NyheterMedlemsinfoPublicerat
OrganisationVåra politikerVårt program
KommunstyrelsenFullmäktigeMotioner Interpellationer
FrågorSkrivelser Inspiratören

Kommunpartiet i Härryda

Motioner 2008

Tillbaka till arkivsidan >>

Till aktuella motioner >>


08-12-15 Beräkning av byggnadsyta (BYA)

Tidigare fritidshus har ofta blivit permanentboende. I områden som klassats som friluftsområden kan tillåten bostadsyta vara så liten som 60m², vilket är i minsta laget för en familj. Om bostadsytan skall mätas efter husets yttermått, kan tilläggsisloering innebära att tillgänglig boendeyta minskar med upptill 10m². Motionen föreslår att man för dessa byggnader skall tillåta en rimlig yttre isolering av väggarna.

Miljö- och bygglovsnämnden tillämpar i dag vid beräkning av tillåten byggnadsyta (BYA) mätning av de yttre måtten på en byggnad. Detta innebär att om detaljplanen stipulerar 60 m² BYA så kan den yta som är tillgänglig för boende efter tilläggsisolering vara upp till 10m² mindre i en byggnad med nuvarande tjocklek på isolering i väggarna.

Dagens krav på energieffektivitet i byggnader ställer väsentligt högre krav på isolering än i äldre byggnader och hänsyn till detta tas förmodligen vid fastställandet av BYA i nya detaljplaner. Sådan hänsyn tas inte vid utbyggnad av befintliga byggnader med äldre detaljplaner. Samtidigt är det i dagens miljödebatt önskvärt med tilläggsisolering av äldre byggnader.

Med gällande beräkningsregler motverkas därför tilläggsisolering i väggar i befintliga byggnader. Det finns då anledning se över de regler som gäller så att strängare miljökrav och krav på energieffektivitet kan tillgodoses även i befintliga byggnader.

Med hänvisning till vad som ovan sagts hemställs

Anita Jeppsson, KP

08-11-19  Planerad utbyggnad av Södra Landvetter

När exploateringsavtal om utbyggnad av Landvetter Park behandlades i Kf den 20 oktober framkom att planeringsarbete pågår inom förvaltningen om att bygga ett nytt bostadsområde för 15—20000 människor i Södra Landvetter. I motionen begärs att Ks snarast skall presentera dessa planer för principdiskussion i Kf, innan nästa bostadsförsörjningsprogram tas fram.

I samband med upprättandet av exploateringsavtal med Golf of Course Landvetter AB om utbyggnad av Landvetter Park har det konstaterats att ett långt framskridet planeringsarbete pågår inom sektorn för samhällsbyggnad för utbyggnad av ett nytt bostadsområde söder om motorvägen i Landvetter, benämnt Södra Landvetter.

För utbyggnaden av kommunen gäller för närvarande Översiktsplan ÖP2002. Förslag till den nya översiktsplan som skall beskriva en utbyggnad i Södra Landvetter och i kommunen i övrigt har ännu inte presenterats. Någon separat information till fullmäktige eller dess samhällsbyggnadsberedning har icke heller lämnats.

Den nya politiska organisation som infördes 1999 avsåg att ge fullmäktige och dess ledamöter större inflytande på kommunens framtida utveckling. Dit hör också att ge fullmäktige och dess beredningar möjlighet att tidigt ge synpunkter på en så omfattande förändring av kommunen som en ”ny stad” för 15—20.000 människor i Södra Landvetter skulle betyda.

Fullmäktige har nyligen tagit bostadsförsörjningsprogrammet för perioden 2009—2013. I samband därmed konstaterades det faktum att bostadsförsörjningsprogrammet utgör grunden för alla övriga budgets, lokalresursplan, driftsbudget och investeringsbudget. Det är därför för sent att lämna politiska synpunkter på bostadsförsörjningsprogrammet när det redan samordnade budgetförslaget läggs för beslut i fullmäktige i november. Fullmäktiges uppgift reduceras då i praktiken till att i princip godkänna vad som redan planerats av förvaltningen.

Det finns en risk att förvaltningens arbete med nästa bostadsförsörjningsprogram, för perioden 2010—2015 med utblick till 2020, färdigställs innan planerna för Södra Landvetter kunnat principiellt diskuteras och kommenteras i kommunfullmäktige. Fullmäktige är kommunens högsta beslutande politiska organ med uppgift att se till helheten och ge de direktiv för den fortsatta planeringen som helhetsperspektivet kräver. Detta måste med kraft hävdas.

