NyheterMedlemsinfoPublicerat
OrganisationVåra politikerVårt program
KommunstyrelsenFullmäktigeMotionerInterpellationer
ArkivFrågorSkrivelser Inspiratören

Kommunpartiet i Härryda

Kommunstyrelsen

11-10-27   Kommunstyrelsens budgetbeslut

Intervju i Härrydaposten 26 oktober 2011

Under rubriken ”Alliansens budget klubbades trots tyst protest”nämns att ”Varken Miljöpartiet, Kommunpartiet eller oberoende Leif Persson valde att presentera något budgetförslag” och att ”Kommunpartiet avstod från att lägga sin röst vid några av punkterna i hela budgetarbetet som protest. Partiet menar att det har funnits alldeles för lite tid att läsa in sig på de tjocka luntorna, och att bara en av de två utlovade genomgångarna(med KS) som skulle hållas under budgetarbetets gång har hållits”.

Annette Eiserman-Wikström höll inte med om kritiken. ”Så fort som förvaltningen har lagt sitt förslag i juni har politikerna haft tillgång till det i en pärm. Det kan hända att vi behöver ändra rutinerna, men att hävda att de bara haft fem dagar på sig det håller inte. Gunnar Carlson har haft hela sommaren på sig att titta i pärmen och göra ett budgetförslag, säger hon”.

Förvaltningens förslag har varit tillgängligt ja, men inte Ekonomikommitténs förslag, som vi fick först 5 dagar före det vi skulle fatta beslut! Hon kommenterade inte alls varför endast en av två beslutade föredragningar gjorts i KS av ekonomikommittén.

Sammanträdesprotokoll i KS info 20 december 2010

I detta fastställs hur de partier som inte är representerade i Ekonomikommittéen skall hållas informerade under kommittéens fortlöpande arbete. Klicka här till originaldokumentet (pdf-format)>>

Gunnar Carlsons särskilda uttalande vid KS den 24 oktober 2011

Bilaga 3 till kommunstyrelsens protokoll 2011-10-24, § 276

SÄRSKILT UTTALANDE

Kommunpartiet lägger inte sitt förslag till budget/plan för 2012-2016 till kommunstyrelsens sammanträde 2011-10.24 utan först till kommunfullmäktiges sammanträde 2011-11-14. Anledningen till detta är det sätt på vilket kommunledningen hanterat budgetarbetet i strid med det beslut som togs av KS 2010-12-20. KS beslutade då i § Ks 364 om nya bestämmelser att ersätta de bestämmelser som tidigare gällt - ”att samtliga partier i KS skall vara representerade i budgetberedningen under den mest intensiva delen av budgetarbetet.”

Budgetberedningen säger om de nya bestämmelserna ”att det är ett bättre sätt att öka den generella kunskapen och insynen i budgetarbetet för hela kommunstyrelsen om en information ges av ekonomiutskottet 2 gånger under pågående budgetprocess.” Den beslutade ändringen har inte genomförts. En muntlig genomgång utan utdelat material hölls i KS Info den 12 september, två veckor innan ekonomiutskottet lämnade sitt förslag vidare till KS. Någon ytterligare redovisning under pågående budgetprocess har inte skett.

Fredagen den 14 oktober fick KS ledamöter med posten det budgetmaterial på ca 300 A4-sidor som skall läsas in, förstås, kommenteras och leda till egna förslag från de partier som inte är representerade i ekonomiutskottet och som inte fått annan information om budgetprocessen än den ovan nämnda föredragningen utan skriftlig dokumentation.

Till detta kom inför KS 24 oktober en dagordning med ytterligare 18 ärenden inkl. miljardprojektet Airport City, delårsbokslutet 31 aug och prognosen för 2011, tillsammans ytterligare ca 300 A4-sidor. Ett material på ca 600 A4-sidor skulle alltså läsas in och bearbetas på 5 arbetsdagar plus två lördagar-söndagar. En omöjlighet. KS-ledamöternas möjlighet att hantera ett så omfattande material var redan i januari 2010 föremål för en revisionsrapport men har som framgår inte resulterat i någon ändring.

KS ordförande har ansvaret för att de 3 ordinarie ledamöter och 2 ersättare i KS som efter ovan nämnda nyordning inte fått beslutad information ”under pågående budgetprocess”. Tillvägagångssättet kan endast uppfattas som en maktdemonstration från den gemensamma KS-majoriteten av Alliansen och socialdemokraterna. Det uppenbara syftet är uppenbarligen att förhindra för minoriteten att kunna delta i KS och KFs budgetbehandling med kännedom om de värderingar som man i ekonomiutskottet gjort beträffande förvaltningens förslag.

I en intervju i HärrydaPosten har KS ordförande uttalat att undertecknad har haft hela sommaren att titta i förvaltningens förslag och göra ett budgetförslag. KS ordförande är väl medveten om att det inte är förvaltningens utan Alliansens och Socialdemokraternas budgetförslag som KS hade att ta ställning till. Intervjuuttalandet är ett flagrant försök att inbilla medborgare och oinformerade politiker att ordföranden inte gjorts något fel genom att inte fullfölja ovannämnda beslut från 2010-12-20.

Kommunpartiet avstod från att delta i KS beslut om föreliggande budgetförslag och begärde att detta särskilda uttalande införs i KS protokoll och medföljer handlingarna till KF. Förvaltningen har meddelat att vårt budgetförslag med ändrings- och tilläggsyrkanden inte kan skickas ut med handlingarna till budgetsammanträdet 2011-11-14. Vi kommer därför att lägga förslaget tillsammans med våra yrkanden vid KFs budgetsammanträde.

