NyheterMedlemsinfoPublicerat
OrganisationVåra politikerVårt program
KommunstyrelsenFullmäktigeMotionerInterpellationer
FrågorSkrivelser Inspiratören

Kommunpartiet i Härryda

Publicerat 2014

Till arkivsidan >>
Till aktuella publikationer >>

14-10-15   Svårt med ordbetydelse - insändare i Härrydaposten 15 oktober 2014

Denna insändare var en av många repliker till följande avsnitt i Lars Werners (S) insändare i Härrydaposten den 8 oktober 2014;

”Något som jag inte heller har glömt är att kommunpartiets ledamöter Brita Dermark och Leif Persson har sina poster som ledamöter i kommunstyrelsen för att kommunpartiet samarbetar med ett parti som har medlemmar som kallar kvinnor horor, jagar meningsmotståndare med järnrör, är negativa till religionsfrihet och hatar homosexuella. Ett parti som brandmännen i Malmö och sjukvårdspersonal inte vill bli besökta av.

Det är märkligt med tanke på att både Leif Persson och Brita Dermark är aktiva i Svenska kyrkan, som är motståndare till alla sådana tankar som detta parti står för. En kyrka som ständigt gör fantastiska insatser för människor som söker en fristad från krig och förföljelse i vårt land. Inte minst Björketorps församling, där Leif Persson är ledamot av kyrkofullmäktige, gör ett oegennyttigt solidaritetsarbete för just de människor som Leifs och Britas stödparti anser inte bör finnas i Sverige”.

Så har han gjort det igen, vårt oppositionsråd, när han försöker villa bort den egentliga betydelsen av ordet ”valtekniskt samarbete”. Innebörden av ordet betyder att man kan slå sig samman i olika konstellationer för att kunna få mer ”makt”, mer möjlighet att kunna hävda det egna partiets åsikter, alltså inte lika med samarbete eller stöd. Detta har Mats Werner fått sig förklarat tidigare men fortsätter ändå att hävda att KP på något sätt ingått någon ”pakt” som gör att vi har samma åsikter som SD. Ytterligare ett sätt att smutskasta oss som parti.

Vad mina kristna värderingar beträffar så ställer jag självklart inte upp på de våldsamheter och ordval som förekommit inom SD, men f ö är även de människor. Jag kan uttala vad jag tycker och tänker och även bekämpa det jag anser vara fel men jag kan inte sätta mig till doms över andra.

Med de framgångar SD haft i valen tror jag mer på dialog och argument än att vända ryggen till. S tycker att det räcker med att hälsa på ledamöterna!

Om man följer den debatt som varit i medier den sista tiden, finner man att klokare människor än jag förstått att ”frysa ut metoden” inte var bra, tvärtom anser man att det gav SD fler röster, helt i demokratisk ordning.

Betänk, Mats Werner, att statistiskt sett har du, antingen du vill eller inte, vänner, arbetskamrater och grannar som, även om de inte sagt det öppet, röstat på SD, det tredje största partiet i Sverige.

Vår ärkebiskop, Antje Jackelén, uppmanar kyrkans medlemmar att förhålla oss till valresultatet men inte kompromissa med vårt budskap om Guds kärlek till alla människor oavsett nation, kön eller religiös tillhörighet.

Nästan 10% av Härrydas innevånare röstade på SD, en del av dem tidigare S-röstare. De har nu fått en ”offentlig” stämpel på hur de är som människor, allt enligt Mats Werner.

Brita Dermark
Kommunpartiet

14-10-15   Svårt med ordbetydelse

Insändare i Härrydaposten 14-10-15

Så har han gjort det igen, vårt oppositionsråd, när han försöker villa bort den egentliga betydelsen av ordet ”valtekniskt samarbete”. Innebörden av ordet betyder att man kan slå sig samman i olika konstellationer för att kunna få mer ”makt”, mer möjlighet att kunna hävda det egna partiets åsikter, alltså inte lika med samarbete eller stöd. Detta har Mats Werner fått sig förklarat tidigare men fortsätter ändå att hävda att KP på något sätt ingått någon ”pakt” som gör att vi har samma åsikter som SD. Ytterligare ett sätt att smutskasta oss som parti.

Vad mina kristna värderingar beträffar så ställer jag självklart inte upp på de våldsamheter och ordval som förekommit inom SD, men f ö är även de människor. Jag kan uttala vad jag tycker och tänker och även bekämpa det jag anser vara fel men jag kan inte sätta mig till doms över andra.

Med de framgångar SD haft i valen tror jag mer på dialog och argument än att vända ryggen till. S tycker att det räcker med att hälsa på ledamöterna!

Om man följer den debatt som varit i medier den sista tiden finner man, att klokare människor än jag, förstått att ”frysa ut metoden” inte var bra, tvärtom anser man att det gav SD fler röster, helt i demokratisk ordning.

Betänk, Mats Werner, att statistiskt sett, har du, antingen du vill eller inte, vänner, arbetskamrater och grannar som, även om de inte sagt det öppet, röstat på SD, det tredje största partiet i Sverige.

Vår ärkebiskop, Antje Jackelén, uppmanar kyrkans medlemmar att förhålla oss till valresultatet men inte kompromissa med vårt budskap om Guds kärlek till alla människor oavsett nation, kön eller religiös tillhörighet.

Nästan 10% av Härrydas innevånare röstade på SD, en del av dem tidigare S-röstare. De har nu fått en ”offentlig” stämpel på hur de är som människor, allt enligt Mats Werner.

Brita Dermark
Kommunpartiet

14-10-15   Tystas ihjäl eller mobbas ut?

Insändare i Härrydaposten 14-10-15

Efter fyra år i kommunpoitiken i Härryda har jag lärt mig att som politiker får man stå ut med lögner, kränkningar, mobbning. Det har aldrig drabbat mig utifrån, men i kommunfullmäktige har mitt engagemang i andra delar av mitt privatliv ifrågasatts på ett kränkande, raljerande sätt, bara för att jag haft avvikande synpunkter. Jag accepterar inte att ”röda rosens män” eller andra ifrågasätter mitt engagemang utanför politiken på ett raljerande sätt från fullmäktiges talarstol, men jag har fått tiga och svälja.

Insändarinlägget 8 oktober från Socialdemokraterna, signerat kommunalrådet Mats Werner, visar vilka villkor vi politiker utanför blocken får sköta våra uppdrag under. Brita Dermarks och Leif Perssons engagemang inom Svenska Kyrkan blandas ihop i inlägget med några Sverigedemokraters ohyfsade beteende i en verbal soppa som ingen klok människa förstår. Politik handlar det definitivt inte om, mera rädsla eller hat om man vågar sig på en gissning?

