Vårt programVåra politikerStyrelsen
Aktuella frågorMotionerFullmäktige
Bli medlem!PubliceratArkiv

Kommunpartiet i Härryda - partiet som lyssnar

Publicerat

23-04-16   Det måste göra ont när knoppar brister...

Insändare/debatt i Härrydaposten

...särskilt om knoppen är Landvetter Södra. För er politiker, som bundit er för detta nya grepp i hur man bygger en helt ny och toppmodern stad från scratch, måste det verkligen kännas svårt, när ni efter hand måste inse; att tanken var god, men inte längre realistisk.

Ni ville bygga för att locka framtida inflyttare, inte för de människor som redan bor här, och som sedan skulle få hålla tillgodo utan alla den nya stadens fördelar i samhällsservice. Ni ville offra den enda sammanhållna naturskogen i kommun och region mot ett bostadsområde som först om tio år kan börja bli funktionellt med utbyggd infrastruktur som kan locka inflyttare.

Hur kom Ni egentligen fram till att satsa på den nya staden? Vilka alternativa satsningar övervägdes, t.ex. att bygga ut befintliga orter i stället? Jaså inte alls? Det är ännu inte för sent att ompröva och undvika vad så många ser som en total felinvestering.

Vi är övertygade om att så många negativa yttranden om Landvetter Södra kommit fram i pågående plansamråd, att de tillsammans visar att en majoritet av invånarna är emot, troligen också en majoritet av våra enskilda politiker. Återstår bara att moderater och socialdemokrater är beredda ompröva sin officiella inställning. Är folkomröstning ett tänkbart alternativ?

Nils Bengtsson, Kommunpartiet

23-03-15    Satsa på de tätorter vi redan har!

Insändare i Lokalpressen

I Härryda kommuns nya översiktsplan sägs att vi skall satsa på att bygga ut både våra nuvarande tätorter och Landvetter Södra. Vi anser det första alternativet vara det enda realistiska för kommunens utveckling. Våra tätorter har ju redan utbyggd service och infrastruktur, medan ett Landvetter Södra måste bygga ut allt detta från scratch. Att samtidigt göra både och är inte möjligt, eftersom nästan hela den hanterbara tillväxttakten i Härryda skulle behövas enbart för att förverkliga ett Landvetter Södra för 25000 boende på 10—15 år.

En satsning på befintliga tätorter kommer emellertid att kräva att vi äntligen får en fungerande spårbunden pendeltrafik för att samhällena skall vara attraktiva. Alla vill ju komma till jobbet och hem igen så snabbt och bekvämt som möjligt, helst utan bil! Varför annars flytta hit!
Det finns nu goda förutsättningar för att detta snart skall bli verklighet, sedan regeringen beslutat lägga ner tankarna på höghastighetståg och stambana och satsa på järnvägsunderhåll och pendeltrafik i stället.

Särskilt intressant för oss är då att man gör ett uppehåll i arbetet med den redan beslutade nya tågbanan Borås—Göteborg för att rusta upp den befintliga gamla Boråsbanan nu, och inte först sedan den nya banan byggts. En tidsvinst på minst 10 år i att få en väl fungerande pendeltrafik som alla våra tätorter kan utnyttja, och med nya stationer i Härryda och Landvetter. I motsats till den nya banan som inte är tänkt att stanna vid något samhälle mellan Borås och Göteborg utom flygplatsen, och inte vid något Landvetter Södra heller.

Den gamla Boråsbanan har länge beskyllts för att vara föråldrad och 1800-talsmässig, men banans problem har mest berott på ointresse från styrande och bristande underhåll under många år. Studier som utförts av Trafikverket och Regionen (Västtågutredningen, Tåg 2028) och framförallt av Järnvägsfrämjandet har visat att man successivt kan genomföra snabba förbättringar i körtider, turtäthet och säkerhet för att få en pendeltrafik, överlägsen allt vad som kan göras med busstrafik.

Jan Gustavsson, kommunpartiet | Nils Bengtsson, kommunpartiet

23-02-21   Klokt att satsa på pendeltrafk istället för höghastighetståg

Insändare i GP 2023-02-21

Höjdare inom Västsvenska handelskammaren, Västtrafik och nu senast centerpartiet i Göteborg, har i pressen upprört reagerat mot regeringens beslut att lägga ner satsningar på höghastighetståg och nya stambanor, till förmån för att upprusta befintlig järnväg och pendeltrafik samt vägunderhåll. Kritiken talar om svek och dråpslag mot Västsveriges utveckling, i första hand kring den nya och beslutade banan Göteborg—Borås.

Enligt regeringen gäller tidpunkten för byggstart oförändrat, vilket kritiken vägrar tro på. Båda parter understryker att fungerande pendeltrafik mellan städerna är ett måste. Den stora skillnaden är att Regeringen vill åstadkomma detta redan nu, under väntetiden på utlovad byggstart på den nya dubbelspåriga banan, genom att rusta upp den befintliga gamla Boråsbanan. Medan kritikerna vill vänta med detta tills man byggt den nya banan, som inte skall stanna vid några mellanliggande stationer.

Det paradoxala i detta är alltså att regeringen vill få till en fungerande tågbunden pendeltrafik nu, medan kritikerna ändå vill vänta ytterligare 5—10 år. En upprustning av den gamla banan är faktiskt redan beslutad, men först efter det den nya byggts. Så varför kritisera att denna upprustning görs redan nu och kan ge den av alla önskade pendeltrafiken nu istället för om tio år? Fasar man inte för att busspendeln Borås—Göteborg skall fullständigt kollapsa under den väntetiden?

Kritikerna anser också att den gamla banan är otidsenlig, en museijärnväg, som det vore varken möjligt eller tidsbesparande att rusta upp. Men en serie enkla åtgärder kan korta restiderna och öka trafiksäkerheten på den gamla banan.
En part som är nöjd med regeringens beslut är Härryda kommun, där man välkomnar möjligheten att äntligen få den pendeltrafik man väntat på i så många år.

Nils Bengtsson, kommunpolitiker i Härryda kommun

23-02-19   Planfri övergång i Rävlanda

Insändare till i Lokalpressen

Det är med stor glädje Kommunpartiets motion om planfri korsning i Rävlanda återremmitterats för ytterligare utredning vid kommunfullmäktige den 2 februari 2003 av en enig församling.

Då samtliga är överens om ärendet så är vår förhoppning i Kommunpartiet att detta skyndsamt skall komma till handling.

En planfri korsning under järnvägen skulle vara glädjande framförallt för Rävlandaborna, då det skulle förbättra insatstider för räddningstjänst och ambulans genom att slippa stå och vänta vid nedfällda bommar.

Erik Andersson, Kommunpartiet

23-02- __  Höghastighetsbanan

Insändare i Härrydaposten

Replik av Nils Bengtsson till SD:s artikel "Höghastighetsbanan är död. Länge leve kust-kustbanan".

I artikeln välkomnar Peter Arvidsson och Per Olov Risman regeringens beslut om en realistisk utbyggnad och upprustning av den gamla Boråsbanan för pendel- och godstrafik. Författarna ser detta som en stor delseger för SD Härryda, efter hårt och medvetet arbete. Man hoppas nu att alla partier i vår kommun skall kunna tala för detta med gemensam röst för att äntligen få en fungerande pendeltrafik mellan Göteborg, Borås och alla mellanliggande tätorter.

Krav på en snabb upprustning av befintlig bana har dock sedan länge ställts av Kommunpartiet och MP, som redan 2007 ordnade en medborgaredebatt i Rävlanda om Gamla Boråsbanans framtid, i samarbete med Järnvägsfrämjandet. Sedan dess har KP, via motioner, insändare och kontakter med ansvariga myndigheter, länge ensamma drivit frågan om upprustning av banan. Vi hoppas givetvis också att samtliga partier skall välja att stödja regeringens beslut; att först rusta upp den bana vi redan har och äntligen ge oss en fungerande pendeltrafik med tåg. Att döma även av Per Vorbergs debattartikel i samma nummer av HP finns redan en politisk majoritet i kommunen för detta.

Vi hoppas också att SD, såväl som övriga partier, skall stödja vårt upprop i tidigare nummer av HP om att öppna upp för ett samråd med medborgarna om förbättrad pendeltågstrafik.

Nils Bengtsson, Kommunpartiet

23-01-14   Öppna upp dikussionen för en förbättrad pendelstågtrafik

Insändare i Härrydaposten

Det är viktigt att Härrydaborna får ge synpunkter på de förslag som diskuteras om förbättrad pendeltrafik mellan Göteborg och Borås, skriver Kommunpartiets Nils Bengtsson.

Förvåningen och upprördheten blev stor på många händer, när regeringen bestämde att lägga ner satsningen på nya stambanor och höghastighetsjärnväg samt att sträckan Borås-Göteborg skall vidare utredas, med hänsynstagande också till den befintliga Boråsbanan.

Upprördheten gällde främst ledande personer i Västtrafik och Västsvenska Handelskammaren, som såg den tidigare planerade och godkända tvåspåriga nya banan som den enda och slutliga lösningen, medan man ansåg den befintliga gamla banan otidsenlig och närmast museal.

Regionen hade dock presenterat och godkänt ett förslag till upprustning av den gamla banan, med nya stationer, mötesplatser och perronger mm som dock skulle genomföras först efter det den nya tvåspåriga banan påbörjats.

Järnvägsfrämjandet har tidigare visat att en snabb upprustning kan göras för att temporärt eller permanent och till mycket rimlig kostnad få en välfungerande pendeltrafik som kunde betjäna både Göteborg-Borås direkt och alla mellanliggande tätorter. Till denna uppfattning har några partier inom Härryda kommun anslutit sig. En majoritet anser att den tidigare godkända planen för ny tvåspårig linje inte alls tillgodosåg kommunens intressen om tågstopp och sträckning.

I detta läge anser vi det vara hög tid att kommuninvånarna informeras om och får möjlighet ge synpunkter på de förslag som diskuteras om förbättrad pendeltrafik Göteborg-Borås och mellanliggande tätorter. Lämpligen görs detta i ett informations-och diskussionsmöte inom kommunen, på initiativ av fullmäktige eller framtidsberedningen.

Förutsättningen för att många skall ställa bilen och åka tåg till och från sin arbetsplats är att det snart finns en snabb, turtät och pålitlig spårbunden pendeltrafik mellan Göteborg,Borås och mellanliggande tätorter!

Nils Bengtsson, Kommunpartiet

22-12-17   Upprusta gamla Boråsbanan nu!

Insändare i Lokalpressen

Mitt i Trafikverkets pågående arbete med att planera den nya beslutade stambanan för höghastighetståg del Borås-Göteborg meddelar vår nya regering, att man tänker stoppa detta arbete för att i stället satsa på att underhålla och utnyttja befintliga tågbanor och vägar.

Enligt Trafikverkets och Västtrafiks färska utredningar var man överens om att en upprustning av gamla Boråsbanan skulle samordnas med planeringen av den nya stambanan, som nu kanske inte alls blir av.

Detta kan innebära att det viktiga trafikstråket Borås- Göteborg även för överskådlig tid framåt kommer att sakna en väl fungerande tågförbindelse, som kan avlasta nuvarande busstrafik på E6 och tillgodose de mellanliggande samhällenas behov av välfungerande tågburen pendeltrafik.

Samtidigt öppnas kanske i stället en möjlighet att frikoppla upprustningen av den befintliga banan från planeringen av stambanan,så att upprustningen kunde påbörjas tämligen omedelbart; efter regeringens devis att underhålla och bättre utnyttja befintliga tågbanor.

Om ett snabbt beslut kunde fattas redan i år om upprustningen av banan, skulle detta kunna påbörjas direkt och genomföras med det underlag från Trafikverk, Region och Västtrafik samt Järnvägsfrämjandet som redan finns framtaget, så att påtagliga förbättringar i pendeltrafiken kunde ske sucessivt med turtider Borås-Göteborg som är klart kortare än dagens bussalternativ. Upprustningen enligt Västtrafiks utredning Tåg 28 borde helt kunna var genomförd med behövliga nya stationer och väntspår mm inom några år.

Den upprustade banan skulle senare, vid behov, relativt enkelt kunna förbindas med både flygplatsen och med ett eventuellt Landvetter Södra.

Om Regeringen står fast vid sitt beslut att spola stambana och höghastighetståg kan det kanske banas väg för att upprustningen av Boråsbanan kan göras nu, med vad det kan betyda för kommunens tillväxt och utveckling. Om man i stället vill vänta på nästa regering, tar det säkert ytterliga 10 år till handling.

Nils Bengtsson, Kommunpartiet

22-08-15   Ditt val i kommunvalet är viktigt – också för Dig själv!

Insändare i Lokalpressen

Det är i kommunfullmäktige man fattar beslut som direkt kan påverka Din egen och Din familjs livssituation och framtid.

Rösta därför inte av gammal vana på samma parti som i riksdagsvalet, innan Du studerat vad de lokala partierna i kommunen har för program och förslag i frågor som verkligen kan beröra Dig själv;

    • Om Du kan få det bygglov Du vill ha

    • Om planerad tillväxt tar del av Din tomt eller ger Dig oväntade gatukostnader

    • Om Ditt strövområde i vår sista storskog skall omvandlas till stad

    • Om Rävlanda äntligen skall få en planfri järnvägskorsning

    • Om Du skall få fungerande pendeltåg till jobbet

    • Om Dina barn skall få gå i den skola Ni vill

Tänk på att även små partier kan ha goda förslag värda att satsa på. Och som därför så småningom, eller i vågmästarsituationer mera direkt,kan bli beslutade.

Kommunpartiet är ett sådant parti med goda förslag, som är helt lokalt och bara arbetar för dem som bor i kommunen, utan något riksparti. Vi i kommunpartiet röstar följaktligen alltid olika i kommunval och riksdagsval!

Nils Bengtsson, Kommunpartiet

22-06-21   Vi behöver ett kallbadhus i vår kommun!

Vårt land har en lång tradition av kallbadhus, som nu upplever en renässans med nya stilar och konstruktioner vid eller ute på vattnet; både sådana av enkelt utförande med bara omklädningsrum, bastu, dusch, trappa och ramp, och mer ambtiösa med samlingsrum, servering, toiletter och bassänger.

Drivande trend är att allt fler ser kallbad, även vintertid, som positivt för hälsa och välmående och därför önskar få tillgång till våra badsjöar året om, om lämpade anläggningar för detta funnes i någon form av kallbadhus.

Ett kallbadhus skall ses som ett komplement och inte något alternativ till den simhall som redan beslutats. Kostnaden för att uppföra och driva ett enkelt kallbadhus skulle också vara oerhört mycket lägre än de för simhallen, men ändamålet för de två är också väsentligt olika.

Vi anser att många kommuninvånare skulle välkomna ett kallbadhus vid någon av kommunens många badsjöar och lägger därför en motion i kommunfullmäktige om att utreda förutsättningar och alternativ för ett kallbadhus, som en familjär samlingsplats för uppfriskande kallbad i det fria året om.

