpte tillbaka för drygt miljonen, sedan man insett den vara värd att bevara och ge ett nytt liv. Besluten fattades i stor politisk enlighet.

Vart tog den politiska inriktningen vägen, när förvaltningen nu arbetar med att villan ska säljas för bostadsändamål och parken styckas till bostadsbyggande? Är detta ett politiskt uppdrag till förvaltningen?

Villa Roskullen är ett renoveringsobjekt som ingen byggherre, enligt förvaltningens skrivelse, vill ta i med tång trots exploateringslöfte om att få bygga bostäder på fastigheten. Hela karusellen runt Villa Roskullen och parken omkring håller på att sätta oss politiker i skamvrån. Vi fattar beslut, förvaltningen som i ena stunden ger oss underlag med all argumentation FÖR ett köp av en fastighet, kommer på nästa korsväg med underlag som visar att det är omöjligt att genomföra det som fanns i argumenten för köpet.

Jag accepterar inte det svar från förvaltningen som ligger till grund för beslut om avslag av motionen. Jag yrkar återremiss och lämnar följande förslag till fullmäktiges beslut:

Yrkande:

Återremiss för komplettering av samtliga politiska beslut som är tagna vid köp av fastigheten Villa Roskullen och fram till nu.

Villan och fastigheten (parken) köptes av Härryda Kommun för att villan var värdefull att bevara och parken en mycket uppskattat ”grön lunga” av de invånare som bor i Hindås. Förvaltningen ska redovisa vilka politiska beslut som ligger till grund för förvaltningens arbete med att stycka fastigheten för nyexploatering av bostäder samt försäljning av Villa Roskullen som bostad på öppna marknaden.

Steinar Walsö-Kanstad (KP)

Sedan KF beslutat avslå motionen framförde Steinar muntlig reservation från KP.
Kommentar:

Den fullständiga bakgrunden är än mer besvärande för ansvariga beslutsfattare.

Bygdegårdsföreningen i Hindås fick 1998 överta den förfallna kulturbyggnaden som föreningslokal till symbolisk kostnad, med villkor att yttre förändringar bara fick ske i samråd med Bohusläns museum samt att den inte fick säljas utan kommunens skriftliga godkännande. År 2008 var föreningen på obestånd, och sålde till privatperson för 93000 kr för att täcka skuld för installerad värmepump. Denna försäljning godkändes av samhällsbyggnadschefen per delegation (för småhustomt). Detta beslut upphävdes av Länsrätten, efter överklagande, varefter kommunen kunde återtagit fastigheten utan kostnad. Man ansåg emellertid då att fastigheten saknade intresse för kommunen och godkände i efterhand försäljningen.

Men redan halvtannat år senare ansåg samma kommunledning att fastigheten var av stort intresse inom kommunens utvecklingsplan och återköpte fastigheten för 1,15 mkr, eftersom privatpersonen ansågs ha gjort en del reparationer.

Sedan planerna på att använda Roskullen för ett BGT-boende i Hindås övergivits, saknar byggnaden åter intresse för kommunen och skall upprustas (till vilken kostnad?) för försäljning till privatperson! Att det rör sig om en unik kulturbyggnad under bevakning av Bohusläns museum är nu helt ointressant. Istället vill man bygga bostäder och kanske ett nytt BGT-boende på den av Hindåsborna uppskattade gröna lunga, som parken utgjort.

Hela hanteringen kring villa Roskullen är ett upprörande exempel på dålig kommunal planering, tyvärr aldrig utsatt för någon revisionsgranskning.

Besvarande av motion om förvärv av eller samverkan kring Tyringehemmet (numera Tyringegården) i Hindås

I motionen föreslås att kommunen skall inleda en dialog med Göteborgs stad om förvärv av delar av fastigheten Tyringegården för att där etablera ett BGT-boende, istället för i parken vid Villa Roskullen, sedan själva villan visat sig olämplig för ett äldreboende.

I sitt svar på kommunstyrelsens avslagsförslag framhöll Steinar Walsö-Kanstad, KP, att han väl förstår att kommunen inte kan köpa in alla gamla fastigheter inom kommunen liksom svårigheten att göra om ett gammalt hus till en modern verksamhet, som skall fungera för både boende och anställda. Men det är KF som beslutar om markförvärvsprogram, och att förvaltningen får acceptera de beslut som där fattas. Det är således politikerna som skall besluta om nyttan av att diskutera ett ev. samarbete med Göteborgs stad om ett BGT-boende på Tyringegården, oavsett om förvaltningen anser att det är nyttigare syssla med lägerverksamhet med Mölndal. ”God dag. Yxskaft!”