Jag accepterar inte att S offentligt drar människors värdighet och privatliv i smutsen, det handlar inte om politik, det är trakasseri och medveten förolämpning. Jag accepterar inte att politiker behandlar andra på kränkande sätt, i synnerhet inte ledande politiker som ska vara goda förebilder.

Vilka värderingar inom etik och moral har S som tillåter sina företrädare att bete sig illa mot människor som inte delar S politik och lösningar i olika politiska frågor? Vilken värdegrund vilar S på? Social.”nånting” möjligtvis men långt ifrån demokrati. S' beteende har många gånger under mina fyra år i Härrydapolitiken varit skrämmande nära det parti man fördömer,SD, skillnaden var bara att man bytte ut kränkande ord och järnrör mot mer sofistikerade metoder.

Jag är inte och tänker inte bli Sverigedemokrat, men jag vägrar tro att nästan var tionde röstande Härrydabo ställer sig bakom att kvinnor kallas horor, att meningsmotståndare jagas med järnrör. Det var väl så Mats Werner antydde, utan att skriva det i klartext? SD finns i politiken, skaffa er ord, ni andra politiker, för att ta debatt istället för tystnad, mobbning eller undanglidande utfrysning.

Jag ska i rättvisans namn säga att jag har träffat många härliga människor med röd ros på sina kläder. Men de personer partiet gett rätt att uttala sig för kollektivet drabbar även individerna i gruppen på gott och ont. Som grupp får ni ta det som är surt, som individer kan ni agera och reagera.

Steinar Walsö-Kanstad,
fd ledamot i Kommunfullmäktige

14-10-01   Mats Werner har dåligt minne

Insändare i Härrydaposten 1 oktober 2014.

Jo Mats Werner, Kommunpartiet har tydligt visat sin inställning till ÖP i samband med fullmäktiges antagande. Någon reservation mot beslutet gällande ÖP gjorde vi inte p.g.a. att jag under överläggningen i kf yrkade på återremiss. KP ansåg att flera delar i ÖP skulle behöva ändras.

Men du har dåligt minne om du påstår att KP inte yttrat sig. Man skulle verkligen kunna förvänta sig att du som sitter på heltid i kommunen avlönad av skattebetalarna gör dig besväret att informera dig om fakta som finns tillgängliga för dig i kommunhuset.

2010 började vi arbeta med förslaget till ÖP med en grupp medborgare från olika delar av kommunen som gav mycket kunskap vilket var underlag för vårt yttrande, som vi sedan lämnade in 2010.09.20. Ytterligare synpunkter lämnades in 2011 05 16.. Det sista yttrandet inför färdigställandet av ÖP lämnades 2012 01 16 och löd som följer:

Kommunpartiet har tidigare ingivit synpunkter då förslag till ny översiktsplan var ute för samråd.När nu förslaget till ÖP formellt ställs ut kan vi konstatera att i princip ingen av de synpunkter som vi framförde i vårt samrådsyttrande har beaktats , trots att Länsstyrelsen i stora delar framfört det samma. Kommunpartiet vidhåller det som framförts i partiets samrådsyttrande och anser att förslaget måste arbetas om, särskilt med tanke på att det endast bör omfatta kommande 10-årsperiod. Undertecknat av Nils Bengtsson och Ulf Dermark.

Exempel på yttrande från Länsstyrelsen:

Storskalig exploatering i direkt anslutning till känsliga områden, så som föreslagits i Södra Landvetter anser Länsstyrelsen är olämpligt.

Man kan också läsa om strandskyddet i området och trafikverkets yttrande om att det ej är planerat något stationsläge i S Landvetter

Det finns mycket mer att läsa i granskningsyttrandet från Länsstyrelsen som har diarienummer 402-30748-2011.

Anita Jeppsson och Brita Dermark.
Kommunpartiet

14-09-24   Nej till Landvetter stad

Insändare i Härrydaposten 24.9.2014

LV stad.

När det storslagna golfprojektet Golf of Course Landvetter för ett antal år sedan presenterades i KS var jag redan vid den information vi då fick skeptisk. En skepsis som tämligen snart växte till en helt negativ inställning. Jag fick tämligen snart stöd för min uppfattning. Från olika håll framfördes negativa uppfattningar om projektets tillkomst.

Luftfartsverket sade bl.a. att man inte vill att Härryda skall medge tillstånd för helårsboende inom området. Länsstyrelsen redovisade skepsis till närheten till blivande järnväg, infrastruktur samt störningar av stora naturvärden. Banverket motsatte sig bebyggelse i den norra delen.

GR säger bl.a. att tillväxt i regionen främst bör ske i befintliga tätorter där en fungerande kollektivtrafik finns.

Hur det slutliga resultatet blev, trots kommunens överklagande av länsstyrelsens beslut vet ju alla. Regeringen avslog tankarna på att upprätta detaljplan för området.

Nu står vi återigen inför ett beslut att exploatera ett mycket större område än vad golfprojektet omfattade och som bara för några år sedan av många, bl.a. myndigheter, ansågs olämpligt att bebygga.

Skall vi återigen börja om.? Nu med ett samhälle för uppemot 15.000 personer.

JAG SÄGER NEJ.

En stor tyngd vilar på ett tågstopp på den nya järnvägen några km. från Landvetter flygplats. Något som vi i nuläget inte vet något om. I det utskick från Trafikverket som alla hushåll i kommunen för en tid sedan fick ta del av nämndes inget om något stopp i Landvetterskogarna. Inte ens något om ett stopp i Kråkered i Bollebygds kommun.

Nyligen kunde vi GP läsa om en utbyggnad av Backaplan till 6000 personer. Utbyggnaden skulle ske av befintliga fastighetsägare till en beräknad kostnad på c:a 60 miljarder. Kring Backaplan och dess närhet finns en fungerande infrastruktur och kollektivtrafik. Vad kommer satsningen för Landvetter stad att kosta? Kanske uppemot eller kanske över 150 miljarder.

Hur stora kostnader kommer kommunen att behöva lägga ner på infrastruktur innan någon enda människa flyttat in? Hur lång tid kommer det att ta innan det finns underlag för etablering av olika slag av serviceinrättningar. Var skall de nyinflyttade kunna köpa sin mjölk och hur kommer kollektivtrafiken att fungera? Vår erfarenhet från Västtrafik säger ju att de inte vill driva kollektivtrafik där det inte är lönsamt.

Varför uppehåller jag då mig så mycket vid detta?. Jo redan i ärende 9 i kommunfullmäktige i måndags påstås det att det förslagna markförvärvet i Landvetter är viktigt och behövs för kommunens framtida tillväxt som långsiktigt är satt till 1,5 % per år.

Vad kommer att hända med de redan etablerade samhällena? Skall dessa samhällen dö ut.

