Vårt programVåra politikerStyrelsen
Aktuella frågorMotionerFullmäktige
PubliceratArkiv

Kommunpartiet i Härryda

Publicerat 2015

Till arkivsidan >>

15-10-28   Politikerna måste lösa bullret på bästa sätt

Av Mats Carlssons insändare skulle man kunna tro att Landvetter innan motorvägens tillkomst var en vit fläck. Nej, det bodde faktiskt människor här även då. Själv har jag bott här största delen av mitt liv, jag fyller snart 70 år.

När motorvägen planerades i slutet av 60-talet var det svårt för dåvarande politiker att föreställa sig dagens trafik. Flygplatsen har bidragit till att trafiken har ökat, inte minst när Säve lades ner. Nu måste dagens politiker försöka att göra det bästa av situationen.

Det är inte bara bullret som är bekymret, det är även stora hälsorisker som följer i bullrets spår, förutom luftföroreningar kommer c:a 30 % av dem som lever i det ständiga bullret att drabbas av stressrelaterade hjärtproblem och c:a 8 % av stroke.

I våra grannkommuner är farten sänkt betydligt mer än de 10 km som nu sänkts genom Landvetter.

Mats C tycker att bullerstörda skall flytta, det finns det redan de som gör men många yngre är medvetna om hälsoproblemen och väljer bort delar av Landvetter.

En sänkning ger några minuters fördröjning, vad skall du göra med den tiden som du får om hastigheten är, som du vill, 120 km? Har du verkligen så bråttom?

Kommunpartiet(KP) har under flera år arbetat för att bullersituationen skall förbättras, glädjande nog arbetar nu samtliga partier för att minska bullret. KP skulle dessutom se att ett förslag till överdäckning utreds.

Kommunen vill förtäta delar av Landvetter, något som är svårt att göra med nuvarande bullersituation.

En Facebookgrupp bildades, tyvärr är den nerstängd då samtalstonen blev otrevlig. Namninsamlingen är dock kvar.

Vi som verkar för att få bättre miljö tänker inte bara på oss själva, vi tänker på nästa generation, de har rätt till bra boende och utemiljö. Man kan ju inte bara tänka på sig själv!

Kanske du har/får barn som bor i Landvetter och då kan det bli anledning för dej att tänka om!

Brita Dermark, Kommunpartiet

15-09-30   Har Vänsterpartiet öppnat era egna hem?

Vänsterpartiet tycker att vår ytterst välbärgade kommun skall skämmas för att inte ta emot fler än 14 ensamkommande flyktingbarn på grund av påstådd bostadsbrist. Med rätt att engagera och god vilja går, enligt insändarna, den här frågan att lösa.

Man kan t.ex. svara på kommunens vädjan till medborgarna i HP nyligen ”Har du plats och hjärta för en till? ..att för en kortare eller längre tid ta emot en tonårspojke i ditt hem”.

Jag föreställer mig att många medlemmar i vänsterpartiet har ställt upp på denna vädjan och själva öppnat sitt hem, hjärta och plånbok. I så fall bugar jag mig för Er och skäms!

Nils Bengtsson

15-09-09   Ibland finns pengar som inte finns

Insändare i Härrydaposten 9.9.2015

Kommunpartiet har envist arbetat för avskaffande av gatukostnadsavgifter. Vi har varje gång fått till svar att ”pengar finns inte”, ”ska kommunen dra ner på den sociala sektorn för att finansiera intäktsbortfallet”?

Nu verkar det som att Härryda har så god ekonomi att det går bra att vara med att finansiera en ny järnväg som med höghastighet ska transportera människor genom kommunen.

I HP av 25 augusti återges infrastrukturministerns synpunkter i järnvägsfrågan enligt följande citiat: "Till största delen ska järnvägen finansieras av staten, men tanken är att kommuner skall vara medfinansiärer.”

Hur försvarar ni politiker i övriga partier att enskilda invånare ska betala straffavgifter medan gemensamma skattemedel satsas i projekt som ”vanliga Härrydabor” sällan eller aldrig får glädje av?

Hur förklarar ni att det finns pengar till medfinansiering av ett järnvägsspår som skär genom kommunen samtidigt som det saknas pengar till skattefinansiering av vägar i kommunen?

Steinar Walsö-Kanstad (KP)

15-09-09   Kort replik om befintlig järnväg

Insändare i Härrydaposten 9.9.2015

I senaste HP har Leif Persson en insändare som i stort sett uttrycker Kommunpartiets inställning till befintlig järnväg, Södra Landvetter samt 5 spår genom Mölnlycke.

Av insändaren skulle man lätt kunna tro att han är den ende, från blocken fristående oppositionspolitikern. Vi vill därför påpeka att KP inte heller ingår i något av de politiska blocken.

