NyheterMedlemsinfoPublicerat
OrganisationVåra politikerVårt program
KommunstyrelsenFullmäktigeMotionerInterpellationer
Arkiv FrågorSkrivelser Inspiratören

Kommunpartiet i Härryda

Medlemsinfo - Arkiv

<<<-- Aktuell medlemsinfo

 

17-02-23   Årsmöte 23 mars 2017

Årsmöte 23 mars 2017 klockan 19.00 i Kulturhuset Mölnlycke (Röda rummet).

16-02-26   Årsmöte 10 mars 2016

Årsmötet hålls i Kulturhuset i Mölnlycke, Röda Rummet, kl 19.00

15-11-26   Julbord på Råda Säteri den 3 december

Som höstens medlemsaktivitet bjuder vi in våra medlemmar till julbord på Råda Säteri. Se tidigare utskick till alla medlemsadresser!

Hjärtligt välkomna!

KPs styrelse

15-02-02   Årsmöte för Kommunpartiet

Torsdagen 12.2.2015 kl 18.30 i röda rummet, Mölnlyckes kulturhus i enlighet med utskickad kallelse.

Efter själva årsmötet och kaffet får Ni vara med på en tidsresa i vårt närområde – Göteborg, med titeln ”Hitler och vi på Klamparegatan”.

Stadgar för Kommunpartiet >>

14-12-01   Vi önskar våra medlemmar God Jul 2014 och ett Gott Nytt År 2015!

Dessförinnan hoppas vi att många av Er skall ha hörsammat vår tidigare inbjudan till julbord på Hällsnäs den 11 december kl 18.30 där vi kan önska god helg mera in natura. Anmälningstiden utgår 4 december!

Det har varit ett jobbigt årsslut för partiet, med ett val där vi förlorade ett av våra mandat, trots en mycket lovande valrörelse. Men Sportpartiet och Sverigedemokraterna har tydligen jobbat ännu hårdare och ökat sitt underlag, tyvärr delvis på vår bekostnad. Men vi har också haft en hel del framgångar i politiken, med ett valprogram som i många fall börjat kopieras av våra motståndare. Vi har gott hopp om att vidare utveckla vårt samråd med andra partier för att vinna stöd för våra förslag och motioner.

Som Du säkert förstått av artiklar i Härrydaposten på sistone och av våra inlägg på Kommunpartiets hemsida och på Facebook har vårt samarbete med Leif Persson, som vi hoppats så mycket av, tyvärr strandat, främst genom att styrelsen inte ville inleda en valteknisk samverkan med SD för att eventuellt kunna vinna en ersättarplats i kommunstyrelsen och i några beredningar. Då styrelsen inte ville ge med sig och samverka med SD, tog Leif Persson saken i egna händer och skaffade sig, som vilde, en plats i kommunstyrelsen genom en valteknisk samverkan med socialdemokraterna. För att undvika onödig ryktesspridning redovisar vi i det följande kortfattat vad som hänt, när det gäller valteknisk samverkan med SD och hur detta orsakat en brytning med Leif Persson:

 

Genom att vi i valet förlorat ett av våra tre mandat, blev vi utestängda från att på egen hand få plats i kommunstyrelse och fullmäktigeberedningar. Valsamverkan med annat parti kunde emellertid öppna en möjlighet till mer inflytande. Bäst möjlighet skulle en valsamverkan med SD ge med möjlighet till ersättarplats i kommunstyrelsen samt plats i samtliga tre fullmäktigeberedningar och i revisionen.

Mot detta talade en utbredd negativ attityd hos Kommunpartiets medlemmar mot att på detta sätt förknippas med SD (Sverigedemokraterna), även om en valteknisk samverkan inte innebär någon som helst samarbete eller samsyn med SD. Leif Persson förespråkade kraftigt en valsamverkan med SD, då en insyn i kommunstyrelsens arbete ansågs ge helt andra möjligheter att påverka utvecklingen än enbart ledamotskapet i KF och dess beredningar.