I diskussionen om Landvetter stad har bl.a. sagts att vi måste ställa upp för att se till att det finns möjlighet för regionen att kunna tillhandahålla bostäder för en växande befolkning. Är det då så viktigt? Skall vi utarma Dalsland och stora delar av Skaraborg bara för att vi tror att en stark tillväxt är nödvändig för vår region. Var är de nu som i den politiska debatten hävdar att hela Sverige skall leva ? Var finns de i detta ärende? Träd nu fram.

Om nu GR säger att tillväxt i regionen bör ske i befintliga tätorter där en fungerande kollektivtrafik finns. Varför inte då bygga norrut utefter den nya järnvägen och motorvägen mot Trollhättan, som rustats upp för ansenliga belopp. Där finns ju nu redan allt det som saknas i den tänkta Landvetter Stad.

För ett antal år sedan diskuterades i GR en hållbar utveckling i regionen med bl.a. nödvändigheten av ”gröna kilar”. Här har vi i vår kommun just en sådan sammanhängande grön kil från Mölnlycke, ja från Mölndalsgränsen, upp mot flygfältet. Är det den vi nu skall exploatera. Skall vi inte även i denna fråga ta hänsyn till vad regionen uttalat?

Jag yrkar givetvis avslag på att gå vidare med arbetet med Landvetter Stad.

Det förvånar mig dock att i det arbete som hittills gjorts inte redovisats någon som helst tänkt tidplan, någon tänkt plan hur en utbyggnad skall ske om inte det nya tågstoppet kommer till utförande, och om det blir ett tågstopp vilka kostnader som då skulle komma att belasta kommunen och framför allt redovisning av de kostnader som överhuvudtaget kommer att belasta kommunen innan beslut om att gå vidare fattas.

Leif Persson
Oberoende socialliberal samt
Kommunpartiet

14-09-10   Skilj på riksdagsval och kommunval!

14-08-27   FP kan spara annonspengar

Svar till Lennart Lundqvists (FP) replik 14-08-20, titlad ”Underkänt, Leif Persson!”, till dennes insändare 14-08-06 om att inrätta en utbildningsnämnd.

Lennart Lundqvist Fp, bemöter min insändare med förslag om inrättande av en separat utbildningsnämnd med ett mer personligt angrepp på mig som politiker än att konkret argumentera mot mitt förslag. Jag hade förväntat mig bättre läsförståelse hos Lennart Lundqvist, Fp. med professorstitel.

Jag är övertygad att de flesta som läste min insändare kunde tillgodogöra sig innebörden i mitt förslag men för att ge Lennart Lundqvist Fp ännu en möjlighet att försöka ta till sig innehållet, en kort resumé.

Jag vill dock först påpeka för Lennart Lundqvist Fp att jag inte ”hittat” något nytt parti.

Under min relativt långa politiska verksamhet har jag varit Folkpartist med inriktning som socialliberal. Min socialliberala grundsyn med dess värderingar kommer jag givetvis även fortsättningen ha med mig i mitt politiska arbete.

I vår kommun har det dock varken i Fp eller i Alliansen funnits ett uns av liberalism. Därför har jag valt att under nästa mandatperiod, om jag får väljarnas förtroende och hälsan står bi, i kommunen verka för Kommunpartiet. Ett lokalt parti helt fristående från de etablerade partierna med huvudinriktning på lokala sakfrågor. Jag hittade inte något parti. Jag valde!!! att i kommunpolitiken arbeta för Kommunpartiets idéer.

För närvarande verkar Kommunstyrelsen, förutom att ha ansvar för den övervägande delen av den övriga kommunens verksamhet, även som Skolstyrelse med de begränsade möjligheter som detta givetvis innebär med den tid och det engagemang som krävs för att kunna skapa en ännu bättre skola i vår kommun. Skolan ingår, som jag tidigare nämnt, i sektor UTK med en budget på c.a 1,0 miljard. C:a hälften av kommunens hela budget på c:a 2,o miljarder.

De problem inom skolans område av vilka jag nämnde några i min insändare och som kommuninnevånarna kunnat ta del av i media, bl.a. i denna tidning, betraktar Lennart Lundqvist, Fp som skvaller i stället för att ställa sig frågan. Vad kan jag som politiker göra för att sådana problem inte skall uppstå?

Lennart Lundqvist har inte uppmärksammat att varken jag eller Kommunpartiet föreslagit några nedskärningar i verksamheten. Enbart en omfördelning för att förhoppningsvis få en bättre politisk styrning av skolans verksamhet

En separat utbildningsnämnd med uppgift att enbart handa skolfrågor från förskola till gymnasium, vuxenutbildning m.m. skulle ge politiker större insyn i verksamheten och större möjlighet att påverka skolans inriktning. Det borde vara en av de större uppgifterna för oss politiker. Att få till stånd en så bra skola som möjligt som grund för våra barns framtid.

Jag vill inte på något sätt frånta eller förringa tjänstemännens uppgifter men politiker skall styra och tjänstemän verkställa. Givetvis i ett förtroendefullt samarbete mellan politiker, lärare och övriga tjänstemän.

Fp i Härryda lanserar nu i sina valannonser vikten av att man från Folkpartiets sida vill förbättra skolan. Hur rimmar detta med Lennart Lundqvists, Fp, ställningstagande att problem i skolan bäst löses av relationsexperter i skolförvaltningen?

Vad menar Folkpartiet då med sina annonser. Politiker behövs ju inte enligt Lennart Lundqvist, Fp.

Folkpartiet. Spara Era annonspengar.

Hindås 2014 08 18

Leif Persson
Kommunpartiet (i kommunen med socialliberal grundsyn)

14-08-27   Satsa österut i stället för i Landvetter

Replik i Härrydaposten till Annette Eiserman Wikströms replik 14.08.20 till Brita Dermarks insändare ”Bevara landsbygden i Landvetter”. Titeln var Målet måste vara ”bäst för flest”. (En liten rolighet i texten var att ”KF är en utmärkt fokusgrupp”. Det är ju faktiskt allt vad dagens KF är).

Bäst för flest! Vilka är flest?? Ja det är väl flest Göteborgare så klart, det är ju så det byggs i denna kommunen.

Det är oförskämt av kommunstyrelsens ordförande att låta påskina att Brita Dermaks intresse för skogarna i Landvetter beror på att familjen äger mark i området. Det intresset delar hon med de flesta invånarna i denna kommunen som enligt en undersökning flyttat till Härryda kommun på grund av de fina skogarna, sjöarna och den friska luften.

Jag återkommer till vad jag tidigare sagt. Låt skogar och sjöar vara och utveckla de samhällen som ligger öster om flygfältet så att de boende kan få tillgång till en acceptabel service för att slippa åka till Bollebygd.