Mot bakgrunden av vad som ovan sagts yrkas:

Gunnar Carlson, KP

08-05-26    Bestämmelser för politiska sektorssamråd

En tillfällig beredning, demokratiberedningen, tog 2006 fram bestämmelser för de Politiska Sektorssamråden (PSS) som kommunstyrelsen antog. Avsikten var att förhindra att faktiska beslut eller överenskommelser träffades i PSS som inte samtliga kommunstyrelsens ledamöter fick kännedom om via anteckningar eller protokoll. Kommunstyrelsens nya ordförande genomdrev sedan att detta beslut återtogs av kommunstyrelsen, varigenom PSS åter ställdes utan effektiv politisk kontroll och insyn. I motionen yrkas att kommunstyrelsen skall återinföra de tidigare beslutade bestämmelserna för Politiska Sektorssamråd.

Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2005 att anta den dåvarande demokratiberedningens förslag till förändringar i det politiska arbetssättet från och med nästa mandatperiod. Kommunstyrelsen tillsatte därefter i november 2005 en arbetsgrupp med två representanter för Alliansen och två för socialdemokraterna samt undertecknad för att se över kommunstyrelsens organisation och funktion. Arbetsgruppen tog bl.a. fram bestämmelser för de Politiska Sektorssamråden (PSS). Kommunstyrelsen antog bestämmelserna 2006-04-03.

I bestämmelserna fanns bl.a. följande:

§ 1 Politiska sektorssamråd är organ utan formell beslutanderätt.

§ 6 Sektorschefen upprättar föredragningslista efter samråd med de förtroendevalda som

deltar vid sektorssamråd enligt § 3.

§ 7 Vid sammanträden skall anteckningar föras enligt särskilt upprättad mall.

Anteckningarna skall finna tillgängliga på kommunens intranät och delges

kommunstyrelsen i kallelsen till kommunstyrelsens sammanträden.

Ovannämnda bestämmelser infördes för att förhindra att faktiska beslut fattades i PSS utan att kommunstyrelsens samtliga ledamöter fick kännedom om dessa. Anteckningarna skulle delges kommunstyrelsen för att ge ledamöterna möjlighet ta upp frågor som behandlats i PSS.

Den nya ordföranden i kommunstyrelsen genomförde aldrig det beslut som togs av kommunstyrelsen och undertecknad begärde i en interpellation 2007-03-16 besked varför dessa bestämmelser icke genomförts. När interpellationen besvarades 2007-04-23 meddelades att kommunstyrelsen tidigare i april beslutat ta bort § 7 ovan. Därmed ställdes PSS återigen utanför direkt politiskt kontroll. I interpellationsdebatten anförde KS ordförande att PSS var väsentligt för KS ordförandes möjlighet att fungera effektivt. Ett ofta anfört argument när man avskaffar demokratisk insyn i olika beslutsprocesser.

Under det senaste året har vi sett ett antal exempel på hur viktiga beslut har flyttats från kommunstyrelsen till PSS och där KS genom borttagandet av ovannämnda § 7 icke får den information som de nya bestämmelserna avsåg att säkra. Det senaste exemplet är turerna kring Roskullen i Hindås. Den maktkoncentration, som genom den 1999 införda politiska organisationen skett till kommunstyrelsen, får inte ytterligare förstärkas genom att PSS i viktiga frågor ersätter kommunstyrelsen eller gör behandlingen i KS rent formell..

Med hänvisning till vad som ovan sagts hemställs att kommunfullmäktige

uppdrar åt kommunstyrelsen att med omedelbar verkan återinföra i sin helhet de bestämmelser som antogs av kommunstyrelsen 2006-04-03, § 130.

Gunnar Carlson, KP

08-05-26   Ekonomisk bedömning av olika tillväxtmål

Målet för kommunens expansionstakt är idag en befolkningsökning på 1% per år, vilket styr befolkningsprognos, bostadsförsörjningsprogram och investeringsbudget. De politska partierna har hittills vägrat diskutera konsekvenserna av detta tillväxtmål och att det i praktiken oftast överskrids. Vi yrkar på att man beräknar hur en tillväxttakt på 0,5, 1,0 respektive 2,0 % skulle inverka investeringar, upplåning och kommunens budget.

Kommunfullmäktige beslutade som del av budgeten för 2008-2010 att målet för kommunens expansion skall vara en befolkningsökning på 1% per år. Denna målsättning ligger till grund för befolkningsprognos och bostadsförsörjningsprogram som i sin tur styr såväl lokalresursplan som investeringsbudget.