Frågan behandlades av KPs styrelse den 12.10 till vilket möte Leif Persson adjungerades. Efter diskussion och moget övervägande beslöt styrelsen enhälligt att inte inleda någon valteknisk samverkan med SD, och att istället inleda samtal med alliansen. Ett erbjudande förelåg från alliansens ordförande om platser i beredningar och revision, men ej i kommunstyrelsen. Styrelsens beslut föranledde ingen vidare diskussion vid mötet.

Efteråt ansåg Leif Persson att beslutet måste omprövas, då bl.a. en felaktig beskrivningen av proceduren vid proportionella val lämnats i beslutsunderlaget (en beskrivning som lämnats KP av kommunjurist Marmander och bekräftats av moderaterna och SD). Styrelsen beslöt att gå Leif Persson till mötes och åter behandla frågan den 5.11 med Leif Persson som adjungerad. En av SKF publicerad valordning för proportionella val i fullmäktige ingick nu i beslutsunderlaget. Styrelsen beslöt även nu att avstå från att förhandla med SD om valteknisk samverkan, med hänsyn till de negativa effekter detta förväntades få inom medlemskapet och i det fortsatta politiska arbetet. Beslutet mottogs mycket negativt av Leif Persson, som ifrågasatte vidare samarbete med KP.

 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 17.11 informerades ledamöterna om att Leif Persson på egen hand ingått valteknisk samverkan med s, v och mp, utan att i förväg informera KP om detta. Därmed hotar en påbörjad valsamverkan med alliansen att helt gå om intet till stort men för partiet, utöver att vi riskerar förlora ett av våra två mandat i fullmäktige.

Konsekvenserna av Leif Perssons agerande diskuterades i KP-styrelsen den 27.11. Av kommunpartiets stadgar, § 6 om medlemskap, framgår att medlem som skadar partiet kan uteslutas efter beslut av styrelsen. Styrelsen beslöt nu, med stöd av denna paragraf, att utesluta Leif Persson som medlem med anledning av den skada han förorsakat partiet genom sin enskilda valsamverkan med socialdemokraterna, utan medgivande från Kommunpartiets sida. Detta innebär att han inte längre kan agera i Kommunpartiets namn.

Det som hänt är naturligtvis i grunden mycket ledsamt och innebär naturligtvis prövningar för vårt parti, men vi får inte glömma att vi kommer att framföra våra åsikter i kommunfullmäktige och eventuellt i beredningar beroende på om alliansen trots Leif Perssons avhopp kan ge oss några platser där. Vi skall heller inte glömma att vi inför valet arbetade fram ett gediget politiskt handlingsprogram, som vi naturligtvis kommer att fortsätta att arbeta efter. Vi har också, som ovan nämnts, noterat att flera av våra frågor i detsamma anammats av andra partier.

Vi skall därför med tillförsikt se framåt och naturligtvis fortsätta att lyssna på kommunmedborgarna och agera för deras bästa. I arbetet ingår också att bredda vår bas med rekryteringsaktiviteter.

God Jul och Gott Nytt År 2015!

Ulf Dermark
Ordförande

 

14-11-23   Styrelsens ställningstagande till valteknisk samverkan

Genom att vi i valet förlorat ett av våra tre mandat, blev vi utestängda från att på egen hand få plats i kommunstyrelse och fullmäktigeberedningar. Valsamverkan med annat parti kunde emellertid öppna en möjlighet till mer inflytande. Bäst möjlighet skulle en förnyad valsamverkan med SD ge med möjlighet till ersättarplats i kommunstyrelsen samt plats i samtliga tre fullmäktigeberedningar och revisionen.

Mot detta talade en utbredd negativ attityd hos KPs medlemmar mot att på detta sätt förknippas med SD, även om en valteknisk samverkan inte innebär någon som helst samarbete eller samsyn med SD.

Leif Persson förespråkade kraftigt en valsamverkan med SD, då en insyn i kommunstyrelsens arbete ansågs ge helt andra möjligheter att påverka utvecklingen än enbart ledamotskapet i KF och dess beredningar.

