NyheterMedlemsinfoPublicerat
OrganisationVåra politikerVårt program
KommunstyrelsenFullmäktigeMotioner Interpellationer
FrågorSkrivelser Inspiratören

Kommunpartiet i Härryda

Motioner 2009

Tillbaka till arkivsidan >>
Till aktuella motioner >>


09-11-16   Om billigare färdtjänst och kollektivtrafik inom kommunen

Inom Härryda kommun kostar en enkelresa med färdtjänsten 38 kronor medan den bara kostar 25 kr inom Mölndal, Partille eller Lerum. Som ni sett i insändaren i HP den 4.11. av ”gammal och sjuk resenär” kostar det denna nära 80 kr inom Härryda ”att resa mellan Stationsvägen och närmaste bankomat i Mölnlycke centrum” mot 50 kr för motsvarande resa inom grannkommunerna.

Skillnaden är alls inte obetydlig för många äldre och funktionsnedsatta med mager pension. Ett brett utbud av kulturaktiviteter för äldre och funktionshindrade, som Alliansen tar upp i sitt strategiska program, är bra, men då får inte färdtjänsten vara så dyr att man inte har råd att delta i aktiviteterna!


Nu är det inte bara de med färdtjänst som får dyrare resor inom Härryda än i grannkommunerna. Här kostar en enkel resa i kollektivtrafiken 25:10 kronor mot bara 16:50 inom de andra kommunerna. Om vi enligt intentionerna kraftigt skall öka kollektivresandet inom regionen är det nödvändigt, att uppenbara orättvisor mellan kommunernas taxesättning tas bort. Och inom Göteborg åker pensionärerna gratis, medan Härryda inte ens har någon rabatt för pensionärer eller för de funktionshindrade, som ibland skulle kunna åka med kollektivtrafiken. Frågan har varit uppe i våra motioner, men frågan har nu hållits vilande i flera år, utan ställningstagande i fullmäktige. Istället har en miljon slösats bort på en outnyttjad Flexlinje i de östra kommundelarna.

Vi yrkar därför att:

 1. Taxorna för färdtjänst och för kollektivtrafik för resa inom Härryda kommun sänks till samma nivå som i grannkommunerna.
 2. Frågan om fria resor eller rabatter för pensionärer och funktionshindrade (när de kan utnyttja kollektivtrafik) snarast tas upp för ny behandling.

Mölnlycke 09-11-16

Nils Bengtsson, KP

09-03-29   Framtagning av riktlinjer för krisplan

Efter att vid upprepade tillfällen ha påpekat allvaret i det ekonomiska läget och behovet av snabba åtgärder utan att detta föranlett något initiativ från de styrande, lämnar nu Kommunpartiet i motionsform ett förslag till riktlinjer för en krisplan, som vi anser bör tas fram av en särskilt tillsatt fullmäktigeberedning som underlag för utarbetandet av kommande budget/plan.

Kommunfullmäktige har vid ett flertal tillfällen med början vid budgetsammanträdet i november 2007 avslagit förslag från Kommunpartiet till konkreta åtgärder för att förhindra en fortsatt försämring av kommunens ekonomi. Sedan kommunstyrelsen vid antagandet 2008 av budget/plan för perioden 2009—2013 återigen visat sig inte lägga fram konkreta förslag för att motverka krisen för den kommunala ekonomin, så sände Kommunpartiet en skrivelse till KFs ordförande med förslag till åtgärder.

Kommunstyrelsen har därefter i sitt förslag till anvisningar för budget/plan 2010—2014 inte tagit konsekvenserna av den ekonomiska situationen och den snabba försämring som sker i vår omvärld och som också drabbar vår kommun. Som nämndes vid fullmäktiges behandling av budgetanvisningarna för kommande budget/plan så har Kommunpartiet, i avsaknad av förslag till åtgärder och svar från KFs ordförande, aviserat att vi kommer att lägga fram ett eget förslag till riktlinjer för en krisplan.