Gunnar Carlson (KP)

11-09-26   Kommunstyrelsens möte

Kommunpartiets inlägg på punkterna 1, 4 och 19 på dagordningen.

Samarbetsöverenskommelse med Nevsehir kommun i Turkiet

KP anser att detta är en angelägenhet som ligger långt från den kärnverksamhet som kommunen Härryda skall ägna sig åt. Det finns ingenting i handlingarna som visar att detta leder till någonting av värde för verksamheten i Härryda. Det är närmast en form av kommunal SIDA-verksamhet som möjligen kan vara intressant för dem som skall syssla med detta lokalt och på resor till Turkiet.

Avtalet innebär arbete för förvaltningen och engagemang för kommunens politiker som i rådande läge bör ägnas åt andra uppgifter. Oavsett om personal, aktiviteter och resor betalas genom bidrag utifrån. Om det kommer att drabba kommunens budget så är detta ett utomordentligt dåligt sätt att hantera skattebetalarnas pengar.

Ordförandens förslag innebär att beslut i detta ärende endast fattas i KS. Det kan ifrågasättas om inte detta ärende är av den principiella beskaffenhet som enligt 3 kap. 9§ Kommunallagen skall fattas av kommunfullmäktige.

Jag yrkar avslag på ordförandens förslag att godkänna avtalet med Nevsehir i Turkiet.

Kommunstyrelsen beslöt godkänna samarbetsöverenskommelse med Nevsehir.

Motion om kompletterande granskning av förrådsverksamheten

Bakgrunden till min och Leif Perssons föreliggande motion var den kaotiska behandling som revisorernas rapport om förrådsverksamheten fick i kommunfullmäktige. Vi förbjöds av ordföranden att granska och kommentera förrådsverksamheten. Då KS i sitt beslut endast delgivit KF den aktuella rapporten så förbjöds vi också att yrka i fullmäktige.

Vi rekommenderades att i stället lämna en motion. När denna motion lämnades och av KF skulle remitteras till KS för beredning så gick den tidigare ordföranden i FP upp och yrkade att motionen inte skulle få ställas. Detta flagranta ingrepp mot de rättigheter som gäller för en ledamot i KF stoppades då av KFs ordförande.

Hela detta ärende har kännetecknats av upprepade insatser att lägga locket på. Först tog det 2½ år innan de ansvariga ledamöterna i KS fick kännedom om problemen, sedan passerade revisionsrapporten KS utan att någon mer än jag hade något att säga. Slutligen fick vi genomlida farsen i KF och nu har motkrafterna mot öppenhet samlat sig till ett avslag på motionen.

KS har i revisionsrapporten fått allvarliga anmärkningar mot sitt och underställda chefers hantering av förrådsproblemen. Det kan därför ifrågasättas om de KS-ledamöter som haft ansvaret för intern kontroll inte är jäviga om man röstar för ordförandens förslag till beslut.

Jag yrkar därför återremiss till förvaltningen för en juridisk bedömning om delar av kommunstyrelsen är jävig vid behandlingen av ärendet.

Kommunstyrelsen beslöt avslå motionen.

Strategi för övertagande av enskilda vägar inom tätorter

Beslutet om strategi för övertagande av enskilda vägar inom kommunens tätorter är ett av de största och mest omfattande kommunala besluten under den här mandatperioden. Det omfattar direkt och indirekt i stort sett alla fastighetsägare i kommunen. I första hand dem i Mölnlycke, Pixbo och Landvetter men genom sin principiella karaktär också dem utanför dessa.

Genom den definition av uppdraget som KS beslutade om i § 66/2011 så ingår inte frågan om gatukostnadsersättning. Här har i stället sektorn i pressen uttalat, som exempel, att befintliga fastighetsägare i Backaområdet i Landvetter skulle i samband med detaljplaneringen och nybyggnation i området behöva betala 106.000 kr för att få åka på de vägar de själva redan har bekostat och som de är helt nöjda med.

För enskilda personer kommer detta att få stora ekonomiska konsekvenser, speciellt för äldre personer som inte längre kan låna i bank på normala villkor. Dessa konsekvenser för den enskilde har inte tagits med i detta förvaltningens förslag, Det behandlar inte gatukostnadsersättning eller de områden utanför de nämnda tätorterna som kommer att påverkas av ett strategibeslut enligt förslaget.

Fullmäktige antog 1999 förslaget till ny politisk organisation. Ett förslag där fullmäktiges ledamöter genom beredningar i stället för nämnder skulle få ett större inflytande på kommunens utveckling. Fr.o.m. detta år har den tidigare samhällsbyggnadsberedningen delats i en miljö- och näringslivsberedning och en beredning för infrastruktur.

Detta ärende har lika lite som ÖP 2011, projektet Airport City, och det årligen förnyade bostadsförsörjningsprogrammet behandlats i tidigare samhällsbyggnadsberedning eller i den nya infrastrukturberedningen. Stora och genomgripande ingrepp i rådande infrastruktur är numera en tjänstemannaprodukt som med stöd av de i arbetet inblandade kommunalråden säkerställer att de politiska besluten fattas i enlighet med förslagen och utan de fullmäktigeledamöternas överväganden som beredningsorganisationen avsåg att säkerställa.