Om de pengar och det intresse som lagts på S.Landvetter hamnat i dessa samhällen, som ju redan finns, skulle det ha räckt långt. Där finns redan en järnväg lämpad för pendeltrafik.

Det vore bra med styrande som bryr sig om de som redan bor här, men naturligtvis är också göteborgarna välkomna att inlemmas i vår kommun.

Anita Jeppsson, Kommunpartiet

14-08-27   Vad kan ett litet parti åstadkomma...Värt att rösta på?

Läs KP:s annons i Härrydaposten 27.8.2014 >>

14-08-20   Vi vill kämpa mot bullret!

Insändare i Härrydaposten 20.8.2014

Replik till ”Osäker väljare” i Härrydaposten 13.8

Kommunpartiet har under en lång följd av år påtalat olägenheten med störande, hälsofarligt buller i Landvetter. Vi lyckades, med hjälp av V och Mp, lägga en motion om att kontakt med Trafikverket skulle tas med begäran om hastighetssänkning genom samhället. I dagens läge är samtliga politiker i Kommunstyrelsen eniga om problemet men svaret vi fick från T-verket var : någon hastighetsbegränsning är inte aktuell, man avvaktar tills hela vägsträckan fram till Ulricehamn är färdig. I vårt tycke ett ”god dag yxskaft” svar. Sänkning har genomförts genom Mölndal, Partille och t om Söderleden, vad är problemet?

Kp har även sedan flera år framfört att kommunen borde utreda det positiva med en överdäckning av del av vägen. Vi har, på eget initiativ, tagit fram en idéskiss på en sådan, den går att beskåda när vi inför valet är ute och ”visar” upp oss. Trafikverket borde också ta sitt ansvar med de vallar som sjunkit mer än 1 m. I vår värld kallas det bristande underhåll, något som Trafikverket dessvärre gjort sig känt för på senare år.

Många har under sommaren hört av sig till mig angående bullret. Man har sömnproblem, kan inte sova med öppet fönster, använder öronproppar, insomningstabletter, försöker sova i annat rum och vill inte sitta ute. Listan kan göras längre. Att få veta att det ekvivalenta värdet, något som f ö inte mäts på plats utan är en skrivbordsprodukt (beräkningsmodell) med hjälp av kartor och annat, är inom tillåtna gränser är en skymf mot invånarna. Idag kan många själv mäta ljudet och jag kan garantera att 63 db runt kl. 23.00 inte är önskvärt. I värmen vill semesterfirande bilister köra sena kvällar/ nätter vilket gör bullret oerhört störande.

Kp kommer även i fortsättningen att kämpa för en bättre ljudnivå i Landvetter, de som ”bestämmer” på Trafikverket kan väl betraktas som närmast cyniska när man medvetet låter oss framleva i ett hälsofarligt buller.

Ger ni KP er röst blir möjligheten för oss att påverka större.

Brita Dermark, Kommunpartiet

14-08-13   Bevara landsbygden i Landvetter

Insändare i Härrydaposten 13.8.2014

Så har man nu intensifierat idén om Landvetter ”Stad”.

Att bygga en ”stad” för c:a 15.000 innevånare kräver att man vänder, vrider och lyfter på varenda sten, när man förvandlat det sista stora sammanhängande skogsområdet till ”stad” är det försent att ångra sig, torrlagda våtmarker och bortsprängda berg är för evigt borta.

Många kommuninnevånare har flyttat hit för att ha tillgång till vidsträckt skog, nu vill kommunen bygga bort det vi stoltserar med.

Men skogen är mycket mer än gran, tall, bär, svamp och rekreation, visserligen ett viktigt argument i sammanhanget. Skog handlar om miljö i allra högsta grad, den fungerar som kolsänka, dvs den fångar upp koldioxid och förbättrar luften. Skog är en barriär mot buller. Redan idag kan man vid viss vindriktning höra ljud från motorvägen långt in i skogen, det är troligt att den nya ”staden” kommer att höra bruset då skogsbarriären radikalt minskar. Även om det är inom tillåtna gränser är ett ständigt ljud störande.

I skogen finns också ett djur/ växtliv väl värt att bevara och trots gröna stråk finns det arter som behöver stora områden för att överleva.

Somliga anser att insekter, fåglar, lavar och mossor inte är så viktiga att bevara, den åsikten kommer kanske inte kommande generationer att hålla med om.

Om man inte direkt berörs av stora förändringar är det lätt att säga ja till projekt av denna storleksordning, ett beslut av denna dignitet borde föranleda alla beslutande att studera området på plats genom naturexkursioner, för att ta reda på hur ett beslut kommer att påverka miljön i framtiden. Beslut fattade vid skrivbord och med hjälp av kartor kan bli förödande!

När skogsområden minskas kommer djurarter oftast närmare bebyggelsen. Vi är väl inte så rädda för älgar och rådjur, trädgårdsodlarna blir inte så glada men glöm inte rådjurens ”inneboende” nämligen fästingen och de allvarliga sjukdomar den sprider.

Om en järnväg dras genom området kommer inte all mark att tas i anspråk men där den går ovan jord uppstår en bullersituation, ingen bristvara för orten.

Vi är inte emot utveckling, men vi vill inte att den skall vara av denna storleksordning. Det finns områden som går att förtäta inte minst om man kommer tillrätta med bullerproblematiken från befintlig järnväg och motorväg.

Kommunpartiet är f n det enda parti som är helt emot exploateringen, vi anser att vår kommun skall ha ett levande skogsbruk såväl som lantbruk.

Brita Dermark, KOMMUNPARTIET

14-08-06   Inrätta en utbildningsnämnd

Inför höstens val har debatten om den svenska skolan blivit en av huvudfrågorna. Det handlar om de sjunkande skolresultaten, omorganisationer, staten som huvudman med ansvar för skolan med mera.

I sak är alla de politiska partierna överens om att ytterligare insatser behövs men för att profilera sig lägger de olika partierna egna förslag hur en förbättring av skolan bör ske.

I vår egen kommun, Härryda, har vi också haft problem inom skolan.. Alla minns säkert de dåliga skolresultaten i Rävlandaskolan, höstens turbulens bland lärare och rektorer i Landvetterskolan, entledigande av rektorn för tidigaredelen i grundskolan och nu senast den nytillsatte sektorschefen för UTK ( Skola/Kultur/Fritid) som efter en kort tid lämnade sin tjänst och återgick till sin förre arbetsgivare.

Själv har jag under många år försökt att få till stånd bättre resurser till barn i behov av särskilt stöd, men utan någon större respons.

Vad beror nu allt detta på?