Hör av Er alla Ni som tycker som vi!

Jan Gustavsson, Kommunpartiet   Nils Bengtsson, Kommunpartiet

21-12-10   Planskild korsning i Rävlanda

Insändare i Lokalpressen Härryda

Jag håller helt med när anonyma Socialdemokrater tycker att det är glädjande att vi har samma syn i viktiga frågor i kommunen.

Vad Socialdemokraterna har missat är att järnvägen är statlig – inte kommunal. Boråsvägen genom Rävlanda är länsväg - inte kommunal. Det är ingen kommunal fråga att bygga en planskild korsning, det är en rikspolitisk fråga.

Nu när Socialdemokraterna har fått en “ren” S-regering har ni möjlighet att visa handlingskraft i frågan att bygga om korsningen i Rävlanda. På frågan om vad jag tycker är det enkelt att svara, nu har S i Härryda ett gyllene tillfälle visa handlingskraft i stället för att vara “proffstyckare” på insändarsidan i Lokalpressen.

Tycker ni som VI?

Steinar Walsö-Kanstad, Kommunpartiet

21-11-20   Båtstölder

Insändare Lokalpressen 20 november

Under förra månaden stals det 233 båtar i Sverige. Det är en avsevärd uppgång från motsvarande tid året innan. Om det inte är hela båtar som stjäls, så är det utombordare och utrustning som finns på en båt. Är Härryda kommun befriat från detta? Nej då inte alls! En båtklubb blev av med tre utombordare och en båt samma natt.

Vad gör man åt detta? Stöldskyddsföreningar och olika experter talar om bättre lås, märkning av gods, belysning mm. Det hjälper säkert till viss del, men det är durkdrivna juvar vi har att göra med. Med en rondellslip skär man enkelt av en kedja. Den som har stora lås på utombordaren kan få hela akterspegeln avsågad.

Det är ju inte särskilt lustfyllt när man tänkt sig en utflykt för att fiska eller bada och finna att tjuvar varit framme och tagit hela båten eller dess motor!

Vart tar godset vägen? Mycket talar för att det inte stannar på den inhemska marknaden, utan hamnar utomlands. Det rör sig sannolikt om ligor som sköter denna verksamhet.

Jag har skrivit till brottsförebyggande rådet i kommunen, men jag har inte ens fått ett svar. Intresset verkar inte överdrivet stort. Å f.ö. är det väl ett polisiärt problem. Om intresset är större där låter ja vara osagt. Polisdistriktet som sköter övervakningen sträcker sig från Vinga i väster till Rävlanda i öster. För effektivt polisarbete krävs personkännedom och lokalkännedom...Det får man inte i ett så stort område...och därför blir resultatet därefter!

Gunnar Palm, Kommunpartiet

21-11-20   När får vi äntligen en planskild korsning i Rävlanda?!

Insändare Lokalpressen 20 november

Rävlanda har liknande problem som Landvetter, som skärs mitt itu av motorvägen, medan Rävlanda skärs itu av järnväg och järnvägsbommar, som ofta är nere och hindrar all genomfartstrafik. När tåg nalkas, har Rävlanda norr om järnvägen fortfarande fri förbindelse med Göteborg, Borås, Mölnlycke och Hindås, medan delen söder om järnvägen bara har förbindelse med Hällingsjö och Marks kommun. Resultatet är också att brandstation och räddningstjänst på norra samhället blir avskuret från skola, äldreboende, kyrka och industriområde på den södra delen.

Det är i dag i praktiken järnvägsbommarna som styr Rävlandas planering och utveckling, inte vad som är optimalt för samhället.

Den planskilda korsning järnväg-väg som nu länge diskuterats skulle påtagligt förbättra trafikflödet till och från samhället, föra undan tung trafik, minska trafikstörningar och olycksrisker samtidigt som störningar på tågtrafiken minskas, enligt den utredning som kommunen presenterade 2019. Denna visade två möjliga alternativ, vardera till en kostnad på ca 60 mnkr, vilket måste ses som ytterst marginellt i jämförelse med värdet av de möjligheter de öppnar i miljardklassen för samhällets fortsatta utveckling för boende såväl som företag.

Det är alltså hög tid att äntligen besluta, påbörja och genomföra arbetet med den planskilda korsningen, som alla politiska partier ansett viktig för Rävlanda, kanske viktigare än att till varje pris bygga en helt ny stad i Södra Landvetter, medan man försummar Rävlandas utveckling.

Mölnlycke den 11/11 2021

Steinar Walsö-Kanstad, Kommunpartiet | Nils Bengtsson, Kommunpartiet

21-11-20   Kommentar till SMAJO STENDERS ”En reflektion på insändarsidorna”

Insändare Lokalpressen 20 november.

Smajo anser att dessa sidor inte borde vara ett forum för politisk pajkastning utan för att ventilera åsikter från vanliga medborgare som t.ex. sker i GPs ”fria ord”. Politiker och politiskt intresserade borde hålla sig till debatterna i kommunstyrelse och fullmäktige.

Lokalpressens ansvarige utgivare, Jan Larsson, kommenterade positivt i direkt anslutning till insändaren och informerade om att man på tidningen funderat över frågan om politiska insändare versus insändare som gör den ”lilla människans” röst hörd. Detta föranledde följande reaktion från Kommunpartiet;

Hej Jan Larsson,

Tycker att insändaren har rätt i att antalet insändare med partibeteckning ofta är stort i proportion till insändare från vanliga medborgare, i senaste nummer 6 st mot 4. Man kan bl.a. ifrågasätta om t.ex. två insändare från samma parti i samma fråga i samma nummer är ett för mycket, eller om partiets storlek kan motivera att de har två eller fler insändare i samma nummer. Några insändare från vanliga medborgare har Ni väl aldrig strukit för att ge plats för partifrågor, så det kanske inte skrivs så många. Fria ord i GP kan tyckas bra, men vet man då att hundratals insändare från vanliga medborgare inte ges plats där alls, medan t.ex. Lokalposten hittills inte tycks gallra, om insändarna följt rimliga etiska och språkliga begränsningar. Att seriösa angrepp ofta aldrig bemöts, kan ses som brist på argument, tid eller att svar anses under den angripnes värdighet, men detta är knappast insändarens fel.

Men varför skriver partierna insändare, om det vore så enkelt att hantera allt i kommunstyrelse eller fullmäktige? Jo, för att insändare är enda möjligheten att på ett neutralt ställe informera allmänheten om problem och projekt som borde beröra dem själva och kommunens utveckling. Särskilt för dem som inte är så allmänt politiskt intresserade att de kan bevista kommunstyrelsens sammanträden (som inte är öppna för allmänheten och där inte alla partier är representerade), sitta igenom ett 5-timmars fullmäktigemöte eller bara läsa officiell information på kommunens hemsida eller nyhetsblad.

Tacksam om Du kan beakta även dessa reflektioner, när Du planerar ta fram ett nytt regelverk.

Med vänlig hälsning

Nils Bengtsson, Kommunpartiet

En motsvarande reaktion från Jan Linde (S) är införd i veckan nummer av Lokalpressen; om betydelsen för demokratin av att partierna fortsatt ges möjlighet att i insändare ge medborgarna direkt information i frågor viktiga för dem själva och för kommunens utveckling som de inte annars enkelt kan få tillgång till.

Lokalpressen avser nu att ta kontakt i frågan med samtliga partier, innan man går vidare för att ta fram nya regler för insändarsidorna.

21-11-05   Rapporten om Hållbara stationssamhällen – Landvetter Södra

Insändare i Lokalpressen 5 oktober

Rapporten inom projektet Samskapande Samhällsplanering redovisar arbetet i Landvetter Södra för utveckling av hållbara stationssamhällen. Den har författats av medverkande forskare i Arkitektur och Samhällsbyggnad vid KTH och Chalmers. En diskussion pågår i Lokalpressen-Härryda om rapporten mörklagts eller varit allmänt tillgänglig. Intressantare är emellertid rapportens innehåll och speciellt dess slutsatser.

Sammantaget visar delstudiens sammanfattning fördelar med samskapande planering av nya stationssamhällen, men att utvecklingen behöver integreras med befintliga strukturer för att bli verkligt hållbar.

I rapportens slutsatser ges en punktlista över de stora utmaningar, som Landvetter Södra anses stå inför, för att ambitionerna om en hållbar stationsutveckling skall kunna uppfyllas. Det finns bl.a. en uppenbar risk för att utbyggnaden sker som en ”business as usual”-exploatörstyrd bostadsenklav med minimalt med lokaler för annat än nödvändig basservice.

Man frågar sig om dessa punktlistade stora utmaningar bara sammanfattar rapportförfattarnas personliga tveksamhet till projektets möjligheter i nuläget, eller om de också speglar projektdeltagarnas oro? Är det i så fall rimligt att driva detta högriskprojekt vidare, ev. utan såväl tågstation på Götalandsbanan som framtida godkännande i Miljödomstolen?

Nils Bengtsson, Kommunpartiet

21-10-15  Kommentar till SD-M-dialogen om kommunens tillväxt

Insändare i Lokalpressen 15 oktober

I Lokalpressen den 13.8, 27.8 samt 3.9 diskuterade SD och M utifrån majoritetens planerade och i KF beslutade tillväxtmål för antalet boende i kommunen på 44000 redan 2030, jämfört med en SCB prognos för Härryda kommun om knappt 43000 år 2040. Det förstnämnda innebär en ökning om 6000 personer på 10 år mot för det sistnämnda 5000 på 20 år, motsvarande tillväxt på ca 1,5% mot 0,5%.

Redan för tiotalet år sedan hade vi i KF och KS upprepade diskussioner om vilken tillväxttakt som är gynnsammast för de i kommunen redan boende, med rimliga kostnader i det korta perspektivet för den utbyggnad av service och infrastruktur som ökad inflyttning innebär. Förvaltningen gjorde då en utredning, som visade 2%-ig tillväxt vara en övre acceptabel gräns, medan högre vore problematisk.

Det är naturligt att man under arbetet med en ny översiktsplan uppdaterar förvaltningens tidigare utredning, gärna med hjälp av extern expertis, om vilken tillväxttakt som av olika anledningar bedöms vara den bästa för kommunen, t.ex. för en jämn utveckling i hela kommunen.

Klart är att en tillväxt kring 1,5–2% knappast gör det möjligt att på ens 30 år bygga ett nytt samhälle för 25000 invånare i Landvetter Södra, om man samtidigt skall ha utrymme för någon tillväxt alls i våra nuvarande tätorter!

Slutsats; Bygg gärna 1–1,5% om året, men spola först Landvetter Södra. Minst fyra av våra partier talar redan om en jämn och sansad utveckling i hela kommunen, även i öster.

Nils Bengtsson, Kommunpartiet

21-06-11 Kommunpartiet slutord i gatukostnadsdialogen med SD

Lokalpressen insändare

Vi i KP är definitivt emot kommunens gatuavgifter. Det hjälper tyvärr inte vår medlem, som äger berörd mark i Landvetter Backa västra, från att slippa gatuavgifter, om serpentinvägen skulle beslutas. Som redan sagt, vi vill inte att den vägen byggs.

Att "vår centrale företrädare" råkar äga mark där staden är tänkt att byggas är ett länge allmänt känt faktum. Men vi tycker att påhoppet om detta saknar logik. Om vederbörande verkligen varit intresserad av att sko sig på en ev. exploatering av Landvetter Södra, verkar det ju helt idiotiskt att hela tiden och med alla medel försöka stoppa projektet, detta långt innan SD etablerat sig i kommunen, i början avseende systerprojektet Landvetter Park.

Naturintressen kan faktiskt vara starkare än krassa ekonomiska!

P.S. Vår budget? Det intressanta blir väl i höst när nämndbudgetarna skall konkretiseras.

Landvetter 4 juni 2021

Nils Bengtsson, Gunnar Palm, Steinar Walsö-Kanstad Kommunpartiet

21-06-04   KP är inga slingerbultar!

Lokalpressen insändare

Om gatukostnadsärendet i Partille är relevant eller ej torde bero på vem som bedömer. Vi har utgått från artiklarna i GP den 26.4 (sid 26) och 27.5 (sidan 15). Partille kommun har säkert en annan uppfattning liksom ni i SD. Klart är emellertid, att döma av er insändare, att ni liksom vi i KP, anser att ”Magasinsvägens förlängning” inte borde få byggas.

Men om vägen ändå tvingas igenom vill SD tydligen att den skall betalas av berörda tomtägare med belopp upp till 1,7 mkr vardera!

Vi anser däremot att enskilda medborgare inte skall särskilt behöva betala för av kommunen planerade vägar, öppna för alla, som de drabbade själva varken önskar eller får speciell glädje av. I stället riskerar de att få sin ekonomi förstörd och sin tomt uppstyckad.

Vi tycker det känns lite onödigt att använda den här frågan för att angripa vår politik som osammanhängande och slingrig; för att vi är emot både gatukostnader, Södra Landvetter och Höghastighetsjärnvägen, men i många andra frågor har samsyn med Alliansen? Kanske så, om vi varit med i Alliansen. Men det är vi inte, utan vi är fria att agera i olika frågor i enlighet med vårt partiprogram (se vår hemsida) och för kommuninvånarnas bästa.

Nils Bengtsson och Gunnar Palm, Kommunpartiet

21-06-04    Långsamt tåg ingen bättring

Lokalpressen insändare

I yttrandet som Kommunstyrelsen gör till Trafikverket säger man nej till höghastighetståg så att man kan rädda Thulebo och Benareby. Grattis till de boende där då man nu önskar en annan korridor från Mölndal till Mölnlycke. Nu vill man återgå till tidigare utredd spårlinje, vill minnas att det var med 5-6 spår genom Mölnlycke. Därifrån är sträckningen densamma mot Lv Södra, man  hoppas fortfarande på en station där samt även stopp under flyget.

Den sträckningen är densamma som för en eventuell höghastighetsbana och därför lika eländig för det stora skogsområdet som man vill exploatera, det spelar ingen roll om tåget går fort eller långsamt, naturen kommer i alla fall att förstöras!

Något som var glädjande när man läste alla de mejl som kom till oss politiker (jag svarade personligen på c:a 40 st): så pålästa våra innevånare är och så många som var negativa till den planerade exploateringen i "Landvetter Södra". Det gladde kommunpartiet som redan då projektet "Landvetter Park" var på tapeten, sa ifrån. Det blev inget av efter div överklaganden, hoppas att krafterna räcker till för att återigen ta strid för naturen, inte minst för kommande generationer.

Det går att förtäta på många ställen i vår kommun (bl a överdäckning av motorvägen genom Landvetter), Kp anser att tid och pengar borde läggas på att utreda dessa alternativ!

Det är knappt ett år kvar till val, men det finns gott om tid att sätta sig in i de olika partiernas ståndpunkter!