Vad skall vi med dessa beredningar till när de systematiskt förbigås i de viktigaste frågorna inom sitt område. Beredningarna reduceras till att utforma flummiga inriktningsmål som sedan kan översättas av förvaltningen på det sätt som passar och sedan formellt beslutas av KS och KF som en mindre del av det massiva årliga budgetbeslutet.

I tillägg till att köra över majoriteten av de folkvalda politikerna så kör man också i det här ärendet och betr. gatukostnadsersättningen över den stora grupp av kommunens medborgare som skall på ena eller andra sättet bära konsekvenserna av detta strategibeslut och de beslut som sedan kommer som ett brev på posten i efterhand.

De tre största vägföreningarna i kommunen, två av dem bland de största i Sverige, har inte fått möjligheten att med politiker och förvaltning diskutera förslaget innan politikerna presenteras det färdiga förslag som vi nu har framför oss.

Vi har alla fått kopia av det brev som Mölnlycke Vägförening skrivit till kommunstyrelsen men som kommunledningen - enligt erhållen kopia av svaret - INTE kommer att behandla i KS i dag.

Lär man ingenting ? Efter att ha kört över både medborgare och politiker i berörda beredningar i frågan om Säterivägen, lokalanpassningen av skolorna, framtagandet av ÖP 2011, och hittills projektet Airport City så kryddar man nu sin maktutövning med att göra detsamma i denna fråga. Samtidigt som ledande politiker och förvaltning i senaste Infobladet påstår sig arbeta med att bli bättre på bemötande. Hur skulle det vara om man började med att låta kommunstyrelsen besvara de skrivelser som tillställts denna men som göms undan av kommunalråden ?

Det är visserligen 3 år tills nästa val. Men detta innebär inte att ledande politiker kan hantera det medborgerliga uppdraget under dessa år utan att ha gått till val på sådana viktiga frågor som den vi nu har att besluta om. Eller genom att inte låta den tillsatta infrastrukturberedningen i enlighet med sitt reglemente behandla den aktuella frågan.

Med hänvisning till vad jag här sagt yrkar jag att ordförandens förslag till beslut ersätts med följande:

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att remittera förslaget till infrastrukturberedningen för yttrande efter att i hearing med vägföreningarna i tätorterna och andra berörda ha inhämtat berörda medborgares åsikter i frågan om strategi för övertagandet av enskilda vägar inom tätorter och regler för gatukostnadsersättning.

Kommunstyrelsen antog strategi för övertagande av enskilda vägar inom tätorter.

11-08-29   Kommunstyrelsens möte

11-08-29 Reservationer i kommunstyrelsen

Sammanfattning
Markanvisningsavtal Älmhult 1:101
Försäljning av del i fastigheten Solsten 1:19
Utställningshandling för översiktsplan för Härryda kommun
Markanvisningsavtal Råda Torg
Investering i vindkraft

Sammanfattning

Höstens första kommunstyrelse var överlastad med frågor, många av stor betydelse för utvecklingen i kommunen.

Fyra ärenden gällde markförsäljning där förvaltningen fortsätter obstruera EU-reglerna, som kräver att försäljning av mark skall ske i fri konkurrens. Detta kan ske enligt två alternativ:

 1. Överlåtelse genom villkorslöst anbudsförfarande, av t.ex. auktionstyp där det bästa eller enda anbudet antas;
 2. Överlåtelse utan villkorslöst anbudsförfarande. Sådan överlåtelse kan ske med stöd av en oberoende expertvärdering av en eller flera oberoende värderingsmän före förhandlingarna om försäljning.

I ingen av de fyra försäljningarna har förvaltningen tillämpat EU-reglerna. Dessa regler har tillkommit för att förhindra att kommuner med priset konkurrerar med varandra om företagslokaliseringar och för att förhindra att enskilda politiker och/eller tjänstemän obehörigen gynnar enskild köpare.

Genom att man i köpeavtalen utelämnat den sedvanliga klausulen om att avtalet bara gäller om det fattade beslutet vinner laga kraft, får köparen rätt till marken även om domstolen skulle godkänna ett överklagande av försäljningen. Förutom att kommunen på detta sätt sätter sig över gällande lag och dom, förlorar man ekonomiskt på att sälja till underpris och ökar bara vinsten för den köpare man vill gynna! Att detta beteende får fortgå år efter år måste bero på ointresse hos väljarna , så länge de inte själva direkt drabbas, på rädsla för att stöta sig med makthavarna bland de politiker som borde förstå bättre, och kan dessutom skapa en möjlig grogrund för oegentligheter.

Mark för 60 lägenheter i Älmhult, Hindås, säljs till MS Strand AB och marken på Råda torg i Mölnlycke går till Förbo för uppförande av kontor och bostäder utan konkurrensutsättning. Kommunstyrelsen beslöt godkänna försäljningarna enligt ordförandens förslag och vi reserverade oss mot besluten. Kommunpartiets reservationer i dessa ärenden finns här på hemsidan.