Jo. Jag har länge hävdat att sektorn för Skola- Kultur och Fritid (UTK) är allt för stor. Av kommunens budget på c:a 2,0 miljarder förbrukas c:a 1,0 miljard av denna sektor. Alla de övriga delarna av kommunens verksamheter delar på den resterande miljarden.

Jag avser att till nästkommande Kommunfullmäktigesammanträde lämna en motion med förslag att under kommande mandatperiod inrätta en särskild utbildningsnämnd med enbart ansvar för all utbildningsverksamhet, allt ifrån förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Politikerna får då större möjlighet att påverka skolans inriktning och får då även större insyn i den verksamhet som är kommunens viktigaste med ansvar för våra barns och ungdomars framtid.

Nu är Kommunstyrelsen med ansvar för all kommunal verksamhet även skolstyrelse med begränsade möjligheter att både påverka och få en fullödig information.

Leif Persson, Kommunpartiet

14-06-25   Presentation av våra kandidater i höstens val

14-06-25   Nej till nytt samhälle i Landvetter

Insändare i Härrydaposten 25.6.2014

För några veckor sedan hölls i Hindås en ”medborgardialog” där Hindåsborna bl.a. fick framföra sin uppfattning på hur det gamla stationshuset skulle kunna utnyttjas i framtiden. Medborgardialog. Ett bra sätt att öka demokrati och medinflytande.

Men. När det gäller den största fråga som någonsin och även i framtiden torde vara den största som någonsin diskuteras i Härryda kommun, etablering av ett nytt samhälle för 15.000 personer i skogarna söder om Landvetter, ställs medborgarna sorgfälligt utanför. Ärendet har hittills bara diskuterats i infrastrukturberedningen inom kommunhusets väggar.

Vid förra veckans Kommunfullmäktigesammanträde framförde undertecknad att vidare diskussioner och beslut i ärendet skulle lämnas till de tillträdande KF-ledamöterna efter höstens val. Kommuninnevånarna skulle då ges möjlighet att genom sina valda politiker framföra sin uppfattning om det nya samhällets tillkomst. Frågan torde vara den viktigaste kommunala valfrågan.

Men. Nej. Enligt kommunalrådet Annette Eiserman (M) skulle dessa nyvalda inte vara kompetenta och tillräckligt insatta i frågan för att kunna ta ställning. En underlig inställning till de KF-ledamöter som partierna nominerat.

Tillkomsten av ett nytt samhälle med 15.000 innevånare påverkar givetvis utvecklingen i de små samhällena, i första hand Hindås, Rävlanda och Hällingsjö negativt, förutom att det i allra högsta grad påverkar kommunens framtida ekonomi på ett negativt sätt. För några år sedan hade Stenungsunds kommun stora planer på en liknande kraftig tillväxt vilken förverkligades och som höll på höll på att innebära konkurs för kommunen.

En stor del av diskussionen i KF handlade om en blivande tågstation mitt inne i skogen, några kilometer från Landvetter Flygplats. K-rådet A Eiserman (M) yttrade bl.a. att ”om vi inte driver frågan om ett tågstopp gör ingen annan det heller”. Ja. Detta är givetvis rätt. Vad har Göteborg, Mölndal, Borås Bollebygd och ett flertal andra kommuner för intresse av detta tågstopp?

Min fråga om hur kollektivtrafik och övrig samhällsservice skulle lösas för det fall tågstoppet inte kommer till utförande blev obesvarad. Några alternativa lösningar har såvitt jag vet inte redovisats. En i allra högsta grad väsentlig frågeställning.

Ärendet är som jag ovan framfört en i allra högsta grad angelägen kommunal valfråga. Låt kommuninnevånarna i valet ta ställning till om man önskar denna explosionsartade tillväxt av kommunen med vad det innebär av bl.a. förstörelse av skyddsvärd natur ( vilket innebar att regeringen för något år sedan stoppade de vilda planerna på golfprojektet Landvetter Park) , påfrestningar för kommunens ekonomi som drabbar kommande generationer och en hämsko för utvecklingen i de små samhällena vilka behöver utvecklas i en jämn tillväxttakt för att kunna erbjuda en acceptabel servicenivå.

Jag redovisar här min uppfattning. NEJ! Till det nya samhället.

Leif Persson
Förhoppningsvis KF-ledamot för Kommunpartiet
i det nya Kommunfullmäktige.

14-06-18   Alla former av kultur måste få kosta

Insändare i Härrydaposten 18.6.2014

Kulturen har många ansikten. Oftast handlar debatten om opera, konst, musik, läsande, dans etcetera. Något som inte så ofta kommer fram i kulturdebatten är bevarande av gamla kulturmiljöer och kulturbyggnader. Myndigheternas intresse för bevarande av kulturhistoriskt intressanta miljöer för framtiden är inte så stort.

I flera europeiska länder som bombades sönder och samman under andra världskriget har man bevarat äldre bebyggelse mer än vad vi gjort i vårt land. I vår kommun har inte heller något större intresse för bevarande av värdefulla äldre miljöer och byggnader visats.

Bland annat rev kommunen, trots stort engagemang från undertecknad och ett antal andra personer, nyligen ett gammalt soldattorp i Hindås från 1700-talet. Tack vare att en grupp intresserade Hindåsbor ställde upp fick vi, efter mycket motstånd , kommunen att förvärva villa Roskullen. Byggnaden tillsammans med den omgivande parken anlagd i början på förra seklet, kyrkan och stationsbyggnaden utgör en samlad enhet från i början på förra seklet, nu bevarad till framtida generationer . Om nu inte kommunen, vilket sagts, säljer villa Roskullen till en privat bostad. Villan kunde, förslagsvis, bland annat bli ett konstnärscentrum och upplåtas till alla i samhället verkande konstnärer inom ett antal olika riktningar.

Vid den snart förestående exploateringen av Bocköhalvön ser jag det också som angeläget att, i den mån det är möjligt, försöka anpassa den kommande bebyggelsen till den befintliga äldre bebyggelsen sedan förra sekelskiftet.

Kultur måste få kosta. Kulturhistoriska miljöer och byggnader kan ses som ett kapital av oersättliga andliga , kulturella och ekonomiska värden. Kapitalet byggs upp över åren, berikat av varje generation. Att rädda kulturellt värdefulla miljöer och byggnader till våra barn och barnbarn vore något att vara stolt över.

I den mån jag får möjlighet att fortsätta min politiska verksamhet i vår kommun kommer jag att, med det inflytande jag kan få, bland annat att arbeta för denna typ av kulturinsatser. Vilka kanske inte alltid är den mest röstknipande men ändå, som jag ser det, en fråga av stor angelägenhet för kommande generationer.

Leif Persson, Kommunpartiet

14-06-18   Svar till Kileby – Rätt skall vara rätt!