Brita Dermark, Kommunpartiet

21-05-21   Adjö till Kommunens system med s.k. gatukostnader?!

Härryda kommun liksom Partille och flera andra kommuner har länge tagit ut gatukostnader från enskilda fastighetsägare, som ansetts ha dragit viss nytta av en ny eller breddad väg till ett planerat närbeläget nytt bostadsområde. Denna nya väg, som fastighetsägaren inte själv anser sig ha någon nytta av, anser kommunen motivera en personlig gatuavgift, som kan röra sig om hundratusentals kronor. För att övervinna gruppmotstånd detaljplanerar kommunen området och ger vissa fastighetsägare borätter avstyckade från deras tomt som sveda på såren; och för att kunna finansiera sin gatuavgift.

Vi i Kommunpartiet har länge kämpat för att avskaffa denna kommunala extrabeskattning av enskilda medborgare. Vi anser nämligen att vägar som används av alla medborgare också skall betalas av alla medborgare, via den ordinarie skatten! Tyvärr har vi ännu inte lyckats få något stöd från andra partier eller myndigheter i denna rättvisefråga. Förrän nu i Partille, där Bill Persson, som tvingats betala sin kommun 794000 kronor i gatuavgift vann i sin överklagan till hovrätten, som gav honom rätt på alla punkter. Kommunen dömdes att betala ett skadestånd på 650 000 kr jämte alla rättegångskostnader. (se artikel i GP 23.4 på sid 26). Vi får nu se om kommunen väljer att överklaga till Högsta domstolen.

Domen i sig får anses vara ett underkännande av systemet att ta ut särskilda avgifter av enskilda fastighetsägare, kunna få stor betydelse för egendomsskyddet i Sverige och kanske leda till att även Härryda kommun inser att man är på fel väg med sina gatuavgifter. Utfallet i Hovrätten kan, särskilt om det skulle bekräftas i HD, leda till att både nya och tidigare beslut om gatuavgifter kan komma att omprövas i domstol, även i Härryda kommun. Vi kommer att arbeta för detta, styrkta av hovrättens dom mot Partille kommun.

Nils Bengtsson, Kommunpartiet

P.S.  Ärendet är ju mycket aktuellt även för fastighetsägare i Härryda kommun, eftersom Hovrättens dom nu gäller sedan Partille kommun valt att inte överklaga till högsta domstolen.

21-04-30   Kravet på ansiktsmask nonchaleras

Kravet på ansiktsmask i kollektivtrafiken och i våra  livsmedelsaffärer nonchaleras trots eskalerande smittspridning. Så hur länge skall sådana brott mot allas säkerhet tolereras?

Det kostar t.ex. 500 kr att missa en 10 kronors inbetalning på trängselskatten, men ingenting att resa i kollektivträngsel utan ansiktsmask. Är det således ett svårare brott att lura staten på någon krona i skatt än att bidra till ökad smittspridning och fler dödsfall i covid 19? Hur många skulle resa utan anbefalld mask om det kostade dem 500 kronor gången? Förutom den skam de förhoppningsvis skulle känna över sitt beteende eller över att bli fast!

Situationen är tyvärr typisk för dem som skall leda oss genom pandemin; hellre silkesvantar än åtgärder, som kanske svider, men ger resultat. Hur länge skall alla vi, som bjuder till och gör som förväntas mot smittspridningen, behöva tåla att andra ostraffat kan strunta i anbefallda säkerhetsbestämmelser och därmed riskera liv och hälsa både för oss och sig själva?!

Nils Bengtsson. Kommunpartiet och riskgrupp 2

21-04-23   Brottsligheten i Härryda kommun

Brottslighet förekommer tyvärr överallt – och vi är inte förskonade i vår kommun.
Färska opinionsundersökningar visar att den fråga svenska folket sätter främst är kampen mot just brottsligheten. Inte så långt från vår kommun förekommer kriminella gäng, som bekämpar varandra med vapen. Risken att oskyldiga hamnar i skottlinjen är uppenbar.

Vi är inte helt förskonade från detta. För inte så länge sedan hade vi en uppgörelse med vapen i Mölnlycke. I Landvetter sprängdes en bil i småbitar inte långt ifrån ett daghem just när barnen var på väg dit. I Landvetter centrum blev en yngling tragiskt mördad.

Dessa händelser är sånt som oroar folk och därför sätter lag och ordning främst på sin politiska önskelista. Tyvärr slutar det inte med detta... Det finns andra brott också. Något som ökat är s.k. personrån eller ungdomsrån. En kille som fått en dyr och fin jacka, mobil e.d. kan bli omringad av ett gäng andra killar som under knivhot kräver att han lämnar ifrån sig jackan eller mobilen. Sedan hotar de att hämnas om han gör en polisanmälan. Jag tror inte den rånade mår så bra efter detta.

Till detta kommer vanliga inbrott, stölder av bilar och båtar. Det är inte roligt att komma hem och finna sitt hem genomsökt av en inbrottstjuv. Å kommer man till byggan och finner sin båt stulen när man ska ut och fiska, blir man inte heller glad.

Lag och ordning står med andra ord högt på önskelistan. Längre straff ropar många. Ja, visst ju längre tid en brottslig sitter bakom lås och bom, desto mindre skada gör han ute i samhället. Våldsbrotten uppstår antingen genom planering eller är betingade av situationen. I det senare fallet tänker inte gärningsmannen på strafflängden. När det gäller tillgreppsbrotten, så är det förmodligen samma sak.

Det finns emellertid en sak som gärningsmännen fruktar: RISKEN ATT BLI UPPTÄCKT! Därför behöver ordningsmakten synas mer ute på gator och torg.
När det gäller bakomliggande faktorer till brottslighet, är jag alldeles säker på att det uppväxande släktet behöver goda förebilder; bra föräldrar, lärare som kan hålla ordning i skolan, ungdomsledare mm. Å får de sedan ett jobb med arbetskamrater som visar att man kan livnära sig på arbete i stället för på brott. Ja, då är mycket vunnet!

Gunnar Palm, Kommunpartiet

21-02-05   Insändare: Kp om Landvetter Södra

Lokalpressen: Kommunpartiet om Landvetter Södra

Det är mycket oroväckande att en hittillsvarande politisk majoritet i Härryda kommun vill exploatera ett stort skyddsvärt obrutet naturområde för att bebygga det med ett nytt samhälle, som helt saknar infrastruktur. Det påminner om det totalt misslyckade byggandet av Brasilia mitt i Amazonas.

Större delen området för ”Landvetter Södra” har tidigare varit föremål för kommunens planer: ”Landvetter Park” vilket också skulle ha samma oacceptabla påverkan på områdets stora naturvärden men som regeringen inte kunde godkänna och därför upphävde kommunens planbeslut.

Vi har ytterligare stora klimatförändringar att vänta med en förmodat blötare miljö. Hårdgjorda ytor ökar risken för översvämningar. Områdets ev. exploatering ökar dessa risker. Studier visar att klimatuppvärmning under skogens tak skiljer sig från öppna ytor. Träden har en kylande effekt och skyddar livet i skogen. Människor behöver inte endast bostäder utan också en vederkvickande natur att vistas i. Under nuvarande coronapandemi har vi fått lära oss att skogens natur och djurliv har oerhört stor betydelse för människors välbefinnande.

Kommunpartiet (KP) anser att det är fel av de folkvalda, som driver denna idé. Inser man inte att de unika värden som finns här i första hand är en jättetillgång för våra kommuninnevånare?

Många flyttar hit just för att den natur finns, som man nu vill exploatera bort för i första hand det s.k. konsortiets ekonomiska intressen.

Nej - tänk om och gör rätt!

Är det så svårt att ändra sig, när man innerst inne vet att detta är ett fundamentalt feltänk? Vi befarar på goda grunder att många politiker i kommunen vet väldigt lite om detta ärende, utan följer bara en s.k. partilinje. Till dem säger vi: Det är er skyldighet som förtroendevalda att sätta er in i ärendet. Det är rimligt att anta att era väljare räknar med det!

Då måste ni också inse att för våra kommuninnevånare är det både naturligare och vettigare att bygga utifrån redan befintlig infrastruktur, dvs i befintliga samhällen, som ju alls inte är färdigbyggda i stället för att förstöra vår största naturtillgång.

Fokus i det sammanhanget bör i stället av naturliga skäl hamna på Landvetter samhälle, som kan ges många tillfällen till förtätning och bättre nyttjande av ytorna genom överbryggning av motorväg, nyttjande av befintlig järnväg m.m. Där finns ofantligt många möjligheter men ni tycks inte se skogen för alla träden.

Vi ärver inte jorden och dess natur av våra föräldrar utan lånar den av våra barn!

Brita Dermark, Kommunpartiet i Härryda kommun

21-01-15   Replik till SD "Nej till järnvägslösning från 1800-talet."

Lokalpressen: Replik

Vi i Kommunpartiet håller med Peter Arvidsson och Patrik Strömsten, SD, om att den nya järnvägen, som i snart evigheter planerats och diskuterats, knappast kommer att tillföra någon nytta för oss som bor i Härryda kommun. Det är t.o.m. tveksamt om staten kommer att ha råd att bygga den, liksom det är tveksamt om det alls kommer att bli något Landvetter södra att bekosta station till.

Vi tvivlar däremot på Ert förslag att i stället satsa på en utbyggnad av miljövänlig busstrafik för pendeltrafiken Borås-Göteborg och mellan kommunens olika tätorter. Trafiken in till Göteborg på motorvägen är redan mycket hårt belastad, och även miljövänliga bussar, t.ex. eldrivna, bidrar till ökat behov av el.

Det förvånar oss att Ni inte beaktat att vi redan har en eldriven järnväg, den gamla Boråsbanan, som redan kunde erbjuda en omfattande och snabb pendeltrafik mellan Borås, Göteborg och alla kommunens tätorter. Särskilt om man – enligt Regionens förslag – återöppnar nerlagda stationer i bl.a. Landvetter och Härryda samt rustar upp banan för att tillåta högre hastigheter. Järnvägen må ha sina rötter i 1800-talet, men den finns redan här!

Nils Bengtsson, Kommunpartiet

20-12-27   Svar till Socialdemokraterna

Lokalpressen: Göteborgsregionens bästa kommun för äldre

Ni socialdemokrater vill göra vår kommun till Sveriges bästa kommun för äldre, vilket vi i Kommunpartiet villigt ställer upp på, även om vi varit lite mer blygsamma i vårt partiprogram och valfolder. Vi ville där bara ”göra vår kommun till den bästa i Göteborgsregionen att bo i för äldre och funktionshindrade”. Äldreomsorgen är ju en hjärtefråga för oss, alltsedan vi hette SPI (Sveriges pensionärers Intresseparti).
Men i er insändare tycks ni se kommunpartiet som en del av alliansen, vilket vi inte är, och vilket klart framgick av vår insändare av den 4 oktober om att vi är ett helt självständigt lokalt parti, som står fritt från blockpolitiken. Däremot har vi i en del frågor en samsyn med majoriteten.

Vi instämmer helt i att verksamheten för de äldre måste utvecklas och förbättras, och driver, som ni säkert vet, sedan länge två viktiga förslag; om ett demenscentrum med aktiv demensvård i Mölnlycke samt om en verklig äldrevårdscentral med geriatrisk expertis. Vår förhoppning är att de ökade satsningar på äldreomsorgen, som regeringen sedan länge lovat kommunerna, snart skall omsättas i handling också i vår kommun.

Janne Gustafson, Kommunparitet

20-12-27   Svar till Vänsterpartiet och kråkmor

Lokalpressen: Bra om friskolediskussionen baserar sig på kända fakta

Den livliga debatten på riksnivå om friskolorna och deras vinster rör sig på vår kommunala nivå främst om Engelska skolans etablering eller ej i Mölnlycke. Den fria skolans vinster anses av många vara skattepengar, som oavkortat går rakt ner i aktieägarnas fickor.

Sanningen är dock att detta bara kan vara sant, om skolmyndighetens kontroller inte fungerar och friskolan därmed slipper fullgöra sitt utbildningsuppdrag. Om kontrollen i stället fungerar väl, kan vinsNils Bengtssont bara uppstå, om skolan gör utbildningsjobbet effektivare och billigare än vad man får in i skolpengar, eller hur?

Nu är det bara 15–20 procent av alla elever, som går i friskola, och alla friskolor är inte aktiebolag. Flera investerar dessutom eventuella vinster direkt i verksamheten. Det vore bra för diskussionen, om denna får basera sig på kända fakta både om vinster och om dokumenterade fördelar och nackdelar med både friskola och den kommunala skolan.

Förresten, hur många kommunala skolor driver sin verksamhet till lägre kostnad än vad de får in i skolpengar, och alltså gör en vinst? Används denna vinst i skolverksamheten, eller blir den bara ett allmänt tillskott i kommunens budget?

Nils Bengtsson

20-10-04   Så står Kommunpartiet

Läsare av Per Vorbergs och Maria Kornevik Jokobssons insändare i Lokalpressen den 13 september och som inte närmare känner till vårt parti, kunde lätt få intrycket att kommunpartiet, KP, vore en del av alliansen.

Det är därför viktigt för oss att framhålla att KP är ett helt självständigt lokalt parti, fritt från något riksparti, och som enbart arbetar för dem som bor i kommunen. Vi driver konkreta lokala frågor, gärna i samarbete med andra ,som t.ex. med alliansen i många frågor, där vi har samsyn. I andra frågor kan vi ha olika uppfattning, som t.ex. när det gäller staden Landvetter Södra, som ju vi vill avveckla till förmån för att i stället bygga ut de tätorter vi redan har i kommunen. För närmare information om vilka frågor vi driver hänvisar vi till vår hemsida och vårt partiprogram.

Nils Bengtsson, Kommnpartiet i Härryda

20-06-07   Min syn på den fördjupade översiktsplanen för Landvetter Södra

Insändare i Lokalpressen Härryda

Den fördjupade översiktsplanen för Landvetter Södra utgör en välskriven och genomtänkt redovisning av mål och utvecklingsstrategier för alternativet att basera huvuddelen av kommunens framtida bostadsutveckling på etableringen av den nya och moderna staden Landvetter Södra. Därmed utnyttjar man både det stora skogsområde som blev tillgängligt efter konkursen för golfprojektet Landvetter Park och möjligheten att få en station inom området på den planerade nya höghastighetsjärnvägen Stockholm—Göteborg via Borås. Däremot tycks man aldrig ha allvarligt övervägt alternativet att istället satsa på en utbyggnad och modernisering av redan befintliga tätorter. Här har jag sammanfattat mina synpunkter på den fördjupade översiktsplanen:

Projektet Landvetter Södra måste av många skäl bedömas vara ett verkligt högriskprojekt

Det finns ett alternativ till Landvetter Södra

Södra Landvetter är det största enskilda projektet i kommunens historia, varför det är av yttersta vikt att utlysta samråd och insända synpunkter från medborgarna skall ge en allsidig bild av projektets fördelar, nackdelar och konsekvenser i jämförelse med alternativet att tillväxten  i stället sker genom utbyggnad och modernisering av våra befintliga tätorter.

