Vårt programVåra politikerStyrelsen
Aktuella frågorMotionerFullmäktige
PubliceratArkiv

Kommunpartiet i Härryda

Publicerat 2013

Tillbaka till arkivsidan >>
Till aktuella publikationer >>


13-12-18   Var finns polisen?

Insändare i HP 18 december 2013

Natten mellan måndag och tisdag förra veckan var det inbrott i Landvetter tennishall. Tjuvarna hade oskadliggjort larmet, brutit sig in på kontoret och tagit kassaskåpet som var bultat fast vid golvet. De hade uppenbart fått jobba en hel del för att få bort det och stor oreda rådde i lokalen. Det tunga kassaskåpet, som inte var tomt, har sedan transporterats genom hallen och ut genom en branddörr på baksidan. I snön utanför kunde man se fotspår från tjuvarna. De hade burit skåpet ett 50-tal meter fram till parkeringen. 

Det är samma tillvägagångssätt som förra gången kassaskåpet stals. De har även brutit sig in och genomsökt en firma på andra våningen.

Detta innebär stora problem för Landvetter tennisklubb som bedriver en intensiv verksamhet såväl när det gäller ungdomar som äldre. Vad gör då vår polis, som vi betalar så mycket skattepengar till? Jo den skriver en anmälan och sen händer inte mer. Det sker ingen platsundersökning, inga spår säkras och inga brottsförebyggande råd ges. Den kommer inte ens och konstaterar vad som hänt . Intresset är uppenbarligen inte särskilt stort!

Det finns 2600 poliser i Västra Götaland. Det kan inte röra sig om personalbrist en tisdag förmiddag! Uppklarningsprocenten är numera förfärande låg. Det förvånar mig inte.

För några år sedan hade vi fem poliser i Landvetter och tre i Mölnlycke utöver den ordinarie styrkan i Mölndal. Sedan har Göteborg tagit över och genomfört ett otal omorganisationer för att effektivisera verksamheten. Nu ser vi hur det fungerar!

Det finns visserligen en polis i kommunhuset på måndagar mellan elva och ett. Jag tror inte denne i någon större utsträckning påverkar nattliga kassaskåpstjuvar i vår kommun.

Detta bör vara något för våra styrande politiker att fundera över!

Gunnar Palm, Kommunpartiet.

13-11-27   Tänk om – Tänk rätt

Kommunpartiet valde att avstå från att lägga ett eget budgetförslag i fullmäktige i måndags. Det finns inget ekonomiskt utrymme för förbättringar och förändringar. När utrymmet är mindre än felräkningspengar i en budget kan man inte åstadkomma något konstruktivt.

Vi vill inte flytta pengar från områden där resurser behövs, till andra behövande områden. Det blir brandsläckning i stället för hållbar politik.

Kommunpartiet är starkt kritiskt till den tillväxtfilosofi som präglar Härrydapolitiken, tillväxt medför en högre ekonomisk belastning på kommunen. KP anser att större resurser behövs i den ”mjuka” verksamheten, till skolor, till hemtjänst, äldreomsorg, satsningar på att minska arbetslöshet och utanförskap. Nu läggs fokus på att den tekniska sektorn ska ha större del av den gemensamma kakan än vad kommunen har råd med, om pengarna skall räcka till alla områden.

Ett annat ”problem” är kommunens upplåning till olika investeringar. Egenfinansiering är, enligt uppgift, i många fall lika med noll. Detta gör den kommunala ekonomin extra känslig för t.ex. höjning av elpris eller om räntenivån går upp. Lån ska amorteras, driftskostnader ska betalas och då behövs utrymme i budget för att möta högre kostnader.

Ett tillväxtmål på 1% i stället för 1,5%, en budget som motsvarar en rimlig tillväxt, skulle kunna ge kommuninvånarna en klart bättre service. Kommunpartiet vill se en politik där det är viktigare att satsa på människor som bor i kommunen, än att lägga resurser på att få andra att flytta till Härryda.

Det är Härrydas invånare som har valt oss politiker för att vi ska sköta kommunen på det sätt som gynnar våra väljare bäst, det är lätt att glömma när man sitter vid makten och ofta låter sina beslut styras av Göteborg och andra kranskommuners politiker.