I motionens punkt 3 finns yrkandet att diskutera ev. samarbete med Göteborgs stad om en verksamhet för äldre samt personer med funktionsnersättning. Varför inte höra efter med pensionärsföreningarna i östra kommundelen först. Och sedan ta en dialog med Göteborg om det skulle kunna finnas vinn-vinn fördelar med ett samarbete.Fastighet och verksamhet finns ju redan där! Dialog och samtal är vare sig farliga eller förpliktigande.

Steinar yrkade återremiss för bedömning av motionens fråga 3 om dialog om ev. etablering av ett äldreboende på Tyringegården, eftersom förvaltningen föreslagit avslag utan att ha behandlat denna fråga.

Fullmäktige beslöt sedan avslå motionen.

15-04-20   Kommunfullmäktige. Några ärenden med KP-beröring.

Ändring av reglemente för kommunstyrelsen (ks)

Enligt det nya, av SKL framtagna förslaget till reglemente, skall fullmäktiges ordförande och ev. flera personer ges rätt att närvara på kommunstyrelsens sammanträden, något som S ansåg ändra den politiska balansen i ks till Alliansens fördel, även om närvarorätten inte är förenad med rösträtt. I underlaget antyds emellertid att de med närvarorätt också skulle få medverka i diskussionen och därmed ha yttranderätt. Ärendent återremitterades och ks fick i uppgift att undersöka hur närvarorätt hanteras i andra liknande kommuner och undersöka om det behövs en bredare politisk överenskommelse om arbetsformerna i ks. Varför inte sätta in en åhörarebänk för intresserade?

Delgivning av ks beslut angående revisionsrapport om principerna vid köp av mark

Magnusson (s) anmärkte på att förvaltningen var ovillig göra en checklista för förvärv av mark enligt revisionens förslag och ansåg att denna vägran ger ett egendomligt intryck. Han kunde inte göra ett yrkande, eftersom fullmäktige bara delgivits kommunstyrelsens beslut om förvaltningens åtgärder. Därmed förefaller han åtminstone delvis instämma i den kritik mot ks hantering av revisionens rapporter som Nils Bengtsson i sin egen revisionsrapport framfört (se denna revisionsrapport samt Nils Bengtssons insändare i HP den 1.4.2015). I sin hantering synes ks bekräfta att det är förvaltningen och inte ks som bestämmer hur revisionsrapporter skall behandlas. Och det förunderliga i att revisionens huvudman, fullmäktige, endast delges KS beslut, även när allvarlig kritik framförs mot KS. Kan det sägas tydligare, att KF bara är en maktlös namnstämpel för av KS redan fattade beslut, och att den nuvarande typen av revision föga respekteras?

15-03-23   Kommunfullmäktige. Några ärenden med KP-beröring.

Revisionsberättelser och ansvarsprövning

Man frångick praxis att låta revisiorerna framföra sina revisionsberättelser och gick direkt på ansvarsprövningen, med motivering att inga anmärkningar framförts mot kommunstyrelsens arbete under 2014. Därmed undvek man också att få uppmärksammat den allvarliga kritik som en revisionsberättelse riktat mot kommunstyrelsen i dess hantering av revisionsrapporter och allmänna undfallenhet mot förvaltningen.

Antagande av detaljplan för AirPort City samt exploateringsavtal

Reservationer från MP och Leif Persson uttryckte även KPs inställning i frågan. Miljökonsekvenserna är dåligt utredda liksom behovet av ett AirPort City och dess konsekvenser för samhällena i de östra kommundelarna.

Ändrat säte för Förbo AB

Mitt i den f.d. parken vid Råda torg, är ett exempel på hur man kört över ett uppskattat grönområde och alla närboendes protester. Här kunde istället ha legat en stadspark värd namnet vilket var KPs förslag. För Förbo AB fanns bättre alternativ inom samhället!

Motion om barnkonsekvensanalys med hög kompetens och tydligare instruktion

Denna motion av Steinar Walsö-Kanstad, KP, fick en positiv behandling. Det blir en behövlig översyn i motionens anda!

15-01-26   Sammanfattning av ärenden med närmare KP-beröring

Allmänpolitisk debatt

Som vanligt blev det en ventilering av partiernas strategiska program, kompletterat med några få nya utspel, mer än verklig debatt.