Nils Bengtsson

20-03-08   Lösningen för Landvetters framtida utveckling

Insändare i Lokalpressen Härryda

Landvetter överbyggnad av motorväg

När motorvägen Göteborg—Borås en gång planerades, gjordes samma stora misstag i Landvetter som i så många andra dåtida samhällen. Man lät motorvägen braka rakt genom samhällets centrum och effektivt klyva det i två delar, skilda av ett brett och djupt dike, istället för värdefull mark för centrumutbyggnaden. Utvecklingen av Landvetter kom istället att koncentreras till området norr om motorvägen, avskuret från bl.a. järnvägsstation och kyrka.

Redan för tio år sedan presenterade KP ett förslag till överbryggning av motorvägen, för att knyta ihop samhällsdelarna igen, effektivt minska bullret från motorvägen och utnyttja frilagd mark i centrumplaneringen. Förslaget (se bilden) har mottagits mycket positivt av Landvetterborna, medan kommunen länge var skeptisk med tanke på kostnaderna vid kommunal finansiering. Men vår tanke har hela tiden varit att projektet skall finansieras av en exploatör som finner det affärsmässigt intressant. Kommunens insats skulle begränsas till en objektiv och saklig utredning samt kontakter med intresserade exploatörer.

Under de år som gått sedan vi lade förslaget, diskuteras och planeras liknande projekt om överbryggning av motorvägar på flera håll i landet, t.ex. i Danderyd (E18), Lund (E22), Alingsås (E20) och Lerum och Örebros kommuner, med motiveringarna att skapa bättre luft, mindre buller och utrymme för nya bostäder i en sammanhållen kommun. Precis som i vårt förslag. Kommunledningens inställning är numera avvaktande positiv till förslaget, medan man tyvärr är djupt engagerad i satsningen på den nya staden Landvetter Södra.

Vi vädjar till alla Er som bor i Landvetter att aktivt stötta vårt förslag och påverka kommunen att närmare utreda det och kontakta möjliga entreprenörer. Samt att ge det prioritet över den med nuvarande Landvetter konkurrerande staden Landvetter Södra.

Lennart Björklund och Nils Bengtsson, Kommunpartiet

20-03-01   Råda Säteri även för funktionshindrade?

Insändare i Lokalpressen Härryda

Vad trevligt att kommunen satsar på att renovera Råda Säteri, som verkligen är en oas och ett utflyktsmål inte bara för kommuninvånare.

För en som är  rullstols/rullatorbunden är dock tillgängligheten begränsad. Entrén måste breddas och ramp för att komma upp till golvnivå  måste appliceras. Toalett för funktionshindrade bör finnas på bottenplan och bättre  stolsutrymme i matsalen. Givetvis också parkeringsplatser för funktionshindrade i direkt anslutning till entrén. Som exempel på kulturminnesskyddad byggnad kan Partille kommuns slott nämnas, som byggdes om med stor varsamhet med tanke på allmänhetens åtkomst.

Lennart Björklund, Kommunpartiet

20-02-23   Het kärleksförklaring till Landvetter Södra

Replik till utvecklingsbolagets insändare i Lokalpressen Härryda om en hållbar stad med ekonomi i balans

Artikeln är om något en het kärleksförklaring till Landvetter Södra, den innovativa, moderna, mänskliga och hållbara staden, som om kanske 25–30 år skall rymma 25000 lyckliga, nyinflyttade Härrydabor. En unik modell för framtida städer av kanske internationell betydelse enligt författarna.

En hållbar stad med ekonomin i balans, genom att priset för utbyggnaden fortlöpande betalas av dem som flyttar in samt av konsortiets byggbolag. Detta förutsätter dock att utbyggnaden kan ske i samma takt och under likartade yttre förhållanden de närmaste 25-30 åren, utan allvarliga lågkonjunkturer eller omskakande världshändelser. Hur sannolikt är detta att döma av erfarenheterna från de senaste 30 åren? Hur blir det om inflyttningen och därmed förväntade skatteintäkter längre fram skulle trappa av, medan gjorda infrastruktursatsningar fortsätter kosta?

Bolagets mål och förhoppning är att ”invånarna i Härryda skall vara stolta ambassadörer och ta emot besökare i de magiska gröna miljöer, som präglar framtidens hållbara förebild Landvetter Södra”. Vi som redan bor i Härryda vill nog gärna vänta med detta, tills vi börjar skymta resultaten. Skall vi bli ambassadörer, måste vi själva få del av de mångordiga fördelar som inflyttare till Landvetter Södra begåvas med! Får vi en utvecklingsplan även för Landvetter och Rävlanda, utöver den som fullmäktige antagit för Mölnlycke, så att även de kan bli innovativa, mänskliga och hållbara?

Frågan är då om det inte är bättre att satsa våra resurser på utbyggnad och modernisering av befintliga tätorter och infrastruktur än att bygga en helt ny modellstad på ”obrukbar mark”. Det tror i alla fall många av Härrydas nuvarande boende.

Nils Bengtsson, Kommunpartiet

20-02-16    Mölnlycke Kulturhus 30 år

Insändare i Lokalpressen Härryda

I Lokalpressens nr 2 presenteras Mölnlycke kulturhus inför det 30-årskalas som skall hållas i slutet av februari. Kulturhuset är idag ett viktigt kulturcentrum för hela kommunen, som kompletterades för 5 år sedan med ett kulturhus även i Landvetter.

Kulturverksamheten i Mölnlycke hade dock inte samma möjligheter till brett utbud 1990 som den sedan fick efter den stora om-och tillbyggnad av kulturhuset för drygt 30 miljoner kronor som gjordes 15 år senare. Denna nysatsning på kulturhuset hade initierats av SPI-partiets motion om ett Allaktivitetshus i Mölnlycke som sanktionerats av en ny majoritet i fullmäktige omkring 2005. Värt att komma ihåg inför 30-årsfestligheterna.

Nils Bengtsson, Kommunpartiet (tidigare SPI)

19-12-08   Linbana?!

Härryda kommun bygger en ”linbana” som kallas Landvetter Södra. Dra lärdom av Göteborg. 1,5 miljarder blev 4 redan under planeringsprocessen. Kloka politiker sänkte projektet idag (28/11).
Satsa istället våra pengar på befintliga tätorter med bra befintlig logistik mm.

Det som gör mig och många andra bestörta är bristen på kommunikation från valda politiker att svara på frågor som vi ställer via de media som är tillgängliga. Tilltron till Er ledningsförmåga minskar successivt. Vi kan bara påpeka att det blir val snart igen och noterar det som sker.
”När människor med makt slutar att lyssna är det dags ….” sa Astrid Lindgren.

När gjordes det en konsekvensanalys för projektet Landvetter Södra i direkt jämförelse med alternativet att istället bygga ut de tätorter vi redan har?


Lennart Björklund, skattebetalare

19-12-08   Folkomöstning om Landvetter Södra vore på sin plats

Replik till Lennart Björklund:    Tack för Din insändare.

Blir så glad av att någon reagerar och tänker efter. Det verkar ofta som om människor har någon slags tro att kommunen har en bottenlös pengakista att ösa ur, och att det inte får konsekvenser för de invånare som redan bor i kommunen.

Det är precis som Du skriver ett enormt riskprojekt att bygga denna ”stad”.
Redan nu märker man, ju mer man har att göra med olika instanser i kommunen, en kraftig nerskärning av sådant man är skyldig att bistå kommuninvånarna med. Omsorg på alla områden, service, skola mm.

Det är VÅRA skattepengar, folk! VI som är arbetsgivare åt alla tjänstemän och politiker, som samvetslöst vill driva igenom detta. Och det är VI som får ta smällen! De är ju alltid utan personligt ansvar.

SJÄLVKLART OM det finns en gnutta demokrati kvar, borde det hållas en folkomröstning i Härryda kommun där invånarna får ta ställning till om de vill ta denna risk. Och lika självklart ska den folkomröstningens resultat följas (inte som i Göteborg t.ex.).

Det är våra skattepengar som det tas stora risker med! Och för vad? Det känns som om politikerna har fått storhetsvansinne och är beredda att förskingra våra pengar till varje pris.

Nej! Är detta en demokrati, så KRÄVER JAG EN FOLKOMRÖSTNING! Om fler håller med, så säg ifrån. Det är snart för sent.

Monica Hildbrink

19-11-24   Landvetter Södra skapar skuldberg

Idag presenterades av SCB att Göteborg bygger 8 procent mer bostäder än tidigare år. När man följer politiken i media framgår med all tydlighet att Göteborg satsar för kunna erbjuda attraktiva bostäder. Avtappningen till kranskommunerna är man mycket medvetna om och denna måste mötas för att få skattepengar till den kommunala verksamheten.

Härryda kommun går back 30–40 miljoner per år de kommande åren. Härryda kommun satsar oerhörda medel för att skapa Landvetter Södra, som man som skattebetalare måste betrakta som ett betydande riskprojekt med hänsyn till omvärlden. Dessutom går vi mot sämre tider, så det är på sin plats att ledande politiker redogör för kostnader, intäkter och investeringar och hur mycket vi lämnar till våra efterlevande.

I uppdrag granskning SVT har ett liknande projekt i Haparanda visats, där politiker har låtit sig duperas av entreprenörer att investera. Efter 10 års ”projekterande” återstår den obebyggda fastigheten. Samtliga inblandade politiker har fått lämna sina uppdrag, och entreprenör är satt i konkurs. Stoppa Landvetter Södra medans tid är!

Lennart Björklund, skattebetalare

19-11-24   En väg på villovägar?

Kommunen har bestämt att det område som kallas Landvetters Backa Västra skall förtätas och ett antal nya hus skall byggas. Det är området runt Murtjärnsvägen och skall således inte förväxlas med det omtalade Landvetter Södra.

För at ta sig dit skall en ny och större väg anläggas. I kommunhuset har man bestämt att trafiken skall ledas utmed Magasinsvägen, över den östra järnvägskorsningen och sedan upp i den branta otillgängliga terrängen söder om denna korsning.

Detaljplanen är lagakraftvunnen 2016 men den i trafikområdet planerade förlängda Magasinsvägen har på grund av den starka lutningen (befintlig topografi) visat sig för brant! Något som borde framgått redan i arbetet med att ta fram detaljplanen för många år sedan! Detta kommer att innebära ytterligare stora kostnader för oss skattebetalare.

Det finns inga dyra konsulter eller vägplanerare i världen som kan få denna väg säker att köra på när snö och is lägger sig i backen.

Ett billigare och säkerligen avsevärt säkrare alternativ finns lite längre västerut. Om man i stället kör över järnvägen vid kyrkan - den västra järnvägskorsningen - förbi prästgården, så finns där rester av en gammal kyrkväg mellan Landvetter och Sundet nere i Eskilsby. Den kan man rusta upp en kort sträcka och sedan leda upp vägen till Landvetters Backa Västra. Där är inte backen så brant, halkrisk vintertid mindre och förbindelsen med centrum mer naturlig.

Gunnar Palm, Kommunpartitet

19-10-27   Stadsbyggnadsstudien ”Vi möts i Mölnlycke”

Vid kommunfullmäktiges oktobermöte presenterades en mycket ambitiös stadsbyggnadsstudie under titeln ”Vi möts i Mölnlycke” utförd av White’s arkitektbyrå.

En mycket intressant och genomgripande analys av hur centrala Mölnlycke kan/skall utvecklas framöver.

Målsättningen motsvarar i mycket den som en fullmäktigeberedning tidigare tog fram för Landvetter Södra. Mycket glädjande om kommunen därmed anser att samma övergripande mål skall gälla också för utvecklingen av kommunens befintliga tätorter.

Den tänkta utvecklingen av Mölnlycke bygger på en kraftig förtätning i centrumområdet, samtidigt som man tillgodoser de flesta av de önskemål som framkommit i en omfattande medborgareenkät. Glädjande att man därmed påvisar nyttan och behovet av förtätning, samt att förvaltningens gamla tes om att kommunen snart är färdigbyggd inte längre gäller.

Görs motsvarande studier också för våra övriga tätorter, bör man snart komma fram till att hela den befolkningsökning man planerar i Södra Landvetter enklare och billigare kan göras genom utbyggnad och förtätning av Mölnlycke, Landvetter, Hindås, Rävlanda och Hällingsjö utan att behöva offra några oersättliga naturvärden!

Nils Bengtsson, Kommunpartiet

19-10-13   Cykelbana Mölnlycke–Landvetter

Jag flyttade till Landvetter 1970. Redan då talades det om en cykelbana utmed ”kustvägen” mellan de båda orterna. Ännu finns ingen sådan. Sektorn för samhällsbyggnad har gjort en stor trafikutredning och läser man denna kommer man fram till att en sådan skulle vara bra för vår kommun... å säkrare för de som cyklar. Nu har uppenbarligen även vägverket kommit fram till att en sådan anslutning är önskvärd ur säkerhetssynpunkt. Frågan är vem som skall betala.

Vägen begränsas i norr av berg och i söder av sjön. Det är således inte alldeles enkelt att få till en cykelväg. Det finns tre alternativ till en cykelväg. Man kan fylla ut slänten mot sjön, man kan bygga en stödmur och man kan bygga en bro. Det förstnämnda är klart billigast. Å nu när det dagligen kör 100 lastbilar med fylle från grävningarna under Göteborg upp till Härryda, så hade det ju varit ganska praktiskt att fylla ut slänten ner mot sjön... men det har kanske ingen tänkt på!

Vägbanan är 7 m bred. Varje körfält är sålunda 3,5 m. På denna bredd skall tunga lastbilar, bussar, personbilar, mc och cyklister samsas. Får en lastbil möte med en annan lastbil samtidigt som den skall köra om en cyklist... så är cyklisten ganska illa ute.

Jag satt en eftermiddag när cyklister var på väg hem från sina jobb och studerade trafiken. Man behöver inte vara trafikexpert för att inse vilka risker det är att cykla där. När två stora fordon möts så har cyklisten kanske 2 dm till sitt förfogande. Om framhjulet då hamnar utanför asfaltskanten, så är det lätt att vingla till och få närkontakt med det större fordonet. En sådan kontakt kan sluta med katastrof.

Därför tycker jag att det är hög tid att något händer utmed denna väg. I stället för att lägga stora pengar på att projektera Landvetter södra (som förhoppningsvis aldrig blir av) bör man tänka på säkerheten för oss som redan bor här...och bygga en trafiksäker cykelbana. Det är redan många som bidrar till miljön genom att cykla och fler blir det säkert om man slipper trängas med de tunga fordonen.