Befolkningsökningen 2007 uppgick till 1,8%. Av inflyttningen i de fyra kommundelarna var antalet barn i förskole- och grundskoleåldern 331 resp. 131. I förskoleåldern är omflyttningen inom kommunen 48 barn, resten av inflyttningen är utifrån. Detta ställer varje år nya krav på investeringar för full behovstäckning i förskolan. Första kvartalet 2008 ökade befolkningen med 157 personer vilket pekar på en befolkningstillväxt som, liksom 2007, med råge överskrider det av fullmäktige beslutade målet.

De politiska blocken har hittills vägrat debattera konsekvenserna av det fastlagda tillväxtmålet och det faktum att detta blivit ett minimimål i stället för ett maximum. Målet 1% tillkom på sin tid för att förhindra att Härryda, i likhet med andra kommuner, skulle förbygga sig i 90-talets lågkonjunktur. En ny lågkonjunktur är nu sannolikt på väg.

En fortsatt expansion med byggnation i områden utan spårbunden kollektivtrafik bryter mot de av GR fastlagda riktlinjerna och mot de krav på minskad fordonstrafik som dagligen upprepas i miljödebatten. Den långsiktiga effekten på kommunens ekonomi framgår redan av den beräknade 70%-iga ökningen av kommunens upplåning 2008—2010. Det är oansvarigt att fortsätta påstå att man arbetar efter 1%-målet när man medvetet planerar för en högre expansion. Det blir ännu mer oansvarigt när man inte gör ekonomiska bedömningar av konsekvenserna av denna politik. Osäkerheten om konjunkturutvecklingen ställer ytterligare krav på framförhållning och kunskap om effekten av olika tillväxtalternativ. Kostnaderna för en okontrollerad tillväxt får inte, som nu sker, skjutas över på kommande generationer skattebetalare.

Med hänvisning till ovanstående hemställs att fullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen

Gunnar Carlson, KP

2008-05-19   De äldres hälsa

När kommunpartiets tidigare motion om näringstillståndet på våra äldreboende behandlades i fullmäktige, rådde stor enighet om att frågan om de äldres hälsa är mycket viktig, men att den bör behandlas i större sammanhang, där alla faktorer av betydelse för de äldres hälsa ingår. Föreliggande motion föreslår en sådan bred studie, förslagsvis inom Sociala beredningen.

När kommunpartiets motion om näringstillståndet hos vårdtagare inom det särskilda boendet behandlades i KF var talarna eniga om att frågan om de äldres hälsa har stor betydelse, för den enskilde liksom för folkhälsan i kommunen. Partierna ville dock se frågan i ett större sammanhang. Många olika faktorer påverkar, även om näringstillståndet inom våra äldreboenden blivit särskilt uppmärksammat av Socialstyrelsen under senare tid.

Kommunpartiet har tidigare belyst några av dessa faktorer i våra motioner om friskvård i bostadsnära områden, hemrehabilitering för äldre, avtal med HSN7 om sjukgymnastik, terapi och hjälpmedel, behovet av en kommundietist samt sällskapsdjur inom äldreomsorgen. Andra viktiga faktorer som påverkar äldres hälsa är bl.a. kost, motion, mänskliga kontakter samt fysiskt, intellektuellt och kulturellt stimulerande aktiviteter samt frågor som tandstatus och förmåga att tugga och svälja och effekter av medicinering på matlust och allmänfunktion.

Sedan övriga partier, trots ovan nämnda enighet, avslagit vår motion om näringstillståndet hos våra vårdtagare så föreslår vi därför nu ett samlat grepp genom ett särskilt projekt kring de äldres hälsa. Ett sådant projekt kan drivas inom sociala beredningen eller i en särskild tillfällig beredning för framtagning av förslag till mål och praktiska åtgärder för att förbättra folkhälsan hos de äldre i kommunen.

Då det aktuella näringstillståndet hos våra vårdtagare har stor betydelse bör man i ett inledningsskede undersöka näringstillståndet vid förslagsvis dels ett särskilt boende och dels hos en grupp vårdtagare inom hemtjänsten.

Med hänvisning till vad som ovan sagts hemställs att

Nils Bengtsson, KP

08-03-25   Inskränkning av handhavandet av fyrverkerier

Varje år inträffar allvarliga olyckor med fyrverkerier och tusentals kg tungmetaller hamnar i naturen, Äldre människor och tusentals hundar skräms, Varje kommun kan i sina lokala föreskrifter bestämma om fyrverkerier skall begränsas. Motionären vill att kommunstyrelsen skall införa begränsningar mot fyrverkerier i den lokala ordningstadgan.

