NyheterMedlemsinfoPublicerat
OrganisationVåra politikerVårt program
KommunstyrelsenFullmäktigeMotionerInterpellationer
FrågorSkrivelser Inspiratören

Kommunpartiet i Härryda

Landvetter nya centrum

   

08-05-22   Kommunpartiets synpunkter på Landvetter Nya Centrum

Skrivelse med synpunkter på utställd programskiss
Synpunkter på programförändringarna – Landvetter Nya Centrum
Utlåtande av Ove Krafft på överdäckning av motorvägen vid Landvetter Illustration över tänkt överdäckning av motorvägen och exploatering av frigjord yta
   

Skrivelse med synpunkter på utställd programskiss

Härryda kommun, Samhällsbyggnad, 435 80 Mölnlycke

Synpunkter på utställd programskiss för Landvetter Nya Centrum

Kommunen har ställt ut ett reviderat förslag till programskiss med begäran om eventuella synpunkter senast den 23 maj 2008.

Undertecknade, tre kandidater på kommunpartiets valsedel i kommunvalet 2006 och samtliga boende i Landvetter, har tagit fram bifogade synpunkter på den utställda programskissen. Dessa synpunkter presenteras med syftet att skapa en bredare diskussion om utformningen av ett nytt Landvetter Centrum med beaktande av Landvetters framtida roll i kommunen.

Härryda kommun befinner sig i snabb omvandling. Kommunfullmäktige har nyligen antagit inriktningsmål för den nya översiktsplanen. Parallellt med ny detaljplan för Landvetter Centrum och en motorvägshållplats för busstrafiken vid Landvettermotet arbetas med frågor om detaljplan för Landvetter Park och idéer finns om en ny stad, ”Mölnvetter”, söder om motorvägen. Kommunen har tagit ställning till dragningen av en ny 400kV-ledning centralt genom kommunen. Beslut om Götalandsbanan förväntas i samband med regeringens till hösten aviserade infrastrukturproposition.

Det nu utställda förslaget om LANDVETTER NYA CENTRUM är en vidareutveckling och omarbetning av det sommaren 2007 presenterade programmet. Förslaget permanentar fragmenteringen av Landvetter samhälle i två delar, delade av motorvägen. Mot bakgrunden av de omfattande och bl.a. ovan nämnda planer som därefter blivit offentliga anser vi det viktigt med ett helhetsgrepp på utvecklingen av hela området från Landvetter till flygplatsen. Förslaget bifogas i form av en idéskiss för diskussion och vidare ebarbetning.

Vid framtagningen av bifogade synpunkter har vi fått värdefulla råd av två ledande experter inom det aktuella området.

Landvetter den 22 maj 2008

Lennart Björklund Brita Dermark Frithjof Valestrand Hallonvägen 15 Sandvägen 4 Rösetvägen 18

kopia till: plan@harryda.se

Synpunkter på programförändringarna för Landvetter Nya Centrum

En arbetsgrupp bestående av de kandidater från Landvetter som stod på Kommunpartiets valsedel i kommunvalet 2006 har utvärderat det kompletterande nya förslag som utställts med begäran om synpunkter senast 23 maj 2008. Vi har tillsammans med några sakkunniga personer formulerat våra synpunkter i den idéskiss som presenteras nedan som en komplettering och vidareutveckling av de tidigare utställda programförslagen.

Vi benämner vårt förslag DET NYA LANDVETTER

Bakgrund

Härryda kommun befinner sig i snabb omvandling. Kommunfullmäktige har nyligen antagit inriktningsmål för den nya översiktsplanen. Parallellt med ny detaljplan för Landvetter Centrum och en motorvägshållplats för busstrafiken vid Landvettermotet arbetas med frågor om detaljplan för Landvetter Park. Idéer finns om en ny stad, ”Mölnvetter”, söder om motorvägen. Kommunen har tagit ställning till dragningen av en ny 400kV-ledning genom kommunen. Beslut om Götalandsbanan förväntas i regeringens infrastrukturproposition. Allt detta påverkar den fortsatta utvecklingen av centrala Härryda med Landvetter i centrum. Det nya omarbetade förslaget aktualiserar flera frågor:

Vilka olika utvecklingsalternativ har övervägts och diskuterats ?

Vet vi vad vi gör om vi fattar många beslut som var för sig får konsekvenser 50 år framåt och som, om genomförda, kan riskera en fortsatt fragmentering av Landvetter ?

Hur värderas konsekvenserna av ett nytt Landvetter Centrum för kommunen som helhet ?.

Nuläge

Situationen i Landvetter kännetecknas av:

Delning av samhället genom motorvägen och med dålig kontakt mellan de två delarna;

Buller och avgasproblem som nått en oacceptabel nivå;

Nuvarande och framtida spårbunden kollektivtrafik är placerad söder om motorvägen;

Den hittillsvarande utbyggnaden av Landvetter har koncentrerats norr om motorvägen medan nya områden planeras ligga söder om motorvägen;

Förslag finns att omplacera gamla och placera nya kommunala aktiviteter i Landvetter; t.ex. ishall, simhall, idrottshall och kulturhus;

Planer på en etablering av ett Airport City, en ny företagspark i anslutning till flygplatsen och flygplatsmotet på RV 40;

Planerna kan i sin förlängning betyda att Landvetter inom en 20-30-årsperiod får en befolkning på 30.000 personer och blir kommunens största tätort.