 

Frågan behandlades av KPs styrelse den 12.10 till vilket möte Leif Persson adjungerades. Efter diskussion och moget övervägande beslöt styrelsen enhälligt att inte inleda någon valteknisk samverkan med SD, och att istället inleda samtal med alliansen. Ett erbjudande förelåg från alliansens ordförande om platser i beredningar och revision, men ej i kommunstyrelsen. Styrelsens beslut föranledde ingen vidare diskussion vid mötet.

Efteråt ansåg Leif att beslutet måste omprövas, då bl.a. en felaktig beskrivningen av proceduren vid proportionella val lämnats i beslutsunderlaget (en beskrivning som lämnats KP av kommunjurist Marmander och bekräftats av moderaterna och SD). Styrelsen beslöt att gå Leif till mötes och åter behandla frågan den 5.11 med Leif Persson som adjungerad. En av SKF publicerad valordning för proportionella val i fullmäktige ingick nu i beslutsunderlaget. Styrelsen beslöt även nu att avstå från att förhandla med SD om valteknisk samverkan, med hänsyn till de negativa effekter detta förväntades få inom medlemskapet och i det fortsatta politiska arbetet. Beslutet mottogs mycket negativt av Leif Persson, som ifrågasatte vidare samarbete med KP.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 17.11 informerades ledamöterna om att Leif Persson på egen hand ingått valteknisk samverkan med s, v och mp, utan att i förväg informera KP om detta. Därmed hotas en påbörjad valsamverkan med alliansen att helt gå om intet till stort men för partiet, utöver att vi riskerar förlora ett av våra två mandat i fullmäktige.

Konsekvenserna av Leif Perssons aktion kommer att diskuteras och behandlas av KP-styrelsen den 27.11.

 

14-10-03   Oj vad oförväntat valresultatet var!

Bästa medlemmar!

Vi alla som har arbetat hårt inför valet med alla möjliga göromål, kände säkert, liksom Ni, en stor besvikelse över valresultatet, även om några av våra kandidater toppade listan över antalet erhållna personröster. Med tanke på allt nedlagt arbete var resultatet mycket oförväntat. En så stor satsning inför ett val har vi faktiskt aldrig gjort tidigare, med bl.a. fin, bemannad valbuss, som cirkulerade i kommunen och en serie stora annonser i Härrydaposten som presenterade olika delar av vårt program.

Att analysera orsaken till resultatet är förstås en svår uppgift, eftersom det är många ting som kan tänkas ha påverkat det hela. Vi har ju bland annat försökt att lyfta från bilden av att bara ha varit ett s.k. missnöjesparti till att, efter noggrant utarbetande av politiskt handlingsprogram och stora ansträngningar med att föra ut vårt budskap inför valet, i stället ge bilden av ett parti med många goda politiska mål utifrån det faktum att vi lyssnar på kommunmedborgarna.

 

Vi kan känna att vi i det stycket inte förmådde påverka de röstande tillräckligt. Det kan också vara så, att många röstande inte gjorde sig besväret att sätta sig in i vår politik, att lyssna på oss. Vissa röstande (rätt många) nöjde sig med att rösta på SD, som i kommunvalet fick 5 mandat, utan att ha lokalt profilerat sig, och, får man förmoda, var det en del av de effekter, som ledde till SD:s stora framgångar även på riksnivå.

Sportpartiets framgång med 2 nya mandat är kanske lättare att förstå: Det är enklare att locka röstande med viljan att bygga nya (ofinansierade) anläggningar i en värld, där föräldrar vill skicka sina barn till fler och fler aktiviteter, som alla kostar stora pengar. Den lokala föreningsvärlden har enligt min mening förändrats totalt på ca 25 år, från att med de ideellt arbetande föreningarnas egen kraft skapa förutsättningar för verksamheter genom stora investeringar (ex.vis tennishallar) som innebar marginell belastning på kommunens ekonomi, till att idag genom dessa önskemål tungt belasta den kommunala ekonomin. Föräldrarna har gått från att vara ideellt engagerade till att för sina barns räkning bli aktivitetskonsumenter, utan viljan att engagera sig ideellt. Jag tror alltså att båda dessa partiers framgångar har skett på bekostnad av kommunpartiet.