Trots de lagar och förordningar som gäller fyrverkerier inträffar varje år allvarliga olyckor. Nyårsnatten 2007 fick ca 300 personer söka vård, en 16-årig pojke dog. Tusentals kg tungmetaller, främst bly och kadmium från fyrverkerier hamnar i naturen. Äldre människor och tusentals hundar skräms av en ohejdad användning. Nyår och påsk bortses från både ordningsstadga, djurskyddslag och miljöhänsyn.För att få lov att köpa 2 gram krut = en patron, måste man ha vapenlicens. Men har man fyllt 18 år kan man utan vidare och helt lagligt köpa 5 kg krut i form av raketer och bomber, förvara dessa hemma i bostaden och i praktiken okontrollerat skjuta av dessa var som helst.

Varje kommun kan i sina lokala ordningsföreskrifter bestämma hur fyrverkerier skall hanteras, om de endast skall säljas till den som har särskilt tillstånd att arrangera fyrverkeri eller om de rent av skall förbjudas. I vårt grannland Finland har man beslutat att begränsa skjutandet av fyrverkerier och lokala begränsningar finns på olika håll i världen. För att inte förta det festliga i firandet av t.ex. nyår anordnas också lokalt kommunalt fyrverkeri.

Vår kommun skulle genom införandet av begränsande bestämmelser i den lokala ordningsstadgan kunna visa att vi värnar om de människor som inte vill bli utsatta för okontrollerat ”fyrverkeriande”, tar hänsyn till de djur som mer än vi människor far illa av höga ljud och minskar spridningen av tungmetaller i naturen. Härryda skulle kunna vara bland de första kommunerna i Sverige som vågar ta ett sådant viktigt steg.

Med hänvisning till ovanstående hemställs:

Peter Brych, KP

08-03-03   Rättshjälp för kommunmedborgare

Vid avslag på ansökningar om hemtjänst, äldreboende, färdtjänst eller parkeringstillstånd hänvisas den sökande till att överklaga. Många saknar dock möjlighet att anlita juridisk expertis, medan kommunen kan driva ärendet på skattebetalarnas bekostnad. Om kommunen inte följer lagakraftvunnen dom, hänvisas den enskilde till domstol. Det är därför viktigt att mer jämlikhet skapas mellan kommunen och den ekonomiskt underlägsne medborgaren. Motionärerna föreslår att man skall utreda möjligheterna att stödja medborgare som saknar egna möjligheter att överklaga eller driva en rättsprocess.

Kommunen har i ökande utsträckning i samband med att man avslagit ansökningar inom områdena socialtjänst, hemtjänst, anhörigvård, färdtjänst och parkeringstillstånd påtalat att om den sökande inte är nöjd så kan man utnyttja rätten till överklagande. Liknande situation uppstår ofta inom bygglovsområdet. Möjligheten att framgångsrikt överklaga blir ofta helt beroende på hur kommunens egna riktlinjer eller tilläggsföreskrifter formulerats. I allt större utsträckning skrivs dessa regler så att de försvårar i stället för förenklar för medborgaren att juridiskt hävda sig mot kommunen.

Många medborgare saknar möjligheter att själva överklaga och anlitandet av juridisk hjälp innebär då kostnader för den enskilde samtidigt som kommunen på skattebetalarnas bekostnad kan driva frågorna och, om så anses nödvändigt, anlita utomstående juridisk expertis. Likheten inför lagen sätts därmed ur spel och att den klagande anser sig vara i underläge mot kommunen gör att man inte orkar driva vad som skulle kunna resultera i att man fick rätt mot kommunen. Frågan har aktualiserats genom att medborgare på senare tid i ett antal fall tvingats ta utomstående hjälp. Kommunen har också vägrat följa lagakraft-vunnen dom och har i detta sammanhang hänvisat personen i fråga till talan i domstol. Kommunen är liksom den drabbade medborgaren medveten om att den enskilde då påtar sig en kostnad som kan bli betydande medan kommunen bara skickar notan vidare till medborgarna via skatten. Rättssäkerheten för den enskilde blir därmed illusorisk.

Kommunpartiet har tidigare föreslagit inrättandet av en medborgarombudsman för att dels förhindra att potentiella konflikter mellan medborgare och kommun onödigtvis tvingas till avgörande i domstol och dels genom en oberoende instans kunna på sakliga grunder söka lösa uppkomna tvister. Kommunens särställning när det gäller överklaganden i rättsinstanserna visar på behovet att lösa tvister lokalt. Förslaget om medborgarombudsman har dock hittills mött totalt motstånd från förvaltning och kommunledning och har röstats ner i fullmäktige, gemensamt av de två politiska blocken.