Insändare i Härrydaposten 18.6.2014

Kommunpartiet har aldrig någonsin, vare sig i allmänpolitisk debatt eller i skrift, uttryck att kommunens innevånare skulle betala en överbyggnad av motorvägen genom Landvetter.

Vi har inte heller nämnt längd på densamma.

Däremot vill vi ha en utredning av en överdäckning, någon sådan har oss veterligen inte gjorts av kommunen.

Under de år som gått sedan KP la ett förslag om överdäckning har det på på flera ställen i landet byggts och planerats för överdäckningar. Närmast oss är Allum, Partille, som f ö byggdes av Sten&Ström, inte av Partille Kommun.

Det här är en stor fråga för KP och många av Landvetters innevånare, en överbyggnad skulle delvis förbättra den ohälsa som bullret skapar, ge byggbar yta samt binda ihop samhället.

Brita Dermark, Kommunpartiet

Kommentar: Brita rättar försynt Kilebys (fp) felaktiga uppgifter om överbryggnad av motorvägen i hans insändare den 11.6, ”Kan man lita på KP”. Efter både Britas och Steinars svar på hans insändare är väl frågan snarare: Kan man lita på Kileby!

14-06-11   Frågar alliansen KP om råd?

Insändare i Härrydaposten 11.6.2014 som samtidigt råkade bli replik till Kilebys okunniga (eller illvilliga?) angrepp på KP i samma nummer av HP.

Både Alliansen och S ställer återkommande frågor om Kommunpartiets budget och ”hävdar” att vi vill dra ner på samhällets service för att finansiera vad man kallar ”löften”. Jag ska försöka förklara så enkelt att även andra politiker fattar hur vi tänker.

Alla partiers budget bygger på samma intäkter. Alliansen och S bygger en budget på vad det kostar att skapa en befolkningsökning om 1,5 % per år, de pengar som blir över lägger man på kommunens service till sina invånare.

Kommunpartiet vill starta ett budgetarbete med vad det kostar att hålla en god service till rimliga kostnader för kommunens invånare, de pengar som blir över kan läggas på att fler flyttar in, vår bedömning är att budget går ihop med en befolkningsökning om ca 1 % per år.

”Besparingen” hamnar då på en samhällsbyggnadsavdelning som i dag får allt för stort ekonomiskt utrymme i Härryda, i år kunde majoriteten frikostigt köpa skogar för ca 70 miljoner. Man vill inte höra talas om detta när Kommunpartiet pekar på det pinsamma faktum att Alliansen och S är det viktigast att få folk att flytta till Härryda, medan det för oss är det viktigare att värna om de som har valt att bo här.

Den politiska majoriteten kan sätta kommunens anställda på att snickra en budget på de premisser man önskar, vi som är företrädare för små partier har inte samma tjänstemannakår som resurs.

Peka inte finger mot oss i små partier för att vi inte kan lägga samma detaljerade budget som ni stora, ni som har alla resurser som vi saknar. Att vi vägrar arbeta med budget på ett Alliansunderlag som inte är hållbart över tid är en annan sak. Vi bygger inte hus på en grund som är felkonstruerat – det rasar förr eller senare.

Steinar Walsö-Kanstad, Kommunpartiet

14-05-28   Sluta sura Joelsson!

Insändare i Härrydaposten 28.5.2014

Replik till Rickard Joelsson (V) Vänsterpartiet fick avslag på en motion i kommunfullmäktige, vann en fråga och blev sur på Kommunpartiet. Det är riktigt att Kommunpartiet avstod från att rösta i frågan om Vs motion om FAS 3, skälet var att V hade redan fått som man önskade, så långt det var möjligt.

Motionären ville att Härryda kommun stoppar all nyrekrytering till FAS3 där kommunen är arbetsgivare, och svaret var följande: ”Framöver förefaller det därför osannolikt att kommunen kommer att stå som anordnare för sysselsättning inom FAS 3 annat än i undantagsfall och då efter individuell planering och utifrån särskilda behov”.

Gör inte en livsviktig fråga för många människor till politiskt spel Rickard Joelsson,, V vann faktiskt delar av frågan trots avslag på motionen! En sämre arbetsmarknadsåtgärd än FAS 3 ska man leta länge efter, där är vi helt överens. Alltför många människor har utnyttjats hänsynslöst av oseriösa krafter på arbetsmarknaden. Att det sedan finns en tydlig ansvarsfördelning för arbetslösa mellan kommun och Arbetsförmedling är ingen fråga kommunfullmäktige kan ändra på, det är rikspolitik.

Vi läste motionen, vi läste svaret och valde att avstå från att rösta av den enkla anledningen att vi ansåg att motionären var vinnare så långt det var möjligt. Vad mera kan V begära Rickard Joelsson?

Brita Dermark och Steinar Walsö-Kanstad, Kommunpartiet

14-05-21   Är inte Härryda en del av Sverige?

Insändare i Härrydaposten 21.5.2014

Svar till Annette Eiserman-Wikström, föranlett av hennes replik till Steiners insändare den 22.4, ”KP har eget sedeltryckeri” och avslöjandet av kommunens ekonomichef att skatten framöver måste höjas med 5 kronor för att bibehålla dagens standard och med 13 kronor om vi vill fortsätta höja standarden i nuvarande takt. AEW påpekade att detta gällde en SKL-studie om utvecklingen i Sveriges kommuner i stort och därför inte gäller Härryda. Steiner svarade som följer:

Sverige står inför en demografisk förändring som kommer att leda till stora ekonomiska problem för landets kommuner, det bekräftas av kommunstyrelsens ordförande Annette Eiserman-Wikström i förra veckans insändare där hon trots det hävdar att jag har lämnat felaktiga uppgifter.

På min karta, som tydligen inte är den samma som Alliansens, ligger Härryda Kommun i Sverige. De ekonomiska problem landets kommuner har framför sig, enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), kommer i min värld även att påverka vår kommun.

Kommunpartiet vill ta ansvar NU för att säkra våra invånares trygghet och service. När problemen ligger på insidan av tröskeln i kommunhuset är det för sent. Jag ställer inte upp på en politik som bygger på ”efter oss kommer syndafloden”.

Jag vet att ni politiker inom Alliansen kan bättre om ni kan lägga bort prestigen. Vi har ekonomiska problem framför oss. Vi lever i en värld där politiker inte kan hålla på att bygga egna ”minnesmärken” som vanliga människor ska betala genom högre skatter och avgifter.

Ska vi ha en bra standard för våra medborgare i framtiden får vi bygga så att vi har råd att bo – både i dag och i morgon! Härryda har redan tillräckligt höga skulder som nästa generation tvingas betala.