Detta görs nu i form av en motion där Kommunpartiet överlämnar bifogade förslag till riktlinjer för en krisplan som vi anser bör tas fram av en särskilt tillsatt fullmäktigeberedning som underlag för utarbetandet av kommande budget/plan. Läget är på väg att bli så allvarligt att det inte längre kan negligeras av kommunfullmäktige som kommunens högsta beslutande politiska organ.

Med hänvisning till vad som ovan anförts och vad som tidigare sagts i skrivelsen till KFs ordförande yrkas:

Gunnar Carlson, KP


Bilaga

FÖRSLAG TILL RIKTLINJER FÖR KRISPLAN

Övergripande mål

 1. Anpassning av bostadsbyggandet till gällande tillväxtmål, 1% över perioden 2009—2013;
 2. Reducering av investeringarna till vad som kan ske inom ramen för självfinansiering;
 3. Anpassning av organisationen till förändrade förutsättningar enligt punkt 1—2 ovan;
 4. Ekonomisk långsiktsplan 2010—2019;

Åtgärdsplan

Anpassning av verksamheten

 1. Stopp för fortsatt planering av Södra Kullbäckstorp;
 2. Planeringsstopp för nya bostadsområden och för förhandlingar om nya exploateringsavtal tills ett nytt bostadsförsörjningsprogram godkänts av fullmäktige;
 3. Senareläggning av pågående och planerade bostadsområden där så kan ske utan att kommunen åsamkas betydande kostnader;

Reducering av beslutade investeringar

 1. Omprioritering av planerade investeringar med hänsyn till övergripande mål ova
 2. Senareläggning av icke påbörjade investeringar där så kan ske utan stora kostnader;

Anpassning av organisationen

 1. Anställningsstopp;
 2. Överföring av personal som förlorar arbetsuppgifter till personalpool som kan täcka vakanser och göra omplaceringar;

Ekonomisk långtidsplan 2010—2019

 1. Formulering av nya mål för tillväxt, investeringar och resultat;
 2. Beslut om utgiftstak för budgetperioden 2010—2012;
 3. Omarbetning av bostadsförsörjningsprogram och lokalförsörjningsplan baserat på nya förutsättningar ovan.

09-03-23   Bygglov över disk

En förkortning av handläggningstiderna för enklare bygglov har införts i många kommuner genom s.k. ”bygglov över disk”. Detta innebär en ökad service till medborgarna men kan också minska belastningen på bygglovskontoret genom att reducera onödig pappershantering.

Förslagsvis skulle detta kunna ske genom att det på bygglovskontoret, en eftermiddag och kväll en dag i veckan, finns en kvalificerad tjänsteman som kan direkt behandla en ansökan eller ge anvisningar om vad som eventuellt fattas i en ansökan.

Med hänvisning till vad som ovan sagts, hemställs att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att se över möjligheten att före den uppkommande sommarsäsongen införa ”bygglov över disk” i Härryda kommun.

Anita Jeppsson, KP

09-03-23   Återuppförande av bro vid Toes väg i Södra Landvetter

I Södra Landvetter ligger en liten väg, Toes väg. Över ån har där funnits en bro som revs hösten 2008, då den enligt kommunen ansågs vara i så dåligt skick att den var farlig. Enligt uttalande av kommunens ansvarige tjänsteman kommer bron troligen inte att återuppföras. Det finns inga medel budgeterade. Ett visst underhåll har utförts på Toes väg och vägen har gatubelysning.

Detta lilla område är en pastoral idyll med ån som sakta flyter fram. Många äldre, varav bl.a. boende på Byvägen där flera av Landvetters äldreboenden finns, promenerar gärna på denna bilfria väg. Här finns mycket av natur att se, änder, vitsippor m.m., och vägen är också omtyckt av barnfamiljer.

Det har enligt gamla kartor funnit en bro här sedan 1764, troligen ännu tidigare. Då låg den gamla prästgården här, och bron med väg tjänade som kommunikation till prästgårdens brukningsplatser. Ett område av kulturhistoriskt värde och väl värt att bevaras.

Med hänvisning till ovanstående hemställs

Anita Jeppsson, KP

09-03-02   Inrättande av offentliga toaletter i Mölnlycke centrum

Mölnlycke saknar för närvarande helt offentliga toaletter. Motionen yrkar att man undersöker enkla och billiga alternativ i anslutning till torget, t.ex. i busstationen, med skylthänvisningar dit och till Kulturhusets toaletter.