Det andra stora ärendet var beslut om utställning av förslaget till den nya översiktsplanen ÖP 2011. Kommunpartiet hade före KS tillställt partiernas gruppledare sitt förslag till återremiss. Vi anser att ÖP 2011 är en förvaltningens önskelista där de långtgående ekonomiska konsekvenserna för kommunens ekonomi saknas. Redan nu rullar förvaltningen Airport City och den nya staden i Södra Landvetter vidare i sin planering. Innan man går vidare anser vi att man bör utreda de ekonomiska effekter och den ökande skuldsättning som blir konsekvenserna av ett genomförande av ÖP 2011. Vår skrivelse till gruppledarna finns här på hemsidan. KPs förslag till återremiss nedröstades, och handlingarna går nu ut för allmänheten att studera och kommentera.

Frågan om etablering av vindkraft i kommunen kom också upp. I förslaget till budget för 2012 finns upptaget 40 mkr för investering i vindkraft. Som bekant har Länsstyrelsen ställt sig negativ till vindkraft i Härryda kommun. Beslutet blev därför att man i första hand skall köpa in sig i redan utvecklad vindkraft på annan ort. Trots detta finns det kvar en skrivning att man skall fortsätta utreda möjligheten till etablering i Härryda. Mot de undermåliga kalkylerna som ligger till grund för KS beslut och en fortsatt utredning av vindkraft i kommunen reserverade sig Evalotta Liljenzin (M) och Gunnar Carlson (KP). Även denna reservation finns här på hemsidan.

Försäljning av del i fastigheten Solsten 1:19

Detta ärende är det första av fyra markförsäljningsärenden för behandling i kommunstyrelsen i dag. I tre av dessa ärenden har förvaltningen tagit bort den tidigare sedvanliga klausulen att avtalet för sin giltighet är beroende av att det fattade beslutet vinner lagakraft. Detta borttagande tillkom efter det att försäljningen av fastigheten Björröd 1:156 överklagats 2010-10-18 som principfall. Avsikten med borttagandet var att möjliggöra för köparen att tillträda fastigheten, oberoende av ett lagakraftvunnet beslut.

Med ovan nämnda principiella överklagande ifrågasattes också om kommunen med rättslig verkan kunde fortsätta sätta sig över såväl EG-rättens statsstödsregler som kommunallagens likställighetsprincip och förbud mot otillbörligt stöd till enskild. Detta överklagande har ännu icke avgjorts av förvaltningsrätten och därmed saknas den vägledning som överklagandet avsåg att få.

I detta avtal har kommunen, med frångående av de regler som EU utfärdat frångått kravet att prissättningen av mark vid försäljning skall ske

I det aktuella priset, 400 kr per kvm, ingår ersättning för gatukostnad och VA som kan anses motsvara en större andel av det aktuella markpriset.

I beslutsunderlaget till kommunstyrelsen påstås beträffande prissättning att ”ersättningsnivån baseras på ett bedömt marknadsvärde med Göteborgsregionen som referensmarknad samt fastighetens beskaffenhet och läge.” Något underlag som redovisar denna bedömning ges inte.

Med hänvisning till ovanstående yrkade undertecknad återremiss till förvaltningen med begäran om

 1. införande i avtalet av bestämmelsen att KS beslut skall ha vunnit laga kraft;
 2. en detaljerad redovisning av den bedömning sektorn säger sig ha gjort baserat på Göteborgsregionen som referensmarknad samt fastighetens beskaffenhet och läge;
 3. en förklaring varför gatukostnad och VA enligt § 6 ingår inom ramen för priset på 400 kr per kvm och vad den delen anses vara värd, samt
 4. en redogörelse för varför sektorn anser att Härryda kommun inte behöver följa EUs regler.

Kommunstyrelsen avslog mitt återremissyrkande och beslöt godkänna avtalet i enlighet med föreliggande förslag. Undertecknad reserverade sig mot detta beslut och lägger denna skriftliga reservation.

Gunnar Carlson KP

Markanvisningsavtal Råda Torg

Sektorn återkommer här med ett nytt förslag till markanvisningsavtal med Förbo. Avtalet har tidigare behandlats i kommunfullmäktige § 152/2010 då det återremitterades med begäran om en samlad redogörelse för den framtida utformningen av Mölnlycke centrum, innan man fattade beslut om den detaljplan som var en förutsättning för markanvisningsavtalet. Ärendet återkom till fullmäktige och behandlades under § 47/2011 där fullmäktige godkände det tidigare återremitterade avtalet med de datum som innebar att tidpunkten för ett giltigt avtal redan utgått. Efter överklagande upphävde förvaltningsrätten därför avtalet.

Ett nytt och vad gäller datum modifierat avtal återkommer nu för behandling och vidare befordran till fullmäktige för godkännande. Avtalet har dock:

Med hänvisning till vad som tidigare och ovan anförts i detta ärende yrkade jag återremiss med begäran om:

 1. införande i avtalet av bestämmelsen att KS beslut skall ha vunnit laga kraft;
 2. en detaljerad redovisning av den bedömning sektorn säger sig ha gjort baserat på Göteborgsregionen som referensmarknad samt fastighetens beskaffenhet och läge;
 3. en förklaring varför gatukostnad och VA enligt § 3.2 ingår inom ramen för priset per kvm och vad den delen anses vara värd, samt
 4. en redogörelse för varför sektorn anser att Härryda kommun inte behöver följa EUs regler.

Kommunstyrelsen avslog begäran om återremiss och beslöt i enlighet med ordförandens förslag med 9 röster för, 2 emot och 2 nedlagda. Mot detta beslut reserverade sig undertecknad och lämnar denna skriftliga reservation samt anhåller här att denna reservation medföljer handlingarna till kommunfullmäktige.