Vi har gjort ett antal inlägg om den befintliga banan, bl a har s k Duospårvagnar föreslagits upp till flyget.

Var och en kämpar på det som den tror är rätt. Kommunpartiet vill än en gång trycka på de stora naturvärden som går till spillo om en ”stad” byggs mitt ute i skogen. Det räcker med det intrång som Götalandsbanan gör.

Brita Dermark, Kommunpartiet

15-08-19   Gatukostnader – igen!

Insändare i Härrydaposten 119.8.2015

I förra numret av denna tidning, var den förhatliga gatukostnaden åter på tapeten. Det finns en lag som ger kommuner rätt att tvinga människor, som bor på ”fel” ställe att betala hundra tusentals kronor utöver den vanliga skatten, för vägarbeten när kommunen skall ändra på något. Visst är det behagligt att kunna pungslå husägare och sedan skryta med att skatten är låg.

Problemet är att det är en lag som saknar acceptans bland befolkningen och sådana lagar ska vi inte ha. De 37 kommuner av landets 300 som tillämpar denna lag, har stora problem varje gång den skall tillämpas. Det tar åratal av protester och överklagningar innan någon spade kommer i jorden. Advokater, konsulter och andra som tar bra betalt, kan enkelt tjäna stora pengar.

Samtidigt drabbar det enskilda människor mycket hårt. Våra politiker gör gällande att värdestegringen på hus stiger när kommunen tar över en väg. Det finns inga belägg för det och de flesta har väl ändå skaffat hus för att bo i och inte för bli rika. Ett annat vanligt argument är att det är en prioritering… ska man skära ner på vård, skola och omsorg? Varför just dessa områden? Jag tror säkert man kan skära ner på dyra konsultarvoden och höga kostnader i det stora kommunhuset.

Principen har använts sedan 80-talet och 2012 antog fullmäktige en strategi for övertagande av vägar, som uppenbart tyder på att det skall fortsätta. Det är inget beslut som imponerar på mig! Under de år som jag kämpat mot kommunens gatukostnader, har jag konstaterat, att kunskapen om problemet är förfärande låg. Det hjälpte inte mycket när mark- och bostadschefen informerade den beslutande församlingen, förty hon nämnde bara dess fördelar.

Nya kommunalrådet Vorberg bekänner sig visserligen till det nuvarande systemet, men har ändå i fallet Landvetter Backa visat förståelse for problemets vidd och omfattning. Jag hoppas han kan få med sig fler politiker och vända den trista tråkiga trenden med de förhatliga gatukostnaderna.

Jag hävdar fortfarande med en dåres envishet, att den princip för gatukostnader som Härrya kommun tillämpar är… ORIMLIG, OLOGISK OCH ODEMOKRATISK! Gator som används av alla, skall också betalas av alla!

Gunnar Palm, Kommunpartiet

15-08-12   Kulturhuset Midas palats?

Insändare i Härrydaposten 12.8.2015

Vi har fått ett fantastiskt kulturhus i Landvetter men ack så öde. Vi har varit på plats några gånger och de enda där är bibliotekspersonal och någon enstaka boklånare eller mötesrumbesökare och i övrigt helt tyst och öde.

För mig som handikappad och beroende av bil och rullator för att nå huset är närmaste handikapp-parkering vid ICA Kvantum. När man efter mycken möda och genomsvettig når fram, behöver man en dusch för att vara fräsch, men det kan man kanske inte begära. Men handikapplats vid entrén och gärna också fler vid ICA. Alternativet är ju annars att ta Färdtjänst, vilket inte är det lättaste med hänsyn till tider mm. Dessutom torde ett fik kunna utgöra en oas för umgänge och relax.

Lennart Björklund, Kommunpartiet

15-04-01   Hur skall polisen kunna lösa fler brott utan att vara här?

Insändare i Härrydaposten 1 april 2015

Signaturen ”Mölnlyckebo” tog i förra numret av tidningen upp ämnet hur polisen skall minska det ökande antalet inbrott.Det är märkligt att inte fler reagerar på den svaga polisiära närvaron i vår kommun. En uppklarning på 4% är inte godtagbart. Skulle man ha förtroende för en kirurg som bara lyckas med fyra operationer av hundra? Nej det skulle man givetvis inte.

För 20 år sedan fanns det, utöver den ordinarie styrkan, fem poliser i Landvetter och tre i Mölnlycke. Vi tillhörde då Mölndals polisdistrikt (Mölndal och Härryda kn). Göteborg ville ta över med stordriftens fördelar som argument. Göteborg lyssnade inte på några motargument utan slukade Mölnldal och Härryda. Sedan dess har man organiserat om verksamheten flera gånger, och efter varje sådan, har utförsbacken bara blivit brantare. Det finns tyvärr en del människor som livnär sig på att stjäla från andra. Det är inte nog med att man får sitt hem uppbrutet, man blir av med ägodelar och sedan får många besvär med försäkringar och dylikt.

