NyheterMedlemsinfoPublicerat
OrganisationVåra politikerVårt program
KommunstyrelsenFullmäktigeMotionerInterpellationer
FrågorSkrivelser Inspiratören

Kommunpartiet i HärrydaMotioner 2014

Till arkivsidan >>

14-05-19   Motion om välkomstskyltning och informationstavlor

En bild säger mer än 1000 ord. På en sopstation/återvinningsstation i Härryda Centrum hittar vi detta. Ställningen som håller batterilådan har säkert stått snett i något år. Senast informationstavlan tittades till kan vi inte gissa oss till men alger och mossa talar sitt tydliga språk.

Det går ett antal tusen bilrörelsen förbi Härryda Centrum, från Härskogsvägen - Gamla Riksvägen och till flygplatsen eller mot Landvetter. Många kommer från flygplatsen, svänger in på Preemstationen och undrar om de har kört vilse, något jag och många andra ofta möter när man tankar bilen.

Hur upplever man ”välkomstkänsla” till Härryda Kommun med denna infoskylt, placerat intill återvinningscontainrar? Lockar det till stopp och återbesök i vår vackra kommun? Bildspråket är tydligt: ”Välkommen till en mossig kommun där återvinningen gick snett”.

Vi kan marknadsföra kommunen bättre, vi bor i en genomfartskommun som har ambition att få människor att stoppa till, vi lyckas nog knappast på detta sätt. En syn som denna avskräcker människor från att besöka Härryda.

Jag yrkar därför följande:

Härryda, 2014-04-12

Steinar Walsö-Kanstad (KP)

14-05-19   Motion om grön kompensation

Hur ofta ser man inte moraliserande uttalanden om hur man i andra länder skövlar skogar, förstör och förorenar sina vattendrag, begår övergrepp mot skogar, våtområden och vatten på ett sätt som för alltid förstör växters och djurs reproduktionsområden. Hur gör vi själva?

Kommunpartiet står för en politik som handlar om att kommunens unika naturmiljöer ska skyddas och bevaras, tillväxt ska ske på ett sätt som inte vandaliserar de naturvärden vi förvaltar för kommande generationer.

I Stockholm har t ex politiker insett nödvändigheten av ta vara på och säkra naturvärden för kommande generationer. Man har bestämt sig för att slå vakt om de värden som finns inom kommunen genom tydliga politiska beslut.

Politiker runt om blir mer och mer medvetna om att skövla natur och exploatera naturvärden inte är framgångsrik politik. Att exploatera värdefull natur är handling som berövar kommande generationer möjlighet till uppväxt med positiva naturupplevelser, upplevelser som ofta präglar individen för livet.

I många kommuner handlar det nu om vetskap om att utvecklingen gick för långt, nu handlar det om att rädda det som räddas kan. I Härryda finns fortfarande möjlighet för politiska beslut som framtida Härrydabor kommer att betrakta som kloka beslut, fattade av politiker med fokus på god miljö och livskvalitet för framtida generationer.

Jag yrkar därför att:

Härryda, 2014-04-14

Anita Jeppsson och Steinar Walsö-Kanstad, Kommunpartiet

14-01-13   Kollektivtrafik till Landvetter flygplats

Landvetter flygplats är med ca 3500 anställda kommunens största arbetsplats, under 2013 passerade flygplatsen 5- miljonersgränsen för antal resenärer. Det är med andra ord en betydande biltrafik till och från flygplatsen både i form av arbetsresor och av flygresor.

Att ta sig till och från flygplatsen med kollektivtrafik inom kommunen är en omöjlighet, det finns ingen. Skall man t.ex. resa från Härryda kyrka till flygplatsen med buss (ca 2-3 km) tar resan ca 1 timme 15 minuter och kräver 2 byten. Man måste byta buss i Landvetter och ta omvägen om Korsvägen i Göteborg (flygbussen).