Intressant var bl.a. Per Vorbergs,m, löfte att ta Kommunstyrelsens roll som skolnämnd på större allvar (ett reslutat av Leif Perssons tidigare utspel om en särskild skolnämnd?)samt krav på att alla partier skall presentera sammanhållna budgetförslag, som ställs mot varandra i november, inte några enstaka, ofinansierade yrkanden. Annat intressant från allianspartierna gällde mindre detaljstyrning i detaljplanearbetet, mer byggnation inom flygfältets nuvarande bullermatta, konkurrensutsättning av särskilda boenden, välkomna alla som vill flytta till Härryda, trygghetsbelysning nattetid , hemlagat i hemtjänsten, billigare kulturskola och en egen simhall samt en giftfri kommun, mer föreningsstöd och fler sommarjobb för unga.

Mats Werner (s) pläderade för fungerande kollektivtrafik till flygplasområdet och cykelväg Mölnlycke-Landvetter (tvä frågor där alla partier idag tycks vara överens). Annat från vänsterblocket gällde att välkomna fler flyktingar, att vintertid ta hand om våra tiggare, förskola på obekväm arbetstid, en kvinnojour i vår kommun, stöd till brottsoffer, avskaffa barnfattigdom, bygga 51% hyresrätter, grön ideologi och ekologisk vegmat i skolan samt billigare kulturskola.

SD pläderade för kraftigare satsning på förtätning av samhällena i östra kommundelarna och pendeltrafik på befintlig tågbana, en skola för kunskapsinhämtning utan genuspedagogik samt satsning på drogprevention och obligatorisk drogtestning av kommunens nyanställda.

Kommunpartiet tillhör inget block, men delar många av de synpunkter som framfördes i debatten, frågor som i flera fall först togs upp i kommunpartiets (och dess företrädare SPIs) motioner och program. Det vi i debatten nu ville ta upp presenterades av Brita Dermark i följande inlägg, återgivet i dess helhet:

Inlägg av Brita Dermark, KP

När det gäller förskolan är vi många som vill ha färre barn i grupperna. Det borde därför inte vara omöjligt att detta blir verklighet under de närmaste åren. Kp vill också arbeta för att vi skall behålla barnskötarna. Det har inte på något sätt framkommit, att man anser dem göra ett dåligt arbete, tvärtom. De är ett komplement till de förskollärare vi har i förskolan. Att de dessutom tillåts vikariera på förskollärartjänster, men ändå inte anses vara kompetenta, ter sig märkligt. För att uträtta ett bra arbete måste man inte nödvändigtvis ha högskolestudier. Barnskötarna har dessutom en bra utbildning, annars skulle vi väl knappast bedriva den utbildningen i vår kommun.

Under 2014 har vi haft Skolinspektionen på besök. Mycket var bra, annat mindre bra. Så t.ex. var, på vissa skolor, stöd till elever i behov av stöd inte riktigt uppfyllt. Det tog lång tid innan man utrett eleven, och ett uteblivet stöd drabbar inte bara eleven utan även familj och övriga elever i klassen. Krasst sett kostar det mycket pengar att inte snabbt ge de behövande eleverna det berättigade stödet. Kommunpartiet vill trycka på nödvändigheten av att snarast , helst igår, åtgärda detta.

Så till våra Fritidshem: Målen för dessa måste bli tydliga och också väl kända av de som arbetar på våra Fritis.

Det sägs att KP är emot utveckling. KP har aldrig varit emot utveckling, är inte emot utveckling och kommer inte att vara det fortsättningsvis heller. Däremot ser vårt mål för tillväxt annorlunda ut än övriga partiers önskan om tillväxt. Det är viktigt att visa på sparsamhet och respekt med medborgarnas pengar. Vi anser att det inte är fel att skynda långsamt och att då kunna lägga mer pengar på vård och omsorg samt att även ha pengar för oförutsedda kostnader. Idag skall vi t.ex.behandla ett ärende där vi skall betala 2,6 miljoner till Trafikverket för att medfinansiera ett vägprojekt, som gör att vi får en bättre infrastruktur i regionen. Det är pengar som kommunen inte har och som gör att årets resultat försämras.

Med en lägra tillväxt kunde det också finnas utrymme att avskaffa gatukostnaderna.Vi får ofta höra att detta system har vi haft länge, men det betyder ju inte att det är det bästa systemet. Vår kommun tillhör här en minoritet av Sveriges 290 kommuner. Vi låter de boende i omvandlingsområden betala, medan de flesta kommuner tar ut kostnaden på skatten. Eftersom det inte verkar vara farligt med förändringar på andra områden går säkert även detta att förändra.

Med lägre tillväxt kunde det kanske t.o.m finnas pengar för att utreda möjligheten till en överdäckning av motorvägen genom Landvetter. OBS! att jag sa utreda!