Gunnar Palm, Kommunpartiet

19-05-09  Vad betyder Landvetter Södra för Dig som bor i kommunen?

Landvetter Södra (LS) är den av kommunledningen planerade nya staden på drygt 20.000 invånare inom ett miljökänsligt skogsområde sydost om dagens Landvetter.

Den nya staden skall bli modern, innovativ, jämlik, klimatsmart och utnyttja senaste rön inom samhällsbyggnad. Tidigare analyser, som tjänstemännen gjort, visar att 2–3% årlig befolkningsökning är vad kommunen klarar av ekonomiskt och hanteringsmässigt. Detta betyder att om hela denna tillväxt görs inom enbart LS, tar det ca 5 år att bilda en kärna på 4000 boende ute i skogen ( förhoppningsvis kring ett tågstopp på en ny tågbana som kanske blir klar om 5–10 år). Först om ca 20 år kan LS nå upp till Mölnlyckes nuvarande storlek.

Vad betyder detta långsamt växande nya samhälle för Dig, som redan bor i någon av kommunens nuvarande tätorter Mölnlycke, Landvetter, Härryda, Hindås, Rävlanda och Hällingsjö. Blir det något utrymme alls kvar för tillväxt där? Jodå säger kommunstyret, vi driver LS som kommunalt bolag, som själva kan låna pengar och anställa folk. Men nej, i slutändan är det ändå kommunen och skattebetalarna som betalar. För Dig är risken först och främst stor att LS tillväxt prioriteras på Din hemorts bekostnad:

Men risk finns också att projektet LS inte utvecklas som tänkt p.g.a. ändringar i konjunktur, räntor och efterfrågan på boende under 30 år framöver. Samt att den nya järnvägen försenas eller inte får station i LS, eller att detaljplaner ej godkänns av miljöskäl. LS uppfattas kanske av många som en kul grej, som kommunledningen håller på med. Men miljardprojektet kan  framöver betyda stora och oförutsedda kostnader för kommun och för Dig som skattebetalare.

Alternativ till LS har hela tiden funnits, men man har inte ens undersökt det självklara alternativet för önskad tillväxt, att bygga till kring de redan etablerade tätorterna, där infrastruktur och service redan finns klar. I skogen finns idag varken väg eller järnväg. I alla tätorterna utom Hällingsjö finns redan järnväg, som med måttlig kostnad snabbt kan moderniseras till att ge Dig fungerande spårbunden pendeltrafik inom kommunen och till Göteborg och Borås.

Nils Bengtsson, Kommunpartiet

19-03-28  Vi måste renovera gamla Boråsbanan för pendeltrafik nu!

Som framgick av Jenny Föranders artikel i förra veckans nummer av HP&PT har Trafikverket fattat nytt intresse för kust till kustbanans framtid på lite längre sikt, medan regionens intresse gäller att på kort sikt renovera sträckan Borås–Göteborg och snabba upp den till ett bra alternativ till nuvarande busstrafik, men att också ge oss fungerande spårbunden pendeltrafik inom Härryda kommun.

Det är faktiskt mer än egendomligt att Trafikverket och Staten i 20 års tid skjutit upp att rusta upp Boråsbanan och därmed bidragit till den allt sämre framkomligheten för bil och buss på motorvägen in mot Göteborg och avsaknaden av fungerande pendeltrafik på banan. I trogen väntan på att en investering i mångmiljardklassen (höghastighetsbanan) skall lösa våra problem om 15 år. När vi för mindre än 200 miljoner kunde lösa dem tämligen omgående.

Inom Härryda kommun har framförallt Kommunpartiet arbetat hårt för att få igenom en upprustning av banan. Tillsammans med miljöpartiet och Järnvägsfrämjandet ordnade vi redan för tio år sedan ett stormöte för allmänhet och politiker om detta och överväger att göra det igen.

Vi får hoppas att utredningarna nu äntligen leder till handling och en skammens rodnad hos beslutsfattarna, och att de inte, som tidigare, bara hamnar i byrålådan! Vi kommuninvånare behöver fungerande pendeltrafik på banan NU!

Nils Bengtsson, Kommunpartiet

18-09-19  Inför kommande val

Årets kommunval är nu historia, med viss reservation för att misstag i hanteringen av våra valsedlar kan föranleda justeringar i valresultat eller ev. nyval i någon kommun. Nästa val inträffar i vart fall redan om 4 år.

I våra valannonser inför det just genomförda kommunvalet har vi i KP visat hur vi skiljer oss från övriga partier i en rad för medborgarna viktiga frågor där vi vill:

Vi vet att många verkligen vill stödja detta! Varför då inte också med Din röst i nästa kommunval, så att vi blir bättre rustade att föra idéerna vidare i Härrydapolitiken! Mycket av våra tidigare förslag har på så sätt kunnat bli verklighet, som t.ex. kulturhuset i Mölnlycke och Östraberedningens förslag om utveckling av de östra kommundelarna.

Samtidigt riktar vi ett stort tack till alla de medborgare som stött oss i det just genomförda valet!

Nils Bengtsson, Kommunpartiet

18-09-05  Landvetter Södra

Debatt: Till den 29 augusti bjöd miljöpartiet in till ett föredrag av Jan Jörnmark, välkänd expert i samhällsbyggnad och ekonomisk historia, med efterföljande politisk debatt.

Föredraget belyste samhällsutvecklingen i Härryda och i regionen och ledde fram till den entydiga slutsatsen, att idén med Landvetter Södra, ett djärvt stadsbygge ute i skogen, är ett feltänk från början. En utbyggnad i och kring existerande tätorter vore helt klart att föredra, alltså samma slutsats som tidigare uttryckts i GP av arkitekterna Kaminsky och Eek.

Debatten om Landvetter Södra visade upp en stark tro på Landvetter Södra hos M,S,L och C, och en lika stark misstro från MP, SD och KP. Deltagande allmänhet var närmast förvirrad av de helt divergerande budskapen från föredraget och styrande partier.

En direkt fråga till kommunstyrelsens ordförande gällde om man, före beslutet i KF att gå vidare med Landvetter Södra, studerat något alternativ som t.ex. just den satsning på utbyggnad av våra tätorter som föredragshållaren förordat. Svaret var entydigt det, att någon sådan studie eller jämförande konsekvensanalys aldrig gjorts. Något alternativ till Landvetter Södra togs alltså aldrig upp i det underlag fullmäktige fick för sitt beslut. Kommunledningen hänvisar nu till att man bara genomför fullmäktiges beslut om Landvetter Södra, trots att man aldrig presenterat dem ett alternativ. En sådan diskussion i det nya KF bör nu rimligen tas upp, innan man slutligt avgör hur kommunens tillväxt skall ske framöver.

Må bästa alternativet vinna, när man till slut utrett och jämfört båda!

Nils Bengtsson, Kommunpartiet

18-08-29  Hur röstar Du i kommunvalet?

Gör Du, som så många andra, att Du av gammal vana alltid röstar på samma parti både i riksdagsval och kommunval?

Men är Din favorit på riksplanet verkligen alltid det parti, som bäst gynnar Dina intressen där Du bor? Där de beslut som fattas i fullmäktige direkt påverkar Din egen och familjens livssituation och framtid, t.ex;

Ta därför reda på vad de lokal partierna i kommunen har för program och förslag i frågor, som kan beröra Dig själv, genom att jämföra deras informationsmaterial, t.ex. genom SVT:s valkompass eller medias lokala utfrågningar och rösta därefter.

Kommunpartiet, ett helt lokalt parti med goda idéer och förslag, arbetar enbart för dem som bor i kommunen, utan att ha något riksparti. Vi i Kommunpartiet röstar följaktligen alltid olika i kommunval och riksdagsval! Vi finns till, därför att de stora partierna ofta är sämre på att lyssna på medborgarna och på att ta fram nya lokala förslag och problemlösningar.

Nils Bengtsson, Kommunpartiet

18-08-29  ”Fake news” eller ”Alternativa sanningar”

USA har en president som har skapat nya begrepp i vår mediavärld. SDs företrädare i kommunen framstår på insändarsidan i senaste HP som minikopior i flera frågor under rubriken ”Ett parti som lyssnar”.

Kommunfullmäktige fattade beslut om prioriterade inriktningsmål för 2019 under senaste mötet, juni i år. Mitt förslag om att ta bort Landvetter Stad som prioriterad fråga föll vid omröstning. Sverigedemokraterna fegade ur under omröstningen, men trots detta försöker SD få människor att tro att de är emot planerna om en ny stad i Landvetterskogarna.

Kommunpartiets motion om att ta bort gatukostnadsavgifter i kommunen röstades i sin tid ned, med SD`s stöd till majoriteten. Nu hävdar SD att detta är en av deras viktiga frågor.

När jag lämnade in en motion om anpassning för funktionsnedsatta av badplatser kopierade SD denna motion några månader senare. Det är bekvämt att kopiera i stället för att vara unik i politiken.

Kommunpartiet har profilerat sig senaste 5 åren som ”Partiet som lyssnar”. Skillnaden mellan två ”lyssnande partier” är att SD har sina stora öron riktade mot Jimmy Åkesson och rikspartiet, sina små öron mot vanliga människor i kommunen. Kommunpartiet har bara ett par öron – riktade mot kommunens invånare. Det är NI som är våra uppdragsgivare, som formar vår kommunala politik.

KP har funnits i många år, vi har ett solitt program och behöver inte syssla med ”alternativa sanningar”. Vi vet att man kan lura alla någon gång, man kan lura många flera gånger men man kan inte lura alla hela tiden. 

Steinar Walsö-Kanstad, Kommunpartiet

18-08-08   Det finns fler goda lösningar än SD:s

SD gör i veckans nummer av HP anspråk på att vara det enda parti som prioriterar dem som redan bor i kommunen och som vågar lyfta fram svar på obekväma frågor. Blockpartierna till höger och till vänster kommer säkert själva, liksom vi nu i KP, att bemöta påståendet om att tystnaden i viktiga frågor är total.

KP är ett helt lokalt och politiskt obundet parti, utan något styrande riksparti, och vi engagerar oss odelat i viktiga frågor som berör vardag och framtid för kommunens medborgare. Detta belyses i vår kritik av staden ”Södra Landvetter”, ett projekt som drivs av majoriteten och som gynnar inflyttande på de redan boendes bekostnad, genom att hårt binda upp kommunens resurser framöver. I motsats till Allians och vänster vill vi istället utveckla de tätorter vi redan har och göra de östra kommundelarna mer attraktiva med bättre service. Det gläder oss att fler delar den uppfattningen, inte bara SD.

Önskemålet om polis i kommunen delas av samtliga partier. Ordningsvakter och bevakningsföretag anlitas, eftersom lagen inte tillåter lokal polis. Från KP har vi föreslagit att man studerar den modell som med framgång provas i Holland, med av kommunen utsedda patrullerande ordningstjänstemän i samverkan med polisen.

När det gäller privata företags vinster i välfärden och skolan är vår uppfattning i KP den, att om kontraktskrivare och kontrollmyndigheter sköter sitt jobb, så görs inga övervinster utan bara en viss premiering av effektivitet och kvalitet i utförd service.

När det gäller böneutrop som så mycket annat, vill SD bara ha svar i svart eller vitt, vilket är väldigt svårt i komplicerade frågor. Vi anser det fel att regeringen fegt lämnat över ansvaret i en nationell fråga (liksom frågan om tiggeriet) till kommunerna. Om man beslutar tillåta böneutrop, så förutsätter vi att dessa skall ske på svenska och så att andra religioner inte kränks. Det är därför viktigt att veta vad innebörden av böneutropen är och inte bara att se det som ett bullerproblem.

För andra viktiga KP-förslag, som dem om att inrätta ett aktivt demenscentrum, rusta upp den gamla Boråsjärnvägen för fungerande pendeltrafik och utreda en överbryggning av motorvägen genom Landvetter, hänvisas till gjorda motioner och insändare, kommande annonser samt vårt partiprogram.

Lennart Björklund, Kommunpartiet

18-06-30  Om begränsade och obegränsade vinster

I den pågående debatten mellan SD och vänstern om vinster i välfärd och skola börjar man undra om vederbörande verkligen har satt sig in i frågan. Är inte förutsättningen för privata aktörer att de skall erbjuda en service som är helt likvärdig med motsvarande kommunala eller regionala, samt att kommunen eller skolmyndigheten granskar att given service motsvarar ställda kravspecifikationer?

Vinst kan då bara uppkomma om den privata aktören:

  1. inte behöver uppfylla kravspecifikationen genom att kontrollen inte fungerar
  2. uppfyller kravspecifikationen till lägre kostnad än den kommunala motsvarigheten

I det första alternativet står möjligheterna öppna för oseriösa företag att göra vinster helt enkelt genom att man kan strunta i gällande kontrakt och kravspecifikationer.

I det andra fallet gör aktören en vinst som betalning för att man planerar och arbetar effektivare än motsvarande kommunala aktör, och denna vinst belastar därmed knappast våra skattemedel. Istället kan det vara en sporre för kommunen att effektivisera sin egen verksamhet eller skärpa kravspecifikationen på den privata aktören.

Nils Bengtsson, Kommunpartiet

18-04-18   Behov av utökning ishallskapaciteten i Landvetter

Kommunpartiet har lämnat in en motion till fullmäktige om ishallen i Landvetter. vilken nu är gammal och nersliten och fordrar någon form av upprustning och/eller komplettering.

Idag använder två föreningar hallen. Båda har imponerande och mycket framgångsrika verksamheter, som dessvärre befinner sig i en konkurrenssituation vad avser isbanan.

Den ena föreningen, Härryda Hockey växer så det knakar och bedriver en mycket omfattande, efterfrågad och certifierad ungdomsverksamhet.

Den andra föreningen, Landvetter konståkning (LKK) bedriver även denna en omfattande ungdomsverksamhet med bl.a. skridskoskola för de minsta barnen, ungdomsåkning och är också mycket framgångsrik. De har framför allt profilerat sig genom deltagare i OS och till och med världsmästartitlar i s.k. Teamåkning, nu senast en silvermedalj i VM.

Tillsammans attraherar klubbarna både pojkar och flickor i sina verksamheter och därför mycket betydelsefulla för alla våra kommuninnevånare.

Idag räcker inte kapaciteten i Landvetter ishall till för bådas behov och därigenom uppstår ett mycket olyckligt konkurrensförhållande mellan dem i stället för att de på idrottsligt maner kan stötta varandras verksamheter. Det kan rent av medföra att klubbarna måste begränsa sina verksamheter eller kanske flytta eller stänga delar av ungdomssatsningarna.

Kommunpartiet anser att det i detta läge är en kommunal angelägenhet att hjälpa de båda föreningarnas ungdomsverksamhet genom att planera för ytterligare ishallskapacitet, antingen genom att i samband med upprustning komplettera nuvarande hall eller genom nybyggnation skapa tillräcklig kapacitet. Eventuellt kan hallen omlokaliseras. Det finns stort behov av två isrinkar.