Oförmågan att inse problemet fjärmar politikerna från medborgarna, skapar bristande respekt för tjänstemän och politiker och leder till ett ökande missnöje som ofta tar sig uttryck i artiklar i media. När dessa ärenden påtalas av kommunpartiet anklagas vi för att skapa missnöje och göra politik av detta. Detta sätt att förenkla problemet bortser från att vi politiker fått förtroendet att företräda medborgarna och att kommunens tjänstemän är anställda för att tjäna medborgarna. Detta kommer i bakgrunden och att segra över ”trilskande” medborgare har i stället blivit en prioritet för både politiker och tjänstemän.

Det är viktigt att jämlikhet skapas mellan den skattefinansierade byråkratin och de ekonomiskt underlägsna medborgarna. Staten har löst detta genom att tillsätta olika ombudsmän som har att döma i situationer där medborgarna behöver en fristående juridisk granskning av fattade beslut. Kommunen bör undersöka på vilket sätt medborgarens möjlighet att få rätt mot kommunen kan stärkas. Utöver möjligheten att anställa en medborgarombudsman kan kommunen t.ex. upphandla advokattjänster att kunna gratis utnyttjas av de medborgare som vid tvist med kommunen behöver juridiskt biträde. Därmed skapas jämställdhet mellan kommun och medborgare. Detta bedöms också få en återhållande effekt när det gäller kommunens utnyttjande av sitt överläge och därmed i sig reducera behovet av rättslig prövning.

Med hänvisning till vad som ovan sagts hemställs

Gunnar Carlson, KP | Peter Brych, KP

08-03-03   Satsning på hemrehabilitering för äldre

Genom en koncentrerad satsning på rehabilitering i hemmet har man i Östersunds kommun med stor framgång hjälpt enskilda att återvinna och förbättra funktioner och förmåga samt att fördröja försämring av sin hälsa. Resultatet är att behovet av hemtjänst och särskilt boende har senarelagts och kvarboende i hemmet förlängts. Motionären vill därför att man närmare skall studera dessa erfarenheter och ta fram förslag och konsekvensanalys till en liknande satsning i vår kommun.

Östersunds kommun prisbelönades i höstas för sin satsning sedan år 2000 på hemrehabilitering för att höja äldres livskvalitet och minska deras behov av hemtjänst. Man skapade ett team av arbetsterapeuter, sjukgymnaster, biståndsbedömare, sköterskor och vårdbiträden för att utifrån ett helhetsperspektiv hjälpa enskilda att återvinna och bibehålla funktioner och förmåga, fördröja en försämring av hälsan samt stärka den enskildes självkänsla och livskvalitet. Resultatet uppges med råge ha motsvarat förväntningarna för den enskilde såväl som för äldreomsorgens ekonomi genom att behovet av hemtjänst och särskilt boende väsentligt senarelagts och att kvarboendet i hemmet förlängts.

De uppgivna resultaten i Östersunds kommun är så positiva att de rimligen bör noga studeras även i vår kommun. I samband härmed bör man undersöka erfarenheter också på andra håll av folkhälsohöjande insatser med träning och rehabilitering för seniorer för att bl.a. reducera behovet av hemtjänst.Möljligheten att genom en satsning på hemrehabilitering enligt Östersundsmodellen minska behovet av särskilda äldreboenden är av särskilt intresse med hänsyn till den risk för akut platsbrist inom Härryda kommuns äldreomsorg som påtalats av kommunens mark-och bostadschef.

Med hänvisning till vad som ovan sagts yrkas:

Eija Tolonen, KP

08-02-04   Prissättning vid försäljning av kommunal tomtmark

Härryda kommun säljer kommunal tomtmark till väsentligt lägre pris än grannkommunerna, varför vi föreslår en undersökning av tillämpade priser och framtagning av en ny prispolitik.

Härryda kommuns prissättning vid försäljning av kommunal tomtmark för såväl bostadsbyggande som till företag förefaller ligga väsentligt lägre än de priser som tillämpas av vissa av våra grannkommuner. I Mölndal såldes nyligen tomtmark till ett redan i kommunen etablerat företag för 995 kronor per kvm, medan Härryda säljer företagstomter för så lågt pris som 400 kr/m².

Samtidigt som lägre priser innebär en osund konkurrens med dessa kommuner så ger detta lägre intäkter för Härryda kommun och undandrar därmed kommunen inkomster som väl behövs för investeringar i bl.a. ny mark.