Nu har vi i alla fall fått två mandat i fullmäktige mot tidigare tre, och måste naturligtvis med respekt för dem, som har lagt sina röster på oss, försöka att göra det bästa möjliga för att påverka kommande beslut utifrån vårt handlingsprogram. Däri ingår också uppgiften att genom kontakter med andra partier försöka få så stort inflytande som möjligt.

Än en gång, stort tack för era ovärderliga insatser inför valet! Ingen nämnd och ingen glömd!

Ulf Dermark

Ordförande

 

14-08-17   Bygg över motorvägen i Landvetter - ny idéskiss

Bygg över motorvägen i Landvetter!

Ger bättre luft, mindre buller, nya byggytor och ett helt samhälle

Redan för 5 år sedan presenterade vi i Kommunpartiet ett förslag att bygga över motorvägen, som idag delar samhället mitt itu. Förslaget har mottagits mycket positivt av Landvetterborna men fått kalla handen av de styrande i kommunen, som anser det vara för dyrt för kommunal finansiering.

Men vår tanke har hela tiden varit att projektet skall finansieras av en exploatör på affärsmässiga grunder. Kommunens insats skulle begränsas till en objektiv och saklig utredning samt kontakter med exploatörer och Trafikverket.

Liknande projekt med överbyggnad av motorväg planeras och drivs idag på flera håll i landet, t.ex. av Danderyds kommun (E18), Lund (E22), Örebro, Alingsås (E20) och av Lerums kommun. I Danderyd är motivet för att lägga motorvägen i en tunnel ”bättre luft, mindre buller, nya bostäder och en kommun som inte längre är delad”. Precis som fallet är i KPs förslag!

Nu inför kommunvalet, där vi driver frågan vidare, har vi låtit en expert göra en tydligare idéskiss, som visar hur överbyggnaden skulle ta sig ut i fågelperspektiv..

Vi hoppas givetvis att alla Landvetterbor skall stödja oss för att idéskissen skall få en chans att bli verklighet!

Länk till idéskissen >>

 

14-08-14   Medlemsmöte i Hindås

Den 14 augusti träffades Kommunpartiets medlemmar och sympatisörer vid Hindås kyrka, där Anders Fors, aktiv i Hindås Samhällsförening, samt Leif Persson guidade oss runt Roskullen, där kommunen planerar bygga ett s.k. BGT boende (bostäder med god tillgänglighet och behovsprövning), och Tyringehemmet, som vi ser som ett utomordentligt alternativ för BGT-boende såväl som icke behovsprövat trygghetsboende och seniorboende.

Vi samlades sedan i Församlingshemmet för lätt men riklig förtäring, rekapitulering av vårt partiprogram och samling inför det närstående kommunvalet.

KP:s medlemsmöte 2014

 

14-04-15   Vallistor till kommunfullmäktige 2014

06-10-01   Kommunpartiet tar över efter SPI i Härryda i höst

SPIs partistyrelse har genom sin ”partisekreterare” Gösta Melander vägrat 11 speciellt utvalda avdelningar rätten att själva utse sina kandidater i höstens kommunalval. Den SPI-avdelning som nådde det bästa SPI-resultatet i landet i kommunalvalet 2002 skulle därmed förhindras att delta med sina egna nominerade kandidater i kommunalvalet. De förtroendevalda ledamöterna för SPI i Härryda beslöt därför att som en gardering säkra fortsatt politisk verksamhet genom att inregistrera Kommunpartiet före 28 februari, sista datum för registrering av nya partinamn.

Partistyrelsen fick ytterligare en chans att senast 5 april ändra sin inställning och stoppa det försök till utrotning av oliktänkande som började med Gunnel Cavalli-Björkman i Malmö. Partistyrelsen tog inte denna möjlighet till återtåg och har sedan fortsatt sin ”utrotningskampanj” med att utse egna kandidater på existerande SPI-avdelningars lokala valsedlar.