När omsorgen för Härrydas invånare blir så viktigt i de andra partiernas politik att man är beredd att satsa på människor i stället för gator och torg, ska vi vara med i diskussionerna om hur pengar ska investeras och fördelas. Att försöka flytta smulor i en budget där grunden är fel leder inte till de förändringar och den politik Kommunpartiet vill ha.

Brita Dermark, Steinar Walsö-Kanstad, Anita Jeppsson, alla KP.

13-11-13   Visst är Härryda en härlig kommun att bo i!

13-06-26   Alltför dyrt markköp

Den 17 juni beslöt kommunfullmäktige att köpa 280 ha skogsmark ca 3km väster om Björred för 31 miljoner. Det är 3 ggr markens taxeringsvärde och 3 ggr det pris säljaren, enligt fastighetsregistret, betalade 2008.

Dessutom gynnas säljaren med byggrätter omfattande totalt 160 flerbostadslägenheter samt 12 äganderätter på de c:a 2,5 ha som bolaget behåller. Dessa byggrätter får ett betydande värde den dag det finns en godkänd och fastställd detaljplan för området.

Tidigare detaljplan upphävdes av regeringen i december 2011 på grund av stora naturvärden och marken som nu förvärvas är tänkt att bli det nya S:a Landvetter. Det i sin tur är beroende av att en pendeltågstation kommer till stånd. Alltså ett område som man inte kan vara helt säker på att kunna nyttja som man önskar. Räntekostnaderna för köpet blir ungefär 1 miljon kr/år.

Vi har inget emot att kommunen förvärvar marken men anser att i priset borde också de framtida byggrätterna räknats in. Det handlar om många miljoner som man mer eller mindre skänker bort, pengar som borde komma kommuninnevånarna till del. Det här sammanlagt borde ha beaktats i prisförhandlingarna.

Detta var anledningen att Kommunpartiet tillsammans med Leif Persson, oberoende socialliberal, yrkade på återremiss av ärendet för en oberoende värdering av pris och byggrätter och klarläggande om säljaren gynnats otillbörligt, i strid med kommunallagen. Men eftersom Alliansen och S var eniga om köpet blev det ingen sådan utredning.

Brita Dermark, Anita Jeppsson, Steinar Walsö-Kanstad, alla Kommunpartiet.

13-03-06   Vi har redan skapat helt nya samhällen!

Insändare i HP 6 mars 2013


Jag skulle vilja påstå att vi de senaste 20 åren redan har skapat helt nya samhällen väster om flygplatsen till exempel Mölnlycke och Landvetter. Det visar vilken utvecklingspotential ett befintligt samhälle har. Det de styrande förordar är att driva någon sorts utpressning mot staten genom att börja bygga nu och sedan propsa på att staten skall rädda situationen och bjuda på station och pendeltrafik på en tilltänkt höghastighetsbana.I översiktsplanen finns ingen markering för bostäder på kort sikt, de närmaste 10 åren så det var aldrig aktuellt att diskutera det området redan nu.

Den dag trafikverket ger garantier för en hållplats i det aktuella området kan det möjligen komma i ett annat läge. Emellertid kvarstår då den viktigaste frågan. Skall man gå in i ett sammanhängande skogsområde som alla tillfrågade instanser har bedömt som värdefullt att bevara?

Utvecklingen av de stationssamhällen som redan finns öster om flygplatsen, på den järnväg som redan finns ,är eftersatt, och bör komma till stånd i första hand. Skulle samma resurser och intresse läggas där, blir dessa samhällen lika attraktiva som det nya samhälle man redan nu lagt ner planeringsarbete på i många år.

Anita Jeppsson, Kommunpartiet

13-02-20   Vilken mat skall de äldre ha?

Tyvärr kunde jag inte närvara på kommunstyrelsen då det nu omstridda förslaget om mat till de som av olika anledningar inte kan laga sin mat själv, togs.Hade jag varit där skulle jag stöttat oppositionens önskemål om att inte fatta beslut innan enkäten var besvarad. Jag saknade också ett alternativ, nämligen ”matlagning i hemmet”, ett nog så viktigt alternativ.