Två så stora och framgångsrika föreningar bör få det utrymme de förtjänar! Det skulle också kunna skapa bättre möjligheter för ”allmänhetens åkning”.

Brita Dermark, Kommunpartiet

18-03-07   Landvetter Södra – ett projekt för fullmäktige eller för medborgarna?

Replik till Per Vorbergs insändare i HP 2018-02-07

I sitt tidigare bemötande i HP av alla insändare som är negativa till Landvetter Södra, framhåller Per Vorberg att det hela rör sig om ett uppdrag från fullmäktige, som man i stor samsyn genomför, även om ”några få” (närmare bestämt 21% av ledamöterna) ”tycker annat”. Och fullmäktige är ju folkets valda representanter.

Men vad tycker folket i Härryda kommun själva? Har de fått tillfredsställande information om vad planerna egentligen betyder för dem? Från kommunledningen har endast de positiva sidorna lyfts fram, från insändarsidorna mest de negativa. Någon allsidig konsekvensanalys har inte presenterats eller ens gjorts. Kan det hela vara ett exempel på hur fullmäktige med ett jätteprojekt vill sätta kommunen på kartan, oberoende av vad medborgarna egentligen tycker? Ett projekt där allsidig information kommer först efter beslut och genomförande?

Miljardsatsningen Södra Landvetter är mycket betydande för en liten 2-miljarders kommun, så stor att full förankring hos medborgarna borde vara en förutsättning. Detta i ett läge där kommunens ekonomiansvariga redan varnar politikerna för att stora skattehöjningar, som drabbar alla i kommunen, snart kan behövas. Om man skall kunna bibehålla nuvarande standard på servicen till invånarna inom skola, vård och omsorg, och för att utvecklingen i den egna tätorten inte skall bromsas till förmån för en ny inflyttningsstad. Läget kan därför snabbt bli sådant att en folkomröstning om Landvetter Södra kunde övervägas.

Nils Bengtsson, Kommunpartiet

18-01-31   Bättre förtäta de samhällen vi har än att bygga nya!

Så säger två ledande arkitekter i en debattartikel i GP 2/1, samtidigt som de sågar tanken på ”hållbara städer” som ska byggas från scratch på orörd mark, isolerade, långt från befintlig bebyggelse. Landvetter Södra pekas ut som ett avskräckande exempel som enligt Härryda-Posten är borta från regeringens lista över hållbara bostadsprojekt nu.

Artikeln i GP stämmer väl överens med den kritik Kommunpartiet länge framfört mot ett projekt som är ett oacceptabelt ingrepp i värdefull natur. Projektet är dessutom så resurskrävande att annan kommunal verksamhet och service till medborgare i kommunen blir lidande.

Härryda behöver inte, för all framtid, fördärva ett av Västra Sveriges finaste naturområden, med gammelskog, full med rödlistade arter. Att KP är den enda ”gröna politiska rösten” i denna fråga visar på avståndet mellan andra partiers program och vardagspolitik.

Hur ska kommunpolitiker kunna bygga rätt när man tänker fel? Vi vill utveckla de samhällen vi har i kommunen, bygga och utveckla där det redan finns service och kommunikationer, i den takt kommunens ekonomi tillåter.

Landvetter Södra är i våra ögon ett stort, kostnadskrävande, miljöförstörande feltänk oavsett vad samtliga andra partiet i kommunen säger. ”De flesta” har inte alltid mest rätt, det börjar visa sig nu när fristående arkitekter och regering säger sitt!  

Steinar Walsö-Kanstad, Kommunpartiet

18-01-26   Miljöpartiets politiska kullerbytta!

Politik lär vara det omöjligas konst, Miljöpartiet har visat exempel på detta. ”Landvetter Södra är ohållbart både ekonomiskt, socialt och miljömässigt” hävdar MP i ett svar på min insändare i HP, där är vi helt överens.

Under kommunfullmäktiges novembersammanträde beslöts att bilda ett företag med namnet Landvetter Södra Utveckling AB. Företaget fick ett ägartillskott om 2 miljoner kronor. Kommunpartiet var enda parti som föreslog och röstade för avslag. Miljöpartiet, som säger sig vara emot projektet Landvetter Södra röstade för bildandet av företaget.

Hur trovärdig är man som politiker när man röstar för något som partiet säger sig vara emot?

”Miljöpartiet i Härryda anser därför att kommunen ska ta sitt ansvar och planera Landvetter Södra i ett nordligare läge än tidigare presenterat” kan man läsa i insändaren förra veckan. Partiet vill med andra ord ha ett Landvetter Södra som man säger sig vara emot. Inte ens en katt skulle kunna komma ner på tassarna efter en sån kullerbytta!

Kommunpartiet håller helt med Miljöpartiets argument för att Landvetter Södra ska stoppas, vi vill slå vakt om värdefull, orörd natur. Vi vill bevara skogen för framtida generationer, det är i enkelhet vår inställning och politik.

Kommunpartiet är den enda gröna politiska rösten för att Landvetterskogarna ska bevaras!

Steinar Walsö-Kanstad, Kommunpartiet

17-12-13   GP: Tar strid för brutet löfte om bostadsplan

LANDVETTER >> se artikeln i GöteborgsPosten

Ger_inte_upp...

Ger inte upp. Anna Skarenhed som strider för sina grannar ska få rätt att bygga anser att Härryda kommun har svikit sitt löfte. Här tillsammans med Ulf Dermark (Kommunpartiet).

Fastighetsägarna betalade tio miljoner kronor för att fixa eget vatten och avlopp. Men två år efter inkopplingen väntar de fortfarande på Härryda kommuns motprestation – en detaljplan som ger dem rätt att bygga.

– Vi hade ett möte med representanter från kommunen och det var väldigt tydligt då att om vi fixar vårat va så kommer de att prioritera ett planarbete i området, men så har fortfarande inte skett, säger Anna Skarenhed.

Hon bor i Skällsjöås, ett gammalt sommarstugeområde söder om Landvetter där Härryda kommun 2013 dömde ut ett stort antal enskilda avlopp. Husägarna, varav flertalet bodde året runt, pratade ihop sig och kom överens om att bilda en va-samfällighet med syftet att koppla in sig på det kommunala va-nätet.

Vinsterna var flera ­– bättre vatten samt större möjligheter att kunna bygga till husen med ett godkänt va. Härryda kommun låste i princip alla bygglov i samband med att de enskilda avloppen dömdes ut.

– Vi fick med alla 72 fastighets-ägarna, vilket vi efteråt har förstått var helt fantastiskt och efter en lång och svår resa kopplade vi in oss på kommunala nätet sent 2015, säger Anna Skarenhed, som är en av flera i området som lagt ned mycket tid och arbete.

Föreningen väntade på besked om den utlovade detaljplanen men inget hände. I stället fick de höra att de inte var prioriterade. Men efter en namninsamling i våren 2017 tog kommunstyrelsen beslut att påbörja ett planarbete. I höstas fick dock Annas grannar återigen höra att området inte var prioriterat.

– Vi har fastighetsägare här som inte ens har ett hus på sin tomt och ingen rätt att bygga men de har betalat 150 000 kronor för kommunalt va och de betalar 4 500 kr varje år till vår va-förening för det är de skyldiga till enligt lag, säger Anna Skarenhed som är riktigt besviken på kommunen.

Hon är dock medveten om att det funnits omständigheter som försvårat.

Stora delar av området låg fram till förra året inom flygplatsens bullerzon och berörs även av en tänkbar dragning för höghastighetsjärnvägen till Stockholm. Men bullerzonen ändrades 2016 och Skällsjöås hamnade då utanför och Götalandsbanans framtid är idag oviss liksom sträckningen.

Enligt kommunens planarkitekt Erik Olmårs finns det fortfarande oklarheter som Härryda kommun måste reda ut.

– Länsstyrelsen har flaggat för att Swedavia har ett miljötillstånd som sträcker sig längre än så vi ska träffa dem och hoppas reda ut vad som gäller. Sedan väntar vi på svar från Trafikverket gällande Götalandsbanan, säger han.

Ulf Dermark har som kommunpolitiker i Härryda engagerat sig i fallet och han anser att kommunen ska sätta ned foten nu.

– När man gör en plan kan man inte ta höjd för allt som kanske kommer att ske man måste jobba efter det läge som är just nu.

– De här människorna har gjort ett fantastiskt arbete här och verkligen hamnat i kläm. Vi måste i första hand se till dem som bor i kommunen i dag, säger han.

Men Härrydas bygglovschef Peter Wallentin håller inte med om att man kan bortse från flygplatsen och järnvägen i planarbetet. Han påpekar att länsstyrelsen kan pröva en kommunal plan och i värsta fall upphäva den.

– Om vi har kända faktorer måste vi räkna med dem. Kommunen vill dessutom gärna ha Götalandsbanan och då skulle det bli märkligt att inte räkna med den.

Peter Wallentin försäkrar dock att planen är prioriterad och Härrydas kommunstyrelseordförande Per Vorberg (M) intygar också han att planen är på gång.

– Som jag förstått det så finns det en överenskommelse med fastighetsägarna. När det ges ett löfte från kommunen så ska vi stå fast vid det, säger han.

Martina Liljedahl, GöteborgsPosten

17-11-15   Landvetter Södra – en blivande gökunge i Härryda kommun?

På fullmäktiges mastiga dagordning i måndags stod bl.a. bildandet av ett särskilt bolag för att driva projektet Landvetter Södra, att planera och från grunden förverkliga denna nya hållbara stad inom kommunen med plats för ca 25 000 nya invånare.

Mer specifikt skall staden vara jämlik, inkluderande och uthållig med kroppslig och själslig hälsa i centrum, ha en modern, vågad och tät arkitektur och mötesplatser för alla. Byggd med utnyttjande av de senaste rönen samt spjutspetsteknik inom alla samhällsbyggnadsområden! Allt mycket intressant och vällovligt om det kan genomföras.

Men med beslutet har en betydande del av kommunens resurser bundits upp på kanske 20 års tid, och mycket annat av intresse får läggas åt sidan. Skam den statliga myndighet som nu vågar stoppa projektet av naturvårdsskäl, tror man. Men vad gör man om naturskogen vinner och den nya banan ej blir av?

Som gammal Mölnlyckebo frågar man sig för vem man gör allt detta storartade i den nya staden? Inte för dem som redan bor i kommunen,väl, utan för dem som man vill skall flytta hit. Får vi en A-stad och en B-stad i kommunen, eller skall de vackra målen (inkluderande, uthålligt, spjutspetsteknik etc.) gälla även för resten av kommunens tätorter, så att inte Södra Landvetter blir en Gökunge som tär på övrig kommun?

För Kommunpartiets del ser vi helst att Landvetterstaden istället byggdes i det befintliga Landvetter, samtidigt som motorvägen äntligen överbryggades. Där finns redan både station och vägar. Samt att de vackra orden om den mänskliga, moderna och innovativa staden skall gälla hela kommunen!

Nils Bengtsson, Kommunpartiet

17-01-25   Bygg simhallen i Hindås i samverkan med Bollebygd

Sedan politikerna nu fattat ett principbeslut om att bygga en simhall i Härryda kommun, har insändare haglat i HP de senaste veckorna om var simhallen skall ligga. I Mölnlycke eller Landvetter?

Men varför inte i Hindås, i samverkan med Bollebygd kommun. Det är i vart fall ett alternativ väl värt att studera. En simhall är en stor investering med höga driftskostnader som med fördel skulle kunna delfinansieras av grannkommunen.

I kommunpartiets handlingsprogram ingår sedan länge önskan att utveckla Hindås till vad det en gång varit, ett regionalt sport-och fritidscentrum, till vilket en simhall skulle bli en viktig pusselbit. En annan pusselbit vore att i ett senare skede anlägga en skidtunnel i anslutning till simhallen med fördelar i form av värmeväxling mellan dem.

Mölnlycke har redan nära tillgång till Åby simhall med 50m bassäng och äventyrsbad och skulle knappast frestas att i stället åka till en 25m bassäng i Landvetter. En simhall i Landvetter kan knappast delfinansieras av någon av våra grannkommuner.

Nils Bengtsson, Kommunpartiet

16-11-30   Låt oss hjälpas åt att lösa bullerproblemet och bygga ihop Landvetter

Insändare i Härrydaposten 30 november

Replik till Anders Huvstig insändare 16-11-23

Vi blev något ledsna över Din förmodan, att de som klagar på bullret inte vill presentera förslag till lösningar och få något gjort. Från kommunpartiet har vi i motioner och diskussioner med kommunen lagt fram ett antal förslag om bullerdämpande åtgärder, från sänkt hastighet på motorvägen genom Landvetter till överbryggning av motorvägen för exploatering.

Du har själv i flera insändare presenterat förslag till hur man effektivt skulle kunna minska bullret inom en kostnadsram rimlig för kommunen eller Trafikverket. Men inte ens en fartsänkning eller återställning av hopsjunkna bullervallar tycks innebära en rimlig kostnad för Trafikverket. Vårt förslag om överbryggning av motorvägen är överhuvud taget inte tänkt för annat än privat finansiering, av en entreprenör som vill bebygga den friställda ytan och därmed binda samman samhället. Vi har begärt att kommunen skulle ta upp kontakter med byggföretag om deras intresse för ett sådant projekt. Att själva göra en kostnadsberäkning anser vi, i det sammanhanget, varken vara möjligt för oss eller meningsfullt.

Ditt förslag med friktionsmurar och broar, som kan kompletteras med hus på ömse sidor av vägen eller över vägen, är inte så långt från vårt förslag om överbryggnad, en överbryggnad ”light” kan man kanske säga. Men vi har olika förslag till hur vi skall förbättra för de som bor i Landvetter. Det är då viktigt att vi hjälps åt att göra det bästa av situationen och att vi undviker motarbeta varandra. Dina kostnadsfria råd är välkomna, men även våra hoppas vi.

Brita Dermark, Kommunpartiet

16-11-16   Trist kulturhus utan café

Insändare i Härrydaposten 16 november

I vår kommun finns ett kulturhus i Mölnlycke och sedan några år även ett i Landvetter. Det första är välbesökt, välkomnande och väl fungerande. Det andra känns inte likadant.

Vad skiljer dem åt? Jo i Mölnlyckes kan man få något att äta. Där finns en servering där man till och med kan få en lunch. I Landvetter saknas detta - möjligen kan man få en kopp kaffe i en plastmugg på biblioteket, men den där naturliga samlingspunkten saknas.

Det var många som ville ha åtminstone ett enklare fik i Landvetters kulturhus när det byggdes, men tjänstemännen i kommunhuset hade andra åsikter än folket. Därmed blev det inget fik!

Argumenten mot att man skulle kunna äta något i ett kulturhus var många. Det fanns inte utrymme. En kommun skall inte bedriva något sådant och konkurrensen med närliggande fik fick inte förekomma. I Mölnlycke går det bra... men inte i Landvetter. Så resonerade man.