Om man jämför med Stockholm (Arlanda och Bromma) så kan man där, som anställd och resenär, välja mellan flygbuss (som stannar längs linjen mellan T-centralen och Arlanda), tåg (Arlanda Express eller lokaltåg, ”Tvärbanan” till Bromma), eller lokalbussar som passerar båda flygplatserna. Inom Härryda kommun finns inget alternativ!

I Landvetter samhälle finns ”motorvägshållplatser” som flygbussen passerar utan att dessa används. Nu när Västtrafik har lagt ner linjen till flygplatsen skulle Landvetter kunna utgöra ett ”nav” för passagerartrafik till och från flygplatsen om flygbussen stannar där.

Det borde vara möjligt att, med Swedavias hjälp, skapa avtal om arbetsresor med flygbussarna. Swedavia hävdar att man tar miljöansvar men var finns ansvarstagandet när ca 3500 anställda tvingas ta sig till och från arbetsplatsen med bil?

Härryda Kommun har tagit på sig ett stort regionansvar genom att ha regionens flygplats inom kommungränserna, det är inget orimligt krav att regionen ”betalar tillbaka” genom att se till att det finns rimliga möjligheter att ta sig till och från flygplatsen med kollektivtrafik som kommunens egna invånare och andra kommuners invånare har glädje av, både som anställda och som resenärer.

Yrkande:

  1. Kommunen ska göra nya ansträngningar för att göra ”motorvägshållplatserna” i Landvetter till stopp för flygbussarna.
  2. Kommunen skall göra nya ansträngningar för att, med Swedavias hjälp, få avtal med flygbussarna om möjlighet för arbetsresor mellan Landvetter samhälle och flygplatsen.
  3. Kommunen skall högprioritera avsaknad av kollektivtrafik till Landvetter flygplats som regional fråga genom direkt kontakt med grannkommuner och/eller GR i syfte att återupprätta linjer dit.

Härryda 2014-01-13
Steinar Walsö-Kanstad (KP)

14-01-13   Hantering av gatukostnader tills vidare

Härryda är en av landets ca 10% av kommuner som tar ut ”gatukostnad” av sina invånare i enlighet med en lagstiftning, som även lagstiftarna nu anser som orättvis och orimlig. I motsättning till sina motsvarigheter på riksnivå anser både Allianspartierna och (S) i Härryda att detta är ett bra och rättvist sätt att få pengar in till en ”mager” kommunkassa.

Kommunpartiet tycker och har alltid tyckt att gatukostnader är en orättvis beskattning som drabbar människor urskillningslöst , människor som ofta lagt ner tusentals kronor på att hålla vägar fram till sina fastigheter, vägar som har varit öppna för allmänhet såväl som för samhällets funktioner.

Botkyrkas politiker var precis på väg att genomdriva beslutet när regeringen i slutet av november lade fram ett nytt lagförslag, som ändrar spelreglerna för hur kommuner tar ut gatukostnader. Kommunstyrelsen har valt att ”avvakta till utfallet av lagrådsremissen klargjorts”. ”Vi behöver tid att sätta oss in i det nya lagförslaget för att kunna bedöma dess konsekvenser. Vi har själva många frågetecken, vi kommer att följa utvecklingen och återkomma med ett nytt förslag”, säger exploateringschefen Heléne Hill.

Jag anser att det är dags att både politisk majoritet och andra partier i Härryda gör samma ställningstagande som man har gjort i Botkyrka, ”fryser” frågan om gatukostnader och återkommer om hur kommunen skall hantera frågan när ny lagstiftning inom området har vunnit laga kraft.

Yrkande:

  1. Inga beslut skall fattas om gatukostnader innan ny lagstiftning är på plats”.
  2. Eventuella beslut som är fattade men inte verkställda ska ”frysas” och verkställas på det sätt som överensstämmer med den nya lagen när denna har vunnit laga kraft.

Härryda 2014-01-03
Steinar Walsö-Kanstad (KP)

Till arkivsidan >>