Idéskiss – Det nya Landvetter

Det nu utställda förslaget presenterar LANDVETTER NYA CENTRUM och är en vidareutveckling och omarbetning av det tidigare presenterade progammet. Vår idéskiss vill gå ett steg längre och ta ett helhetsgrepp på utvecklingen av hela området från Landvetter till flygplatsen. Detta eliminerar den risk för fortsatt fragmentering av Landvetter som en koncentration till endast Landvetter Centrum kan medföra. Förslaget tar särskild hänsyn till att en utbyggnad söder om motorvägen och kring flygplatsen och flygplatsmotet ställer krav på ett väl fungerande och sammanhållet Landvetter Centrum utan delning genom motorvägen.

Idéskissen innebär att:

En återförening sker av områdena söder och norr om motorvägen genom en överdäckning av motorvägen.

Den värdefulla mark som återvinns kan användas för en centrumbebyggelse inkluderande kommersiella lokaler, bostäder och kommunala aktiviteter;

Genom överdäckningen skapas - tillsammans med ny utformning av centrum, ny bebyggelse och den planerade expansionen i området – centralt i kommunen ett kommersiellt, kulturellt och administrativt centrum;

Landvetter skulle då bli en naturlig centralort mitt i kommunen och kommunens namn kunna ändras till Landvetter för att sammanfalla med det internationellt kända namnet på flygplatsen;

Betydande miljövinster uppnås genom att nuvarande buller- och avgasproblem kan byggas bort och det nya Landvetter Centrum bli bilfritt och människovänligt med parkering under jord eller utanför ett framtida torg;

Nuvarande parkering och andra friställda ytor kan bli torg eller bebyggas;

Planerad bussterminal kan - som planerat - inkorporeras med det nya centrum och den planerade motorvägshållplatsen;

Befintliga bostadsområden i norra Landvetter och planerade nya områden i södra Landvetter kan knytas till en pendeltågsstation på Boråsbanan med matarbussar eller en spårbilsbana;

Den nya företagsparken vid flygplatsen/flygplatsmotet kan naturligt länkas till utbyggnaden av Landvetter som ett näraliggande kommuncentrum.

Liknande överdäckningar

Överdäckning blir allt vanligare för att få bort ”fysiska barriärer”, skapa tillgänglighet, läka den urbana miljön, utvinna land, ge plats åt bostäder, få bort buller och avgaser, och för att förbättra för gång- och cykeltrafiken. En liknande överdäckning som den föreslagna är planerad över motorvägen E18 vid Rinkeby i Stockholm. Kostnaden för den överdäckningen på 300 m beräknas till 600 mkr. En överdäckning av både motorväg och järnväg. 500×60 m i centrala Lerum, har studerats.

Sammanfattning

Kostnaden för överdäckningen i Landvetter har bedömts som ekonomiskt motiverbar av Ekon.dr.Ove Krafft, Krafft Konsult AB, känd konsult med inriktning på strategier för handel och andra besöksnäringar, se bilaga.

En skiss med exempel på överdäckning av motorvägen vid Landvetter Centrum bifogas. Två torn ställs diagonalt och blir landmärken. Överbyggnadens yttre byggnader tjänar som skärmar mot motorvägens buller. I dessa finns butiker och kontor. I den inre ”skyddade” delen ligger bostäder som också ger området liv nattetid. Överdäckningen kan ske över en längre sträcka av motorvägen, beroende på hur man placerar den i kommunens programförslag planerade motorvägshållplatsen och bussterminalen. Skissen har framtagits av Jan Izikowitz, Arkitekt SAR/MSA, Lund & Valentin, Göteborg.

Landvetter 2008-05-22

Lennart Björklund Brita Dermark Frithjof Valestrand

Utlåtande av Ove Krafft, Krafft Konsult AB, på överdäckning av motorvägen vid Landvetter

Konsult med inriktning på strategier för handel och andra besöksnäringar

Överdäckning av motorvägen vid Landvetter centrum

En överdäckning av motorvägen vid Landvetter centrum skulle kunna skapa utrymme för bebyggande av bostäder och kommersiella lokaler. Utöver de ytor, som skapas på själva överdäckningsområdet kan också ytor friställas i anslutning till överdäckningen.

För att få ekonomi i projektet måste överdäckningen verkligen bli en överdäckning och inte en bro. Flera faktorer talar för en satsning på överdäckning:

Läget är i anslutning till och över en motorväg mellan en internationell flygplats och en huvudort. Det finns många exempel som visar hur värdefullt ett sådant läge är.

Läget är centralt i den expansiva Göteborgsregionen.

Riksväg 40 är den enda stora tillfarten till Göteborg som saknar en större koncentration av handel och service.

Landvetter samhälle planeras att växa kraftigt.

Landvetter samhälle kommer att vara ett delat samhälle om ingen överdäckning sker.

Miljön i Landvetter centrum kan bli avsevärt bättre genom en överdäckning.

Om överdäckningen görs tillräckligt omfattande kan det gå att ”få ekonomi” i satsningen. Det kan skapas stora ytor för bostäder, kontor samt handel och service. Detta kan bli så attraktivt att flera större investerare kommer att visa sitt intresse för en satsning. Läget är mycket bra för boende och verksamheter.

I det fortsatta utvecklingsarbetet får beräkningar göras. Av dessa får framgå vilken omfattning av bebyggelse som kommer att krävas. Om överdäckningen blir tillräckligt omfattande kommer den att gå att genomföra på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt både samhällsekonomiskt och företagsekonomiskt.

Ove Krafft

Illustration över tänkt överdäckning av motorvägen och exploatering av frigjord yta

Översikt av nya Landvetter Centrum