Försäljning av kommunal mark för bostadsbyggande sker också till priser som ofta understiger såväl marknadspris som taxerat markvärde i jämförbara områden. Ett exempel är bl.a. försäljning av 30 tomter i Nysäter till en exploatör till ett pris långt under markpriset i området och i närliggande områden. Vi kan inte se att det lägre priset påverkar priset för den slutlige köparen av färdigbyggda hus och priset är därmed en omotiverad subvention till det exploaterande företaget.

Med hänvisning till vad som ovan sagts hemställs

Gunnar Carlson, KP 

08-02-04   Översyn av organisationen inom samhällsbyggnad

På senare tid har arbetssättet inom samhällsbyggnadssektorn upprepade gånger visat allvarliga brister, vilket lett till felaktiga beslut och merarbete. Vi yrkar därför i motionen på en opartisk översyn av sektorn och dess arbetssätt.

Härryda kommuns prissättning vid försäljning av kommunal tomtmark för såväl bostadsbyggande som till företag förefaller ligga väsentligt lägre än de priser som tillämpas av vissa av våra grannkommuner. I Mölndal såldes nyligen tomtmark till ett redan i kommunen etablerat företag för 995 kronor per kvm, medan Härryda säljer företagstomter för så lågt pris som 400 kr/m².

Samtidigt som lägre priser innebär en osund konkurrens med dessa kommuner så ger detta lägre intäkter för Härryda kommun och undandrar därmed kommunen inkomster som väl behövs för investeringar i bl.a. ny mark.

Försäljning av kommunal mark för bostadsbyggande sker också till priser som ofta understiger såväl marknadspris som taxerat markvärde i jämförbara områden. Ett exempel är bl.a. försäljning av 30 tomter i Nysäter till en exploatör till ett pris långt under markpriset i området och i närliggande områden. Vi kan inte se att det lägre priset påverkar priset för den slutlige köparen av färdigbyggda hus och priset är därmed en omotiverad subvention till det exploaterande företaget.

Med hänvisning till vad som ovan sagts hemställs

Gunnar Carlson (kp) 

08-02-04   Översyn av organisationen inom sektorn för samhällsbyggnad

På senare tid har arbetssättet inom samhällsbyggnadssektorn upprepade gånger visat allvarliga brister, vilket lett till felaktiga beslut och merarbete. Vi yrkar därför i motionen på en opartisk översyn av sektorn och dess arbetssätt.

Under senare år har vi tvingats konstatera att arbetet inom sektorn för samhällsbyggnad försatt kommunens medborgare och politiska beslutsfattare i situationer där det kan konstateras uppenbara brister som lett till betydande arbete och kostnader för kommunen.

Exempel på sådana ärenden är på senare tid hanteringen av förhandlingarna i det nu återtagna expropriationsärendet i Önneröd, underlaget för expropriationsbeslutet i Södra Kullbäckstorp, påståendet om samråd och förhandlingar med Mölndal i förslaget till beslut om program för detaljplan i Södra Kullbäckstorp, framtagandet av detaljplaneändringarna i Lahall-Finnsjön och nu senast domstolstrots i ett omskrivet färdtjänstärende.

I hanteringen av planerna på golfanläggningar vid Vällsjön har kommunens samtliga beslut efter överklaganden underkänts i länsstyrelse, länsrätt och miljödomstol. I Vällsjöärendet, liksom i ärendet Landvetter Park har beslutsfattarna undanhållits viktigt material och av kommunstyrelsen fattade beslut inte fullföljts men trots detta drivits igenom i fullmäktige.

Kommunen har genom hanteringen åsamkats betydande extraarbete och kostnader. Det är också tydligt att andra för medborgarna viktiga ärenden fått stå tillbaka för dessa arbets-insatser som sektorn prioriterat. Det faktum att fattat beslut om offentlighet kring vad som sker i de politiska sektorsamråden icke genomfördes, har bidragit till den slutenhet som omgärdar sektorns arbete.

Öppenhet och korrekt information som underlag för beslut är grundläggande för en fungerande demokrati. Detta kräver en god organisation som skapar förtroende hos både medborgare och politiker. Det räcker inte att den politiska ledningen i ovan nämnda fall gått ut i försvar på den kritik som framförts.

Det krävs därför en opartisk granskning av verksamheten och dess organisation. Detta är inte minst viktigt med tanke på de för kommunens framtid viktiga beslut som skall fattas och genomföras vad gäller både bostadsbyggande och infrastruktur. Det är här särskilt viktigt att arbetet med den nya översiktsplanen sker på ett öppet och effektivt sätt. Personalavgång inom sektorn under denna period ställer också krav på en översyn av organisationen inom sektorn.