Nu ser vi resultatet. Visst kan man gå in på biblioteket och läsa både Båt-Nytt och Fib Kulturfront och tillhör man den yngre skaran, kan man sitta i den stora trappan och knappa på sin mobil. Fast nog borde vi fått lite mer för de 52 miljoner som huset kostade. Huset har tyvärr inte blivit den samlingspunkt som dess motsvarighet i Mölnlycke. Så går det när man inte lyssnar på vad folk vill ha... och det är ju tråkigt!

Gunnar Palm, Kommunpartiet

16-11-09   Skall politiker eller tjänstemän styra Härryda?

Insändare i Härrydaposten 9 november

Den senaste veckan hade Härrydaposten inte mindre än tre insändare som berörde vem som styr kommunen, och om man, som tidigare, borde styra mer med konsensus och ömsesidig tillit. Problemet som uppstått är att den styrande alliansen råkat ha en helt annan uppfattning än tjänstemännen om byggplanerna för Bockön, Hindås, och sagt nej till deras förslag. Detta har upprört socialdemokraterna, som i alla år kört med mantrat ”vi måste lita på tjänstemännen”, vilket även alliansen brukade göra förut.

Men det är enligt kommunallagen faktiskt politikerna som skall styra och besluta, medan tjänstemännens roll är att ta fram opartiskt underlag och alternativ för politikernas beslut. En granskning vi gjorde i kommunpartiet för några år sedan visade att  nästan alla beslutsärenden i både kommunstyrelse och fullmäktige på pricken följde förvaltningens förslag till beslut. Det ger otvivelaktigt intrycket att det inte var politikerna som styrde. Det är ett glädjande besked om tillfrisknande, när någon gång styrelse och fullmäktige kan ändra eller säger nej till ett förvaltningsförslag och tänker och beslutar själv! Det är emellertid helt riktigt, som signaturen LIZZIE säger, att tjänstemännen inte har felat, utan bara fortsatt göra sitt jobb, när politikerna  abdikerat från sitt.

I en rad motioner och interpellationer begärde kommunpartiet att fullmäktige skulle formulera sina önskemål på förvaltningens förslag, t.ex. när det gäller alternativa lösningar och ekonomiskt underlag. Som signaturen ”mer mångfald” också framhåller har det brustit åtskilligt i detta avseende. Vi avsnästes då alltid med att vi måste lita på tjänstemännen oavsett påtalade brister i det framtagna beslutsunderlaget.

Mats Werners uppfattning att man tidigare haft större samförstånd mellan partierna och  mellan partier och tjänstemän äger sin riktighet i den utsträckning, att det under hela valperioder bara fanns en fungerande opposition i Härryda kommun, Kommunpartiet.

Nils Bengtsson, Kommunpartiet

16-10-26   Anpassa våra promenadvägar och badplatser till rörelsehindrade!

Insändare i Härrydaposten 26 oktober

Härryda kommun har promenadvägar och badplatser som motsvarar majoritetens behov, men kanske inte behovet hos de med rörelsehinder, från balansproblem och yrsel till rullstolsbundenhet. Framkomlighet och tillgång till olika hjälpmedel är ofta en förutsättning för att dessa medborgare skall kunna bada vid en badstrand, komma ut i naturen och bibehålla eller bygga upp sin kondition efter sjukdom och sängliggande, antingen man går med käpp, krycka, rullator eller rullstol.

Började själv på allvar fundera över detta först när ett otäckt virus slog ut mitt balanssystem härom året. En rad sjukdomar försämrade konditionen, som måste byggas upp på promenadvägarna runt Mölnlycke. Men hur gör man, när man med käpp bara orkar gå 100 meter utan att vila, och soffor, stubbar eller stenar att sitta på, bara finns några per kilometer? Sätter man sig på marken, orkar man inte stiga upp igen. Fram alltså för fler soffor i naturen! Om inte kommunen skulle ha råd till detta, kunde kanske donatorer gripa in, och till tack få sin namnskylt på soffan?

Och hur är det då på våra badplatser? Hur många har ramper eller trappor för rörelsehindrade att komma i och ur vattnet, och hur många har räcken eller linor att hålla i? Hur många har ett ens nödtorftigt omklädningsbås? Googlar man på handikappanpassade badplatser, ser man att mycket få finns i Västra Götaland, i vår kommun inte en enda. Man planerar dock att skapa en till nästa säsong, dock inte med ramp.

Det finns alltså all anledning att insatser görs för att bättre anpassa våra promenadvägar och badplatser till rörelsehindrade!

Nils Bengtsson, Kommunpartiet

16-10-12   Alternativt Minecraftprojekt i Härrydas skolor

Insändare i Härrydaposten 12 oktober

De senaste fyra veckorna har man på HPs insändaresida fått belyst varför Naturskyddsföreningen inte gillar kommunstyrelsens försök att engagera skolans elever i en Minecraft-tävling, där de skall planera den nya Landvetter stad i enlighet med gällande politiska måldokument och kommunledningens intentioner. Tyvärr utan att de informerats om vilka miljökonsekvenser som detta ingrepp i ett oersättligt naturområde innebär, samt om att inställningen till visionen är minst sagt delad bland de boende i kommunen.

Vi instämmer i denna kritik och vill därför göra förutsättningarna för tävlingen mer i enlighet med skolans krav på saklighetMot och allsidighet i undervisningen. För det första att allsidig information ges om det aktuella området ur miljösynpunkt, bl.a. om anledningen till att tidigare detaljplan för projektet Landvetter Park i samma område underkändes av ansvariga myndigheter.

För det andra, och eftersom möjligheterna är osäkra för att en detaljplan för Landvetter stad överhuvud taget kan bli godkänd, att man gör ett alternativ B i tävlingen som gäller att i stället bygga motsvarande antal bostäder inom de områden, där vi redan har tätorter och en fungerande infrastruktur. En sådan tävling skulle säkert också släppa loss en massa kreativitet hos eleverna, som resulterar i helt nya, finurliga lösningar som t.ex. möjligheterna om man byggde över motorvägen genom Landvetter som kärnan till en ny stad mitt i byn! Istället för ute i skogen.

Nils Bengtsson, Kommunpartiet

16-09-21   FRAMTID - för vem?

Insändare i Härrydaposten 21 september

Förra veckans HP hade en alldeles utmärkt insändarsida tycker vi inom Kommunpartiet. Två insändare belyste nämligen några av våra starkaste ståndpunkter.

Naturskyddsföreningens insändare belyste just det som jag framfört till enskilda politiker. Minecraft i all ära men barnen skall givetvis ha en karta som visar på områdets höga naturvärden, allt annat gör att de ”luras” tro att så här ser verklighetens samhällsbyggande ut.

Kurt Steffners trilogi om vägar genom samhället Landvetter, motorvägens störande buller och om att pengar som läggs på S:a Landvetter borde läggas på att utreda överdäckning över motorvägen är alltsammans sådant Kp ”tjatat” om under flera år.

Att förtäta och utveckla ett redan befintligt samhälle borde vara en självklarhet istället för en önskan om att exploatera det enda stora naturområdet i Göteborgsområdet.

Fler och fler av Landvetters innevånare intresserar sig för dessa frågor, fler och fler blir också störda av bullret.

Alltså: två oerhört viktiga ståndpunkter som våra innevånare måste sätta sig in i och ta ställning till.

Brita Dermark, Kommunpartiet

16-09-12   En målinriktad skola

Insändare i Härrydaposten 12 september

Om skolans problem har alla en åsikt, så även vi. Är det en utopi att det skulle kunna se ut så här:

Med normer enligt ovan kan vår skola fokusera på sin fostrande gärning.

Tänk om detta vore möjligt!

Göran Falk, Kommunpartiet

16-06-29   Vad händer med vårdcentralen?

Insändare i Härrydaposten 29 juni

Sedan månader tillbaka är det oerhört svårt att kontakt med vårdcentralen. Ringer man kl. 08.00 och har turen att komma fram, kan man, om lyckan fortfarande står en bi, bli uppringd på eftermiddagen bara för att få veta att någon tid inte går att få.

Inte heller kan man få tid nästa dag, man skall ånyo ringa kl. 08.00 och hoppas på tid. Personalen uppmanar till att absolut inte ringa senare, 08.05 är det för sent!

Vissa patienter har då gått upp på mottagningen, vilket givetvis inte varit populärt, men vad i all sin dag skall man ta sig till?

Får man ingen tid får man beskedet att man skall uppsöka akuten.

Det ovan beskrivna kan många patienter vittna om, flera har nu listat sig på annan vårdcentral. Personligen har jag haft andra läkarkontakter som tagit hand om mig, när åtkomst till vårdcentralen varit omöjlig.

Men vill man inte ha patienter? Är det brist på personal? Har telefonsystemet lagt av?? Det kan inte vara vettigt att man skall åka till akuten (där man f ö verkar vara väl medveten om situationen vid vår vc) för åkommor som kan/skall åtgärdas på en vc. Detta är helt oacceptabelt och vi som är listade här vill veta: skall det fortsätta så här eller tänker ni åtgärda problemen? Och i så fall: vilket århundrade?

Nu stundar sommaren och något svar kan vi inte förvänta oss förrän tidigast i augusti men å andra sidan ger det de ansvariga tid att formulera ett trovärdigt svar.

Brita Dermark

16-06-29   Ålderstester av ensamkommande flyktingbarn

Insändare i Härrydaposten 29 juni

Sverige har tagit emot många flyktingar de senaste åren. Det är människor som flyr från våld, förtryck och fattigdom i sina hemländer. Till vårt land har det kommit onormalt många minderåriga s.k. ensamkommande barn - under 18 år. I Sverige är det lättare att få asyl om man är minderårig. Kanske förklarar det varför så många söker sig hit. Vi har tagit emot avsevärt fler minderåriga än vad andra EU-länder gjort.

Detta innebär stora kostnader för samhället. En minderårig har i Sverige rätt att börja i skola direkt, få bostad, sjukvård, tandvård mm. Bara bostadskostnaden för en minderårig ligger på flera hundratusen kronor per år och individ.

Alla kommuner är numera tvungna att ta emot ensamkommande flyktingbarn. Skall man då strikt gå på den ålder som ungdomarna uppger? Enligt Migrationsverket råder tveksamhet i 70 % av de fall där de uppger 15-17 år. Många av de som kommer hit saknar ID-handlingar. Detta kan knappast vara en slump. Troligen är det en konsekvens av systemet vi skapat. Det är ett incitament till att kasta sina papper och uppge felaktig ålder med ty följande risk att blandas med yngre på HVB-hem.

Nu vill regeringen att fler ålderstester skall göras i kommunerna. Det kan ju inte vara rimligt att den som ljuger om sin ålder skall få stanna, medan den som är ärlig skall skickas tillbaka! Därför vore det intressant att få veta hur vi gör i Härryda kommun!

Genomför vi ålderstester eller går vi enbart på den ålder de uppger?

Gunnar Palm, Kommunpartiet

16-06-08   Trygghetsboende ett alternativ

Insändare i Härrydaposten 8 juni

Jag har en lätt känsla av att Härryda kommun har halkat efter de övriga kommuner som omger Göteborg. Vid stadens alla utfarter finns köpcentra med stora lågprisbutiker. I vår kommun finns inga sådana… ja, man kan inte ens köpa ett par herrbyxor i kommunen. Om man inte vill gå med den delen av kroppen bar, måste man därför åka till en annan kommun och i vissa fall erlägga s.k. trängselavgift.

Det finns ett annat område där våra politiker verkar ganska svala. Det gäller s.k. trygghetsboenden. Sådana finns i Alingsås, Partille, Göteborg, Tjörn, Orust, Bollebygd och Mark. Det är även på gång i Mölndal, Kungsbacka, Ale och Kungälv… men inte i Härryda.

Tanken med ett sådant boende är att man skall flytta in medan man fortfarande är aktiv och har behov och glädje av en social gemenskap. Där skall finnas utrymmen för gemensamma aktiviteter, trädgård… kanske några odlingslotter m.m. Ett statligt investeringsstöd har tidigare funnits för denna boendeform, men det är nyligen borttaget. Det finns en privat variant - Bovieran - där lägenheterna ligger i en hästskoform. Utrymmet däremellan är inglasat med en vinterträdgård som kan utnyttjas året om. Inte heller detta finns i Härryda.

Tänk så många lägenheter och villor som skulle bli lediga i samhället som skriker efter bostäder! Ofta hör man politiker säga: ”Det bästa är om människor kan bo kvar i sina hem så länge som möjligt”. Det vittnar om stor okunnighet. Alldeles för många gamla sitter passiva och lyssnar till väggklockans monotona tickande… medan de väntar på hemtjänsten som kommer och har har 14 min på sig innan de måste köra till nästa vårdtagare.

Jag tror många skulle må bättre med ett trygghetsboende redan INNAN levnadens höst närmar sig.

Gunnar Palm, Kommunpartiet

16-05-18   Stor skillnad på bilförares intelligens

Insändare i Härrydaposten 18 maj

Ibland tappar verkligen hakan av förvåning!

Uddevalla kommun, har i likhet med Härryda kommun, ansökt om hastighetssänkning genom tätort pga skadligt störande buller; Uddevalla för Ljungskile, Härryda för Landvetter.

Båda har fått avslag men Uddevalla har i alla fall fått en motiveringen: bilister har ingen förståelse för en sänkning och kommer inte att följa en sådan.

Är det inte alla trafikanters plikt att, precis som övriga medborgare, efterleva lagar och regler?

Att fartkontroller numera är sällsynta vet vi redan men tillverkas inga fartkameror längre? Böter för fortkörning borde väl vara ett välkommet tillskott för ett verk som alltid har för lite slantar. För nog är det så att Trafikverket känner till vad bullret har för negativ påverkan på människan men uppenbarligen väljer att strunta i det.

Hur är det med bilister som far genom Partille, Mölndal och Kungälv där hastigheten sänkts? Anses de vara av ett intelligentare släkte än de som far på V 40 och E6.

Snabbhet går här före människors hälsa, den ohälsan får betalas ur en annan börs och av individen själv och borde väl snart bli en uppgift för en hälsominister när övriga ”bestämmare” inte bryr sig.

Om 15-20 år får vi kanske se resultatet av detta resonemang, nämligen hur våra barn påverkas av detta ständiga buller.

Säg gärna att jag är pessimist men har man levt över 70 år så har man redan hört många ”kloka” personer uttala sig om ofarligt hormoslyr och DDT mm och man har då all rätt att lyssna till dem som redan vet hur skadligt bullret är, forskare i många länder.

Bästa Trafikverk! Om ni skall få någon som helst trovärdighet i att presentera motiv för era ställningstaganden, så måste ni prestera bättre! Självklart måste hastigheten sänkas både i Ljungskile och Landvetter.