Steinar Walsö-Kanstad, Kommunpartiet

I replik den 28.5 håller AEW med om att Härryda ligger i Sverige, men att vi i Härryda är speciella och står över den allmänna utvecklingen!

14-05-21   Invånarna talade för döva politikeröron

Insändare i Härrydaposten 21.5. 2014.

Jag var för Kommunpartiets räkning med på den extra kommundelsstämman angående övertagande av vägarna i Gärdesområdet. Lyssnade på invånares välformulerade argument och tänkte att kanske ändå några av de närvarande politiker och tjänstemän skulle ta till sig vad de boende i området tycker - men inte. Det måste varit som att tala för döva öron. Med två stora block som nästan alltid har samma åsikter och redan innan tillsammans med tjänstemännen beslutat hur vi boende skall ha det, blir det inte mycket utrymme för vad vi invånare i kommunen tycker.

Att det i många årtionden eftersatta underhållet av va-nätet måste åtgärdas snarast är helt som det skall, och de större vägarna i området måste också planeras, innan man bygger bostäderna vid Fabriken, men detta är ju inget som skall bekostas av de som redan bor i området, inte heller den planering som blir nödvändig.

Vi politiker och tjänstemän är tillsatta för att betjäna invånarna och inte tvärt om. Vilket samhälle vill vi ha?? Skall det vara ett samhälle där tillväxt är viktigare än de som redan bor här??

Så ett svar på Mats Werners yttrande, att om vägarna skall betalas kollektivt måst man dra ner i skola och omsorg. Det skulle räcka att dra ner på hetsjakten på tillväxt. Tillväxt skall vi ha, men det kan räcka med samma som våra grannkommuner har, 1%

Kommunpartiet accepterar aldrig att dra ner på skola och omsorg, det måste få kosta vad det kostar.

Anita Jeppsson, Kommunpartiet

14-05-14   Gör Härryda till den bästa kommunen att bo i för våra äldre

14-04-23   KP har eget sedeltryckeri

Insändare i Härrydaposten 23.4.2014

Replik till insändare av Socialdemokraterna i Härryda i Härrydaposten 16.4.2014 under rubriken Var har Kommunpartiet sitt sedeltryckeri?

Som svar på vår annons om Härrydas gatuavgifter, ville man framhålla att man visst lyssnar på olika medborgargrupper och tar ansvar, men att man inte har något eget sedeltryckeri. Det tror man att KP måste ha för att genomföra allt vi lovar, närmare bestämt att vi vill ta bort nya gatuavgifter för redan boende utmed väg som får användas av alla. Steinar Walsö-Kanstad replikerar som följer:

Man kan undra varför många människor ställer frågan ”Varför svarar politiker jag hör vad du säger och tar det med mig, sen händer inget?” Den politiker som påstår sig lyssna måste ha utrymme att reagera och agera, eller vara ärlig och förklara att vårt partis politik skapar inget utrymme för andras kloka förslag. Annars blir man inte trodd.

Kommunens ekonomichef förklarade på årets medborgarmöten att för att kommunen ska växa i samma takt som nu behöver skatten höjas med 13 kronor, höjas med 5 kronor för att bibehålla nuvarande standard. Nuvarande skattenivå och politiska inriktning utan ”smarta lösningar” är ett framtida skräckscenario som S och Alliansen blundar för.

KP flyttar inte runt några fjuttiga tusenlappar inom Alliansens budget, eller någon miljon som inte kan finansieras och kallar det ”egen budget”. S får gärna peta i petitesser och kalla det budget. Kommunpartiet lyfter blicken och vill påverka fördelningsprinciperna i kommunens miljardbudget.

När Alliansen och/eller S tvingas gå till banken för att låna pengar, eller höja skatten vill Kommunpartiet omfördela stora poster i budget, mindre pengar till onödiga köp av skogar, större resurser till barn och äldre och andra behövande.

Tänk vad vi kunde gjort för barn, unga och äldre för de 70 miljonerna som S och Alliansen tillsammans kunde ”begrava” i Landvetterskogarna genom Alliansens budget. Pengar som kunde använts på annat sätt nu när skolan sliter med stora problem och delar av kommunal vård är underbemannad.

Kommunpartiets eget sedeltryckeri finns i kommunhuset – i en miljardbudget som måste fördelas annorlunda för våra invånares bästa. Det är där vi kan få loss medel till andra prioriteringar och medborgares kloka förslag.

Steinar Walsö-Kanstad (KP)

14-04-09   Bort med Härrydas gatuavgifter!

14-04-09   Skövlade skogar, folkpartiets vallöfte?

Insändare i Härrydaposten 9.4.2014

Replik till insändare av Lennart Lundqvist 2.4 under rubriken "Ny varning för framtidspessimism".

En osanning blir inte sanning bara för att den upprepas. Kommunpartiet är inte emot utveckling, vi är för en utveckling som kommunen har råd med. Vi vill ha utveckling genom förtätning där infrastruktur finns, inte förstörd natur. Vi delar inte Folkpartiets uppfattning att skövling av skogar är lika med ekologisk hållbarhet.

Kommunens ekonomichef har förklarat på kommunstämmorna att för att nuvarande välfärdsstandard ska bibehållas måste skatten brutalt höjas, eller så måste man hitta ”smarta” sätt att spara. Folkpartiet och Alliansen bygger upp en skuld som kommande generationer tvingas betala. Hur man än gör kommer kommuninvånarna tvingas betala högre skatter och avgifter eller avstå från hjälp, stöd och service till rimliga kostnader i en nära framtid. Det är en politik och en utveckling Kommunpartiet har tagit och tar avstånd från.

Kommunen har inte ekonomi att genomföra äventyrliga politiska visioner nu när kommunen har en bankskuld och en pensionsskuld som närmar sig en miljard kronor. Invånarnas intressen ska komma först, sen kan det investeras, byggas och planeras för de som inte bor i kommunen i den takt ekonomin tål, det är vårt löfte.

Vi ser nu att tunga namn i alla partier lämnar sina uppdrag i kommunpolitiken, vi har full förståelse för detta. Nästa mandatperiod lär inte bli lätt att hantera med den politik vi har sett fram till nu, det finns en räkning som ska betalas.

Steinar Walsö-Kanstad och Brita Dermark, Kommunpartiet

14-04-09   Framtidsrealism

Insändare i Härrydaposten 9.4.2014

Replik till insändare av Lennart Lundqvist 2.4 under rubriken "Ny varning för framtidspessimism".

Lennart Lundqvist, FP, tar i en insändare upp den diskussion som fördes vid det senaste KF-sammanträdet om den nya kommundelen Landvetter Södra. I insändaren varnar Lennart Lundqvist för framtidspessimism i stället för vad som vore angeläget , att ta upp frågan om framtidsrealism.