Eftersom alla brukare inte heller kan föra sin egen talan skulle enkäten kanske varit ”verbal”, tillsammans med någon anhörig. Att frågan måste utredas är helt klart, kommunen måste givetvis uppfylla Livsmedelsverkets krav. Med förslaget kommer man att ”spara” 1,5 miljoner. Istället för att spara kunde man kanske skjuta till pengar för att bygga en modern matanläggning. Och den som vill och kan få sin mat tillagad i hemmet, med allt vad det innebär av positiva intryck, kommer kanske att må så mycket bättre att andra insatser minskar? Snart nog blir man gammal själv, i varje fall jag, hur skulle jag vilja ha det?

Centern har redan tidigare deklarerat att de inte ställer sig bakom ”matlådorna”, vore det inte då bättre att tänka ett varv till? Stor är den människa (politiker!) som kan ändra sig!

Brita Dermark. Kommunpartiet

13-02-06   Landvetterplaner ett svek mot miljön!

Insändare i HP 13 februari 2013

Som framgick av Kommunfullmäktiges allmänpolitiska debatt den 28 januari, planerar alliansen och förmodligen också Socialdemokraterna att sätta spaden i jorden i skogsområdet söder om Landvetter snarast möjligt. De anser att det är först när vi har byggt ett samhälle för tusentals människor där, som vi kan få gehör för en pendeltågsstation på den Götalandsbana som planeras och möjligen blir verklighet om 10-20 år. Men då är det bråttom att komma igång nu, enligt alliansen (Fp).

Ett samhälle ute i det sammanhängande skogsområde, som är av stor betydelse för djur och natur liksom för oss människor,där det saknas både vägar och kollektivtrafik, tänker man bygga och sedan hoppas på en pendeltågsstation för höghastighetsbanan. Länsstyrelse med flera instanser har satt sig emot alla sådana planer, och hur man ens kommit på tanken är svårt att begripa. Våra värsta farhågor är på väg besannas i förtid. Hela kalaset för infrastruktur med tågstation, vägar mm skulle väl vi skattebetalare få stå för, eftersom kostnaden ju knappast skulle kunna tas ur på hyrorna i Landvetter.

Det är dags att ta upp så stora förändringar på bordet och låta medborgarna ha ett ord med i laget. Är det bara jag som tycker att det finns mycket utvecklingsarbete att göra i de östra kommundelarna, innan man tar väglösa skogar till att bygga hus på?

Enligt gällande miljömål och den överenskommelse som finns i Göteborgsregionen skall bostäder byggas vid befintlig kollektivtrafik. Detta är ett svek mot miljön och ingångna avtal.

Anita Jeppsson, Kommunpartiet

13-01-23   Är det lagligt med olika avgiftsnivåer?

Insändare i HP 23 januari 2013

Kommentar till HP-artikeln ”Kritik mot höjning av köavgift (16.1.2013)

I HP den 16 januari, 2013 uppmärksammas att kommunen har olika avgiftsnivåer som bygger på vilken betalningsform betalaren väljer. Den som nyttjar e-tjänster får, i sin avgift till kommunens tomt- och bostadskö, en ”rabatt” på 33 % i förhållande till de som betalar på annat vanligt förekommande betalningssätt. I samma artikel framhåller mark- och bostadschef Kristina Englund att i framtiden ska fler av kommunens tjänster flyttas till e-fakturor. Det finns all anledning att tänka sig att det även här kommer förslag om olika avgiftsnivåer som enbart grundar sig på betalningsform.

Kommunpartiet anser att det är tveksam om fullmäktigebeslut om lägre avgift när man använder e-tjänster, högre avgift när man väljer annan betaltjänst, ligger inom ramen av likställighetsprincipen i kommunallagen. En medborgare får inte gynnas eller missgynnas utan skall behandlas på lika sätt.

Jag vill få klarhet i om det beslut artikeln tar upp är lagligt. Jag har därför lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag om att samma avgiftsnivå ska gälla för samma tjänst oberoende av betalningstjänst betalaren väljer, och att tidigare beslut om höjda avgiftsnivåer, som grundar sig på val av betalningstjänst, rivs upp och avgifter görs enhetliga.

Steinar Walsö-Kanstad, Kommunpartiet

Tillbaka till arkivsidan >>
Till aktuella publikationer >>