Gunnar Carlson,KP

Markanvisningsavtal Älmhult 1:101

Detta markanvisningsavtal gäller ett avtal med MS Strand AB avseende överlåtelse av mark och uppförandet av 60 lägenheter i Älmhult, Hindås. Avtalet har beträffande priset förhandlats utan användande av EG-reglerna som, vad gäller prissättningen av marken kräver ett villkorslöst anbudsförfarande eller, om detta inte skett, en oberoende expertvärdering före förhandlingar om försäljning.

Vad gäller priset lämnas i beslutsunderlaget den numera använda standardformuleringen att ”ersättningsnivån baseras på ett bedömt marknadsvärde med Göteborgsregionen som referensmarknad samt fastighetens beskaffenhet och läge.” Någon redovisning av denna bedömning har icke lämnats. Det avtalade priset, som omräknat efter markytan 8.500+4.800 kvm uppgår till 290 kr per kvm, inkluderar ersättning för gatukostnader och vattentjänster.

Avtalet är enligt § 6.1 giltigt endast under förutsättning att avtalet godkänns av kommunfullmäktige i Härryda kommun senast 2011-09-19. Med denna formulering har förvaltningen tidsmässigt försatt kommunens beslutande organ i den situationen att det tidsmässigt är omöjligt att ändra villkoren i avtalet utan att det av köparen redan undertecknade avtalet i sin nuvarande utformning faller. På detta sätt har såväl kommunstyrelsen som kommunful-mäktige förhandlats till ett transportkompani för de redan av förvaltningen med köparen avtalade villkoren.

Genom att utesluta formuleringen - att avtalet för sin giltighet skall vinna laga kraft – har förvaltningen skapat möjligheten för köparen att genom erläggande av köpeskillingen för den första etappen enligt § 2.3 och 2.4 också tillträda området oberoende av om ett överklagande av fullmäktiges beslut sker. Syftet med detta upplägg av avtalet och de framförhandlade tidsgränserna är uppenbarligen att förhindra att politikerna lägger sig i förvaltningens sätt att fördela marken och bestämma villkoren för markupplåtelsen. Då förvaltningen är väl medveten om politikernas intresse att både öka byggnationen i öster och kunna tillhandahålla fler hyresrätter så är tillvägagångssättet helt oacceptabelt.

Mot bakgrunden av vad som ovan anförts yrkade undertecknad att avtalet återremitteras till förvaltningen med begäran om

 1. införande i avtalet av bestämmelsen att KS beslut skall ha vunnit laga kraft;
 2. en detaljerad redovisning av den bedömning sektorn säger sig ha gjort baserat på Göteborgsregionen som referensmarknad samt fastighetens beskaffenhet och läge;
 3. en förklaring varför gatukostnad och VA enligt § 6 ingår inom ramen för priset på 290 kr per kvm och vad gatu- och VA-delen anses vara värd, samt
 4. en redogörelse för varför sektorn anser att Härryda kommun inte behöver följa EUs regler.

Kommunstyrelsen avslog begäran om återremiss och beslutade godkänna avtalet enligt ordförandens förslag. Mot detta beslut reserverade sig undertecknad och avlämnar denna skriftliga reservation samt anhåller att reservationen följer handlingarna till fullmäktige.

Gunnar Carlson, KP

Utställningshandling för översiktsplan för Härryda kommun

Ledande företrädare för de två politiska blocken uttalade i kommunstyrelsen 2011-04-04 önskemålet att, om Kommunpartiet avser att lägga ett omfattande yrkande i kommunstyrelsen, så ville man gärna ha detta i förväg så att det kunde diskuteras vid blockens förmöten.

När det gäller detta ärende så har vi därför med tvekan tillmötesgått detta. Tvekan baserade sig på vår förmodan att detta skulle medföra att blocken sedan kom till kommunstyrelsen, där man utan debatt i sakfrågan avfärdade våra förslag. Detta blev också fallet vid behandlingen av detta ärende. Vår skrivelse till gruppledarna föranledde inga kommentarer och ingen debatt vid kommunstyrelsens sammanträde. Vi tvingas därför ta debatten till fullmäktige.

Undertecknad yrkade vid KS sammanträde i enlighet med vad som skriftligen meddelats gruppledarna veckan före kommunstyrelsens sammanträde:

Kommunstyrelsen avslog mitt yrkande om återremiss. Mot beslutet reserverade sig undertecknad och avlämnar här en skriftlig reservation som jag anhåller att den bifogas handlingarna till kommunfullmäktige.

Gunnar Carlson, KP

Investering i vindkraft

Beslutsunderlaget var enligt vår åsikt bristfälligt ekonomiskt redovisat varför vi anser att detta inte räcker för beslut i frågan.

Vindkrafts-el har ännu inte förutsättningar att bära sina egna ekonomiska kostnader utan olika former av subventioner och förutsätter dessutom kompensation för förmycket eller utebliven vind med motsvarande vattenkraft, import/export eller med fossileldad kraft (90% av verkets maxkapacitet som reserv i standby-läge) varför det i slutänden inte heller gynnar miljön på det sätt som många tror.

En kommunal investering på initialt 30-35 miljoner i ett så oekonomiskt projekt som vindkraften är idag innebär därför ett alldeles för stort risktagande med en ansenlig summa kommunala medel som i detta läge kan investeras klokare.