En tidigare motion från Peter Wågsjö, KD, om allmänna toaletter i tätorterna avslogs av KF den 23.2.09. Ett yrkande från KP om återremiss föll på en teknikalitet i kommunlagen, som kräver röstövervikt när ärendet tidigare bordlagts, trots att denna bordläggning skett därför att ärendet av tidsskäl icke kunde behandlas vid tidigare fullmäktige. Genom lagändring med giltighet från 1 mars 2009 skulle röstsiffrorna när motionen avslogs ha mer än räckt för en återremiss.

Som framhölls av KP ansåg vi att sektorns bedömning av behovet knappast baserats på någon seriös undersökning av detta, samt att kostnaderna för att tillmötesgå motionen kraftigt överdrivits. Man hänvisade till att kundtoaletter finns i ett antal butiker och matställen, men berörde inte situationen efter butikernas stängning eller för besökare utan lokalkännedom. Skyltning saknas dessutom till tillgängliga toaletter.

Med tanke också på att det enligt ordningsstadgan är straffbart att uträtta sina behov på allmän plats, anser vi, liksom Peter Wågsjö i sin tidigare motion, det nödvändigt att i en tätort på 15000 invånare inrätta någon centralt belägen offentlig toalett samt vägvisning till denna.

Vi yrkar därför att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att låta ta fram några enkla och billiga lösningar, t.ex. att i samråd med Västtrafik ta bort avgifterna på mynttoaletterna på busstationen och att sätta upp skyltar som hänvisar till busstationens och kulturhusets toaletter.

Nils Bengtsson, KP

09-02-23   Om att stärka fullmäktiges roll

För att stärka fullmäktiges roll, i överensstämmelse med den nya politiska organisationen, föreslås att fullmäktiges ordförande blir heltidsanställt kommunalråd och att presidiets arvoden höjs. Det är nödvändigt att fullmäktiges ordförande kan göra en heltidsinsats för att kunna fullfölja de uppgifter som den politiska organisationen kräver och inte bara fungera som mötesordförande. Frågan bör utredas av demokratiberedningen, som samtidigt studerar maktfördelningen mellan fullmäktige och kommunstyrelse och presenterar förslag till åtgärder.

Avsikten när nämndorganisationen övergavs 1998 var att stärka kommunfullmäktiges roll som kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige skulle genom den nya beredningsorganisationen tydliggöra den politiska viljeinriktningen och tillförsäkra fullmäktige att uppföljning och utvärdering sker av fullmäktiges beslut.

Kommunstyrelsen är underställd kommunfullmäktige med uppdraget att förvalta, verkställa och lösa givna uppgifter och redovisa till fullmäktige. I såväl förslaget till den nya organisationen som i de utvärderingar som sedan skett påpekas vikten av att fullmäktiges och kommunstyrelsens respektive roller är klart definierade och att detta fullföljs på sätt som avsetts.

I den nya organisationen lades ett större ansvar på fullmäktige och därmed på dess ordförande och presidium. Detta har över åren inte följts upp med en motsvarande arvodering. Kommunen har i dag i kommunstyrelsen två heltidsanställda kommunalråd medan deltidsersättningen till fullmäktiges ordförande motsvarar mindre än 20 procent av kostnaden för ett kommunalråd och för de vice ordförandena mindre än 10 procent. Fullmäktigeordförandens roll är därför i praktiken inskränkt till att vara mötesordförande, eftersom en fritidspolitiker inte kan göra en heltidsinsats och därmed utöva den uppgift som organisationsförändringen 1998 tilldelade fullmäktige, dess ordförande och presidium.

Vi anser att, om intentionerna 1998 med den avskaffade nämnorganisationen skall fullföljas, så bör posten som fullmäktiges ordförande bli en heltidstjänst och presidietjänsterna på motsvarande sätt förstärkas. För att undvika en ökning av kostnaderna för den politiska organisationen bör den andra heltidsarvoderade kommunalrådstjänsten tas bort i samband med att man ändrar arbetsfördelningen mellan fullmäktige och kommunstyrelsen i linje med förutsättningarna för den nya organisationen.