Med hänvisning av vad som ovan sagts hemställs

Gunnar Carlson (kp)

08-01-28   Avtal med HSN7 om sjukgymnastik, arbetsterapi och hjälpmedel

Partille kommun har nyligen träffat avtal med Hälso och Sjukvårdsnämnden om att ta över ansvaret för rehabilitering och friskvård, varför vi begär att ett liknande avtal tecknas av Härryda kommun där även behandling i varmvattenbassäng ingår.

Kommunpartiet har i tidigare motioner och senast i samband med våra budgetförslag för 2007 och 2008 tagit upp frågan om att kommunen skulle medverka till att återskapa de möjligheter till rehabilitering som försvann i samband med att avtalet mellan Hälso- och sjukvårdsnämnd 7 (HSN7) och Hälsans Hus upphörde 2005. Vi har då fått informationen att ett samarbete mellan kommunen och regionen inte var möjligt och att detta var en rent regional angelägenhet.

Vi kan nu konstatera att Partille kommun 2007-10-22, DnrHSN7-92-2007, med HSN7 träffat ett avtal om just ett sådant samarbete som vi förordat.

Härryda kommun hade före uppsägningen av avtalet med Hälsans Hus och har fortfarande i kommunen den resurs i form av varmbassäng som tillsammans med tillgång till sjukgymnaster var och är en viktigt del av en rehabiliteringsverksamhet. Vid upphörandet av avtalet nyttjandes anläggningen i Hälsans Hus av mer än 800 personer. Vid en förra året genomförd enkät av den Patientförening som bildats var de som ansåg sig vara i behov av en sådan möjlighet över 300 personer. Behovet finns alltså liksom tillgången till sådana resurser.

Partille kommun och HSN7 har genom sitt avtal visat att några principiella invändningar icke finns mot ett motsvarande avtal mellan Härryda kommun och HSN7. Genom ett sådant avtal med HSN7 skulle Härryda kommun kunna tillgodose det behov inom kommunen som våra medborgare nu måste avstå från av praktiska ekonomiska skäl eller tillgodose genom utnyttjande av avlägsna och hårt belastade enheter i annan kommun. Förutom fördelarna för de behövande i vår kommun skulle betydande positiva effekter kunna vinnas vad gäller rehabilitering och folkhälsa i vår kommun, framförallt för funktionshindrade och äldre medborgare.

Med hänvisning till vad som ovan sagts hemställer vi

Gunnar Carlson (kp) Eija Tolonen (kp) Nils Bengtsson (kp)

08-01-07   Effekten av brottsförebyggande åtgärder

Vi vill att fullmäktige skall ge kommunstyrelsen i uppdrag att låta utreda resultatet av olika brottsförebyggande åtgärder och hur återanpassningen av på olika sätt omhändertagna ungdomar lyckats.

Alltfler unga döms till sluten ungdomsvård och vård inom socialtjänsten. En utredning har nyligen konstaterat att mellan 60 och 84 procent av de intagna i sluten ungdomsvård återfaller i brott efter utskrivning. I vilken utsträckning ungdomar med vård inom socialtjänsten fortsätter i kriminalitet är okänt.

Kommunerna får ett allt större ansvar för såväl förebyggande som uppföljande verksamhet för att förebygga att ungdomar fastnar i kriminalitet, liksom att återanpassning sker genom effektiva insatser för sådana som varit föremål för samhällets olika insatser. Betydelsen av att sådana kommunala insatser fungerar är viktigt för ungdomarna men också för samhället i stort.

De tendenser vi ser till ökande ungdomskriminalitet i vår kommun ger allvarliga signaler. Möjligheten att motverka detta blir beroende på kunskap om resultatet av olika förebyggande åtgärder och hur uppföljningen och återanpassningen av på olika sätt omhändertagna ungdomar lyckas. Någon redovisad sådan kunskap finns inte i dag betr. situationen i vår kommun. Det finns därför anledning att ta fram sådan information som underlag för kommunala insatser.

Med hänvisning till vad som ovan anförts hemställs

Peter Brych (kp)

08-01-05   Riktlinjer för besvarandet av motioner

Det är på tiden att förvaltningen äntligen i sina motionssvar åtminstone följer de riktlinjer för detta som man själv har satt upp, samt att kommunstyrelsen låter bearbeta dessa riktlinjer att motsvara politikernas ytterligare behov av beslutsunderlag.