Kommunen bör fortsättningsvis följa den tekniska och ekonomiska utvecklingen beträffande vindkraft och under tiden inte fortsätta utreda lokalisering av egen vindkraft i kommunen.

Evalotta Liljenzin,M

Gunnar Carlson,KP

11-08-29   Skrivelse till kommunstyrelsens gruppledare

Till partiernas gruppledare i Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslås vid sitt sammanträde 29 augusti godkänna förslag till utställningshandling för Översiktsplan för Härryda enligt föreliggande förslag. Företrädare för de två partiblocken uttalade vid KS sammanträde 2011-04-04 önskemålet att till sina gruppmöten före ett KS få tillgång till Kommunpartiets ev. motförslag. Kommunpartiet meddelar därför inför nästa KS att vi, vid behandlingen av förslaget till Översiktsplan, kommer att yrka återremiss med nedanstående motiveringar och krav.

Världen är i kris. Små och stora länder har levt över sina tillgångar och tvingas nu till drastiska åtgärder för att få ordning på sin ekonomi. Oron och spridningsrisken är stor. Härryda har sedan 2007 ökat sin långfristiga skuldsättning från 200 mkr till budgeterade 650 mkr år 2014. Vår kommun har alltså levt och lever över sina tillgångar och har nu att också möta en osäker framtid på grund av utvecklingen i vår omvärld.

Kommunpartiet har sedan den förra finanskrisens början hösten 2007 varnat för kommunens befolkningstillväxt som genom inflyttning resulterat i denna ökade skuldsättning. Vi har motsatt oss den budgeterade befolkningsökningen med 1½ per år med lånade medel. Vi anser att kommunens ekonomiska resurser bör användas till förbättrad service för dem som redan bor här. Utan radikalt ändrade direktiv leder den fortsatta utvecklingen till att vi före 2020 når en skuldsättning som överstiger en miljard (1.000.000.000) kr. Detta med en ekonomi som över perioden 2007-2014 visar ett genomsnittligt årligt överskott på 24 mkr.

I detta läge presenterar förvaltningen ÖP 2011, ett förslag till ny översiktsplan som efter beslut i KS 29 augusti skall ställas ut för allmänheten. Den expansion som ligger inbyggd i denna plan har inte kostnadsberäknats men är sådan att den genererar fortsatt ökning av skuldsättningen. Till den punkt som kommer att kräva drastiska reformstopp, nerdragningar i kommunal service och skattehöjningar. På samma sätt som nu sker i Europa och USA.

Det finns en uppenbar risk att man i budgetarbetet rullar vidare de ambitioner och planer som finns i förslaget till ÖP 2011. ÖP 2011 måste därför kritiskt granskas och anpassas till förväntad utveckling. Kommunpartiet har av de politiska blocken utestängts från det ekonomiutskott på fem ledamöter som nu arbetar med den kommande budgeten. För att förhindra att förslagen i ÖP 2011 i sin nuvarande utformning får genomslag i budgeten, så yrkar vi att:

Gunnar Carlson, KP

11-05-30   Kommunstyrelsens möte

Policy mot mutor och bestickning

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till policy som i sak överensstämmer med SKLs skrivning. I denna policy anges att kännedom om eller misstanke om mutbrott skall anmälas. Det anges dock inte några konsekvenser om sådan anmälan inte görs eller om hur anmälaren skall skyddas från ev. obehagliga konsekvenser av att ha gjort en anmälan.

Gunnar Carlson, Kommunpartiet, gjorde därför ett tilläggsyrkande om att ett förslag till ”whistleblower-modell”skulle tas fram av den typ Göteborg utarbetat som reglerar de situationer som kan uppstå när policyn inte fungerar.

Detta tilläggsyrkande röstades obegripligt nog ner, trots att det är helt avgörande för om inträffade mutbrott kommer att påtalas eller ej. Gunnar Carlson lämnade därför en utförlig skriftlig reservation till kommunstyrelsens protokoll 2011-05-30, § 144.

Avtal om stolputformning

I den planändring som beslöts av kommunfullmäktige rörande den nya högspänningsledningen genom kommunen var ett villkor att minimera påverkan från magnetfält och begränsa markintrånget genom att använda kompaktstolpar av s.k. split-phase-typ. I strid mot detta fullmäktiges tidigare beslut föreslog kommunstyrelsens ordförande att kommunstyrelsen skulle godkänna ett avtal där kontaktstolpar fått ersätta split-phase-stolpar, utan att något rimligt skäl angavs för detta tillmötesgående av önskemål från Svenska kraftnät.

Gunnar Carlson, kommunpartiet, yrkade därför avslag och att kommunstyrelsen skulle meddela Svenska kraftnät att tidigare gjord överenskommelse skall gälla i enlighet med fullmäktiges beslut.

Då kommunstyrelsen beslöt i enlighet med ordförandens förslag inlämnade Gunnar Carlson en skriftlig reservation till kommunstyrelsens protokoll 2011.05.30, § 157.

Medborgaredialog

Fullmäktiges beslut i januari 2010 att genomföra förslag från demokratiberedningen omfattande medborgarförslag, medborgarepanel och synpunktshantering som led i att öka medborgarnas delaktighet i den kommunala processen och ge förtroendevalda kunskap om medborgarnas synpunkter. Sexton månader senare presenteras i kommunstyrelsen för beslut ett underlag för att ta fram princip för medborgaredialog och om hur dialogen skall ingå i beslutsprocessen.