Efter att ha läst en artikel i Svenska Dagbladet kan man fundera: Vad tjänar en kommun på en nyinflyttad? Det har SKL räknat på, och då är intäkten 2012 c:a 33.300 men kostnaden c:a 45.000.

Nåja, det handlar ju om det utjämningssystem vi har och vem som flyttar in. Allra högst blir vinsten om en singel 95-åring flyttar in i kommunen. Utjämningssystemet gör då att man får hela 300.000:-. Givetvis är detta mycket komplext men ändå väl värt att tänka på när vi talar om tillväxt.

KP är emot projektet Landvetter stad, då området är det enda stora sammanhängande skogsområdet i Göteborgsregionen med stora naturvärden. När Götalandsbanan kommer tar den inte hela området i anspråk, däremot kommer en viss bullersituation att uppstå, vilket också kommer att begränsa byggnation. Det här gäller inte bara oss som lever nu, vi är alla skyldiga att tänka på kommande generationer för att även de skall ges möjlighet till naturstudier. KP vill, i överensstämmelse med GR-kommunernas beslut om hållbar utveckling, att kommunen istället inriktar sig på att förtäta våra tätorter och områden med befintlig infrastruktur som exvis kollektivtrafik. Landvetter stad är ett kontroversiellt projekt, som med all säkerhet kommer att överklagas, liksom tidigare Landvetter Park, och då blir det andra instanser som avgör frågan.

Lite mer om miljö: KP vill att man i de byggnadsbestånd som kommunen har inflytande över, utreder möjligheterna för utnyttjande av solenergi.

KP hade 2011 en motion om s.k. hundrastgårdar, vilken tyvärr avslogs. Såsom kommunpartist, motionär och hundägare gläder det mej att detta nu tycks bli verklighet, och att äntligen fler har kommit till insikt om behovet.

Alla blir vi äldre, en del av oss räknas redan dit. Att åldras under värdiga förhållanden är viktigt. KP menar att vi måste ha bra och olika boendeformer för äldre. Har man levt ett långt liv tillsammans skall man också kunna få bo ihop och åldras tillsammans på ett bra boende. Vi vill även att det skall finnas boenden för äldre på fler platser i kommunen. Har man bott på en ort känns det tryggt att kunna fortsätta att bo på den orten. Under 2016 redovisas i kommunens planer för äldreboende att Hindås kan komma ifråga. KP har under hösten lämnat en motion om just detta. Där finns redan det s k Tyringehemmet, och vi ser att det med sin stora tillhörande park skulle lämpa sig väl för ett äldreboende, kanske i samarbete med Göteborgs kommun, som f.n. bedriver viss verksamhet där. (Kommentar: Längre tillbaka lämnade vi in en motion om ett BGT-boende i anslutning till vård-och omsorgsboendet i Rävlanda. Värt att ta upp igen!).

Avslutningsvis vill KP att medborgarnas åsikter skall beaktas mera, även mellan valen. Vi har ju numera Medborgardialog och medborgarmotioner som en bra början, men mer kan säkert göras.

KP vill vara ett parti som lyssnar på våra väljare och enbart arbetar för deras och kommunens bästa (utan egna politiska karriärambitioner).

Medfinansiering av utbyggnad av Europaväg 20

För kommuner i Göteborgsområdet är E20 ett viktigt huvudstråk, som för närvarande har låg standard och hög olycksfrekvens. Planen är att snarast bygga ut till fyrfältsväg, i vilket arbete också ingår en tvärförbindelse mellan E20 och Riksväg 40. I sitt beslut om projektet ha regeringen förutsatt 50% medfinansiering av den beräknade kostnaden på 2,6 miljarder kronor från berörda kommunalförbund och kommuner. GR har föreslagit en medfinansiering från sina kommuner i proportion till deras folkmängd, för Härrydas del 2,6 mkr.

KF beslöt nu att godkänna föreliggande plan för Härrydas del samt att finansiera bidraget genom försämring av årets resultat.

KP gav inte något yttrande, eftersom det rör sig om en för kommunens utveckling nödvändig infrastrukturinvestering (särskilt vad beträffar tvärförbindelsen E20-R40) och att det i dagsläget verkar vara utsiktslöst att kämpa mot att staten fortsätter att lägga över del av sitt ansvar för vägnät och järnvägar på kommunerna. I KFs beslutsunderlag uppräknas de åtgärder som medfinansieringen avses stödja. I denna ingår dock inte tvärförbindelsen E20-R40, vilket borde ha varit en förutsättning för medfinansiering från Härryda kommuns sida.

Till arkivsidan >>

Hämta en fri pdf-läsarepdfreaders.org