Gunnar Carlson hade till KS ordförande i en interpellation ställt frågan: ”Anser KS ordförande att kommunen bör fortsätta planeringen av Landvetter Södra mot bakgrund av Länsstyrelsens och regeringens, på mycket goda grunder, avslag på detaljplanen för golfprojektet Landvetter Park med ett stort antal bostäder”. Svaret ja resulterade - som Lennart Lundqvist anger i insändaren – i ”en animerad debatt” där framtidsrealism fick stå tillbaka för önskedrömmar.

Kommunen har med Lennart Lundqvists stöd beslutat om en årlig tillväxt med 1.5 procent (=500-650 innevånare per år). I den tänkta nya kommundelen med 15000 boende kommer, med den tillväxt kommunen beslutat skall gälla, byggandet av Landvetter Södra pågå under ca 25 år. Vem vågar tro att det under de första 10 åren inom området kommer att utvecklas en acceptabel samhällsservice 4,5 kilometer in i Landvetterskogarna?

Hur kommer kollektivtrafiken att utvecklas de första åren med något tusental boende? Nyss har ju opinionen varit stor mot att Västtrafik dragit in trafik i Eskilsby på grund av för få resande. Är Lennart Lundqvist medveten om att den tänkta satsningen på Södra Landvetter kommer att innebära totalstopp för utvecklingen av de andra tätorterna i kommunen?

Lennart Lundqvist uppmanar väljarna att tänka efter. Javisst. Önskar vi som kommuninnevånare en sådan utveckling, som Lennart Lundqvist, och en enig majoritet av allians och socialdemokrater, tycks förorda?Jag har tillsammans med Miljöpartiet och Kommunpartiet en annan uppfattning om vad som är bäst. Tänk efter – före.

Den tänkta Götalandsbanan till Stockholm var också uppe till diskussion vid sammanträdet. Jag är övertygad att den inom en lång framtid kommer till utförande. Men att som kommunalrådet och flera tro att det kommer att byggas en pendelstation i Landvetter Södra är att alltför långt fjärma sig från verkligheten. Vi har inte ens fått behålla en järnvägsstation i Landvetter med 8000-9000 innevånare. Det lilla befolkningsunderlag som Landvetter Södra under i varje fall de första tio åren kommer att generera innebär givetvis att Trafikverket inte bygger en pendelstation, i synnerhet när nästa planerade stopp kommer att bli vid Landvetter Flygplats bara några kilometer bort.

Skulle dock någon gång i en mycket avlägsen framtid en pendelstation komma att byggas, krävs med mycket stor sannolikhet stora ekonomiska insatser från kommunen. Har vi råd med det? Utvecklingen har ju tyvärr nu gått därhän att vid varje stort infrastrukturprojekt krävs från statens sida medfinansiering från kommunen. Något jag anser helt fel. Som skattebetalare bidrar vi ju med olika skatter på annat sätt till statskassan.

Jag tror att till gagn för en god framtid för alla är framtidsrealism huvudalternativet. Dit hör ”att rätta mun efter matsäcken” och välja politiker som tänker efter – före.

Leif Persson, Kommunpolitiker

14-03-13   Så vill vi få bättre ordning på skolan

14-02-19   Märkliga turer om vägavgifter!

Insändare i Härrydaposten 19.2.2014

Ständigt dyker den kontroversiella frågan upp, hur vi skall betala våra vägar. Alliansen har valt en synnerligen olycklig väg när det gäller finansieringen, och socialdemokraterna följer lydigt i deras fotspår. I tidigare nummer av Härrydaposten skrev Anders Pellmyr om Kyrkvägen, där det uppenbarligen gäller olika principer för olika fastighetsägare. Det är samma förhållande i Landvetter. Där får den som bor 20 meter från järnvägen betala en vägavgift på cirka 100 000 kronor, medan andra som bor i samma område fast 100 meter från samma järnväg slipper betala, med hänvisning till att de störs av buller.

Det behövs ingen djupare kunskap i ämnet akustik för att inse att detta resonemang är mycket märkligt. Ju mer uppgifter som kommer fram om vägavgifter i denna kommun, desto mer betänkt blir man.

Pellmyr undrar avslutningsvis vad han skall rösta på för att inte bli diskriminerad. Svaret är enkelt. Kommunpartiet är det enda parti i Härryda kommun som anser att vägar som används av alla också skall betalas av alla! Det är ett tämligen logiskt resonemang.

Gunnar Palm, Kommunpartiet

14-01-22   Södra Landvetter – dröm eller verklighet?

Insändare i HP 13 november 2013

Satsningen på miljardprojektet Landvetter Park, med golfbanor och segregerat boende för välbeställda golfare, med hotell, skidtunnel mm., rann ut i sanden, sedan regeringen sagt nej till den skövling av stora naturvärden som projektet skulle ha inneburit. Tankar väcktes då inom kommunledningen att göra något annat med området, en helt ny stad på 15000 invånare, med tågstopp på den nya järnväg för höghastighetståg som skall byggas, åtminstone mellan Göteborg och Borås, om kanske tio år. Med nya vägar för kollektivtrafik, bilar och nyttotrafik genom skogen.

Man förutsätter tydligen att regeringen, vilken det nu blir, skall falla för behovet av nya bostäder när man omprövar sitt tidigare beslut om markområdet, och nu välja att offra naturvärdena. Man går djärvt vidare med markköp för 30 mkr inom området, och kontakter med markägare om ytterliga stora inköp. Ett mycket aktivt planeringsarbete pågår, där också beredningen för infrastrukturfrågor är inkopplad för att ta fram politiska inriktningsmål för projektet.

Det aktuella området har ojämförliga natur och friluftsvärden och är unikt, inte bara i kommunen utan även i göteborgsregionen, dels genom sin relativa närhet till tätortsbebyggelse och dels genom att det utgör ett så stort obrutet sammanhängande skogsområde. Vi i kommunpartiet och många kommuninvånare med oss kan inte acceptera att på detta sätt offra oersättliga naturvärden, bara för nöjet av ännu mera av stadsliknande bebyggelse. Det är ju för naturvärdena som många väljer att flytta hit, men inte på naturvärdenas bekostnad!

Och vad händer när detaljplan för området överklagats, om regeringen står fast vid tidigare beslut och säger nej? Då sitter kommunen med mark för kanske 60 mkr som man inte får bebygga? Vår slutsats är, att man antingen skaffat sig underhandsförsäkringar, som håller oavsett valutgång, eller att man spelar poker med alltför höga insatser för kommunens framtida ekonomi!

Anita Jeppsson, Kommunpartiet

Tillbaka till arkivsidan >> 
Till aktuella publikationer >>