Den praktiska hanteringen av medborgaredialogen förutsattes i den följande debatten att ledas av kommunstyrelsen. Detta ansåg Gunnar Carlson vara olämpligt redan på grund av kommunstyrelsens höga arbetsbelastning i den nuvarande politiska organisationen, men framförallt genom att frågor av stor principiell betydelse skall avgöras i fullmäktige. Han yrkade därför på ett tillägg i ordförandens förslag till beslut att ansvaret överlämnas till fullmäktige och går på remiss till de fasta beredningarna, följt av en debatt i fullmäktige, innan ärendet går tillbaka till kommunstyrelsen för slutligt beslut om genomförande.

Då debatten visade att ledamöterna inte hade någon samlad bild av vad man skulle besluta om, tog Gunnar Carlson tillbaka sitt yrkande och begärde bordläggning. Detta avslogs av kommunstyrelsen som beslöt enligt ordförandens förslag till beslut. Mot detta reserverade sig Gunnar Carlson skriftligt i ett tillägg till kommunstyrelsens protokoll 2011-05-30, § 185.

11-05-02   Kommunstyrelsens möte

Frivillig anslutning till förvaltningsområde för finska

I sin skrivning bedömde förvaltningen att den servicenivå som kommunen idag upprätthåller med avseende på bemötandet av finsktalande väl skulle svara mot efterfrågan. Denna uppfattning förefaller ha baserats på en kraftig underskattning av antalet personer i kommunen med finsk bakgrund, på att man inte alls beaktat att finska är ett erkänt svenskt minoritetsspråk med lagstadgat skydd, samt på att de finska föreningarna, hittills på egen bekostnad, kunnat bibehålla en basservice för finsktalande.

När det gäller skolan, bedömde förvaltningen att undervisning för barn med finsk bakgrund har så liten betydelse att en barnkonsekvensanalys ansågs ointressant, medan föreningarna bedömer att behovet rör sig om ett 40-tal barn. Endast inom äldreomsorgen bedömde förvaltningen att ett bättre stöd till personer med finsk bakgrund kan vara motiverat.

Ordförandens och förvaltningens förslag till beslut var därför att kommunstyrelsen inte skulle ansöka om anslutning till förvaltningsområde, men att kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att senast 31 oktober 2011 presentera en strategi för att säkerställa ett fortsatt gott bemötande av finskspråkiga brukare inom vård och omsorg.

Gunnar Carlson, Kommunpartiet, yrkade på återremiss för att få fram aktuella underlag om antal personer med finsk bakgrund, samt vilka kostnader som en ansökan till förvaltningsområde skulle innebära. Om återremissen skulle avslås, yrkade han istället att kommunstyrelsen skulle besluta om att ansöka till förvaltningsområde för ett förbättrat stöd till vår finska minoritet.

Efter ajournering yrkade socialdemokraterna på ett tillägg till ordförandens förslag ”att kommunstyrelsen noterar att förvaltningens strategi skall utformas i samarbete med de finska föreningarna”, varvid Gunnar Carlson drog tillbaka sitt tidigare yrkande och röstade på ordförandens förslag med ovan nämnda tillägg, vilket också blev kommunstyrelsens beslut.

11-04-04   Reservation i kommunstyrelsen 4 februari

Översyn av kommunstyrelsens arbetsformer

När en revisionsrapport från PWC om kommunstyrelsens arbetsformer presenterades i fullmäktige 2010-01-25 framfördes stark kritik mot rapporten från kommunstyrelsens ledamöter, speciellt mot synpunkter på de politiska sektorssamråden.

Gunnar Carlson och Leif Persson hade yrkat på återremiss och begäran att revisionens anmärkningar skulle åtgärdas vilket hade avslagits. Emellertid hade en liten arbetsgrupp tillsatts som utarbetat förslag till förändringar i kommunstyrelsens arbetsformer, som nu presenterades för beslut. Gunnar Carlson och Leif Persson ansåg att dessa förslag inte motsvarade revisionens anmärkningar och yrkade istället på återremiss och i andra hand på ett eget förslag i nio punkter, som efter KS beslut skulle delges KF.

Dessa yrkande avslogs och KS beslöt enligt ordförandens (och arbetsgruppens) förslag, mot vilket Gunnar Carlson och Leif Persson reserverade sig enligt följande:

Dagens ärende är en sen uppföljning av PriceWaterhouseCoopers revisionsrapport daterad 25 maj 2009 och presenterad i kommunfullmäktige 2010-01-25. Vid behandlingen i fullmäktige framförde kommunstyrelsens ordförande m.fl. stark kritik av revisorernas kritik som ansågs vara ovederhäftig speciellt betr. anmärkningarna avseende de Politiska Sektorsamråden.

Undertecknad yrkade då återremiss med begäran att KS skyndsamt vidtar de åtgärder som revisorerna kräver vad gäller Politiska Sektorsamråd. KS ordförande yrkade att kommunfullmäktige noterar informationen. Fullmäktige beslutade enligt ordförandes förslag. Undertecknad reserverade sig mot detta beslut och lämnade bilagda skriftliga reservation.

Till dagens sammanträde har en den 29 mars 2010 tillsatt arbetsgrupp utarbetat förslag till förändringar av kommunstyrelsens arbetsformer. Arbetsgruppen består uteslutande av kommunstyrelsens presidium och andra ledamöter mot vilka anmärkningar framförts i den snart två år gamla revisionsrapporten. De förändringar som föreslås av arbetsgruppen möter enligt min uppfattning inte de anmärkningar och förslag som framförts i revisionsrapporten.