Brita Dermark, Kommunpartiet

16-05-04   Räddningstjänsten – en trygghetsfaktor!

Insändare i Härrydaposten 4 maj

Signaturen ELLBE framför mycket angelägna och sakkunniga synpunkter på behovet av deltidskårerna i Rävlanda och Mölnlycke. Härryda kommun måste, i likhet med då Räddningstjänstförbundet bildades, med eftertryck hävda dessas nödvändighet utifrån de insatstider och back up-funktioner, som utgjorde motivet för dem som en del av en väl fungerande helhet.

Den operationella grunden för detta har inte ändrats utan behovet har istället förstärkts genom den kraftiga bostadsutbyggnad som skett i kommunen, kanske speciellt i södra Mölnlycke. Som ELLBE efterlyser, så framgår inte den egentliga grunden för förslaget att lägga ner dessa deltidskårer. Har man övervägt att skära i de administrativa kostnaderna och lokaler, som på flera stationer tycks större än nödvändigt i förhållande till den styrka som finns där?

När vi granskat förbundets hantering av det s.k. egna kapitalet, har vi funnit att del av likviditeten (375 Mkr) har placerats i Göteborgs stads koncernbank mot en ränta av 0,8% på 5 år. Har kommunerna därmed betalat för stora medlemsavgifter? Borde del av pengarna i stället ha använts till att behålla deltidskårerna i Härryda kommun?

Idén med Räddningstjänstförbundet är att samtliga ingående kommuner med förtroende överlämnat dessa angelägenheter till detta kommunalförbund för att göra en operationellt väl fungerande räddningstjänst, oberoende av kommungränserna. Vilka instruktioner har våra politiska representanter i förbundet erhållit hemifrån att agera utefter i budgetarbetet? Finns det några eller lever fortfarande övertron kvar i kommunen att ”vi litar på våra tjänstemän”, (i detta fallet räddningstjänstens)? Politiker är man för att i första hand lyssna på och agera för dem, som valt dem, dvs Härrydaborna! Var noga med våra kommuninvånares trygghet!

Brita Dermark och Steinar Walsö-Kanstad
Kommunpartiet

16-04-27   Satsa på lokaltrafik i stället för snabbtåg

Insändare i Härrydaposten 27 april

Miljöpartiet sitter med i regeringen. För dem är det viktigt att driva frågor om miljön och ge partiet en image i den riktningen. Det är fullt logiskt och det säger jag inget om.

Nu har de tvingat med socialdemokraterna ”på tåget” och föreslår en höghastighetsjärnväg mellan de två största städerna i landet - (trots att vi redan har en skapligt snabb sådan som X2000-tågen trafikerar). Den skall gå genom vår kommun och stanna i Mölnlycke och vid flygplatsen. Bara banan beräknas kosta 300 miljarder. Med tunneln genom Hallandsåsen i färskt minne, kan man inte utesluta att det blir dyrare än så! Till detta kommer tågen som skall köra i 300 km/tim och är mycket dyra. De drar dessutom väldigt mycket energi. Detta är inte bra med tanke på att miljöpartiet samtidigt vill ”skatta bort” kärnkraften. Sol och vind räcker inte långt för att driva sådana tåg.

Redan nu har konsultarvodena börjat ticka för detta projekt. Varför skall Härryda betala för ett tåg som sannolikt aldrig kommer att stanna i Mölnlycke? Två extra spår genom centrum kommer däremot att dela samhället och ställa till stora problem med ökat buller mm.

Hur ofta reser man till Stockholm? Vore det inte avsevärt bättre att lägga dessa pengar på upprustning av lokaltrafiken utmed befintlig järnväg i vår kommun? Folk som pendlar till sitt arbete gör det varje dag och därför bör detta vara mer angeläget. Det har man lyckats med i Skåne - Påga-tågen har moderna vagnar, hög turtäthet och ett annat biljettsystem än det urusla som Västtrafiks chefer hittade i Australien.

När snön faller och långtradarna fastnar i Kallebäcks lider, kan det vara behagligt att åka pendeltåg till jobbet. Detta kan man dessutom få till en bråkdel av kostnaden för snabbjärnvägen till Stockholm! En höghastighetsbana med planering, markinköp, överklagningar mm tar säkert 20-30 år att bygga. DET ÄR NU vi behöver lösa våra trafikproblem!

Gunnar Palm, Kommunpartiet

16-04-20   Nattvandrare vs gänget

Insändare i Härrydaposten 20 april

Kommunens säkerhetschef uttalat sig i tidningen om det kriminella gäng som huserar i Mölnlycke centrum. Det är bra! Ungdomarna ställer till bråk, slår folk med basebollträ, säljer narkotika och drar in yngre ungdomar i denna verksamhet. Kulturhuset stänger därför tidigare och där har man till och med tvingats hyra in väktare, för att övervaka ordningen.

Vad är då botemedlet? Jo, att fler vill börja nattvandra! ”Vi försöker få igång föräldrar som engagerar sig”, säger säkerhetschefen.

Om våra skatter går till poliser, till väktare och till kommunala fältarbetare, så skall väl inte allmänheten börja nattvandra också? Hur skyddar sig nattvandrare mot ungdomar med basebollträn? Det är givetvis inte helt ofarligt för civila personer att närma sig ett sådant gäng. Vi tror inte heller att ett medborgargarde är rätt medicin, för det kan lätt få motsatt effekt.

Detta är givetvis ett problem som vi alla måste ställa upp för att lösa. Det räcker inte med en ensam polis eller två i kommunhuset mellan 11-13 på måndagar. Kommunen är så stor att den mycket väl kan rymma en aktiv grupp med poliser inom dess gränser -poliser med god person- och lokalkännedom. Därför är det angeläget att våra politiker med stor energi arbetar för detta. Tappar man kontrollen är det mycket svårt att återta den. Det finns stadsdelar runt Göteborg, som i detta avseende avskräcker!

På sikt är det viktigt att föräldrar öppnar sina hem för barnen och deras kamrater, liksom att samhället i övrigt engagerar sig. Föreningslivet kan ha en stor uppgift här. Allt behöver ju inte vara idrott som syftar till att skapa elitidrottsmän. Politiker och vuxna som lyssnar till ungdomarna kan säkert göra stor nytta! De borde ta initiativ till att skapa en grupp för problemlösning med representanter från såväl kommunen, polisen och det lokala förenings- och näringslivet.

Ulf Dermark, Conny Wickberg, Gunnar Palm
Kommunpartiet

16-03-23   Kommunpartiet gläder sig

Insändare i Härrydaposten 23 mars 2016

Det är med stor glädje som Kommunpartiet (KP) har tagit del av insändare och övriga Landvetterbors önskan om överdäckning av motorvägen i Landvetter.

KP presenterade redan 2008 en folder med skiss på en överbyggnad samt ett utlåtande om finansieringsmöjligheter till desamma. Som grädde på moset skulle överdäckningen förena orten och även minska/ta bort bullret och sist men inte minst ge byggbara ytor med mycket högt exploateringsvärde. Tyvärr fick vi då inget gensvar från övriga partier.

Sedan dess har KP årligen framfört en önskan om en utredning av överdäckning, jag har själv framfört detta så fort tillfälle getts och även fått en del hånfulla kommentarer av vissa politiker. Måhända var KP före sin tid, kanske var vi för ”små” för att lyssnas på, men överdäckningar görs numera på många ställen i landet.

Att tjafsa och käbbla om frågan är helt ointressant för KP. Nej låt oss stå enade i denna oerhört viktiga fråga och snarast sätta igång att undersöka hur detta bäst kan lösas, allt för innevånarnas bästa. Att förtäta ett redan befintligt samhälle där infrastruktur finns är det enda rätta och låt oss få behålla de stora naturvärdena som finns i Södra Landvetter.

Brita Dermark, Kommunpartiet

Kommentar: På senaste kommundelsstämma i Landvetter diskuterades ingående en överdäckning av motorvägen. Fler och fler invånare tycker att idén är utmärkt, t.o.m. finns det nu ett spirande intresse även hos ledande politiker.

16-03-02   Var är polisen?

Insändare i Härrydaposten 2 mars 2016.

Häromdagen ringde en kamrat till mig och berättade att han haft inbrott i huset. Jag åkte dit och kunde konstatera att tjuvarna hade gått in genom att bryta sönder altandörren. Sedan hade de sökt igenom hela huset, rört om i det eljest så välstädade hemmet, så det såg ut som en veritabel rövarkula. Det är ingen särskilt rolig syn när man kommer hem.

Den som med noggrannhet läser denna tidning inser med lätthet att det inte bara är min kamrat, som drabbats. Vi kan ständigt läsa om inbrott, skadegörelser, bråk, mm. På biblioteket i Mölnlycke måste man stänga tidigare än vanligt och där har man även tvingats anställa väktare. Först skall man betala dyrt för en polis som vi inte ser röken av och sedan skall vi anställa väktare för att upprätthålla ordning och säkerhet.

I mitten på 90-talet fanns det utöver den ORDINARIE styrkan... fem poliser i Landvetter och tre i Mölnlycke. Efter ett stort antal omorganisationer med stordrift som ledstjärna, finns det nu en ministyrka på två patruller (fyra poliser) från Långedrag i väster till Rävlanda i öster. Det är inte godkänt!

I min ”ryggsäck” har jag vissa kunskaper i detta ämne och jag hävdar att ett gott polisarbete görs när man har person- och lokalkännedom. Det får man inte med ett så stort område att övervaka!

Därför återkommer jag till frågan: Var är polisen? En kommun med över 30.000 invånare, borde väl ha tillgång till en station där man kan komma i kontakt med ordningsmakten!

Gunnar Palm, Kommunpartiet

16-02-10   Besvikelse mot Trafikverket

Insändare i Härrydaposten 10 februari 2016.

Trafikverkets (TrV) ovilja att inte hjälpa till med bullerdämpande åtgärder i Landvetter är obegriplig.

Eftersom TrV deltog i studien, förutsätter jag att de känner till hälsoriskerna med buller. Inte bara det som når örat, även stressrelaterade hjärtsjukdomar samt stroke ökar. Man beaktar inte att trafiken ökat markant. Säve flygplats stängdes i november 2014 fler färdas till Landvetterflyget, tung trafik till flygplatsen har ökat och som lök på laxen uppmanade TrV glatt i höstas Stockholmstrafikanter att åka på väg 40! Man kan inte ”vrida” sitt hus för att få bättre miljö. Sovrummet är där det är. Uteplatsen är vald där sol och ljus bäst avnjuts. Det är inte ok att man tvingas sova med hörselproppar och att inte kunna sitta ute stora delar av året.

Kommunpartiet (Kp) har stridit för den här frågan sedan 2008, nu är samtliga partier med i båten. men tydligen räcker inte det. Kommunen begärde hastighetssänkning från 110 till 80 km/tim. Sänkningen blev 10 km/tim! 80 km/tim och fartkameror skulle förbättra situationen och i ett initialskede blir det bötespengar till TrV, innan bilisterna anpassat sin hastighet, pengar som säkert detta verk behöver. I flera grannkommuner har hastigheten sänkts. Vi får inte ens en förklaring till den uteblivna sänkningen. Det är den billigaste, snabbaste lösningen, sedan kan man fortsätta att leta andra lösningar. TrV anser inte heller att de bör göra något åt den skyddsvall som sjunkit med c:a 1,5 m. I min värld kallas det bristande underhåll! I dagarna beslöt Uddevallas politiker att, hos Länsstyrelsen, ansöka om 80 km/tim samt hastighetskameror, genom Ljungskile. En situation mycket likt den i Landvetter.

Vi hade stora förhoppningar om en förbättrad miljö och nu känns det som moment 22. Kp anser att inga partier får ge sig i denna fråga. Nya kontakter med Länsstyrelse och Trv måste tas. Att några vill fram fortare på bekostnad av andras hälsa är oacceptabelt!

Låt inte TrV:s agerande bli vår huvudvärk.

Brita Dermark, Kommunpartiet

16-01-27   Renovera den gamla Boråsbanan

Insändare i Härrydaposten 16-01-27

Om pendeltåg som servar Härryda kommun

Den senaste tiden har HP:s insändaresida dominerats av järnvägsfrågan och kommunens behov av en väl fungerande spårbunden pendeltrafik, samt icke-behov av höghastighetståg som inte stannar mellan Bollebygd och Göteborg. Samtidigt hörde man i nyheterna, att arbetet med den nya järnvägen troligen blir ytterligare starkt försenat, vilket antyder att den kanske inte ens blir av.

De flesta tycks glömma bort att vi sedan minst tio år tillbaka har en, visserligen helt underdimensionerad, men dock pendeltrafik på den gamla Boråsbanan. Underdimensionerad på grund av ointresse eller brist på medel hos Västtrafik och Trafikverket att göra de kompletteringar av stationer, spår och vagnpark, som behövs för en väl fungerande pendeltrafik. (Man borde ta Skånetrafiks lyckade satsningar på pendeltrafik på enkelspåriga järnvägar som föredöme). Den viktigaste anledningen till att banan eftersatts är emellertid att kommunledningen inte ställt hårda krav på en sådan upprustning. Anledningen är förmodligen rädsla för att detta skulle försvåra att få till en dragning av nya banan genom den icke ens påbörjade nya tätorten Landvetter Södra samt pendeltrafik utmed nya banan, en pendeltrafik som inte skulle betjäna varken Hindås eller Landvetter.

Uppgradering av gamla Boråsbanan för pendeltrafik borde ha gjorts redan för 5-10 år sedan för att betjäna alla våra befintliga tätorter. Men det är inte för sent att göra det nu, så att vi om några få år kan ha en väl fungerande pendeltrafik på denna bana, i avvaktan på om den starkt försenade nya banan överhuvud taget blir av. Eller skall vi kanske till dess bara låta bil-och busstrafiken fortsätta korka igen riksväg 40 och infarterna till Göteborg!

Nils Bengtsson, Kommunpartiet

16-01-20   Dyrt avtal!

Insändare i Härrydaposten 16-01-20

Vi läste i tidningen att kommundirektören fått sparken på grund av samarbetssvårigheter.

Även om vi fått uppfattningen att tjänstemännen i det stora kommunhuset tagit över mer makt från politikerna än vad som är önskvärt, har vi inte någon uppfattning om var samarbetet har brustit. Därför berör vi inte detta.

Vad vi däremot häpnar över är att en så relativt liten kommun som Härryda tecknar så dyra avtal med sina tjänstemän. Ska vi arma skattebetalare behöva betala 2,8 miljoner de närmaste två åren utan att få något tillbaka?

Argumentet för höga löner och dyra avtal till chefer, brukar vara att man inte får den bästa på posten, om inte lön, fallskärm och andra villkor är rejält sockrade. Det köper vi inte. Vi är helt övertygade om att man kan få fullt kompetenta sökande till avsevärt lägre kostnad!

Gunnar Palm, Conny Wickberg

Till arkivsidan >>