Enligt kommunallagen får ett ärende väckas av ledamot i fullmäktige genom motion. Detta är en viktig del av den kommunala demokratin som ger den enskilde ledamoten möjlighet att i den beslutande församlingen fullgöra sitt åtagande mot väljarna genom att aktualisera frågor av betydelse för medborgarna. Motionsinstitutet har stor betydelse i Härryda kommun där nämnder ersatts med endast en nämnd och fullmäktigeberedningar utan rätt för den enskilde att aktualisera sina frågor.

Förvaltningen har 2004-06-03 utarbetat ”Några råd om hus man skriver yttrande över motioner”. I detta anges att ”det är viktigt att yttrandet besvarar de frågor eller förslag som motionen innehåller. Vad yttrandet i övrigt skall innehålla framgår av instruktionen innehåll i tjänsteskrivelse”.

Det kan på senare tid konstateras att förvaltningen icke följer dessa instruktioner i sitt besvarande av lämnade motioner. För kommunpartiets del utgör svaren på motionerna Angående kollektivtrafik till nya bostadsområden och Angående nyttan för medborgarna av expansion, som behandlades vid fullmäktiges sammanträde 2007-12-17, klara exempel på detta.

Ledamöter som väcker motion har ett berättigat krav att bli behandlad på det sätt som förvaltningen själv fastlagt. Om så icke sker utgör detta ett hot mot den kommunala demokratin och innebär med vår beredningsorganisation att fullmäktiges enskilda ledamöter förhindras att på ett effektivt sätt fullgöra sitt uppdrag som förtroendevalda representanter för kommunens medborgare och då särskilt för de väljare som givit dem sitt förtroende i allmänna val.

Den praxis som utvecklats när det gäller vissa motionssvar kräver att fullmäktige genom beslut fastställer de riktlinjer som skall gälla för förvaltningens besvarande av motioner. Utgångspunkten för sådana riktlinjer kan vara de råd och rekommendationer som redan finns men som icke konsekvent tillämpas vid besvarandet av alla motioner.

Med hänsyn till vad som ovan anförts hemställs

Gunnar Carlson (kp) 

08-01-05   Förnyad motion om energibesparingsprogram

I höstas röstade fullmäktige ner vår motion om ett övergripande, samlat energibesparingsprogram för kommunen där vederbörlig hänsyn tas till dagens oro för växthuseffekten och klimatförändringarna och behovet av mer långtgående och snabba åtgärder. I förhoppning att fullmäktige idag skall känna en högre angelägenhetsgrad, tar vi åter upp frågan.

Vid kommunfullmäktiges oktobersammanträde röstades en motion från undertecknad ner av fullmäktige på förslag av sektorn och kommunstyrelsens ordförande, biträtt av kommunstyrelsen.

I efterhand kan vi alla konstatera att förvaltningens och politikernas ställningstagande rimmade illa med den debatt som förts och förs i både vårt land och internationellt. Någon skrev nyligen att ”Sveriges befolkning har vaknat till och oron för växthuseffekten får många att se över sin livsstil. Klimatförändringar, rent vatten och konflikter är en realitet i vår tillvaro. Som vi kan välja att blunda för eller ta itu med.”

Många kommuner ser nu över sin roll i det nationella och globala arbetet med att inom sina områden medverka till åtgärder för att motverka en fortsatt klimatförsämring. Att i detta läge – som förvaltningen gjorde i sitt avslagsförslag – påstå att vi i Härryda gör vad som krävs baserat på snart fem år gamla riktlinjer inom energiområdet är skrämmande. Att en majoritet av fullmäktige anslöt sig till detta synsätt är ännu mer skrämmande. I Härryda kommun befinner vi oss nu i början av 2008 i en situation där kommunfullmäktige bör ta sitt ansvar för våra medborgares framtid och ge nya mål och riktlinjer för miljö- och energibesparings-åtgärder baserade på dagens verklighet.

Genom att återigen ta upp frågan om ett uppdaterat energibesparingsprogram i denna motion bereds fullmäktige återigen en möjlighet att visa att man arbetar i takt med övriga världen och är beredda att ta sitt ansvar för ett progressivt agerande i energi och klimatfrågorna i vår kommun. En åtgärd kan vara att uppdra åt samhällsbyggnadsberedningen att ta fram ett politiskt förslag till energibesparingsprogram att snarast underställas fullmäktige för beslut och genomförande.

Med hänvisning till vad som ovana sagts hemställs

Gunnar Carlson (kp)

  

Tillbaka till arkivsidan >>

Till aktuella motioner >>