I den debatt som pågår inom Sveriges Kommuner och Landsting konstateras att makten i kommunerna glider över från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen där heltidsanställda kommunalråd i samarbete med förvaltningen ensamma har tidsmässiga förutsättningar att bevaka ärenden och förbereda dessa. Behandlingen i kommunstyrelse och fullmäktige blir därmed endast en fråga om att formellt expediera redan fattade beslut.

Detta riskerar att allvarligt underminera demokratin och intresset för politiska engagemang minskar då framförallt nya fritidspolitiker anser sig sakna inflytande och möjligheter att påverka politiken. Till detta kommer att den blockpolitik som dominerar rikspolitiken ser ut att också i ökad utsträckning dominera kommunpolitiken.

I ovan nämnda debatt diskuteras också frågan om att till fullmäktige föra över beredningsfunktioner som i dag ligger i kommunstyrelsen men som skulle kunna hanteras i fullmäktiges beredningar. Detta skulle både vitalisera beredningarnas arbete och motverka det missnöje som finns i beredningarna med att dessa i dag saknar reellt inflytande.

Ovanstående frågor berör i stor utsträckning den fullmäktige underställda kommunstyrelsen där en utredning skulle leda till jävsförhållanden. Det bör därför lämpligen hänskjutas till den sittande demokratiberedningen att behandla motionen.

Med hänvisning till vad som ovan anförts, yrkas att kommunfullmäktige uppdrar åt demokratiberedningen:

Gunnar Carlson, KP | Eija Tolonen, KP | Peter Brych, KP

09-01-25   Överföring av handläggningen av färdtjänst till sociala sektorn

Kommunens handläggning av färdtjänst-och handikapparkeringsärenden sker idag inom sektorn för samhällsbyggnad. Ärendena bedöms härvid som trafikärenden, utan den hänsyn till sociala aspekter som en handläggning inom socialtjänsten skulle medföra. Motionen föreslår att detta ansvar istället överförs till den sociala sektorn.

Dessa ärenden gäller enbart funktionshindrade personer, som ofta redan har någon form av social omsorg. Möjligheten till färdtjänst och handikapparkering kan sägas ingå i deras i måldokument fastställda rätt till jämlikhet, delaktighet och ett värdigt liv.

Vi anser därför att ärendena måste handläggas av personer med social expertis, som kan ta hänsyn till den sökandes sociala situation i dess helhet. Idag negligeras ofta de sociala aspekterna vid handläggningen av ansökningar, då dessa betraktas som rena trafikärenden, där antalet meter den sökande vid något tillfälle uppgetts kunna förflytta sig varit det enda intressanta, eller där hans eller hennes behov av att kunna fortsätta sköta sitt arbete varit ointressant som argument för ett positivt beslut.

Vi yrkar därför att:

Nils Bengtsson, KP | Eija Tolonen, KP

09-01-25   Utegym/träningspark för allmänheten

Motionen yrkar på att man närmare studerar erfarenheterna inom Göteborgsområdet av träningsparker utomhus för att ge alla medborgare möjlighet till fysisk träning. När detta underlag föreligger, föreslås att man överväger inrätta en första träningspark inom kommunen.

Gunnareds stadsdelsförvaltning har i samarbete med Bostads AB Poseidon inrättat två träningsparker för allmänheten, en i Angereds centrum och en i Lövgärdet. Varje anläggning består av 11 olika träningsredskap för styrka/rörlighet och konditionsträning, miljöcertifierad enligt ISO 9000/14000. Liknande anläggningar finns bl.a. inom Stockholmsområdet.

Målet är att erbjuda alla medborgare möjlighet till fysisk träning utomhus under lättsamma former, och att därmed öka intresset för fysisk aktivitet och bidra till en bättre folkhälsa.

Med hänvisning till ovanstående yrkas:

Nils Bengtsson, KP

  
Tillbaka till arkivsidan >>
Till aktuella motioner >>