Det upplevs ofta som en kränkning ... att någon har varit inne och rotat i ens hem.Den som blir utsatt för inbrott har därför ett stort behov av att prata med någon som kommer till platsen och underlättar den sociala sidan. Det är ju mycket lämpligt att polisen gör det, när den skall säkra spår och tala med eventuella vittnen med mera.

Men polisen kommer aldrig. Har man fått ett inbrott skall man anmäla det per telefon.Man blir kopplad till någon plats i Sverige, där anmälan skrivs. När det inte finns något att gå på, läggs ärendet ner med motiveringen - spaningsuppslag saknas.

Härryda tillhör polisområde Syd inom Göteborgs polisdistrikt. Det sträcker sig från Långedrag i väster till Rävlanda i öster....inklusive Lindome och Kållered. På dagtid är minimistyrkan två partuller i hela detta område. Av erfarenhet vill jag hävda att effektiv polisverksamhet bygger på god personkännedom och dito lokalkännedom. Det är omöjligt att förvärva detta på ett så stort område.Därför blir resultatet därefter.

En från TV känd professor i kriminologi hävdar, att bara den som är så påtänd, att han inte kan ta sig från brottsplatsen ”åker dit”. Jag är beredd hålla med!

Gunnar Palm

15-04-01   Får man framföra kritik i KF?

Insändare i Härrydaposten 1 april 2015.

I fullmäktige den 25 mars frångick man praxis att revisorerna föredrar revisionsberättelserna. Med förevändning att ingen anmärkning riktats mot kommunstyrelsen gick man direkt till röstning om ansvarsfrihet.

Därmed blev inte närvarande allmänhet informerad om allvarlig kritik jag som revisor riktat mot styrelsen; att jag övervägt en anmärkning, det närmast man kan komma till att inte föreslå ansvarsfrihet.

Kritiken avsåg, för det första, styrelsens nonschalanta hantering av de rekommendationer revisionen lämnar i sin granskning. I de åtgärder förvaltningen föreslår till beslut anges inte när, hur och av vem de skall vara genomförda! Kanske aldrig? Det medför känslan att nuvarande revisionssystem är tandlöst och meningslöst.

För det andra, att man inte gör opartisk bedömning av markvärdet, när man för mångmiljonbelopp köper och säljer mark. Med risk för kostsamma fel och att öppna möjligheter för och misstankar om att det inte går rätt till.

I bägge fallen tycks styrelsen tveka att sätta ner foten och styra över i sakämnet kunnigare tjänstemän, vilket vore mycket allvarligt.

Revisionen är oberoende och skall objektivt granska kommunens alla verksamheter och pröva om de bedrivs på ett tillfredställande sätt. I fullmäktiges underlag talas ofta om hur viktig revisonens verksamhet är, men i verkligheten tycks den inte tas på så stort allvar. Alla i fullmäktige hade fått revisionsrapporterna. Inte en enda fråga ställdes om min kritik mot styrelsen, en kritik som är väl underbyggd i revisionsbolaget Deloittes granskningar på revisionens uppdrag!

Nils Bengtsson, revisor 2010–2014

15-03-18   Varför är det bara invånarna som värnar om naturen i Härryda?

Insändare i Härrydaposten troligen 18 mars 2015.

Hur kan det komma sig att så många av kommunens invånare är så måna om att bevara naturen ,medan de flesta av deras representanter i kommunfullmäkltige är av annan åsikt? Det gäller i många ärenden, där de boende har en helt annan uppfattning än deras politiska representanter, exempelvis vägarna i Gärdesområdet där det är ett massivt motstånd mot de planer som förvaltning och politiker är eniga om. De boende i området har inget behov av den förändring som planeras. Ett annat exempel är det man vill kalla för stad uppe i Landvetterskogen. Vem behöver ett samhälle där, än mindre en stad?

Varför röstar man på politiker som inte arbetar för Dig som bor här utan tycks ha en helt annan agenda?

Innan det byggs mera väster om flygfältet bör de styrande se till att utveckla de områden som inte har underlag för service och affärer i öster, vilkert jag uppfattar som ett önskemål.

Visst skall kommunen växa och vara på topp och få beröm och utmärkelser, men det får inte ske på Din bekostnad och inte utan hänsyn till den natur och boendemiljö som gör att så många vill bo här!

Anita Jeppsson

Till arkivsidan >>