Undertecknad har därför lagt nedanstående förslag med 9 punkter som bättre möter de åtgärder som revisionsrapporten krävt och i övrigt kan anses lämpliga för en bättre effektivitet i genomförandet av KS uppdrag:

 1. Revisionsrapporter skall behandlas av KS inom 3 månader
 2. Rapport om internt kontrollarbete till KS 2 ggr/år
 3. Kommundirektören skall till junisammanträdet utreda förenkling av ärendebehandling i KS, bl.a. frågan om datorer till KS ledamöter
 4. Enkät hos KFs ledamöter om Röda trådens funktionssätt skall göras under hösten av oberoende organ, t.ex. Förvaltningshögskolan
 5. Personalutskott i KS skall omgående inrättas
 6. Dagordning och noteringar från PSS skall delges KS efter varje PSS
 7. Granskningsrapporternas resultat skall delges KS direkt
 8. Den av Socialdemokraterna föreslagna och av KF 2010-06-21 beslutade utredningen av den politiska organisationens arbetsformer skall redan nu tillsättas.
 9. KS beslut skall delges KF

Vid den fortsatta behandlingen yrkade undertecknad som förstahandsyrkande bordläggning för att ledamöterna skulle kunna före beslut studera förslaget. Som andrahandsyrkande om bordläggningsyrkandet avslogs yrkades bifall till ovanstående förslag med 9 punkter.

Fullmäktige avslog bordläggningsyrkandet och beslutade i enlighet med ordförandens förslag till beslut vilket också innebar att ärendet inte skulle delges kommunfullmäktige. Därmed har en majoritet av Alliansen och det RödGröna blocket, genom att i fullmäktige 2010-01-25 avslå undertecknads begäran om återremiss, samt nu i KS icke besluta att delge fullmäktige dagens beslut, medvetet undanhållit fullmäktige den information som fullmäktige som uppdragsgivare har rätt att få. Mot detta sätt att hantera PWCs revisionsrapport av den 25 maj 2009 lämnar undertecknade denna skriftliga reservation.

Bilaga: reservation lämnad till kommunfullmäktiges protokoll § 13, 2010-01-25.

Gunnar Carlson (KP)
Leif Persson (oberoende socialliberal)

Till reservationen bifogades Bilaga 6 till kommunstyrelsens protokoll 2010-01-25, § 13

RESERVATION – KOMMUNREVISIONENS GRANSKNING AV KOMMUNSTYRELSENS ARBETSFORMER

Revisionsnämnden är fullmäktiges instrument för granskning av den kommunala verksamheten. I Härryda gäller denna granskning i första hand kommunstyrelsen i egenskap av ensam nämnd för alla kommunens icke myndighetsreglerade områden.

Fullmäktige har i dag presenterats den revisionsrapport som ÖhrlingsPriceWaterhouseCoopers på revisionsnämndens uppdrag upprättat över granskningen av kommunstyrelsens arbetsformer.

Rapporten har av revisionsnämnden tillställts kommunstyrelsen som överlåtit till förvaltningen att avge ett yttrande som bifogats handlingarna. Kommunstyrelsen beslutade för sin del att notera sektorns yttrande och att delge fullmäktige beslutet. Det är nu upp till fullmäktige att som Revisionsnämndens uppdragsgivare ta ställning till vad som anförts av Revisionsnämnden och i revisionsrapporten.

De Politiska Sektorsamråden har tidigare varit föremål för ingående diskussioner under förra mandatperioden och en arbetsgrupp inom kommunstyrelsen utarbetade då bestämmelser för Politiska Sektorsamråd. Dessa bestämmelser har därefter ändrats på väsentliga punkter på initiativ av KS ordförande. Bl.a. ändrades den viktiga bestämmelsen att ”vid sammanträdena skall anteckningar föras enligt särskilt upprättad mall. Anteckningarna skall finnas tillgängliga på kommunens intranät och delges kommunstyrelsen i kallelsen till kommunstyrelsens sammanträden.”

I Revisionsnämndens skrivelse till kommunstyrelsen och i revisionsrapporten framförs kravet att de politiska sektorsamrådens syfte och funktion behöver förtydligas och förklaras. I svar på detta skriver sektorn under rubriken ”Åtgärder som kommer att vidtas med anledning av rapporten”:

”Inom de förbättringsområden som redovisas föreslås inga konkreta åtgärder utan de är mer föremål för diskussion/resonemang.”

Det är inte upp till förvaltningen eller ens till kommunstyrelsen att på detta sätt negligera vad fullmäktiges revisorer kräver. Noterar fullmäktige utan kommentar kommunstyrelsens delgivning har man också accepterat förvaltningens uppfattning att inga konkreta åtgärder krävs.

Mot bakgrunden av revisorernas krav och hur frågan om de politiska sektorsamråden tidigare hanterats och nu hanteras så yrkade undertecknad att fullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen med begäran att kommunstyrelsen skyndsamt vidtar de åtgärder som revisorerna kräver vad gäller Politiska Sektorsamråd.

Kommunfullmäktige avslog mitt yrkande. Mot detta beslut reserverade sig kommunpartiets ledamöter och undertecknad lägger som gruppledare denna skriftliga reservation.

Gunnar Carlson (KP)Hämta en fri pdf-läsarepdfreaders.org